Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

877 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 31 Oktober. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 01 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9882j69t6m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 50 31 October 1915 REDACTIE VAN " " ALLERLEI „ PEPERSïRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI UITGEVER : A DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, b7, ST-AMA.NOSBERG, (GENT) Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEESCBLAO, Prijs 5 centiemen Allerheiligen ! Ons leven is eene reis. En het doel van die reis is de hemel. Qod heeft ons op deze wereld geplaatst. In den mor-gen van ons leven heeft hij ons uitgezonden, opdat wij, na wel volbrachte dagtaak, als den avond van ons leven is ge-daald, terugkeeren naar ons vaderhuis, dragende met blijd-schap ten hemel, de rijpe, voile garven onzer goede werken. De reis naar den Hemel is eene moeilijke reis ! Job heeft gezegd : « Een strijd is het leven van den mensch op aarde », en een andermaal : « Het leven van den mensch is vervuld met veel ellende en bitterheid ! » Strijd, ellende en bitterheid! Wie, die de blijde jaren van de jeugd achter zich heeft, ondervond dit in het leven niet ? De eene meer, de andere minder, maar allen toch hebben hun deel. Een moeilijke reis — ons leven, onzen weg naar den hemel. Doch niet gezucht, maar den blik vol moed gericht ten hooge : Daar staan de verlosten Door Christus vergaard, Uit aile geslachten En volken der aard. Zij komen, Zij stroomen, In talloozen stoet, Met galmende psalmen, Met wuivende palmen In sneeuwwitte kleederen, Hun vorst te gemoet !... De Heiligen ! onze voorgangers op de moeilijke reis naar den Hemel ! Ons voorbeeld in den levensstrijd ! Van welken staat of stand gij ook zijt, hoog- of laaggeplaatsten, gij vindt in de rijen der Heiligen uw voorbeeld. Onder hen zijn degelijke huisvaders en brave, werkzame huisvrouwen, grijsaards en kinderen, jongelingen en maag-den, heeren en knechten, koningen en b.-delaars, geleerden en ongeletterden. Aile rangen en standen der maatschappij ziet gij onder hen vertegenwoordigd. En zij waren menschen als wij, met hartstochten en ge-breken, menschen, levend soms in vollen strijd, verdurend soms armoede, pijn, foltering, tegenspraak, vervolging. En ziet ! Al die moeilijkheden, zoowel van binnen als van bui-ten komend, welke hen op. hun gang naar den hemel tegen-hielden, hebben zij overwonnen. Niet uit eigen kracht, doch gesteund door Gods genade. Met de genade werkten zij mede ! Als het waar is, dat woorden wekken, maar voorbeel-den trekken, hoe moet dan het voorbeeld der Heiligen, wèl bezien, ons aansporen, om met nieuwen moed ons kruis op te nemen en den tocht hemelwaarts voort te zetten. Maar wij hebben van de heiligen niet alleen hun voorbeeld, maar ook hunne voorspraak bij God. De H. Kerk heeft ons geleerd : het is goed en voordeelig de Heiligen te vereeren en te aanroepen. Wij vereeren de heiligen en roepen hen aan. * * * Och, wat heeft men van niet-katholieken kant al niet ge-spookt tegen de Heiligen-vereering der Katholieke Kerk ! Louter onkunde ! « De Heiligen-vereering, zegt men, is in strijd met het eerste der Tien Geboden. De mensch moet God alleen aan-bidden en Hem alleen dienen. » Juist. Wij aanbidden en dienen God alleen. Maar kunnen wij niet tegelijk de Heiligen vereeren ? Wij beschouwen de heiligen volstrekt niet gelijk aan God, maar als schepselen. Daarom aanbidden of dienen wij de heiligen niet, d. i. wij geven hen geen goddelijke eer. Maar wij vereeren de heiligen, d. w. z., wij hebben en toonen eerbied en hoogachting voor de heiligen, als de getrouwe vrienden van God. Wat kan men daartegen aanvoeren ? Ik zou zeggen. dat het een doodgewone zaak is. Keurt men het soms in een kind af, dat het eerbied en hoogachting betoont voor zijne ouders ? Misprijst men het in een volk, dat het zijn groote mannen, geleerden, kunstenaars, in eere houdt ? Welnu als men het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume