Jouw zoekopdracht c:bnc:3130 heeft 40 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Ons Limburg

  Nu m mer 11. Maand April 1917. Ons Limburg Mieuwsblad nilgegeven door den ce Kring der Lirriburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen De maandelijksciie vergaderîng van ■ onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag, 6 Mèi 1917, te. 1 are's namiddags, in ons gewoon lokaal Grande Taverne, éerste verdieping, rue Edouard ...

  Ons Limburg

  Nummer 7. Maand Decembcr 1916. Ons Limburg Nieuwsblad ullgegeven door à.en. ce Kring der Lîmborgers »9 REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Zalig 'Nieuwjaar ! ; « Ons Limburg » wcnsebt aan al zijn Lezers cen zalig on gelukkig nieuwjaar! IIcl hoopt vurig dat deze winter de iaalslc zal zijn welken onze ^ dappere soldaten in de ...

  Ons Limburg

  Nummer 21 TOEGELATEN DOOR DR MILITA'RK OVERHEID Maand Februari 1918. MOEI) — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG NieUto^blad uitgëgever) doord^rç « Krir)9 der liirpburger^ » REDACTIE : 18, ROE JU1.ES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGsïTEN ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : « Grande Taverne, » ...

  Ons Limburg

  Nummer 2S FOEGELATEN DOOR DE M! LIT AI RE OVERHEID Maand Sepcember 19ÎÔ ^oed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a K ring der Limburgers » REDACTIE : lô, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NI ET VERG-ETEN ! Aile e ers te ZONDAGEN van de maand, VERGADERING in ons gewoon lokaal : « Grande Taverne », ...

  Ons Limburg

  Nuitimer 16. TOEfiELA-TEN DOOR DE MILITAIRE OVÉRHEIE — Maand September 1917. MO E D GEDULD — V E R T H 0 U W E N -/ en" KOP B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblad uitgegeven "door den e Kring der Limburgers ». ^ REDACTIÊ : 18, RUE JULES LEGESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag, ...

  Ons Limburg

  Nummer 25 TOF.rTKT.ATFN HOOR FlF MIT.TTATÏiF. OVFR fTF.Il Maanrî .Tiini 1918 iMOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP ROVEN ONS LIMBURG J^ieUWsblad uitgeg€ver)xdoor deo « K^^ng der Ixirrçbupgerç * REDACTIE : 18, RUE JULES-LEGESNE, LE HAVRE Feestvergadering van den Kring der Limburqers <& KRING DER LIMBURGERS <* Ilerinnerir'; aan ...

  Ons Limburg

  Nummer 21 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OV'ERHEID Maand Februari 1918. MOED — GÈDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG jv(ieaw§blad aitgegeverç door der) « Hrir)9 der Liirnburger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGETEE ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : <c Grande Taverne, ...

  Ons Limburg

  MOED GEDUip — VERTROUWËN — en KOP BOVEn PLUTOT LA MORT QUE L'INFAMIE ONS LIMBURG J^ieuw^blad uifcgegever) door der) « Krir)9 dep'hirpbapgeps y REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIEUWAARSWENSCH " ~ "S ~ Aan de lezers en gouwgenooten van < Ons Limburg » sturen wij onze beste j ( heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe ...

  Ons Limburg

  Ons Limburég Nieuwsblad uitgegeven door den ce Kring der Limburgcrs >). REDACTTR: 18. RTTK .1TTLES T. F, T. F, S N F, T.F, H A V R F Mededeelingen * -------""a—" De volgende vergadering' van onzen kring /al plaats hebben op Zondag, ."> Auguslus 1917, te 4 uren 's namiddag's, in ons gewoon lokaal : GRANDE TA-VEIINE, Ie ...

  Ons Limburg

  Nummer 26 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID _ ^ Maand vJuli 191& THoed — Gedufd — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : lô. RUE JULES LECESNE, LE HAVRE MEDEDEELINGEN Met genoegen vernemen wij de volgende benoemingen : M. Franz Theelen, uit Tongeren, tôt der graad ...

  Ons Limburg

  Nummer 11. Maand April 1917. Ons Limburg Nieuwsblad uitgegeven door den ce Kripg der Limburgers ». ^ REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. IWIWMrrTTnBTTr,~,M,MMM-TMt*i--'»^i^^M!i-tw^w|ilHB I ■ ■ ni M il i ■■■■■iiiiMiiiii ■■■iiniMm n ■■■ii.iw t. — ■... , , - .. ^ Mededeeling en I)e maandeli jksche vergadering ...

  Ons Limburg

  on xn TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID October-November 19I& Moed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Eboven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a Kring der LimburgersV REDACTIE : lô, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE BERICHT Daar de leden van dexi Opstelraad binne! kort naar Belgié terug eeren, zal ons blaad voortaan nieî meer in ...

  Pagina's