Belgisch dagblad

1004 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 11 März. Belgisch dagblad. Konsultiert 27 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kk94747s65/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le Jaargang-. ZATERDACx 11 MAAKT 1916. INo. 151. ABONNEMBNTEN. "Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post Loseo ftummers: Voor Holland & cent Voor Buitenland 7Vj cent. Den Haag. Prlnsegracht 69, BELGISCH DAG8LAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIE1 Hoofdredacteur : L. DU CASTiULOÏ ADVEETENTIENÎ Van 1—5 regela f 1.60; elfe» regel meer f 0.30; lieclames 1 5 regels f 2.60; elke regel meer i 0.60. liondon : Dixon Honso Lloyds Avenue E. C. REMEMBER.... 't Was vôôr 3 Oogst 1914 ! Ailes we rustig en kalm ten onzent. Het gewoo lovent je ging zijn regielmatigien gang Eenieder waa ingenomen door zijne di gelijkscbe werkzaamheden; er was tevn denheid onder do bovolking. De opperste verzuehting van aile Be gen was: Laat ons met rust ! In vret willcn wij werken vooi* den groei e o'çn bloei van ons lan<l ! Daar komt de 3e Augustus aang< draalô. De voorafgaande Julidagen hax den de gomoederen zoo wat onrustig g< maakt. Het dreigend oorlogsgevaar, d« met den dag toenam, zou dan toch wei kelijkheid worden. Maar neen ! Zulks sclieou in weerwi .van de donkere onweerswolken aan de: diplomatieken geziehteinder omnogelijk Zco menigmaal had men reeds van ee Europeeschen oorlog hooren spreken e-j telkenmale ter geschikter uur had me het gevaar weten af te wenden. Dat zoi nu ook nog zoowel gebeuren. Ten andie re, wie mensch zou de overgroote vea antwoordelijkheid van zulk onheil i] onze beschavingsperiode durven torschen Zoo dacht men er in België over; zo< werd er van mond tôt mond verteli nochtans dat men wel kon bespeuren aai de Ironie van vrienden en kemiissen, da eeno zekere ongerustheid, eene kwellendi zejiuwàchtigheid hen behe&rsehtetn. 3 Augustus ! Onvergetedijke histori^chi ciàtum ! Duitschland verklaart den oorloj aan België ! Als loopend vuur verspreid zich dit ontzettend nieuws ten allen kant ïn de eerste oogenblikken is de bevol king lam geslagen. Hoe hemel is he inogelijk dat een handvol Belgen den strijd zou aandurven tegen dat reusach tig stcrk georganiseerd Duitschland ! Weldra trad beziirning en redeneerinj in. Welhoe? België wordt bedreigd; d< vijand staat aan de grenzc-n;' als een sluipmoordenaar wil hij ons verrassen overweldigen en verpletteren? Dat nooit! sini'iéïi''en vtfcmwn—AVw. —7- . Het spreukje van. „liever lovende oan il Duitschland, dan doode man m Belgw werc. op een grijnzende ghmlach onthaalc oî liever 't werd aanzien als eene be lL8Buiten do regelmatig gemobiliseerd< bur^ers, liepen er tientallen van^ duizen dénoté wapen omdien tjarbaarschen aan af to weren. Rond Luik, te Haelen jona Mechelen, te Dqndermonde, ron-Àntwerpen en laatst ^an . uen ,.,z^ hebben onzo koene, heldhaftige strijdeiv s klein door het getal, maar groot en on n overwinbaar door de begeesterende ge . dachte ,,Wij strijden voor eer en recht!' 1- getoond aan dien laffen aanvaller en in î- dringer, dat een eerlijk volk zich nie sti'alleloos laat vertrappelen. 1- Duitschland bezet voorloopig het groot e ste gedeelte van ons land. He); heeft on n ze steden aîgebrand; onze dorpen ver woest; onze kunstgebouwen, scholen ei i- kerken tôt gruis geschotea! En toch is België niet veroverd en zal nimmer ver overd worden omdat de Belgisehe geest t onze ziel, ©nsterfelijk is. Daaxvan ge tuigt de geschieêenis. De Belgisehe Leeuw heeft harde klap 1 peu opgeloopen; gevaarvolle oogenblik -a ken heeft hij gekend en ili den uiter . sten nood is hij door bovenmenschelijk< a inspanning met forschen steot het ge j vaai- ^ ontsprongen en staat nu sterker, 1 moediger dan ooit op den Yzev hetgun 1 stig oogenblik af te wachten om de te- - genpartij den doodsklap te geven. Wan - neer ? Waar? Zie dat weten wij niet 1 maar dat het zal gebeuren, daar hebber J wij de stellige overtuiging van. ) En dian keeren wij terug nâar ons ge-1 liefde oorjl; maai' onze nog erger be-1 proeide med'eburgers, die sinds " maandsii t gebukt liggen onder het juk van den ) Duitseher. En dan... 3a dan!- Doodeen- vcnîdig herbeginnen wij. J Tn den ^ loop der geschiedenis is ons ; lana menigmaal geteisterd en verwoest t geworden door oorlogvoereoaSe landen en niet zoodra was de kalmte ingetreden, - of onze vooroudei-s zetten zich met taaiheid t en wil en on,wrikbaren meed aan den arbeid van herstel en heropbouw. Na een korte spanne tijds was de wonde, op het eerste zicht ongenéesbaar, hersteld. ; De Belgen van heden zijn wel de Bel- > gen van gisteren waard, Zoodra de vij-and over do grenzen zal ged'onderd zijn, , herbeginnen wij ook; onze landlieden herbouwen hunnoj plateeschnfmi j'rekken weer de vernielde kunstgebou- > wen op. Dit herstellingswerk zal geleid j worden door eene innigo samenworking 1 en solidariteit onexr de opperste leiding der hoegere Overheid met milden stoun 5 van binnen- en buitenland. Dit is onze taak van morgen en over- - morgen hernemen wij ons gewone, kal me leven van vôôr 3 Augustus 1914 met 1 de stellige -overtuiging dat de menBch-r heid voortaan van 'zulk "onheil moge ge-!, spaard blijven. epn sp- "bp" E? "HP ©1 Sf i De ooriogsver uiiiiuji r- en Portugal heeft ce aandacht van he wcstelijk front wat afgetrokken. -L»o Duitsch groote generale staf heelt er aanstonds gebruik van gemaakt, om t1 mcWen dat de Pruisische Polen v^n « 9e reserve-divisie het dorp en het ror Vaux hebben g'3ncmen. Men kân h©t en kel betreuren voor de Polen, die zu-1 door hunne drijvers laten temmen en mennen, dat zij tegen hunne eeuwenoutl vrienden, do Franschen, willen vechter Die slaafschheid kan natuurlijk bij d bendgenootén enkol de w ester se ne s^-iï pathie voor oe Polen doen verkoelen Doeh zulks daargelaten, moet men zicl afvraivcn of het Duitsch legerbericht tl waarheid zegt. De Fransche mededeelin Vaux, dat as Duitschers be weren gen< men te hebben tijd.ens een nachteliïke] In'^het Fransch bei-icht luidt het anderi „Gisleren (den 8). in den 1°°P vs den avond en gedurende den naent oi dernamen de Duitschers in de streek tu schen Douaumont en het dorp V au. meerdere aanvallen met een machlig e feetief op de Fransche posities. N i étteg enstaande de hevigheid van n anillerievuur en de verwoedheid der aa vaiien konden de Duitschers de rran sene linie ' niet doen wankelen. Z-ij we den totaal teruggeslagen. Enkele eleme ten van de Duitsche infanterie, welke e oogenblik het dorp Vaux binnengedre «en waren, werden er onmiddellijk « een Franschen tegenaanval met de ba net weer verjaagd." Dit is in flagrante tegenspraok met Duitsche berichten, die gebaseerd zijn het gunstigst oogenblik, gedurende, gevecht. Wij hebben dit te Douaumo leunnen vaststellen. , Aangenomen dat oe Duitschei» fort in bezit hebben, dan nog is V erc niet genomen — ver van daar. Men lioeft maar een oogslag te w peu op do kaart van dit bergachtig beboscht lantl. Om het dorp Vaux zijn gepantserè fort te hereiiven moe Nijand eerst de forten van Ilaudraum \ er over en. Tôt nu toe is dit met beuid. , Die forten liggen aan den rani- ^ hèt woud van Haudraumont, in <lcn ui Bten oosthoek van het verschanste ke van Verdun op een hoog'to van 349 ter s, terwijl het fort van Vaux cp hoogte ligt van slechts 307 meter bestreken wordt door schansen en l)An f7r\nr»lc? ri if \7fln TaV^îIIIÔS. 388 meter S. De Duitschers zitten nog t wreeten aan d<j buitenste linie van lie verSwhanste kamp, dat verre, is in huun t liane en te vallen. .Laat 011s nog verder gaan en toeg< ven dat Verdun na eenige valt. 3 Men mag dan nog aannemen dat d< a linie niet zal verbroken zijn, zoomir t zulks gebeurd is te Soissons en te Yp< ren. ! Duitschland heeft er eehter veelhelaB d<at Verdun in zijne handen komen. T e recht of ten onrecht is Verdun voor <3 land de poort van uitval naar den Riji e Daai'om speelt de Eeizer zijn bestea 1- troef uit. .. Ladt crna nooit vergeten dat de iigi I de bataille zich uitstrekt van de Moor io zee tôt den Eufraat en dat juist 111 M c sopotamië en in Axmemë een Bï f- wordt gespeeld, waarvan het lurksc. 1 lee-er van Von der Golz dè inzet is. De Bussen vagen de Kaukasusstre< 3 den Iraki Armenië schoon. Der Engelsch n schieten langs Bassorah op en 1 1- Turksch leger van de Tweestroomen z: 3- wanneer het door de woestijn met k i o-ntsnappen, zich moeten overgeven f- zich over den kling laten jagen. Uit Palesitina en uit Syrie zijn t et Turksche troepen vertrokken, zoodat . a- in Egypte g.estationneerd Engelsch le* - in staat zal wezen Paiestina binnen a:- rukken om voorts aan aile aanvaJn n- op het SuezkanaaL te verh'oeden en d en no-ods Syrië te bezetten. m- Turkije staat voor dien val en dut or oneiûdig belangrijker dan Verdun. Il an oiftze lezers in Enyeianda ''f Het B e 1 g i S c h D a g b 1 a di he* zoowel als elk ander dlagblad, gelec iet door de onregelmatighedon van het p verkeer tusschen Nederl-and en Engek Dit is do eenige oo-izaàk waarom c er. bladen niet op den geschikten tijd Londen aankwamen. 1 , ,,n Thans mogen wij melden dat wij e ,iP wo schikkingen hebben getroffen te-ont <Jtie onregelmatigheden- Wij kunnen : onze lezers verzekeren dat .ons blad S regelmatigst en het eerst in Engel orQ zal aankomen. _ z Belalrapii i iwiitseMîtBi ' De administralie maakt bekend dM-1 for- tetalingen slechts geldig, zijn wapa 1 op zij van haar uitgaain. Zij laat dit ir I v* i__ K f\no n-n fvn I Links en Rerhfs Een uitnoodiging van Wiilem II Het Belgisch Kamerhd Boyer 'îeeft in ' deu Onderrichtsbond van Frankrijk go. . sproken over Belg'ë's roi jn den grooten t krijg. Hij haalde o.m, de volgende auekdoo! aan: Hètzeifde jaar van den oorlog, in 1914, . noodigde Willem II Komng -llbert uit de . groote oefeningen zijns legers rond Keulen . le willen bijwonen. De oefeningen zouden ! in September Dlaats hebben en de Koning s had reeds don 1 Juli toestemmend geant-. woord. Wêlnu jn September was België te vuur en te zwaard verwoest en het nloed ! zijner dappere soldaten stroo;nde.... Duitsche onbetrouwbaarheid. Loensche kuiperijen. Le XXe Siècle van ,5 dezer brengt ; 0113 het nieuws van zekere kaiperijen in Duitschland en in Frankrijk tegeu baren Bey. ens, minister van nuiteniandsciie zaken. De Duitsche nladen fjranden wrerook ,\oor hem, . zeggen'de dat de minister niet weigeval--. lig zou wezen aan onze bondgenooLen, die , hem als een slachiavélli zouden jjesciiouwen. Anderzijds loopen te Parijs allerlei boosaar--dige gei uchten omdat onze minister van nui-tenlandsche zaken ; im geen afaland van de Belgisehe neutrahteit zou wilien hooren. -Een goed ingeb'cht blad als L e X X e S1 è c 1 e wijst al dat kletsen terecht. Onze minisLers, achrijft. onze conîrater, hebben, telkens, wanneer y.ïj in privé, hunne meening daarover komieii laten kennen, zonder omwegen en met energie zich voor het opgeven van de Belgisehe neu-traliteit uitgesproken. Hoe zou men dan kun. nen onderstellen dat hunne officieele meening anders zou wezen Man hunne bizondere ? Hoe zou men zich kunnen inbeelden dat baron Beyens te Parijs eene politiek zou .verJedigeu die zou .verschillen met deze van de regee-, ring waarvan hij hd is? Men staat hier dus voor legenden. Wat de geheimzinnige nersonen betreft, waarvan men sprcokt, de roi, die men hun doet spelen, zou doen lachen, moesxen feréM;"op zich durven nemen om eene le-venszaak, het nationaal mmistene, dat het land bestuurt, tegen te kanten? Tôt hier Le XXe Siècle. Wn hopen dat de dag niet ver »eer js, waarop onze nationale regeermg zich 0 ci'eel zal kunnen mtspreken. L d., beste diplomatie niet deze vân den alaren wijn. De heer Destrée. Die neer Destrée is teruggekeerd te Rome na eene série van voordrachlen .e faebbe vegeven in Calabnë en de Pomlles Ovenû ' h-eh hij een uitbundig succès geoogst Nu 3 bereidt hij voor de uitgave van uiterst be-t nelangrijke lievindingen. s Iniijving van Belgen. „ Personen, die er iets kunnen van weten ' beweien dat de Duitsche regeermg ondei-> zoekb onder welk masker van wetteljjkhei zn er zou kuunen toa overgaan Belgiscb< i- jongelingen in het ûa.tsche legei-m te,hjven idetgeen leeds begonnen ia m -Polen kai men ook wel eens wagen in Belgie. ?-l Ons-land is in de Daitscùe opvatting reed. it een wingewest als Elzas-Lothanngen. Doe m.ar op, Duitsche veidrukkers, d x rekening zal later zooveel te zwaarder zya. Een voortreffeîijke les. ie y , d- De Duitsche Kultur verkondigt als ee e- dogma dat de Russen barbaien, icui «1 ren en Mongoien zyn)% eeno. oniifcbba.i ae minderwaardig volk. De Isaar zz». bec - gelast de Ubermenschen van den rtijn ^ k, J c;eû Oder een lesje van menscnebjkbeid 011 beschaving ^e geven. iet j De Brandenburgsche ^urassiei û, Tall het zesde regùnent, die als ^rygsgeva an oenenn n itusland te vertoeven, gemeten ei of bevoorrechte behandeling. Drt is .en bizo dere gunst van den Tsaar, die vroeger m Le bevellbebber van het regnnent was. De kuic H siers van zijn oude règlent worden m e in een kamp in Sibenë bijeengebracnt en da ^ uitstekend verzorgd en bebanueld. \ 511 dingen uit Duitschland, ook geldzonding< e® bereiken hen prompt. Dit is een schrille tegenstelling met is barbaarsche behandeling der Kussiâchc .nj aevangenen in Duitschland, waar zrj B.ech 1 dan dieren worden behandeld. De zuigelingen van Verdun | Een Fransche dame, gedecoreerd met ,ft. I Fransche oorlogskruis en die reedâ' sec [en 1 het begin van den oorlog zich te Ver ost- opoffert, heeft verteld, hoe zij gedure: Ul) het iongste bombardement m een keldei nze I de benedenstad langs de Maas doorbrachi in gezelschap van een aantal zuigelingen. i eerste dagen hadden de wicutjes groc jeu- honger en ki'cten en huilden als mj ^n wedstrijd. Men non eindeiijk bewaaxae d ?olfs vinden en héfar doen koken De arne klei het konden dan drinken zooveel hun nartje 1 ind te'. Een van die kindjes was pnverzade Het liet de flesch niet los. Bolle wai — en .vet als een otterken. Steeds herb( 1 ! het zuigelinsken. [Jt Het kanon hindert hem met zei aile î SP—°Als het paddeken nu lust heeft ieear muziek te dineeren? Het is zijn irecht tverk De kinderen zijn gespaard gebleven het Frankrijk van morgen. Uniisciilaud Yertlaart tien oofioi aan Porisgai Duitschland heeft den ooi'log verklaard aan Portugal. Reeds' anderhalf jaar geleden liep het geiucht dat Portugal aan de zijde van de geallieerden deel zou nemen aan den ooriogsdans. Die beslissing werd verschoven ter oor-zaak van binnenlandsche onlusten, waar-aan de Centralen niet vreemd waren. Een kabinet van den heer Costa was er bepaald noodig vooraleer eene beslissing kon worden genomen. Reeds lang leebden dus Portugal en Duitschland op gespannen voet. - Portugal wil zich thans ook losmaken van de Duitsche grijipsklauw op zijne lco-loniën.Bestond er tusschen Duitschland en En. geland niet een verdrag ; met het 00g op do eventueele verdeeling der Poriu-geesche koloniën in Afrika? Zoo zou Mo-zambika voor de eene helft aan Duitsch. land en voor de andere aan Engeland komen. Nu .beide mogendheden in oorlog zijn moet dit verdrag ook vervallen. Daar de Duitsche bezittingen in Afrika behalVe deze van. Oost-Afrika niet meer bestaan en deze laatste kolonie ook waarschîj'nlijk zal ^ bezwijken, dank . aan de vereende krach ten der Belgen, Britten en Boeren. kunnen de Portugeezen den droom koes-teren van uit Alozambika op te rukl.en tegen Oost-Afrika en er later een deel van te bekomen. Die kolonie zal dus langs vier ziîden tegelijk kunnen bestookt worden. Aile hagen beschutten wind, zegt c'en Vlaamsc-h spreekwoord. Hoewel Portugal niet over een millioenen-leger beschikt, zal het niettemin een fl ink eXpeditiekorps hetzij naar het Westen, hetzij nattr het Oosten kunnen sturen, om een handje uit te steken. De ihbèslâgiïeming van ds rinii enV"dê " voor Duitschers vFjandelijko hou-daing der Portugeezen in AIrika, zijn iei-ten, die verklaren. dat Portugal krachtrg aan onze zqde stond. Het Portugeesche leger telt ongeyeer 300.000 man, dat al den tijfd gehad heeft zich best uit te rusten en zich te oeie-nen. De kieine vloot is met te versmaden en zal menigen dienst kunnen bewijzen. De Portugeesche havens zullen iliuke standpunten aan Britscho vloot kunnen i rplr (\ Portugal'is de açhtste staat, vvaarmede Duitschland in oorlog is en Portugal zal hoogstwaarschijnlijk de laatste niet wezen. 10f Aà|_01i ! Op de vergadermg van het republikeinsch . congres te Rome, heeft het Kamerltd .Colaian-1 ni hulde aan den Koning der Belgen gebraent.. In zijne redevoering laakte hij de Gneksche 1 Roemeensche en Bulgaarsche Kon'ngen en zei op het laatst: . ! Uit ganscher harte wensch is dat i>ei-gië, de ridderiijken staat, dio de strijd mo-a selijk heeft gemaakt tegen de macht der roo-veis, gansc-h hersteld worde.... Ik ze f, een onwrikbaar republikein, zou de beteekenis der vergadering klein achten, indien ik, on. n hulde aan de waarheid te brtngen, geent v. uitzondering aanstipte ten-voordeele van der Koning der Belgen." Deze woorden veroorzaakten eene mam festatie van genegenheid voor liouing Albert Het doei van tien oorlog i iu Duitschiand. n- De Duitsche dagbladen zijn eensislaps b< 'e- gumien met te spreken over net doel van de 3n De^persorganen van de Rijrifcche centriui ar nartii, de nationale hberale parti) en de .)< >n- iioudsgezinde partij verdedigen op .uiterst. ht i". tige en sc-herpe wijze de annexatiepont.e Hunne aanvallen zyrt vooral gericht tege de ,jen Rnkskanselier, waarvan de houuing lu gs- niet voldoende manhaflig en .energ.ek- m ter schiint. De Volksgazet van Keulen bezwee den Keizer eindeiijk aan het Duitsche vo het hooger doel van den oorlog ter Jienn te brengen. het De man, welke dit doel aan Duitschla .ert zoude kenbaar maken, voegt het blad lun aan toe, zou door het Duitsche volk . rde een „groot man" gehuldigd worden. /an sociaal-demociatische pers neomt kracht. in. positie tegen deze tendenzen. Do Y olKSga De van Leipzig betitel 5 de annexatie algeva iten digden met den liefelqken naam van inzv\ cen gers van grondgebied.' ' îelk Het orgaan van de sociahstische me nen derlieid, de Munchener PoK. vraagt ol ust- voorstanders van annexatie wel 'ckçnsc lijk. houden van de strooomen bloed en de igen oiferingen om dit resultaat te ^bereike |on Hetzelide blad voegt er bij.datmrch een nShTveEârschalk von Hindenk ^ Sftrïïâî der pan-gernianen zulten kun met verwezenlqken zonder pen opstand te wekken- eelukk'glijk worden deze gaïa^l «o. doo" tleine JJ;ind«heid va» do « vooropgezet en verdedigd. -London : Dixon House Lloyds Avenue E. 0. fclMi 11 II V[ W—BBS I1MI Illilll ■! ihhiilM Terugkeer van Z.Em. kardinaal Mercier. Er wordt van bevoegde zijde aan D a T d geschreven : Z.Em. Kardinaal Mercier is in z^Jno bisschopstad Mechelen teruggekeerd, waar men eenige dagen in groote ongerustheid nopens zijn lot is geweest. Er zijn aao de reis van den Kardinaal en zgn te-rugkeer in het bezette gebied incidenten verbonden, welke eerst né den oorlog kun-nen worden opgehelderd. J.I. Zondag is in aile parochie-kerken van het Aartsbisdom Mechelen een her-derlijk schrijven voorgelezen, waarin de Kardinaal met dankbaarheid gewag maakt van den troost en de bemoediging te Rome ondervonden, waar Z.H. de Paus hem verzekerde, met bijzondere intentie België in zijn gebeden en het M. Misoffer te gedenlcen. België — althans verzekert de Kardinaal — wordt met voorlie/de door» den Paus bemind, en aïs zekere do-cumenten konden worden gepubliceerd, zou dit onweersprekelijk blijken. Het schrijven wekt na een aansporing tôt trouw aan Paus en Koning, de ge-loovigen op, om vooral in de Vasten veel te bidden voor de gerechte zaak des vaderlands. De pastoors verkrijgen vol. macht den len Mei den pauselijken ze-gen te geven met een vollen aflaa.t, loo-voegelijk aan de zielen der gesneu.cddr Belgen. Tôt hier do mededeeling. Wij kunnen gemakkelijk gissen op welke incidenten de eerwaarde correspondent doelt. Kardinaal Mercier heeit echter do Barbaren doen wijken als paus Léo de, groote. K.OLONEL URiANT. iUen. offreier die deelnam aan de geveçhten in het Bois des Caures on Vr van kolo-nel Driant doet het volgu» ovei' een der echitterendste cpisodc's u-t den striid bii den.'Vro.--h wckeu 011% mannen niet -wzo ver-sterktcn hun stellingeh' onder een orkaanvan ^Tusschen 2 en 6 uur 's morgens was de uitwerking van het bombardement, zoouamg, daf er a een onkele onbeschadigdo sehuilplaas meer was. Een adjudant van Driant werd zwàSr gewond en veel jagers gekwetst. Toen do Duitseho artillerie baar schoten verder richt-te traehtte d'e Duitschers, in jassen ge.Ueod, eeliik aan de onze en van armplaten voorzien naar Hautmont te komen. Zij kwamen, on- . danks onzen tegençtand in onze loopgraven van de eerste linie waar de geveçhten met handgranaten den heeLm nacht voortduurden. Op 22 Februari werd het bombardement voorlgezet ; de loopgraven werden in _ elkaar geseboten, de verbindingsgangen vermeld en groote stukken bosch worden neergcmaaid. Onze jagers, heel kalm, zagen tegen den middag groote Duitsche troepen naar het bosch van ilaumont oprukken en zich nc'nten naar het Bois des Caures, trachtende zich te ver-spreidon naast de steun-loopgraven. Daar de I aanval elk oogenblik kon worden verwacht kwarn een luitenant aan het hoold van zijn compagnie aansne len om verzot te bieden. H'J viel doodelijk gewond neer en nep „e avant !" Een ander officier snelt vooruit. valt met een kogel door zijn kee . Wij waren m do minderheid: 2 bataljons tegen een. versche bri-[ gade doch wij hielden meC aile macht 8tan'^ ! Teeen 3 uur 30 werd de toestand zeer I geliik. De Duitschers hadden een kanon mee-irebracht, dat onze heele stellmg onder vuur " nam in de lengte en de diepte, en daarna ^n " vuur verminderde. Toen werd ik bij kolonel Driant geroepen, die den tegenstan sm ■ J aanval leidde. 1k zag hem geleund op_ zijnl „e-.v„e, ell ziin gezelschap van twee kapitems. Zijn energiek uiterlijk trof me. Hij zeide, nog een paar minuten ; we moeten sterven o! we !- zullen gevangen zijn. Maar laten we tenmin- II st0 trachten een paar van die brave lcerels t« redden". Ma een indrukwekkenden knjgsraad, 1- waarin een kapitein namens allen sprak: „Ilet U is hard wog te gaan. Ik zou liever sterven , f- werd ailes in de schuilhut, dat in handen des i- vijands zou kunnen vallen, als archieven en n I plannen, vernield en het bevel lot den terug-:rv I tocht werd aan de compagnieën gegeven, ' De e- I beweging werd eerst op de îlank gcdekt door rt I een afdeeling jagers. De "eerste rijen der co-lk I tonnes, die uit het bosch kwamon, werden door la een kruisvuur der artillerie aangevallen maar het antwoord werd gegeven en eenige secpe®' id die deze zone konden oversteken vereen.gde er Zich weer in Beaumont, onze eerste Unie an ils I de tweede stelling. v.^lvekken De Driant wilde onder de L, om te zien dat de manoeuvre weid uit^e g om te zieu, u gezien door een 3a* set J voert. Hij werd het 1 ~ vtaborgen ger m 1* kE" over àcl> h«« „ « e"»1 » de wachtte ons. De rest van zijn mannen kon het lap bosch ontruimen. Sindsdien heeft memand hem )p - teruggezien. Alv'orens de linie van v®r<ic^ ' ging prijs te geven, verschoot de machmege-' de weerafdeeling haar 15.000 Bchoten ^nh^ Cir- stukken^ nog redden, toen de Duitschers na z io'Ddrrmoi«..N«« ver- we in het Bois der Caures meetr dan iten Duitschers neergeveld. , atie Kolonel Driant, M der Fransche | is de schoonzoon van Generaal .Boulanger.^.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume