Jouw zoekopdracht c:bnc:911 heeft 193 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD Byblad van " VOGRUIT „ ZONDAG 1S APRIL 1917 Tweede Jaargang — N1 51 Prijs : 5 eentiemen Pitje-De-Dood \ V C,/ l/vis g / II Slechts éen poot oritwaarde men van de werktafel. Een vvarboel van roode, witte, zwarte, groene en bonté stoffen overbroebelde ze. Er om arbeidden, den rug gekromd, de t • i 1 J kin op de borst, op hun ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD ZONDAG 7 AFRIL 1918 B^blad vas 4 YOOIUIT ^ Dsrde Jaargang — Nr 50 Prijs : S centiemeri Snap j. Herhaalde malen was Han Van den Zavel( de vlugge, praatgrage veulenskoopman van Vlierendael, op de Blauwhoeve in 't verre, malschgroene Maasland geweest, en telkens had hij er een even vriendelijk onthaal ont-vangen van den ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 12 MAART 1916 Nr 52 Prijs : 5 eentiemen Vijf schetsen van Walcheren i. Naar Walcheren Ik weet haast geen aangenamer reisje dan naar dit lieve eiland aan de uiterste monding van de majestueuze Schelde. De spoorwegmaatschappij Gent-Terneuzen vermindert haar vervoerprijs nagenoeg op de helft in het ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD BîfMad va® " VOOEUIT w ZCNDÂG 31 MAART 19i8 Derde Jaargang — W" 49 Prijs : S eentiemen Oo Hood van Zegen ! — Afgrijselijk ! in den valen sching van een hangende petroleumlamp was het gebeurd!... Een aanslag!... Een plundering!... iets ! !... Maar ik wil nauwkeuriger zijn! Ik wil u vertellen, wat een knol van een vent, ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD Bijbîad van " VOORUIT „ ZONDAG 24 OCTOBER 1915 Nr 32 Prijs : 5 eentiemen De verloren zoon « Zie hem eens loopen ! » riep moeder terwijl zij mij vreugdevol achterna zag. « Ik geloof dat wij aan dat kind veel genoegen zullen beleven ! » « Ja, dat zal een harddraver worden ! » zei Coletta, onze meid, die mij terug naar huis ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAQSBLAD ZONBA6 26 NOVBNBBR 1917 BQblad m - YOORU1T _ Derde <I*argang — Nr 11 Prijs : S centiemen Zomeravond De zomer was in 't land, en hij was vol beloften, — ten minstte voor den vader van mijn' vriend, die mij uitgenoo-digd had hen dien avond te vergezellen naar het lapje velid, hetwelk zij in de naaste omgeving der stad tijdelijk ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD Byblad van " VOORUIT „ ZONDAG 29 OCTOBER 1916 Tweede Jaargang - N' Prijs : 5 centiemen De Vlasgaard Het zangspel in drie bedrijven eu uer tafereelen, dat de Gentsche compomst Jef Vandernieulen schreef op Den 1 lasgaard van René De Clercq, voor het tooneel vervaar-digd door Alfons Sevens, bekwam een ongehoorden bijval in de « ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAOSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ •i ZONDAG 12 SEPTEMBER 1915 Prijs : 5 centiemen Nr 26 Twee Beesten Eenzaam, mij vervelend, zat ik op mijne kamer. Mijn werk, eene trage, langdurige uitpluizing van reke-mngen en van cijfers was geëmdigd en, moede, zocht ik hoe ik wel de laatste uren van den dag zou doorbrengen, als eenrgerucht van ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD vas - VOORITIT lOîfDAQ 17 MAART 1818 Derde Jaargang — Nr 47 Prijs : S centiemen Verdwenen Toondichters KLEINE STUDIËN IX. Jan Van den JËeden 't Mag wel gezegd worden : De Gentenaars mogen terecht met fierheid op de rij toondichters wijzen, die jn hunne stad hebben geleefd, die er hunne muzikale stu-diën volbrachten en de ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 5 DECEMBER 1915 Nr 38 Priis : 5 eentiemen Sublime Harmonie Automatique Het is nu ruim een maand geleden, dat ik-kwam aanlan-den te Loux, het Waalsche dorp, dat ik met ambtelijken eerbied voor de officiëele stukken ook stad heet. Ik moest hier mijn eerste proeven als leeraar leveren. Van het ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAQSBLAD ^ Biiblad van " VOORUIT - y . v- -, ^ ïmpÂG 24 FÈBRUAR1 191» Derde Jaargang — Nr 4- Prijs • 5 eentiemei Tijden van beroering Vv- -i- • "V. i', 'r.>- Met een ruwen vthslsîâg, zwaar bonzend als de slag van een mokerhamer, stiet hij de deur open, kris-krassend-krijschend op hare roestige hengsels. Niemand bevond ...

  Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

  ZONDAGSBLAD Byblad van " VOORUIT „ ZONDAG 3 DECEMBER 1916 Tweede Jaargang — Nr 32 Prijs : 5 centiemen Cadjuske's verloving (Slot) Op de vlakte sliep ailes : boomen, planten, en veldbloe-men. Cadjuske bleef aan den voet van den molen staan, zwaar ademend, triomfantélijk. Met een enkel woord had hij den vijand versl'agen. Hij begreep zijn ...

  Pagina's