Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

414 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 19 März. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 27 Februar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rj48p5x52c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Tweetle jaargang Nr 18 Prijs 6 centiemen Oent 19 Maart 191 (> hoo fdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerklng van het vverk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstr a at. 13 ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche Volk beheer : vrouwensecret aria at peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 INHOUD : n Schoon Boeksken. — De uitwerking van een stomp op de Maag. — Beteekenis van den Arbeid. — Wat is Schoonheid ? — De uitwen-dige vereering van God. — Op den bodem der zee. — Van een sim-pelen dorscher. — Voordrachten. — Sociale Bedrijvigheid 'n Schoon Boeksken Een krachtig middel tôt wijziging der gemoedsgestt Itenis bij den mensch is de lezing : het lezen van goede boeken zal 's menschen geestes- en zielstoestand veredelen terwijl het lezen van slechte boeken denzelfden integendeel zal verlagen. Doch hier zal ik slechts handelen over de goede, de degelijke lezing. Het lezen van goede boeken is niet enkel een krachtig middel tôt vorming van 's menschen manier van leven, of tôt diens ontwikkeling én op geestelijk gebied én op zedelijk, maar om zoo te zeggen een noodza-kelijk middel. Wat bezit de mensch in zijn eigen ? Met eigen gedachten, eigen redeneering en zienswijze, met 't involgen van eigen oordeel, raakt sij soms al op een dwaalweg. Men moet anderen kunnen raadplegen, men moet vrienden heb-ben bij wien men kan gaan putten, gaan zoeken en vragen. Die vrienden zijn de goede boeken. Eenige strekken tôt ontwikkeling van het verstand, den geest, andere voeden het hart, versterken de ziel. Aïs we trachten naar verstan-delijke ontwikkeling, zullen we gaarne dezen lezen die onzen geest met nieuwe gedachten verrijken ; zijn we daarbij nog begeerig naar het onvergankelijke, dan zullen we deze nog gretiger lezen die daarenboven nog ziel en hart voeden. Het lezen van beiden is nuttig voor den christen, toch geef ik mijn voorkeur aan de laatste, omdat het lezen van dezen vruchten voortbrengt die blijven in eeuwigheid. Vele goede christenen en anderen die goede christenen zouden willen zijn, doorzoeken al eens een groot boekwin-kel : ze zien daar boeken van aile soorten, verschillend van omslag en inhoud. De kwezeltjes, tusschen haakjes gezegd daar we hier nu toch bezig zijn van boeken, hebben 't het meest gemunt op de gebedenboeken. Een boek met vele gebeden daarin is voor hen het meeste waard : hunne zalig-heid hangt er van af ! Dan prevelen ze die zoetjes uit den boek, vinden daarir zooveel genot en zelfvoldoening dat ze op 't einde meenen heiligen te zijn en volmaakten, of daar toch niet ver af. Hunne lippen kleppen... maar waar blijft hun zceken naar hunne plichten... en 't volbrengen derzelf-de ?... Er wordt veel gezocht en gewroeteld in de massa boeken door den winkelier uitgestald. Doch velen vinden 't boeksken niet, of lever ze vinden 't, maar geven er luttel aandacht op, op 't « Schoon Boeksken » dat aile andere over-treft : 't Evangelie. 1k kan het niet anders noemen dan een-voudig weg 'n schoon boeksken omdat er geene hoedanig-heidswoorden bestaan die de waarde ervan kunnen bepalen. immers 't behelst op zijn volmaaktst d'eenige, d' opperste Waarheid, 't Woord Gods. En op dat boeksken, helaas, geven zoo weinigen aandacht, weinigen kennen het, van-daar we! gedeeltelijk dat ook weinigen hunne plichten kwij-ten.Wie het eenmaal leest zal het tweemaal lezen en meer. 't En zal den aandachtigen en nederigen lezer niet moeilijk vallen dien aangenamen eenvoud in de gedachtenuiting te bemerken, die zoete zalving, dien geurigen balsem te gevoe-len die ieder verhaal als 't ware oris aan 't harte strijkt. Licht en Iiefde zijn er in vereenzelvigd : het Licht dat ons God en onze plichten jegens Hem en jegens onzen naaste doet kennen ; de Liefde die ons God... en onzen naasten als ons zelven doet beminnen om God. Leest en herleest dat boeksken, gij allen, die van 's mor-gens vroeg tôt 's avonds laat lastig werkt en zwoegt tôt onderhoud'van vrouw en kinderen, en die helaas, niettegen-staande uwe onvermoeibare bezorgdheid, nog dikwijls hon-ger lijdt. Leest dat boeksken tôt uwen troost, want daarin zult ge vinden die zoete woorden, die woorden van mede-lijden, teederheid en liefde, aan Jezus' Heilig Hart ontvlo-gen : < Komt tôt mij, gij allen die werkt en zwoegt en Ik zal u verkwikken. » Leest en ziet hoe Jezus u op den rijke voorkeur geeft op den hemel want als men denkt aan de woorden die Hij na zijne samenspraak met den begoeden jongellng over de rijken uitbracht, zou men wenschen liever niets dan veel te bezitten. Ge vindt er verlichting voor uwe stoffelijke zorgen... en dan voor uwe geestelijke belangen?... Ho, nog eens, leest het boeksken, ge zult er Jezus' teeder Hart leeren kennen, zijne oneindige goedheid, zachtmoedig-heid en liefde ; Jezus' Hart kennen is het beminnen en Jezus' Hart beminnen is, trots d'ellende van deze wereld, gelukkig zijn. En gij, rijken die van God overvloedige aardsche goede-ren ontvangen hebt opdat ge door dezen in de nooden van uwen naasten zoudt voorzien, leest het, gij zult er in vinden dat d'onthechting aan uwe rijkdommen noodzakelijk is voor uwe eeuwige zaligheid. Leest wat u te wachten staat indien gij uwe goederen alleen voor uwe nuttelooze zelfvoldoenin-gen verbruikt en uwe plichten, als rijken, verzuimt. Leest er

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume