Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

667 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 14 März. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/f76639pg4p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr ,17 14 Maart 1915 brieven te zenden aan de redactik van- :: "ai.lerlei,, :: antw. steenw eg, 69, bt-amandsberg, (cent) ALLERLEI vorige nùmmers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij " de verkoopers :: Nieuws en Lezmq voor net ïîaamscne volk WEE1CBLAG), Prijs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen WESTELIJK FRONT. Uit Duitsche bron: Vijanclelijke vliegers wierpen bommen op Oostende die drie Belgen doodden. De gevechten in Champagne duren nog voort. Bij Souain werd de vijand gister-avond bij handgemeen teruggeslagen. Des nachts herbegon het gevecht. In de streek ten noordoosten van Le Mesnil mislukte een vijandelijke aanval geheel, 's namid-dags. Onze nachtelijke aanval was guns-tig. 140 franschen werden gevangen. In 't Pries ter w ou d, noordoostelijk van Pcnt-à-Mousson wezen wij Fransche aan-vallen ai. In de Vogezen zijn de gevechten in de streek ten westen van Munster en ten noorden van Sennheim nog niet geein-digd.Uit Fransche bron: Officieele melding : Wij gaan voort terrein te winnen ten noorden van Atrecht, in de streek van N.-D.-de Lorette, waar wij verscheidene loopgraven namen. Wij zijn eenigermate opgeschoten ten noorden van Perthes en ten noord westen van Beau-Sejour. Ten westen Van Munster in de Vogezen namen wij twee toppen van den kleinen en den grooten Pushackerkopf en de te-genaanvallen van den vijand werden af-geslagen.Wij namen 00k Imberg aan den rech-teroever van de Fecht en maakten ons van de hoogte 856 meester. Ten s lotie hebben wij bij Hartmannsweilerkopf een tegenaanval van een Duitsch liataillon af-geslagen. OOSTELIJK FRONT Uit Duitsche bron: Ten zuiden van Augustow mislukten Russische aanvallen o-nder zware verlie-zen voor den vijand. Bij Lomza zijn verdere gevechten aan gang. Ten westen van Prasznysz en ten 00s-ten van Plock deden de Russen meerdere vergeefsche aanvallen. Bij Rawa sloegen onze troepen twee Russische nachtaanvallen af. Russische aanvallen uit de streek van Nowe Miasto hadden geen uitslag. Het getal gevangen Russen bedroeg daar 1.500 man. Uit Oostenrijksche bron : In de nog voortdurende gevechten in Russisch Polen werden meermaals goede uitslagen bekomen, en is de vijand uit meerdere vooruitgeschoven steunpunten verdreven, met zware verliezen. In West-Galicië werd Gorlice Feile na een bloedige strijd genomen. In de Karpathen duurt de strijd nog voort. De Russen vielen in de streek bij Lupko met sterke krachten aan, doch werden telkens achteruitgeslageu. In een ander gebied van het strijdfront gingen onze troepen na 't afslaan van Russische stormloopeu zelf overweldigend tôt den aanval over en veroverden de tôt hiertoe door den vijand sterk bezette Kuppe. In Zuid-Oost-Galicie onderging eene sterke vijandelijke kavallerie die tegen den vleugel der stellingen alleen optrad eene belangiijke nederlaag. Uit Russische bron: -»De dislocatie van troepen op den rechteroever van de Narew heeft geen belangrijke verandering ondergaan. » Op de wegen naar Lomza duren de verbitterde gevechten voort. » In den nacht van den 5 Maart hebben wij den vijand van een heuvel ten westen van den weg Stawiski-Lomza, bij het dorp Karwono verdreven. » Op den linkeroever van den Weichsel zijn de Duitschers bij de rivier Pilica den 5en dezer tôt het offensief overgegaan te gen een klein deel van onze stellingen bij het dorp Domanevice. » In de Karpathen zetten de Oostenrij-kers hun aanvallen in de richting van Baltgrod voort. »In Oost-Galicie hebben wij de Oosten-rijkers uit hun vérsterkte stellingen aan de rivier Bistrica verdreven. Ons offensief op dat deel van het front wordt voort-gezet ». Allerlei Nieuws BRIEVEN VOOR KBIJGSGEVANGENEN IN HOLLAND Brieven en kaarten voor krijgsgevange-nen in Holland, worden kosteloos verzon-den, en zijn aan de volgende voorwaarden ondervvorpen : De envelop moet van boven de melding dragen : « Kriegsgefangenen-sendung. Daar onder zet men den naairi, de legerafdee-ling, den graad van dên opgeslotene en het Kamp waar hij zich bevindt. De enveloppe moet openblijven en op den irug moet het adres van den verzender worden vermeld. De inhoud mag volstrekt niets behel-zen van de krijgsvenïchtingen of over politiek. De brieven mogen slechts in het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume