Advertentie-blad van Veurne: nieuwsblad voor Veurne en het arrondissement

291 0
10 August 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 10 August. Advertentie-blad van Veurne: nieuwsblad voor Veurne en het arrondissement. Konsultiert 22 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9p2w37mk98/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

'Ht1 y'/fciibjjjj■»ii i*jfcili ia ■"iii^wiiii'jj Maandag 10 Augusti 1914. 88e «laar. ADVERTENTIE-BLAD YAN TE URNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT i Dit blad verscliijnt dea Zalcrdag. — Abonnement: voorop betaalbaar 4 fr. 'stjnars; per post 5 fr. — Een nuramer 10 c. — Extrakten 20 c. den drukrogel. Notarieële annonçen 15 c. den fl'ruk regel. — Ueklamen 50 c. — Rçàitcrlijke e' rhorstellingen 1 fr. den drukregel. — Groote letters volgens plaatsruimte. Aile artikets mûeten tegen Donderdag avond vrachtvrij en dndertoekend toekomon. — Ârtikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, worden niet oi/goiîônion. — De -Uitgavcr iiceft.uet recht artikels te weigeren. De Annonçen voor Belgie en Builcnland (behalve de beide Vlaanderen) worden onlvangen door het Office de Publicité, Nicuwstraat, 36, Brussel. —_ « M. Meri schrijft in bij c.tMiLLttLEîEtUiVEirv, Drukker-Uifgever, Nieuwstraat te Veurne, en in al de Postkantoren. mu—a——otoibi h bi m<n i —e——casaBBMB SPECIAAL NUMMER. TERECHTWIJZING aan het artikel in ons gewoon nummer van Zaterdag verschenen, onder de hoofding « WEG MET DE OORLOG >. In ons nummer van Zalerdag verseheen een artikel getiteld : « WEG MET DE OORLOG », waarin de hedendaagsche staat van zaken onder een valsch daglieht uileengezet was. Dit artikel was overgenotnen uit bel S)Iad « DE VOLKSEEUW », orgaan der democraten van Brugge. ffelzelve sieefî te imiddeii van onze neVoikin^ eene gerechtveerdigde opschudding teweeg ge-bracht, op devvelke onze aandaeht door de Over-heid gelrokken werd. Wij voldoen gaarne aan hare eisehen en ver-haasten ons de volgende tereehlwijzing bekend te maken: Om te voldoen aan het verzoek der overheid, die acht dat het artikel : « Weg met de Oorlog » verschenen in ons nummer 52 van 8 Oogst 1914, van aard is om de openbare rust te storen, en dat het eene aanhitsing bevat tegen de verdedi-ging van het Vaderland, drukken ivij het tegen-woordig speciaal nummer, om onze aantijgingen in te trekken en af te keuren. Wij voegen erbij dat wij bedoeld artikel in-trekken en afkeuren, niet alleen om le voldoen aan bel verzoek van de overheid, maar ook omdat zulks onze voile en opreehte overtuiging is en omdat wij nooit de zienswijze van den schrijver gedeeld hebben. Alwie ons persoonlijk kent, zal moeten getui-gen dat wij, onder opzieht van vaderlandslieide, voor niemand moeten onderoeven. Die ongelukkige inlassehing geschiedde uit loutere onbedachlbeid; wij houden eraan zulks zeer openbartig te bekennen en wij zijn de eerste om dezelve te betreuren. Doeb de fout is begaan en wij willen dezelve in de maal van onzen goeden wil berstellen. Wij verklaren dus OPENBAAR en PLECH-TIG dat ons harte klopt van broederlijke aandoe-ning bij het aansehouwen van den edelen en heldhaftigen strijd, welke door al de Belgen, fonder eenig onderscheid van opinie of van stand, wordt volgehouden voor de vrijwaring van de onafhankelijkheid van ons duurbaar Vaderland. Uit ganseher harte zijn wij het eens met onze dappere soldaten in hunne moedige pogingen ! Aan de beproefde vaders en moeders roepen wij ; Uebt moed, weest fier, sehept volharding bij de gedachte dat uwe telgen de waardige op-volgers zijn van onze hardnekkige voorouders, welke ten alien tijde tegen vreemde dwingelandij zijn opgestaan ! Op het oogenblik dat ons leger zoo dapper slrijdt, op het oogenblik dat zijn heldhaflig ge-drag het Duitsch plan heelt verijdeld, denken wij aan hen die daar als leeuwen vechten en in tiet bijzonder aan on* a dannpi'p gtadg^ijAntAix., Hulde aan allen ! Wij denken ook aan onze strijdgenooten ! Wij begroeten het moedig Fransch leger dat — o wonder ! — in Elzas komt binnen te drin-gen en voor het oogenblik zieh te Mulhouse be-vindt.Wij begroefen de Engelsehe troepen die bij massa's in ons land ontsehepen, om zieh naast onze troepen en de Fransehe legermacht te seharen ! Het goed recht is langs onze zijde ! Met de grootste hoop in de loekomst roepen wij : Leve Belgie ! Leve Frankrijk ! Leve Engeland ! DE UITGEVER, C. BRUNEIN. DE BANKBILJETTEN. De Nationale Bank verklaart dat het publiek ongelijk heeft zieh op te winden, en het papiergeld van de liand le doen. Zij zal al de banUbiljettcn uitbe* talen die liaar zullen aangeboden worden. Er is besloten ge-worden voor »0 miljoen goudstukken te slaan. Reeds zijn c'e nieuwe bankbiljetten van S> fr. in omloop gebracht. Zelfs in tijd vau oorlog, blijft een briefje van 20 fr. nog allijil 20 fr. waarcl. Voor zooveel papier de Nationale tank in omloop brengt, voor zooveel klinkende munt moet zij in voorraad hebben. De Nationale Bank moet dus, — wat er ook gebenre, — al do bankbiljetten uitbetalen aan den vollen prijs, zelfs al moest zij daarvoor nieuw geld slaan uit de staveii goud en zilver, die zij in haar kelders, als tegenwaarde van het papier, heefl liggen. De politie dient ook krachtig op te treden tegen de zwendelaars, die briefjes willen opkoopen beneden den prijs. Ilot is volslrokt noodig, dat ook hier te "Veurne, aller» strengste maatregelen in ienzelfden zin gcnoinen worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Advertentie-blad van Veurne: nieuwsblad voor Veurne en het arrondissement gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Veurne von 1864 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume