Belgisch dagblad

1937 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 19 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/639k35n651/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

S die - VRIJDAG 19 OOTOBEB 1917V : t - - No. 30. aboknementen. Per 8 maanden voor Nedertand f 2.50 franco per post. Losso nummers. Voor Nederland5 cent, voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prlnsegracht 126. Telei'oon Red. en Admin. 7433. ■nTinnrn——im———" BELGISCH DAGBLAD Werschijneitd te 's-Grawentsage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADTERTBNTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Reclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E'C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Viaminoen. veraeet si et nooit. , w Het kruipen voor die! Duitsche Over-jhieid bracht de handvol! aktivisiep, zoo-jyi&rre, dat zi] tegenwoordig in België er j^ataal vrijgevoebten zijn, m 'tejgenstelLingl jpu&t de millioenen aadier© Vlamingeln, die 'jûUen moeten zwijgen voor 't geWield. [ ,AMes samengeiviat kan men getoejefl de jVt&aiinscbe beweging, die die trouwe slip-jctragers Vian Von Bissing op touw geziejt îiebDen, het beste vergejlijkon met een bwrtemhuis, dat van dan leiôpen tôt dan 'jinderen dag instortepa zall — Wjinf, alhoe-Scel de Rijksikanselier h«t noodig ,iac!httei in holklinkende woordcn de Belgische biet-rçolking mode te deefen, boiei hartelijfol M} 'j&en Raîd van Vlaanderen te Berlijn ont-irangen had, en boel bazield de Kietizer iwel was dc-or ©en oprechte belingstiejlling "|n het lot van het Vlaamsch» volk !?..... Itegrijpen wij Vlamingen toch maar ïiiet, in wat eigenlijk die, oprechte betangstlell-llng van den Keizer en Ivanseli&r toch Hfel1 mag bestaan beibben. Van den "15den tôt dein 24sten October 1916, werden er meer dan 15.000 s tain-liroeders gedeporteerd in Vl'a^ndj?|rén. Vain jûein 12den tot den 13den October 2000 (© vent; dan weer 10.000 te Anlwerpen ; 6000 te Lebbeke, Ha m,me, Buggenbout "i°ln iWaesmunster; 4000 te Kortrijk ; 1700 te Nijvel'; 1000 te AaJst e|n zoo gohoel \liajaai-deren door in all*s sleden en dorp|e|n tôt in do kleinsle gehucihten toe. E'jn groot getal' hunner wejrd' naar 't noorden van Frankrijfc geaonden, om IJaar ondeï Ibedreiging met stokslagen of bajonelstefeln in Duitsche loopgraven t© moeten werfen ,onder het vuar onzer eâgen kanonmen; zoo keei-de menig weggevoleirde van de buurt van Soissoms terug, zwaar gekwietst iioor Fransobe schr.apnels. In de streek van Laon waren in eyn soort kamp omtpent 20.000 B«lgen, bijiiii iiitsMtend van Oost-Vlaanderen, opgeslatiein, waar ze bard moesten werken om verdir ■uitgehongerd be worden. Niemand moaht ze naderen. Er maar zien, sprek^n of bon voedsel' tœstekan, lie.p dei strengsit© straf op, tot zooverre dit de Franscbe 3>ovolking uit diep miederlijden bawogieln ïangshenen de bagen, die al3 afsluiting diendien, op geva-ar van bun leven, stnk-fceti brood smeteri, die de Yfaamscbe mar-tela.axs eenige dagein later bij gPilegenbeid opraaipte>n en gujzig reï'slondsn. ïe Courcy (Aisne) warein 5000 Beï-gem vvaa,rtusschieai vete Vlamingen. Allen .Wcigerden voor militaire doeleindei. te iwerken. Wat gesebiodd© er? Zij -wietrâm aile 6000 ontkleod en 3 dagen lang zon-jfler voeidsel1 gelaten. Nog blevien ze baJs-fitarrig weifjoren. Toen fusilleief^ei men )gr ©nkelten en weîdein er velen naaffi Dail.scb-fend vervoerd. iW|it daar met die bedden ■gehenrde weet nienMid. , En de laùarè» van den Raad vnn jVlaaadtreai, die zicb de boolden deir Vla-iningen neemen, nsaar die in werlcelijkbeiid tj het uitschot van zijin, h'idden immiers toch ook dwn Rijkakanselfer gevraagd 0at ,alle weggewercSen zouden mogjetn te-rugkeerem. Scbijabeiiigheid! Zij wis-jten dat zulks zen geweigerd wordan. • p-uitsohland zond 30.000 van de bonde rd dnizenden t^rug na.ar hunne baard-' êtoden; 30.000 jfesjèWt goed, waa.rvan meter ffiain 15.000 allééri, orn niet te spi'eken ' yan de anderen, teyin^lijders zi|n gewor-flein! En denkt nu met dat bot er bii -ïblteef. Neen! Nog met me>ejr ijver heett men den bandel in blinde slaven ber-' Ibegonnen. Jeugdige, krachtige mannen, diiej mon met gewehl uit humne families wl^g-sleurî, moeten de wrakken van menschtein ftoa.n vervangen, die men er voortdurend Ealf dood terug brengt. Diep in den i ftac-ht ziet men ln België eindeioozie fatea-...ten vol'geladen met VLamingan in de riob-ting van Duitscbl,and stoomeai, En gy, aktivistesn, waar zijit ge nu, iwat »egt gij daarvan? Gij die in IJuitsch-lamd de opkomende zon ziet onzer Vlaam-■ schie gewesten en den Vl'aiîjmschlejn ver-'larakten s tara iatmsschen Imt uil.moondien ,)en uitroeien, tot in de toekomen® ge. slachtein toe! Gij, die meebuilt met don vij'and en ^een enkel woe-rd van flfkeier durit uifjelfl' over zijn barbaarsoh optreafon; is hot dan ,ajzoo, dat gij de belangen der .4.000.000 Vlamingen ter barfo trekt!'? Ik t*?1 die vraag niot te stedlfen, ,want gy zijt geer. Vlamingen meer! Giji Bill zelfs ceeii Rft! s»# n- -' ^ JULES VAN BUYTEN. Muiterij in de Duitsche marine. Elen Duitsche déserteur, heaft aan oen gnaer medewerkers de gWns veraeikeid, pat verleden week e-em muiterij is ontstian fonder de bemanningen v,;m twe® Duitsch|e( duikbooten in de voorbaven te Oostond». >jP,(* manscbappen vveigerden aan hooid te teun, staken roo'de zakdoieken op en wici'p!e|n de geizagvoejrders " dier duikbootien in .biejt swater, waaf zij ve>'dronkeiti zijn. Loyale : marinefusiliers moo&ton ontboden ' womdian, ^Ona zich van die muiters, die ongewapend .waren, meester te maken. Dei jft lieohtenis .«enomen' mariniars wc«feny de baind|e|a op' ipaai rug gebonden, voor de troep©n geSlteid en dan naar het station gehracht, waar Zy" in cen troin naar Brugge werden ge(voeiidi. Voor de echtjheid van deze inliohtingein |rta,an wij in. De pers mag er gebruik va» inak'j?. , xnits onis Mad te noemen. 1 JMein^ denkt onwillekeurig aan Se muiite-l'^ûn die voor ©en viertal1 Weken aan fatooltld van de „Wmtfâlon", „Prins Regent Luitjjoldl" c-nz. viooirvieliati'. • - _i. Nieuws uit België ■ . === 1 ■' ANTVIIERPEN. MNKOMST VAN LEVENSMDDELEN. — De steamier „Biellgenland" is met 850 ton graan vopr de piovincio de) bavep. van Antwcrpen binnte(ng|ev;aien. liEWEGING DER BEVOLKING TE ANT-iWjERPEN. — Voor de 38e eln 39e wraek wordein de volgelnde opgajven Vierstr^pct: ge; bûortan 50; sterfgevallen 120; hawelijfeen 4-8. Onder de oorzaken van sterfgeval1 tifâft mien aan 16 gevallein van longtering. BRABANT. DjE RIJK^EIJBANDEiN. — Ivracîhtens een fcevel van 15 September 1917 Vian bet Generaal Gouverniemient, wordt bietscihikt, dat >al de rifwielbanden (ibuitenbanden, bin1-neinbanden en darmen) die bij het mo-torwagenkantoor ijçs Brusse.11 aangegeven zijn, met inbegrip van deze die nog lî^n de rij'wielen zitten, ©n om het !even of zij nieuw of re'etis gebruakt of nog sl'eclbts al's oud rekgom te beisebouwen zijn, amoei. teai afgeleverd worden bij hiet kantoor voor het aankoopen van de bandeai bij bet motorwagenkantoor dep _ lteiding van delà motorwagenidieinst, Nerviiirsïaan (Muséum) te BrU'SS'el. De prijzen zîjin aïs volgt vastge^teild : Klasse Aj baitenb.and, 3.50 mark; bin-nionband, 2.50 mark; dartm, 6 mark, masse B: Imiter,band, 2.50 mark; binnenbiand 1.50 mark; darm, 4 mark. Aï de bamden, die in deze beidel klas-sen niet opgenomen zijn, worden al!s oud rekgom beschouwd. De betaling gescbiedt bij de aflevering. Al de rijwieibanden, die t©n laatste op .15 November 1917 niet afgelteverd zijn, worden verbeurd verkl'aard ; de ©ige(-naar of beiwaardetr wordt geslfflait. HET VEiRVOER VAN FRUIT. — Voor hiet vervoer, binnen het gebi^d van het Generaal Gouvernement, van fruit, fruit-stroop "en aile v-oiortbirengselen di© gelîieel of gcdeeltelijk uit fruit vervaardigd zijn, is een tœlating vereiscibt. tWie deze verordening overtriejedt, wordt miet tan boogste 10.000 mark boate of met bedhtenis of ten boogste 6 ma and gcvangenis gestraft; beide &tratfen kun-nen ook tegelijk worden uit@esproK©n; daforenboven *kunnen de zonder geteibrief vervoerde waien, alsaok de vervoennidde-llen, verbeurdverklaaid worden. De krijgs-recbtbanken en krijigsbevelhobbielrs zijn tot oordcelvellen bevoeigd. DE GEMEENTES'OEiP. — Met 1 No veïniber a. s. zal de samanslelling der soep gefwijzigd Vorden. Elke portie zal bestaaan uit : Voor de volkssoep : 5 gram vet en 25 gram mieelstoffen; — kantienen voor kraamvrouwen : 11 gram vet en 40 gram mieelstoffen; — kantionen voor zwakke kinderen: 10 gram vet en 50 gram metel-stoffen ; —' scboolscep: 10 gram vet> en 20 gram meelstoffen; — kantienen voor teringlijiders : 50 gram vet en 30 gram meeistoffen; — goedkoope keukens : 5 gram vet en 25 gram imie'el'stoffen. Voor October zijn de bestaande stocks slechts voldoendte voor bet levereln der înelft van bovengenoemde hoeveeliheden. De verfachillende comiteilen traobtan be|t ont-brekenôie aan ta vullen door binnenland-scbe producten. "* AAKRANDING. — Een Duitsche burger-toezichter gebecht aan den aardappelen-dienst werd tussoban Strombeek—BfevHir en Kooigsloo door een® bend© van 15 man aangerand en balf doiod geslagen. TE LEUVEN. De prijs Bastin is toegekend aan nuaj. Vercammen uit de Sobapenstraat. D© hieer Alfons Trimbol is ontvanger der G ods-huizen benoemd in vervanging van den hcei' Ectors, die op wacbtgeld is gesteld. SCHIELIJKE DOOD. — Een oafébouder der Sint Jaoobspllaats te Lieuven, goed bekencL bij die boogasclbool'studenten, was naar Herent gegaan op zoek naar aard-a.ppeîen. Bij zSJn terugkeer, beladetn met eenige kil'ogr. is bij plotseling inOen geU zakt. Toen men bam opniam was bij een lijk. TEGEN HET SMOKKELEN. — Tan ein-de het smokkelen van leviensmiddiedeja te beletten, beeft de ovietriheid bet verkeer in het arrondissement Leuven. verbodein van 11 uujr 's avonds tôt 6 uur 's mor-gens, ' met uitzondering der steden La aven, Diest, Thieinen, en Aersahot. 00ST-VLAAN0EREN. jBRANDSTOFFEN. — Schepene Anseelle bqeft zieh naar het Waleïila nd begevien om voor de stad Gent grootla vooocTiaden steenkolbn aan. te fcoopen. Niettegensitaande da aaingewende voetstappen kon m|e(n slbciblis 5000 ton bekomefn, die aan de bcivolking zal uitgedeeld woiden. VOOR DE SLACHTOFFERS DER B|0M-MEN. — Tot hieden werd door de bet volking te Gent 10.000 frank bijeenget-, bracbt voor de sliaclhtoffers del| Duitsche sbrapnells. DjE DUriSCHE' UNIVEiRSITEIT. — In den loop der maainjcl November zulten rita feesteliykliedein plaais h|e|bben voor viering van den 100en verjaardag der stidbtmg der Gentscllife' JJniversiteit, HENEGOUWEN. SCHOONE DAP'EN. — De hulp- en voiedi'ngskomiteiten van Binche hebben iajej-slist, al da soidatenvrouwen van Binobe in hunne verscjhillende diensten tel ne-men, met het inzictot, de hulpmiddelan van hun arm hiuisbouden te vermeeidei-rèn. Bovendien heteft d© geuneente Car-nières het da^oon van gabeel haar pieir-sqneel1, een frank verboog'i. POLIÏIEAGENÏ DOOR VRtoUWEN AAN-GEVALLEN. — Een politisa gent be'trapte in den nacht vijf vrouwen die het veld van het boekje grond der gemeejnte Hep-pignies plUnderden. Hij wilde prooes-ver-haal' opstellen. Dat bbkwam hem sleebt Hij werd "door de vrouwen bij' de ke©l' gagrepten en bekwam vusrscheidene mas-steken.NAMEN. HET SC1HR1KBEWIND. — 1650 mark boete is opgelie;gd aan de giemie)anto \Van-lin,'; "1350 aan Ciergnon; 1800 aan Vil-liers-sur-Lesso en 1500 aan Epraves voor bat stellen op bun grond van kop>eiren draad van een seingever. De gemeente Eigjbaizéê werd mat 1500 mark beboet; Bolline—Harlue met 800; Hanret met 9-00 en Mebaigne meit 500 mark voor bet vernielen op hun groaidge-bied van een teltephoonlijn en het stalén van 100 meters kabiel1. LEENING. ■— Het gemeentebestuur van Namen beeft toestematming verieend voor hiet aangaan van een<- leening vian 4 .mil'lioen frank bij het gameent©kre;li©fc. iETOESTffii Betrouwbare inlichtingen uit Gent ver-zekeren ons dat de Duitschera hun vabanque in Vlaanderen willen wagen. Zij brengen buitengewoon veel troepen naar West-Vlaanderen.Niet voor niets is de grens gesloten. Deze mag potdicht zijn de geallieerden wetec niettemin wat in Belgiô orngaat. Langs de kust zijn talrijke troepen ge-zien. L)e kust zelf is schromelyk versterkl en komt vooral versterkt te voorschijn tus schen Breeds> Wenduyneen Blankenberghe Te Brugge en omtrek .y^t er vael cavalerie In verband te brengen met het gooien var bommen van Britsche vliegeniers op d< kazerne der cavalerie in de LaDgestraat bi de Ste. Kruispoort te Brugge. Die kazernï is half vernield en talrijke Duitsche kuras siers zijn gedood en gewond. De Duitsche legerleiding wil een laatste kans wagen. Verleden week waren, zegdf de deserteur, 60.0 -0 versche troepen ir Vlaanderen aangekomen, namelijk in d< kuststreek. Er waren ook tanks, nieuw< auto's met een kanon langs voren enz. aangekomen, alsmede honderden autobussen In het groot station te Oostende werder proefnemingen gemaakt om op zoo korter tijd mogelijk troepeD in de gereedstaandf .treinen en auto's te doen instappen. D( Duitsche offlcieren, zoo zegde aliijd de deser teur, waren zeer tevreden over den uitslag. Het heette dat 60.000 man in VIER mi nuten plaats kunnen nemen en vertrekken. Dii maatregel houdt^verband met het mislukkei van het aangekondigde offensief. Het bom bardement van Oostende heeft de Duitscher; verplicht al hun strijdkrachten in bet kanaa van Oostende naar Brugge te brengen. In d< haven van Oostende zelf ligt geen torpédo boot meer. Aan het fort Napoléon is de batteri van zwaar geschutzeer aardig „gecamo fleerd' Te Oostende zijn ook vele genietroepen aan gekomen om de kust te versterken. In oni blad werd de lijst van slachtoffers zoogezegc van Engelscbe vliegers medegedeeld naar eei Duitsch blad uit België. De deserteur verzekerde dat afweerkanon nen der Duitschers vooral de burgers treffei als deze onvoorzichtig genoeg zijn zich buite: hunne schuilplaatseD te wagen. Bovendiei weerhoudt de vijand Belgen ter plaatse on ze aan dood en wonden bloot te stellen, te: einde de inheemsche bevolking te kunnen op hitsen tegen de Engelschen, want de Engel schen vooral worden door de Duitscher zwartgemaakt. In aile geval is het kanongebulder hevige dan ooit. Gisterenavond kon men opnieuw t Soheveningen duidelijk het vooral Duitsch kanongebulder hooren. De Britsche artilleri antwoordt geducht. De geest der Duitsche troepen moet nie zeer sohitterend zijn, zoowel onder de mari niers als onder de troepen op het land. Zie hier wat de Times vernam. Dinsdag 13 October hadden de Duitschers na onzen aan val op den 12den, een tegen aanval beraamd, maar wegens de weigerin. van de genietroepen, die er aan deel zoude: nemen, kon die tegenaanval niet doorgaar Men heeft van deze weigering vernome: door verklaringen van gevangenen en he pochen van genie-soldaten zelven die inBritsch handen vielen. Bij een van de jongste tegei aanvallen is de commandant van de 49st landweerbrigade door een geweerkogel gedood In de Golf van Riga hebben de Russe: een nieuwe nederlaag geleden. De Duitscher beweren 10.000 Russen gevangen genome: te hebben. Ook heeft de Russische vloot ee: geduchten klap ontvangen. Ook heeft ee: Engelsch konvooi uit de Noordzee verschei dene schepen verloren. Aan Trentino en op den Carso worde: nieuwe Italiaansch-Engelsche strijdkrachtei bijeengebracht. Er is vooral zwaar Engelsc geschut aangebracht» Legerberichten der Geallieerden. in Mlaanilepen mafkesi de 0&aits©Iiers3 zi®il gereesi tef een fege^i@ffeiisief. Zeer geweldig kanonvuur in West-Vlaanderen. — Muiterij in de Duitsche marine te Oostende.— Duitsche sutcessen in de golf van Riga. — Troepenconcentratie aan het ItalîaancrhA frnnt Yan M Wèstelijk front» Het Engelsche iegerbericht. L0NDEN, 18 Oct. (Reuter.) Off. In de loop van den dag riohtte de Duitscih© a tillerie een krachtig granaatvuur op ve scbillenda plaatsen in het voorsta Engelsci ligebied ©n dat d©r batteirijen ten O. va Yp&iein. Va.nnaiddag werden de Engelsch© stelli: gein ten .ZO. van Poeleap©ll© b©vig gebor hardeerd. De lactivitedt der Britsoh© art le rie duuit voort. Met succès zijn Duitscil batterijan bestreden. Een geconcentreerd vui is met goede uitwerking geric-bt op eh aantal doalednden. Engelsche patrouilL brachten op het slagJxorut eenig® gevang nen binn©n, maar er beeft gePin andare i fantarie-actie plaats gehad. Aan het oveùj front niets ' te melden. In de lucht. Door het mo-oie wa was er gisleran een groot© w^rkzaambe in de lucht. Het zicht was uitstekend t stèle!© de Engelsche vliegers in staat vie geslaagd artillerie- ©n fotoigralisch wcrk doen j 98 bonun©n zijn door Britscba vh gers overdag geworpen op Duitsch© kai pennemten en gebouwen. De westenwind < de heldere atmosfaer waren ideaal voor i Duitsche artilleriie'-, verkennings- en ^elvedh; vliegtuigen, die actief waren en 's morgel veel' aanvielen. Verschei den vluchten .w* den op groote hio>ogte geidaan over d© Br scbe linies, met het gevolg dat er van i door Engelsche vliegers gevelde Duitse vliegtuigen drie op Engelsch gebi©d vi'ell-c In bet geheel werdian 11 Duitscbei vliegti gen door de Engelschen geveld, waarbij et door afweergascbut neergeschoten. Vier e odre werd'tsn stuairliOGS geschoten, Dlrie Bi sche vliegtuigen worden vermist. LONDEN, 17 October. (Reuter). Officie Britsche vliegtuigen hebben hedenmiddag « zeer geslaagden bomaanval gedaan op Duitf gebied. Een fabriek ten Westen van Sa brûcken, op 40 mijien van de grens, is ai gevallen. Tal van bommen zijn met gc gevolg geworpen. Waargenomen werd, < branden in de fabriek uitbraken. Al onze machines zijn behoudenteruggekee Gisteren hebben onze'vliegtuigen bij m weer van 's ochtends vroeg tot 's middagf uur waarnemingen voor de artillerie gedï en foto's genomen. Tal van bommen werc geworpen op vijandelijke kampementen loopgraven. Twee Duitsche toestellen werc iriVeen luchtgevecht en één door ons afwe geschut omlaag geschoten. Eén van oj vliegtuigen wordt vermist. LONDEN, 17 Oct. (Reuter). Officieel). den loop van den dag hebben oûzevlieg patrouille'tochten gedaan en veischeid* vijandelijke smaldeelen ontmoet. -ben vijandelijk zeevliegtuig werd neer schoten en viel te pletter, terwijl tv andere vijandelijke toestellen vermoede: j vernield zijn. Het Fransche Iegerbericht. ) PARUS, 18 Oct. (Havas.) Betrekke . kalme nacht op het front ten noordenvan i Aisne in de streek van de plateaux en op < rechteroever van de Maas, in de sectoren ' - hoogte 344 en het bosch te Chaume, w i van weerszijden levendige artillerie actie ht i plaats gehad. De Franschen hebben i Duitschen aanval bij Bezonvaux doen n i lukken en een patrouille verstrooid,die tract a een der kleine Fransche posten te naderei - het dal van de Aire. Gisteravond tegen 8 uur hebben 30 Di s sche vliegtuigen een nieuwen aanval op N cy gedaan en verscheidene bommen geworp r Eenige slachtoffers onder de burgerlijke b vo king zijn gemaakt. In den loop van < 9 dag van 17 dezer zijn zes Duitsche vli b tuigen vernield en zijn 5 stuur oos acl hunne linies gevallen. Fransche bombai t mentsvliegtuigen hebben verscheidene toch gedaan. De stations van Courcelles, Thi - ville, Mezières, Noveaut en Waville, de brieken van Hagondange, verscheidene i i, nitiedepots en bivakken zijn rijkelijk ) - bommen bestrooid. = PARIJS, 19 October. Aan hot fr 1 ten Noorden van de Aisne. hebben " Fransche troepen een tegen hun stel î gen bij het plateau van Vauc'erc geri l ten aanval !£vfgeslagen. Artideriegeve 3 ten bij Maisons de Champagne, ten ne den van Rouain, bij de heuvels op ■ 9 rechter Maaaoever en in de streek 1 " het bosch va/n Chaume en Bezonva 1 Yan het overige gedeeite van het fr 8 valt niets bij zonder s te vernield an. ' Van bet Maeedenisehe froi Het Fransche Iegerbericht. i PARI-JS, 19 October. Niets bijzond i ta verxnelden behalve een vrij levendij i ge&chutstrijd bij do Vardar en ten Ne 1 den van Monastir, Van het Oosteiijk front. Het Russische Iegerbericht. n Russisch slagschip gezonken. ^ LONDEN, 18 October. D© vijand heeft bec " eiland Desol gcneel bezet. AVSij: heblben ailes, n wat militaire waard© heeft, vernield. Dai vijand drong de Croll van Riga binnen, na ons ae heerscbappij over d!e ©ngta van Irba ^ te hebben ontnomen. iWij dreven patroiuilies in de Moon Sond yg, teiug. Onze slagschapan „Grazjdanin" en jj. „Slawa"j alsmed© de kraiser „Bayah" dron, ,ja gen de vijiandelijike vootrhced» terug. Onze ^ schepen bonden den strijd aan met de hooiid, jei macht, waaronder twee dreadnoughts vart het „Grosser Kurfurst"-type. De vijandelijke artilieriia schoot veider dan? die van onze schepen, die den ingang gedsv 3J, xende langen tijd verdeJigden. Zware schada ^ dwong ze zicih texuig te tiekfeen. Het Russische slagschip „SJawa" kreeg ^ verscheidene tiefiîars odder de walerlinie ©ni j Zionk. Bijna do geheele bemanning werd ge» e. red. ^ Onze kustbatterijien aan den ingang va^ de Mjon Siond drevén torpedcboolen ui'eien, die ènfe© schepen trachtlen ta naideren. La^ 3 ter stelde een vijandalijlke dreadnoiught d« battêrijen buiten gevecht. Een van onze aru ^r_ dare aldeelingten in de Moon Sond sloeg aanvallen uit het Noorden af. Te gelijker tijll jçi witrpen een groioit aantal vliegers taJrijkiai l!0 bommen op onze schepen en havens. n Do vijand liet kleine a'deelingen op he| ^ eiknd Dagô landen. Ons vuur dwong hen, n naar hun schepen tterug t ekeeren. Verv^ï-' gens bombarde idan een vij_indeijlk© kruiisefl !■(._ en ©en dreadmoraght de landingsplaats. Pa^ trouilles rappor.eeren 55 vijtande'ijScû. schfepe(p( in de buurt van Oesel en Diagô. — (Opg%: e ' vangen door Ide Britsche admiraliteit eiS l6^ *mc-degedeelld door Reuter.) j, lc" De ,,SAawa" werd in Augustus 1903 vol-ar" t'ioid. De waierverplaatsing b.droeg nominaa| in" 13.566 ton, maar in werkelijkheid ongeveeif'1 e(t 15.000 ton. De bemanning bestotid uit 75 Lat koppen. ; De bewapening bestond uit 4 30 cM. kan ; nonnem, 12 kanoauien van 15 c M., 23 11. 3°i ponders, vier 3pond&rs en vietr torpedof. 1 lanceerbiiizen. .an Hot was niet — gelij,k in het stafbericht Len van 9 Oet. is gemeld — kapitein Broessi-en iof die in de riebtingi vatn Riga bij de len hofstede Hinzenbeirge een vijandelijk vliegv er- tuigi heeft neergesohoten, dioch kapitein Be-120 locuscevits-j. S Van bet Zuidelyk front. me e Het Italiaansche Iegerbericht. ROME, 18 Oct. (S. A.). Aan bet geheele J front matige lartil'lor.e-actie en plaatselijke( gevechts-bedrijvighti i. Op den Mont© Mœ>dttO (Jiudicariëj en demi .... Faronid (Dognx-dal) weiden sterk© vijanda, ^ lijk© troepqn-afdeelingen uileengiedreven. , 6 Op het Bainsizaa-pl'ateau leed de vijand en bij patrouilfe-gevechten verliezm en liet h$ 'an eenige gevangenen in onze handen. a£!5 Ten Zuid-Weslen van Selo ('K.arsLvlakte) f werd een aanval van vijandelijike storm-af. 3.en deelingen doior ons afgeslagen. m Met Salkan-strijitîooiieel. lit- Het Roemeensche iegerbericht. 3. II- ^n" JASSY, 16 Oct., vertraagd. Uit het Roemeensche boofdkwartier. Aan het ge-en heele front was de artillerie in actie. In verschillende sectoren werd door verkenr ^®r nersafdeedingen geweerv.uur gewisBeld. " Onze patrouilles verrasten e,en vijan-®n delijiken post in de streek ten Westen van! Marasasti, waarbij gevangenen werden gemaakt en een mitrailleuse werd ver-11 overd. Onze vliegtuigen wierpen in den afge-loopen nacht 400 Kg. bommen op de ont vijandelijke opslagplaatsen bij het station de Odobesti en 120 Kg. ontplotbare stdfe® lin- op de kampementen van Clifices<^. OU- t Van de Tnrksche f rentes- ^ Het Engeische Iegerbericht. on'' LONDEiN, 18 Oct. (Reuler). Hiet ministerifll van OorlOg meildt: Aan liet front in Paie* , stina is de toestand onvierandard. Il, Twee vijandelijke vliegtuigen werden dezieï dagen binnen onze linies noergeseboten. Evaneens werd bericht ontvangen, dat in ers het begin dezer maaind Arabisctie strijdkraiciv jjen tein met succès de spoorwegverbinding mef 'or- de streek ten Noorden van Médina hiefobeoi aan gevallen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume