Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1421 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 07 Januar. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rb6vx07q1z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde jaargang Nr 8 Prijs 6 centiemen tfent 7 Januari 1917 hoofdredactie : vrou wensecre t a ri a at met de medewerking van het algemeen secretariaat der christene beroeps- vereenigingen en het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 i Weekhlad voor ons Viaamsche Volk tr INHOUD : Zuurdeeg. — Uit het leven van een groot man. (vervolg en slot. — God is daar. — De gescheurde- sleep. — Huiselijk Leven. — De menseh wikt, God beschikt! — De Vrouw en het Handwerk. — Kerk en School. — Lachen is gezond. — Voordrachten en Lessen. — Beste Lezers. — De Verloofden (18e Vervolg.) Zuurdeeg Het Rijk der Hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat eene vrouw nam en mengde onder drie vaten meel, totdat het meel was gezuurd. Gelijkenis waardoor de Zaligmaker aan het volk den in-vloed van zijne leering wilde doen begrijpen : het Rijk der Hemelen is de godsdienst van Christus, het Evangelie, het christen geloof. Het zuurdeeg met het meel gemengd, verspreidt zijne giststoffen daarin, doortrekt ailes, vervormt ailes ; elk deeltje der bloem ondergaat den invloed er van. Welk een verschil tusschen een gedeesemd en een ongedeesemd brood ! Begrijpt gij nu wat het christelijk geloof in den mensch moet teweeg brengen ? De H. Paulus zegt, dat het van hem een « nieuwen mensch » moet maken, een heel andere per-soonlijkheid, hem moet verheffen boven hen die aan hun eigen natuur overgelaten zijn en het geloof niet bezitten. De geestelijke zuurdeeg van het geloof moet den mensch volmaken, vervormen in een hooger wezen ; doch dit zal enkel geschieden zoo men het geloof vrij en ongestoord zijn werking laat verrichten ; en die werking mag niet begrensd blijven tôt een hoekje van 's menschen leven, maar moet gansch zijn denken, zijn handelen doordringen. Altijd en overal, in ailes en voor allen moet men het blijk van zijn innig geloof geven... Is dit echter zoo in werkelijkheid ? Helaas, neen... Bij zoovelen wordt vrijwillig, met bereke-nirig, met boos opzet misschien de heilzame werking van het geloof belet. Men verzaakt wel juist aan zijn geloof niet... o neen... maar men handelt zoo, dat de geest van het Evangelie onvruchtbaar en machteloos blijft... men vreest de al te groote verandering en vervorming, die men zou moe-ten ondergaan, wanneer men het geloof vrij en ongestoord zijn -werking in de ziel liet verrichten. Het is voorwaar eene groote dwaling zich voor christen te houden omdat men sommige christelijke gewoonten aan-wendt. Deze zijn enkel de uitwendige uitdrukking van dat- gene wat ons waar christelijk leven zou moeten zijn ; en zij hebben geene waarde als het inwendige van den mensch daar niet aan beantwoordt. Juist gelijk de ziel, als beginsel van het natuurlijk leven, in het menschelijk lichaam overal gelijkelijk aanwezig is en werkt, zoo moet de godsdienst als bron van het bovennatuurlijk leven, de ziel geheel en al doortrekken, gansch het leven beheerschen en van den mensch altijd en overal uitstralen als een licht. Waar is het zuurdeeg als het meel ermede doorkneed is ? Overal, zoo-dat gij in de meelmassa geen deeltje aantreft, dat er niet van doordrongen is. Zijn het ware, echte christenen, die wel 's Zondags de H. Mis bijwonen, eens in het jaar tôt de H. Sacramenten naderen, maar overigens zich in niets onderscheiden, noch in hun gedrag, noch in hunne taal, noch in hunne levensge-woonten, van de beschaafde ongeloovigen, de hedendaagsche heidenen ? En zij, die in stilte hun eerbied aan het kruis be-tuigen, maar bij de menschen er zich over schamen ? De optelling zou al te lang en te vervelend wezen moest ik ze allen opnoemen die « halve christenen », die christene « mis-baksels », waarin het zuurdeeg van het geloof zijn voile werking niet "heeft kunnen volbrengen door 's menschen zwakheid en boosheid. Welke bittere ontgoochelingen berei-den die verblinde menschen zich voor... maar zal 't niet te laat zijn als de oogen eens zullen open gaan ? De Verlosser schonk ons allen een wonderbare, bovenna-tuurlijke kracht die ons verheft en tôt God doet naderen... laten we haar niet tôt werkeloosheid brengen door onze schuld. Wij ontvingen in orze ziel een vonk van goddelijk licht en vuur... houden wij dien vonk niet smeulend onder een dikke laag asch. Huldigen wij Christus in ons bijzonder en in ons openbaar leven, brengen wij Hem altijd en overal de hulde onzer diepe verknochtheid, en onzer onwankelbare trouw. Wie u met liefde waarschuwt en met zachth'eid berispt, zij uw vriend. Uit het leven van een groot man ^ V CI VUIg Cil olUl* ) Ampère's vernuft was veelzijdig, bijna geene natuurlijke wetenschap was hem vreemd. In de annalen van de fransche academie vindt men alom meesterartikels door zijn naam geteekend. Zijn laatste groot werk dat een repertorium was der menschelijke kennis in het begin der 19e eeuw, is

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume