Belgisch dagblad

1230 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 10 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 02 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k35m90314k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le eïixAï-g-ang-. ZATERDAG ÎO JXJ3VI 1910. ÏVo. 227. iBONNEMENTES. J?er 3 maanden voor Holland 12.60 franco per post. Losse iummers: Voor Holland B cent roor Btiitenlanâ 7 Vs cent. DenHaag. Prinsegracht 89, telef. Eed. Adm. 7433. BELGISCK DAG8LAD Bestuurders : Dr. TERWÂGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLOAU BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN: Yan 1—5 regels f 1.60: elki regel ■ meer f 0.30; Réclame} 1—6 regels f 2.50; elke régal meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. DE PAPEGAAIEN. De Duitschers spreken te veel. Dit is een slecht voorteeken voor en. Von Betiiman Hollweg heeft in den Rijksdag gebabbeld als een oude ekster. Nooit heeft men zoo goed de diepe en wijde klove, die er is in-getreden bij onze vijanden en. de groeiende ontevredenheid van het Duitsche volk kunnen bemerken. Ten allen kant openbaart er zicb wantrouwen tegenover de regeerifrg. Von. Betbman Hollweg verdedigt zich, niet tegen zijne buitenland-sche vijandéu, maar wel tegen zijne landgenooten. Het vertrouweu, eerste voor-waar.de voor de overwinning, gaat heen. De Keizer ook is aan het woord. Dat ligt zoo wat in de gewoonte. Hij is naar Wilhelmshaven ge-togen om de zeelieden van de Duitsche vloot te feesten. Hij procla-meert de overwinning der Duitsche vloot op de Engelsche, alhoewel zij koers genomen heeft naar hare schuilplaats. Op dit oogenblik is Wilhelmshaven van de wereld totaal afgezonderd ; niemand rftag haar nog naderen uit vrees, dat de ver-liezen der Duitsche vloot bij den laatstën zeeslag zouden gekend worden. Wanneer men zeker is van de overwinning, spreekt men niet zoo veel. De feiten zijn welsprekender dan woorden. Alleenliik de Duitschers hebben gelogen vôôr den oorlog ; zij hebben gelogen tijdens den oorlog en wanneer zij- over vrede spreken liegen zij nog. Men moet liegen om de openbare opinie op peil te houden.... er? hoe critieker detoestandzal worden, hoe meer men-zal spreken en liegen. Kletspraatjes zijn een jpelijk kenteeken voor Staatslieden. Zij dienen als dekmantel voor de inzakking, die men in weerwil van ailes toch wil bedekken. Greduld... en vertrouwen, mijne vrienden ! DE TUEStmm' Recds 52.000 Oostenrijkers zijn in h ancien van de Russen gevallën. Het gaat goed. Nog eenige, dagen en het Oosten-t-ijksch leger, dat zijne keurtroepen tegen tle Italianen heeft gestuurd met zijne bes-te artillerie, lcan in Rusland en in Gai' cië een debâcie ondergaan wîaarVan de gevolgen onmelelijk zouden kunnen wezen voor den verderen verloop van den oorlog. Ontegensprekelijk moet de druk in het .Westen merkelijk verminderen. Een tee-ken dat het niet. goed gaat met de Centrales is dat zij Griekenland in hun Miankring pogen mede te slepon. Geluk-kïglijk beschikken de bondgenooten over tle meesterschap ter zeer Eene blokkade van enkele dagen zou voldoende wezen om de Grieken te dwin-gen zich stil te houden, want anders zouden zij van honger sterven. Men moet het betreuren dat de bondgenooten zoo zwak zijn .tegenover een volk dat in het ■Oosten als de valschheid zelî wordt aan-gezien.De Russen hebben niet alleen Lutsk bezet, maar zij marcheeren ook in de richting van Rofno en Ko wel. Zij kwamen ook oyer de Ikwa en de Styr en zetten hun 'offensief yoort. In Galicië is de sterke Oostenrijksche sector I r zy b o ek h o î t s j y - J a s 1 o w i ( s j in han-den der Russen gevallen ,die de Bene-' den-Strypa naderen. Het Oostenrijksch front is ingedeukt. De Oostenrijkers hebben ook geen ge-luk meer aan het Italiaansch front. 73e Italiaansche Alpini die het tegenof|ensief met succès hebben ingezet, bezetten ver-scheidene bergen van meer dan 8000 me-ters bij het val Tellina. Aan de andere punten yan het front werd on de Oostenrijksche aanvallen met goed gevolg teruggeslagen. Zij ondergin-gen "çene nederlaag ten Zixiden van Asia-go.. De Oostenrijkers hernieuwden later hunne aanvallen doch waren niet ge-lukkiger.Bij al dat goed nieuws is de val yan het fort van Vaux yan klein gewicht. Dit niet gepantserd fort werd uiterstdap-per verdedigd. ^ Zeven dagen lang weerstond het hard-nekkig tegen de niet yersagende aanvallen der Duitschers. Toen de vijand ein-' delijk er voet -in yatte was hêt een stukgeschoten puin dat onbrujjt'oaar is als een vernageld kanûn. Methodisch hebben de Franschen gehandeld. Voet voor yoet weken zij om dan de reelitcr- en linkerzijde van het fort, in dezes onmiddellijke nabijheid, bezet te houden. Nogmaals-_zijn de Duitschers ge-stuit. Vaux moet hun zooveel volk hebben gekost als Douaumont en Mort Hom-» collet verlies van het fort Vaux veran-dert niets aan den toestand rond Ver -dun.Ten slotte dient nadruk gelegd op de kolossâle leugens van Duitsche zijde. Wij bedoelen vooral de leugens over der ..grosse Sieg" bij Jutland, waar de Duitsche Hochseeflotte het hazenpad koos. Reeds tweemaal voelt Duitschland zich genoopt onnauwkeurigheden, in fat-soenlijk Hpllandsch gezegd, terecht te Wijzen. Men zal zich herinneren dat het eerste officieel cijfer van verloren Duitsche tonnenmaat enkel 13.000 bedroeg. Thans komen wij aan 63.000! En wij zijn over-tuigd dat de Duitschers nog het yerliee van schepen verbergen, zooals zij dit van de Lutzow (26.600 ton") en de Ros- tock tôt het laatst hebben verborgeirge-houden... om militaire redenen. Anders zouden zij niet blijven liegen en slaande houden dat de Engelschen nog meer schepen verloren, wat nogmaals beslist door de Engelsche regeering wordt tegengesproken. Die leugen wordt door Duitschland niet ingetrokken om de openbare niee-ning die aan ^'eu grosse ,Sieg gojooft, niet te moeten ontnuchteren. Doch de schipbreukelingen brengen tegenwoordig de waarheid aan den dag. Aan het hoofd van het programma van het Belgisch Dagblad stonc^ er geschreven 15 September 1915: Wij verschijnen in een land dat zijiie broe-derlijke gastvrijheid verleende aan de meest. ongelukkigen onder ons en voor welk wij steeds de diepste erkentelijk-heid zullen koesteren." De woorden ,,diepste erkentelijkheid" sluiten beslist aile onvriendelijkheid uit ten opzichie van Nederland. Zij zijn vooi\ zeker de antipode van een gedachte van annexatie, is 't niet ? Met welk recht beschuldigde dan de hoefijzercorrespondent van het H b 1. het; Belgisch Dagblad van dubbelzin-nige houding in zake annexionisme, hij die! thans onze taal d u i d e 1 ij k vindt? Als verzachtende omstandiglieid kan voor hen gelden, dat hij ons nummer ,van 15 September niet kende. Waarom luisterde hij naar de kletspraatjes van kwade tongën? We zien met voldoening dat de hoefijzercorrespondent eveneens klink achter-uit treki in zake het Belgisch reukvat. Iedereen, die zijn uitval had geleze'n, was overtuîgd dat ook îangs Belgische zijde een Toekomstschandaal bestond. Nu blijkt het dat de heer Elout slechts be-doeld had krakeelen onder Belgen en dé dubbelzinnigheid in zake annexionisme van de alhier verschijnende Belgische dagbl'aden. Waarom zei hij dit niet eerst ? Volgens OHzen achtbaren collega be-staat die dubbelzinnigheid niet voor wat ons betreft en Wat het krakeelen aan-1 gaat,, och! men krakeelt ook elders. Krakeel verraadt tempérament en tempérament be-teekent bloed eh zenuwen en levens-kraeht. Voor menigen stijven en defti-gen Stastok hebben wij het ongelijk d'être du • Midi. In den grond zijn de Belgen nochtans goede jongens vol ge-voel, die, moest Holland in druk ge-weest zijn als België, uiterst moeil'ijk neutraal zouden gebleven zijn. Tijdens den Boerenoorlog staken zij hunne mee-ning onder stoplen, noch banlcen. Zij na-men rondweg de partij der Boeren tegen hun Engelschen vriend. «m - i» ■wwwcww O! liôor de kJokken O ! hoor de klokken in de regenlucht, boé nachfc bij elken slag droef medezucht. t .. Het donker plekt in vaal-kârmijnen schijn waarin de stad de lichte pleinen zij a. Maar verder is alom het zwart zoo droef, de klokken klagen mij het hart zoo droef. Do trage tranen van een stille klacht, de tranen van een ouden, killen nacht. Ruischen als een verwijderd zeegerucht: oJ hoor de klokken in de regenlucht MARTIN PERMYS^ Links en Kechts, De presideni der Fransche Republiek heeft iwee prinsen van Bourbon gedecoreerd Tijdens zijn laatste bezoek aan het Belgische front verhaalt het Journal ging de président der Republiek met den Belgische Koning de loopgiaven aan de Yeer bezichtigen. Bij den bocht van ee,n weg nabij Ramscapelle stonden twee sol-daten alleen op den weg met gepresen-teerd geweer. De rijtiugen hielden stih Poincarë en de Koning stegen uit en de président verleende den soldaten het oor-l'oskruis. De twëe soldaten waren de prinsen van Bourbon-Parma, die tijdens den oorlog bij het Belgisch léger hebben dienst genomen. Minister Posthuma. Het V a d e r 1 a il d bericht, dat minis-> ter Posthuma werd verrast door een bloe-mcnhulde van de gemeente Gent. Hctschit-terende bloemstuk, geheel uit lelies en orchideeën, was opgemaakt met linten in Nederlandsche en Belgische kleuren, waar-op stond : Monsieur le Ministre Posthuma", en „Ia population reconnaisante de Gand" en als bijschrift „Messieurs le bourginestre et les échevins de la ville de Gand ainsi que leurs délégués en Hollande ot frent à monsieur le ministre Posthuma les voeu^ les plus sincères pour une prompte guérison. Waarom niet in het Vlaamsch ? De huip aan Be!gië. Das Luxemburgsehe Wort meldt dat do Amerikaansche eommissie voor België is aangelcomen om te onderzoeken of de tôt dusver aangevoerde voorraden proviand voor België uit een. gozondheidsoogpunt onvoldocn-do waren. Eventueel zal de Amcrikaansche hulpver -Ieening versterkt worden. En dan zoijden er Belgen naar hun land terug keeren om er te gaan hongeren ? Niet mogelijk. Cyrie! Buyssa naar hei Belgische leger. Wij vernemen dat Cyriel Biîvsse, wiens vertrek naar het Belgisch front uitgesteld was geweest, binnen eenige dagen- zich zal inschepen. Men weet dat die Vlaam-sche schrijver de genoodigde is van den koning der Belgen, die aldus een blijk van waardeering aan zijiie Vlaainsche on-derdanen wil geven. De Duitsche propagande in Itatië. - De Popolo d.'11 a 1 La toornt tegen den binnenlandschen vijand in Italie. Italië is door Duitsche agenten overstroomd, die het volk in * onrust brengen en ( het einde -van Italie aankondigen. Zij tooncn schrikaanjagende fo-tografieën en verspreiden vlugacliriîten van Duitsche herkomst, dio de kracht der Duitsche legers in het licht stellen en de daden van deze legers in België en Polen bespre-ken. Deze brochures zijn letterlijk 'niet meer te tellen én zijn in de ^inkels te koop. Het puhliek laat ailes kalm zijn gang gaan en de regeering bewaart. een ijzig stilzwijgen. Het blàd eisclit dat hieraan een" einde worde ge-maakt door- de regeering of indien deze in haar taak te kort schiet door het volk zelf, voordat het te laat is. • De • Duitsche propaganda woekert in aile landen. Is dit geen reukvat, o Handelsblad van Amsterdam ! Prachtig I De landverrader De Clercq, die met dën predikant Domela Nieuwenhuis Nyegaard, te Utrecht, - heeft verbroederd, als dçze er tegen België en zijn Koning bulderde, heeft de onbeschaaradheid of de kranlc-zinnigheid zoover gedreven, Koning Albert te willen Lemodderen, door zich tôt hem in soms onverstaanbare rijimen' te wenden. Waarom niet in duidelijfci proza? _ Die deerlijke mensch, die aan grootbeids-waan lijdt en droomt Kamerlid in België te worden, heeft zich tôt een ver-keerd adres gewend. Hij[ moest 'zijn ka-ramellenverzen gestuurd hebbeii aan' Willem I. R. In die kreupele rij'melarij vindt de in-boorling van den Butteniioek bljf Deerlijk, geen woordje çtfkenring voor de wreed-heden van onzen' doodsvijand, waarvoor de gansche wereld nog gruwt. De Nieuwe' Courant vindt de on-fatsoenlijkheid van dien malloot, die hier renteniert en herbergiert eiï zijti 'kama-mellenrij;mp-es pr-â-â.â-chtig. Wij vinden het niet prachtig dat dit blad, welk on-langs verklaarde niet te willen tusscheiï komen in twisten onder Belgen en in de kwestie bestuurlijke scheiding, geene gele-genheid verzuimt om de ' Belgen en de Relgisché regeering onaang«naam te wezen. Wat zou de heer Plemp van Dui-veland ze'ggen. van, een Hollandschei^ Staatsamhtenaar mèt £chande ontslagen1, omdat hij met den vijand tegen zijn: land heulde, waaraan. bij trouw gezworen had als ambtenaar, een rijnielarij op zijn Clercqs naar H. M. Koningin Wilhelmina "zou zenden die het Belgische Dagblad prachtig ,zou vinden î Ik geloof dat het loyalisme, de latsoenlijkheid en de. takt van den hoofdredacteur van de N, C. in opstand zouden komen. Zou hij zich kunnen bedwingen om den Hollancïschen ambtenaar 'en het Belgisch Dagblad «te herinneren aan de eerste regelen der wel-voegehjkhëid, des te meer daar Koning Albert en Koningin Wjlhelmina grondweU teliike soevereinen ziîn ? De MM i W-Daitscilal; Wij lezen in het Handelsblad dat vrij in België mag verkocht worden . Een Nederlander die nagenoeg een kwart-eeuw werkzaam was "bij de ijzer- en staalindus-trie in Westelijk Duitschland en dezer dagen voor zaken in ons land vertoefde, deelde ons verschillende bijzonderheden mede omtrent, den tegenwooidigen economischen toestand bij onze naburen in de industrie-centra en op het platteland. ' Op onze vraag, of in Duitschland op 't oogenblik in de ijzerindûstrie veel geld te ver-dienen viel, antwoordde hij ontkennend. Verschillende nieuwe Hollandsche vaklui en arbeiders, die door hard werken een aardig weeklooh op stukwerk. ontvingen, kregen al heel spoedig beperking van den werktijd, zoo-dat per slot van rekening huu loon gelijk was aan dat van anderen, die minder vlug en vlij-tig waren. Eu al zijn hier en daar de loonen gestcgen, de enorme uitgaven, welke inen zich voor de noodzakelijke levensbehoeften moet getroosten,maken,dat de balans steeds met een grooter tekort moet sluiten. — Waarom dan nog zoovele Nederlanclers daar blijven werken ? — Och, men is er nu eenmaal, men hoopt op bétere tijden êïi men weet ook niet, hoe het elders of in eigen land wezen zal. — Hoe het dan met de volksvoeding gesteld is ? — Zooals te begrijpen is,. hebben we in Duitschland heel wat betere tijdçn gekend. Per dag en per hoofd kan men een pond aardappelen en een half pondbrood krijgen en eens in de week per gezin een half pond vet — als er voorraad is. De maximumprijzen voor tal vau artikelen zijn niet schreeuwend hoog, maar er is zoo vaak gebrek aan een of an-der. ï*n buiten deze prijzen om wordt er zoo dikwijls in stilte gekocht en verkocht tegen ongekend hooge prijzen: 17 a 12 grosschen voor een hall pond spek? b.v. is dan lang geen zeldzaamheid. \. at wij dan zoo door den dag eten ? Brood, aardappelen (jannner gonoeg is hieronder heel wat bedorven waar met groente, doch zonder vet- of botersaus, zelfs zonder olie en dan twee keer per dag: 's middags en 's avonds. Vleesch kornt alleen ojWden feestdisch en die wordt boogstens op Zondagen aangericht. Vv ie totaal geen finaneieele zorgen kent, kan natuuriijK in dit menu wat afwisseling brengen door het koken van soepen : groentesoep, erwten- en boonensoep. Maar voor velen zijn boonen en erwten te duur: een pond boonen wordt -betaald met minstens 1.30 mark en 1 pond erwten met 1.10 a 1.20 mark. Varkensvleesch is zoo goed als niet te krijgen en velen hebben het zelfs in geen maanden gezien, evenmin als spek. De oorzaak is: het groote gebrek aan varkens. Ailes gaat naar het front eu met de bewonderenswaardigste gelatenheid getroost men zich om ,,onze dapperen in 't veld" de grootste ontberingen en opoffe-ringen. Slechts zelden hoort men wanklan-ken, maar dan is ook de nood hoog gestegen. Y.'aar men de Duitsche vrouwen in groepen naar 't raadhuis ziet trekken, om vet, aardappelen, boter, e.d. te v-ragen, daar kan ' men er v&st van overtuigd zijn, dat de nood dringt. En dat er hier en daar ôpstootjes voorkomen, zooals nog oïdangs te Dortmund, waar voor een slagersîvinkel eenige burgers en een tweetal soldaten werden neergeschoten —- dergelijke oproerige bewegingen houdt men zorgvuldig geheim, voegde onze zegs-man er en passant bij. — behoeft volstrekt niemand te verwonderen. Dan is er heel weinig bier meer, nog veèl minder sterke dranken; alleen een sqort van „oorlogsbîtter,'! nagenoeg zonder alcohol,. wordt nog al veel gedronken. 't Is dan ook voor de ,,Wirtschaften" een bedroeveni slech-te tijd. En wat ons als koffie wordt geschon-ken, is begrijpelijkerwijze ook al niet van het beste. De betere sterke dranken, zooals cognac, rum, ejoz., zijn wel te verkrijgen, doch slechts per flesch. Erger dan ailes is het groote gebrek aan vet en olie. Met denveestapel is het treurig gesteld : vele boeren hebben door gebrek aan veevoeder nog niet het derde ge-deelte van hun runderen kunnen houden. En het overschot is nog in allesbelhalve goede conditie. En w'at dit aile beteekent voor de melk- en boteropbrengst behoeft niet nader te worden verklaard. En hoe het staaf met het landbotiwbedrijf ? De gewassen âtaan over het algemeen goed; jammer, dat e*, groot gebrek is aan arbâdskrachten eu vaak ook aan zaai- en pootgoed. Niet aile beschik-bare gronden konden in cultuur genomen worden. Vele akkers liggen nog braak ôf door gebrek aan werkvolk, ôf omdat er geen zaai- en pootgoed voorhanden was. Wat ook heel wat onder den oorlog lijdt, dat is het schoolonderwijs. 't Gebrek aan leerkrachten toch is allerwegen groot en vandaar dat het onderwijs tôt een klein getal uren per week beperkt blijft. Een zekere verwildering der jeugd is daarvan een der eerste gevolgen. , Door tijdelijke hulp tracht men nu het onderwijs zooveel mogelijk op peil te houden. Wat evenwel in Duitschland onder den oorlog lijdt, de goede gezindheid onder de bewoners en hun onwrikbaar vertrouwen op een eindelijke zegepraal- blijken onwankel-baar, besloot onze zegsman. In het Belgisch leger. Aanwerving van vrijwilligers. Uit Le Havre woidt er vermeld.,^ dat er in het Belgisch leger nog slechts viijwilligers aangenomen worden voor de infanterie* i. P1SBKSTERFEEST. Het Belgisch Dagblad zal JUaandag . (2n Pinksterdag) niet Terschljnen. Se Belge-ai zajBB geen groote Wij en anderen hebben vernomen dat op één dag 700 passen aan Belgen afgeleverd zouden zijn op het Duitsch konsulaat te Rotterdafia, om naar België terug te keeren. De eenen zeggen 700 individus, de anderen 700 lamiliën.. Wanneer men vraagt van waar dit nieuws komt; of dit gekontroleerd is, dan ontvangt geen ander antwoord dan: ik weet het niet. Belgische landgenooten ! Dit zijn ver-zinsels van de Duitschers, die u graag naar België zouden lokken om' u te verhinderen uw plicht als burger in het Belgisch leger te doen. Gij zijt geene groote kinderen, maar • einstige menschen. Gij weet wat u en v uwe gezinnen in België te wachten staat: honger, dwang en de zekerheid op ze-keren dag naar Duitschland te worden gesleurd, wanneer gij niet ouder zijt dan 50 jaar. Reeds van nu af zijn de lijsfen der dienstplichtige Belgen in het bezette land opgemaakt en weldra is het te vreezen dat al die landgenooten zullen opgcroe-pen worden om militaire diensten te vervullen. Misschien zullen zij genood-zaakt worden de wapenen tegen hun land en onze bondgenooten te dïagen. La'st not least, de dienstplichtige Belgen, die thans de wijk naar België zouden nemen, zullen gekend en als wegblijvers aangeteekend worden. On-ncodig te zeggen wat de gevolgen daarvan voor hen zelven en voor hunne familiën zouden wezen.. Tussclien de gevaren die van Duitsche zijde dreigen en de plicht kan er geen keus zijn. — —— - - Sssae moesiige vliegers aa'si hei î.®es*Zs. Een der Duitsche viiegers die aan den luchtstrijd van 26 en 27 Mei deelgenomen had, waarschijnlijk door het vuur der kust-batterijen getroffen, is tegenover De Pann? in zeegevallen. Hij werd welhaast opgevischt, Een ander vliegtuig, tôt het luchteskadei dat op 27 Mei om 20 uren 30 Duinkerken ging bombardeeren werd in een nachtgevecht door een Belgisch vliegtuig door kapitein Jacquet e luitenant Robin bestuurd, naar omlaag geschoten. Jacquet was aan zijn proefstuk niet. In den loop van een gevecht met een vijan-delijke vlieger, in de richting Roeselare, was het hem gelukt zijnen tegenstander naar omlaag te schieten. Zich in het vliegkamp bevindende bemerkten Jacquet eîl Robin rond 20 uren 15 lichtstraleu in de richting van Duinkerken". Geen twijfel, het waren viiegers die de stad aanvielen. Aanstonds stegen zij op en plaatsten zich op den terug-tochtsweg der vijandelijke vliegtuigen. Daat de vijand uit het Westen moest komen, hadden zij het geluk hem te kunnen ontdek-ken, in den rooden luchtsehijn der onder-gaande zon, zonder nochthans zelve gezien te' worden, daar zij zich in tegenovergestelde richting bevonden. Hunne voorzieningen hadden zich gerechtvaardigd want om 20 uren 22 ontdekten zij eenen vijandelijken vlieger, op zeer verreu afstand, dan een tweede apparaat op 300 meters. Robin vuurde eenige malen. Een derde en vierde vheger vertoonden zich op het oogenblik om dezen laatsren aante vallen, maakt de stuurman zijnen mitrailleur opmerkzaanj op een vijfde vliegtuig dat zich op nauwelijkà twintig meters afstand aan den rooden ge-zichtseinder afbakende. Vijf of zes maal wordt er op gevuurd. De vijandelijke uit-kijker werpt eene witte licht fusee, die dicht bij het Belgisch apparaat neer komt, dan al strijkende duikt het Duitsche vliegtuig onder het apparaat van Jacquet. De onze hebben den tijd een klein roodlichtje achter den uitkijker te ontdekken, zij zetten den vijand na, die onmiddelijk wordt ingehaald. Rakelings vuurt Robin zijn mitrailleuse op de Twee Duitschers. In een verdoovenden val streikt het vliegmachine naar zee. Het kleine roode lichtje verdwijnt gelijk eeq vallende star. De Belgische vlieger volgt zijne prooi, maar de zee zwalgt deze in en sluit zich onmiddelijk op haar toe. De toe-schouwers langs de zee, hooren de beschieting en zijn getuige van den vruchtbaren val. Herlaadt uwe mitrailleuse Een Pok- ker roept eensklaps de bestuurder. Eene mitrailleuse knetterd achter ons vliegtuig, het was een Duitsch jachtvliegtuig, die het luchteskader vergezelde en jverwit-tigd door de witte fusée, ons aanviel. Maaj de aangenomen snelheid bij het zakken om het naar beneden geschoten apparaat te volgen was zoo groot, dat na een oogwenk. Jacquet meer dan honderd meters hoogta had hernomen waardoor de Fokker hem uit het gezicht verloor. Gelukkiglijk konden Robin en Jacquet, overwinnaars van een eerste nachtgevechl tegen een Duitsch »vliegtuig, in het vlieg" kamp terug keeren»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume