Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1256 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 19 September. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4b2x34qt6n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 44 19 September 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-am a.npsberc, (gent) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche vofk WEEKILÂO, Prâjs 5 centiemen Een Kruis in 't Zwarte Woud In een verlaten dorpkeri, in het Zwarte Woud, wierd dien dag Wilhem, de verloofde van Martha, de arme schaapher-derin, die van iedereen gekend en bemind was, ter aarde besteld. Eerbiedig werden de eerste schuppen aarde over de Hnnrlkiçf crp\xrr»t*npn • Pn Hit Vinllp glans des geluks op 't gelaat, ter pastorij gaan aanbelien, en geheimzinnig fluisterde men heel de gemeente door : Wel-dra gaat de brave Willem trouwen met de blonde Martha. Edoch, de mensch wikt, God beschikt ! Niemand was eenige dagen nadien verwonderd, haar gansch in rouw gekleed te zien, de gelukkige van 's daags fp vnfpn pn mpn rtarht Haf Vipf 0 1 — gebommel van aardkluiten op de planken viel als mokerslagen op 't doodbedroefd hart van 't meisje. Rond den put zagen de lieden on-verschillig het snikken van magen en vrienden aan. Een laatsten oog-slag op de kist, die meer en meer onder de aarde verdween, — dan verliet iedereen het kerkhof. Dit wachtte de grafmaker, den voet op de spade geleund, gedul-dig af, om gerust zijn akelige taak te voltrekken. Hij keek ook de diepte in, en op het helderwit der planken zag hij als een reusachtige bloedvlek, een tuil roode chrysan-themen. En de oude man, zoo ge-staald tegen dooden en weenen, kon zich niet meer weerhouden te schuddebollen : « Hij was zoo jong en zoo schoon... » Een stond lang stond hij pein-zend de doodskist te bestaren, de handen in de heupen. Dan, zich schoon wit kleed, het bruidskleed, voor altijd in de oude eiken kas gesloten was, lijk haar verloofde in zijn nare doodskist. Die arme Willem ! Men had hem gevonden aan den voet van een eik, midden de afgevallen blade-ren die hij met zijn bloed had roodgekleurd, het hoofd op de snijdende zijde van zijne bijl : hij was dood ! * * * Sedert een jaar was Martha vol-ledig wees. Nu is het er droef en doodsch in haar hutteken, waar ze zoovele dagen in hoop, vrede en geluk sleet. Zij zingt niet meer : haar voortijds levenslustige oogen verdoffen en sterven weg als een kwijnend vuur. De hut zelve is eene grafstede waar al de herin-neringen van haar dierbaren be-dolven zijn. Vôôr de vensters staan eenige uit die nare gedachten losrukkend, nam hii yiin QnaHp pn Hp «arHlHiii- Wat Hans betreft, men btgroef hem in den hoek van het kerkhof... bloempotten : de laatste reseda's verbleeken in de eerste koude vari } ; r — — ten dokkerden weerom zwaar en log op de doodskist, en bedekten als tegenwille de chrysanthemen. Maqf 's anderdaags lagen er frisch ontlokene op het versch , grafheuveltje ; er hongen er om het kruis gestrengeld. En ze leken wel een treurige glimlach, die herfstbloemen in . sluimer op die overblijfsels eener uitgebloeide lente. Wat was er gebeurd ? Over acht dagen was het kermis in 't dorp : dien dag ook waren Willem en Martha, den den herfst ; reeds lang zijn de nachtschoonen verdwenen ; maar hier de breede chrysanthemen trotsen den vroegen vorst ; het lijken dezelfde die wij om het kruis op 't kerkhof gestrengeld zagen. 't Is Willem nog die ze geplant heeft in de laatste lente, toen Martha's moeder nog leefde ; 't was op een zondag dat beide vrouwen over hem zaten te praten, wijl ze ginder ver de zonne zagen wegkwijnen. Willem was bij de twee vrouwen teruggekeerd en had

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume