Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1085 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 12 Dezember. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 29 September 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2v2c825z5s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Twecde Jaargang Nr 4 12 Deceraber 1915 KEDACTIE EN BEHEE] VAN " ALLERLEI „ PEPERSTRAAÏ, 17, — GENÏ — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENI) » Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKHLAÛ, Prljs 5 centiemen INHOUD : Waar een wii is,... — De Leer van Christus IV. — Eene Heldin — Droefheid. — De tien geboden voor de vrouw. - De arbeider zonder God. — Eenige Dwalingen — Het Gebed des Heeren. — Qenoveva. (3e vervolg) — Vergadering. Waar een wil is, Een hollandsch spreekwootd zegt : «Waar een wil is, is een weg. » Dat zegwoord zien wij altijd en overal bewaarheid. Waar eenige mannen van goeden wil en kloeken durf worden aangetroffen, zien wij eene bestendige werking ten goede. Integendeel, waar men benauwd is van zijne schaduwe, schrik heeft voor moeilijkheden, terugdeinst voor mogelijke tegenwerking of mislukken, dààr wordt niets aangevangen, gaat ailes den ouden slenter, vervalt meer en meer de goede geest Het volk is als een groot kind, dikwijls een kwaad kind : wordt het niet aangespoord tôt het goede, het vervalt van zelfs in het slechte. Dat zien wij t' allentwege gebeuren. De oorlog heeft veel goede werking stilgelegd. 't 1s waar, de vroegere werking kon bezwaarlijk voortgezet worden. De werkers lieten zich door ontmoediging bekrui-pen, wisten de nieuwe omstandigheden niet te benuttigen om eene andere werking aan te vangen, stonden min of meer radeloos tegenover den nieuwen toestand, meenden dat er nu toch niets anders te doen was dan in de mate van 't mogelijke den stoffelijken nood te lenigen, den hon-ger te stillen. 't Is waarlijk te betreuren, dat zoovele goede werkeis zoo gemakkelijk « de pijpe aan Maarten » hebben gegeven, niet meer profijt hebben weten te trekken uit de hun aangeboden gelegenheid om het volk te onderwijzen, tôt iets schooners en edelers te maken. En toch, « waar een wil is, is steeds een weg. » Dàt zien wij nogmaals met feiten bevestigd. De werking van het Christen Vrouwensecretariaat te Qent is schier geen oogenblik onderbroken geweest. Natuurlijk, .als de oorlog uitbrak, kwam er een stond van aarzeling. De werking voor 't stichten van nieuwe vereenigingen en 't versterken der bestaande moest worden onderbroken, maar dadelijk ving eene nieuwe werking aan om den geest der organisatie te verbeteren, het waarom en hoe der verëeniging beter te doen verstam. Ten t tel van pro ?f weid een sociale leer-gang begonnen. De bekommering was: Zullen de werksters nu te spreken zijn over hoogere ontwikkeling, zedelijke op-leiding, studie van sociale vraagstukken ? Die bekommering was spoedig weg. De eerste sociale lessen hadden een on-verhoopten bijval. De werksters kregen meer en meer smaak in de sociale studie, kwamen steeds talrijker naar de weke-lijksche lessen. Van de sociale vraagstukken kwam men tôt de godsdienstige. Eene reeks lessen over godsdienstleer werd ingericht. jWekelijks werden over het een of ander vraagpunt, den godsdienst betreffende, voordrachten gegeven. En van week tôt week, in plaats dat de belangstelling zou verminderen, zooals eerst werd gevreesd, nam zij integendeel toe. Nooit werd het lokaal van 't Vrouwensekretariaat der Peperstraat zoo druk bezocht als tegenwoordig. Nooit was de leergierigheid zoo groot bij onze verstandige christene werksters. En met zekerheid mogen wij voorzeggen, dat de christene vrouwenorganisatie van bij het sluiten van den vrede eene kracht zal weten te ontwikkelen, die zal gevolgd worden door eene machtige uitbreiding der christene vrou-wenwerken in de Arteveldestad. 't Is het werk van eenige menschen van goeden wil en stouten durf. De wereld is aan de durvers ! Op H. Kerst-parochie hetzelfde. De werkmanskring van dezen volkrijken wijk werd weK goed bezocht 's zondags en 's maandags. Maar voor E. H. Eeckhout, bestuurder, was dat niet voldoende. Er moest wat gedaan worden om 't volk verstandiger en edeler te maken. Vandaar 't besluit eene reeks lessen te geven, over sociale en godsdienstige onder-werpen. Bij de eerste les ruim 200 deelnemers. 't Was buiten verwachting. De volgende les méér dan 300! Wekelijks, den Woensdagavond, is de Werkmanskring van H. Kerst bomvol. Men luistert gretig, men leert naarstig, men geniet van kunst en letterkunde; men vindt smaak in 't schoonere, in 't betere. Zooals de leergang is opgevat, is de blijvende bijval verzekerd. Eens te meer : « waar een wil is, is een weg. » Wij vrag'en : Waarom in andere plaatsen, in andere kringen niet aangepakt wat in die twee plaatsen met, zooveel succès

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume