Belgisch dagblad

1780 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 28 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3n20c4tc9z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste ^aargang- DONDERDAG 28 OCTOBER 191^ No. 37 ABONNEMENTS**. Per 8 maancien voor Holiand f 2.50 franco, per post. Losêe nummers: Yoor Holiand 5- cent voor Buitenland 7Va cent. Den Haag,, Priusegraclit 16-39, lelef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBÎET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. ADVERTENTIEN: Yan 1—5 regels f 1.50: elt# regel meer f 0.30; Réclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. O. WREEKT UW LAND! la België is Al va's schrikbewind Iher-boren.Aile teekcnen voorspellen, een bloedbad. De beste burgers worden voor den kop geschoten. Dood, wie soldatenbrieven «ver de gren-zen bezorgt. Dood, wie eene krabbeling van een nailitair werk in zifn bezit heeft, zooals 3e Gentenaar Aehtergaele. Dood, wie aïs de soldaat Claes ver-3 a c h t wordt spion te wezen. Dood, wie jonge Belgen aanwakkert 's konings leger te vervoegen. Dood, wie zelfs maar, aïs de held-bafùge Baucq, uit Brussel, een pak marnai ois van La Libre Belgique be-svaart en weigert zijne vrienden te ver-kjikken o£ te verraden. Dit zijn misdrijven uit -liefde voor het raderîand. ,WeIk patriot ter wereld kan zfi vet-jordeolen ? Meteen wil de* oiverheerscber aile strijd-baro Belgen onschadelijk maken. Daarom zendt hij duizendem jonge Be]. jen naar Duitschland. tWat is hunne misdaad? Het zijn gereformeerde, ontslagen sol-laten, burgerwachten, herstellende gewao-Jen.Duizenden, tienduizendem zullen stellig roîgen. Bezitten de Duitschers niet de ifsten van meer dan 700.000 Bclgftn, die irj goed achten voor den krijgsdienst? Hoe Ayaren zij verblind, de burgerwach-,en, die indertijd zich zelf aan den vif-md g in g en aanmelden. Hoe vcroordeelenswaardig zijn de jon-;elui in België, die er gebleven zij»., n plaats van bet moedig voorbeeld van ioovele makkers te volgen, die verkozen in nacht e(n ontij over de grens te slui-pen om het roemrijk léger van den Yzer te versterken. Men heeft onze met deportatie bedreig-de jonge Iandgenooien genoeg gewaar-schuwd, dat zij vroeg of laat naar de Duitsche kampen zouden moeten. vertrek-ken.Ongetwijfeld hebben de jomgste bloedige gebeurtenissen in België en de oplichtiog van drie duizend mannen de jonge Biel-gen in den vreemde geschokt tôt in de diepste roerselen van hun gemoed. Hun bloed moe,t koken bij het ver-nemen van de ongerechtigheden waarvan hunne medeburgers het slachtoffer zijn. Indien de herinnering aan de bloedige Augustimaand 1914 en de roepstem van den koning de jonge Belgen, die in Ne-derland verblijven, tôt heden niet hebben kunnen bewegen hun vaderlandscben plicht te vervullen, het bloed der jongste maitelaars en de gevangenschap van hunne broeders zullen hem ongetwijfeld aan-zetten te doen wat in dergelijk geval elle Hollander, Duitscher, Franscbman en Bri.t als zijn heiligsten plicht zou be-schouwen.Miss Cavell's moord heeft de gansea© Angel-Saksischo wereld in opsetoudding ge. bracht en doen vertoomen. De heer Von Bissing heeft hier voor dçn koning van Engeland gewerkt. ïienduizenden en tieinduizenden Britten grijpen immers naar het geweer uit af-schu.w voor den moord op die kloekmoe-di'ge vrouw. Zullen er in Nederland nog ontaarde Belgen gevonden worden, te onverschillig en te laf om Iran vaderland to wreken? Het bloed der martelaars verwekt de vergelding. Se toe^taaisi De tijdingen van het Servische front schen-len ons de hoop, dat de Entente-troepen nog >p tijd komen om de campagne der centralen iaar Konstantinopel te verhinderen. Geen inkel succès van groote beteekenis valt noeb roor de Duitscbers noch voor de Oostenrijkers )f Bulgaren te melden. In bet Noorden versperren de Serviërs, îo» steeds hardnekkig vechtecde, hunne vij-mden den weg en in bet Noord-Westen ont-rangen ze den steun van een niet onbeduidende roepenmacbt Montenegrijnen. SeiTiërs en Montenegrijnen vvaren ten oosten fan Visigrad, aaa de Drina, bandgemeen met le Oostenrijksch Hongaarscbe troepen. Een leel onzer troepen nadeien, meer oostwaarts angs de boven Kolubara Waljevo, zegt Wolff. Dat zei hij ons reeds gisteren, maar hoelang tan dit naderen niet duren I Op andere punten 'an het Iront, zooals ten Zuiden van Obreno-rae, zijn de Centiaen geawongeu te strijden telling voor stelimg om over de hoogten been e komen. Do Verbitterde gevechten die hen lier aangeboden worden, geven een voorgevoel pan de talrijke vijandelijke lijken die heuvels ;□ dalen bezaaien Ontmoetmgen hebben ook >laats aan de Morawa nabij Petrovac. Maar le hevigste gevechten worden geleverd in bet jebergte van het Donauterrein langswaar de Jentralen voeling zoeken met de Bulgaren. Als bewijs van de dapperheid door de ber-nëis aan den dag gelegd, mag wel gelden ioe weinig krijgsgevangenen in handen butiner ^'anden vallen. Zeker lossen zij zoo min mogelijk grond, le vaste hoop koesterend dat hunne bondge-îooten hen een werkdadigen steun brengen, Die eteun komt nu ook van Russische zijde. Sen conespondent van de „Petit Parisien' néldt, dat Rusland zich niet zal bepalen tôt sen vloot-actie tegen Bulgarije, maar een aan-;ienlijke troepenmacbt naar bet strijdtooneel lal sturen. Van den strijd in Zuid-Oost Servie ver-lemen we vandaag weinig bijzonders.^ Ook in iet Noord-Oosten, waar Bulgaren en Serviërs >ij Negotin tegenover elkaar staan en waar let kritiekste punt ligt, laat generaai Bojadjof ?an zich niet hooren. » Op het Oostelijk front komen de Bulgaren lu voor den vestingsdriehoek Zajecar-Pirot-Slisj te staan en daarinee zijn hunne successen lan ook tôt staan gebracht. Pas hadden de Eranschen de wig van Courra, in Champagne, ingedrukt of metvertwij-eling gingen de Duitschers terug tôt tegen-lanvallen over. De olfensieve kracbt der Franschen brak ze telkenmale. Een Duitscbe loopgraaf werd nabij Massige door hun tegen-itanders veroverd. De operaties op het Oostelijk front getuigen tau onafgebroken bedrijvigheid. In den sector Dwinsk trachtten de Duitschers, na de ver» )veiing van Illoetsk hun olfensief te ontwik-ïeien, doeb te vergeefs. In Wolbynië en Galioië, le twee eectors die ons, met liet oog op den >trijd in Servië, het meest belang inboezemen, leuben voor 't oogenblik talrijjke gevechten daats. -Nabij Novo Alexieff, ziju de veriiezen 'an den viiand reusachtig gewees* ....... . ...... —w———. Ten W. van Tsjartorisk deed den vijand hevige aanvallen en behaalde bij den aanvang succès, maar deRussen bracbten bunneieserven aan en dit deed de kansen keeren. Naar eerste teiling bleven 1000 krijgsgevangenen in handen der overwinnaars. Liever den dood dan 'svijands genade. (Part.) Hoezeer de Duitschers ook tracbten in duisternis te ombullen hoe moedig de slacbt-olfers van bun terrorisme in België weten te sterven ; hoezeer ze ook waken opdat het geknechte Belgische volk niet zou hooren de inartelaren wiens wooiden strekken tôt daden, toeb zijn de kerkerinuren onmacnt'g het ge-heim te houden dat hun werd toeveitrouwd. Baekeltnans, Franck, die mannen znllen door de Antwerpenaren steeJs met eerbied herdacbt worden. Men weet dat ze vielen als belden en rnaitelaars. Maar hoe groot staan ze in onze oogen nu we weten dat ze hunnen dood met een ktiieval kotiden afkoopén en dit boog-bartig bebben geweigerd. De Duitschers spoorden Baeke'.mans aan een beroep op genade in te dienen. Met den voet stiet bij de genade af die bem door de beulen van zijn vaderland werd aangeboden. Het vernemen dezer laatste bijzonderheid heeft te Antwerpen de diepste ontroering verwekt. Een logenstraffing. •Le XXe Siècle is gemacht'gd te ver-klaren, dat die paua nooit a tan Koning Al_ bert he.e't geschxevon ' ©m hem te vraienen ,j,en vrede voor te stoiien. De Romeinsche corxeepondient van La Croix telegrafeerdie diat dte tijding ganseh verzonnen was. Wij dachlen het wel dia-t het een nieu-we Duitsche paiardlenleiugeai was. De veriiezen der Duitschers. 4.500.000 man buiten gevecht. De laatste dertig Pruisiscbe verlieslijsten behelzen 159 901 gedoode, gewonde en ver-miste officieren en eoldaten, zoodat het totaal Pruisische veriiezen 2.026.209 bedragen. In dit totaal zijn niet begrepen 228 Beiersche,211 Saksiscbe, 288 Wurtembergsche en 61 matrozenlijsten. De laatste liisten bevatten de namen van 77 gedoode, 75 gewonde, 9 vermiste en 2 gevangen vliegeniers, 4 gedoode en 2 gewonde generaals. De gezamenlijke Duitsche veriiezen worden op 4.500.000 man geschat. Onder de jongste veriiezen telt men talrijke soldaten die door stikgas werden gedood. De veriiezen der teleloon- en telegraaf-bataillons in de loopgraven zijn zeer hoog. Links en Redits. Jef Denyn naar Engeiand. De beroemde Beiaardier van St. Rombout, Jef Denijn, zet zijn studiereis voort naar Engeland. Hij zal er,evenals dit het geval was in Nederland, bespelingen houden op de meest bekende carillons van het Britsche rijk. Hij zal afstappenteTrinbridge Wells, Kent. Een gulle ontvangst wordt hem door zijn Engelsciie collega's voorbereid. Een voorman der commune overleden Henry Bauer, een dçr scherpste pole-misten van Frankrijk op tooneelgebied en een der fèlste bekampers van den kunst-kriticus Sarcey is te Parijs overleden, in den ouderdom van drie en zestig jaar. Hij was een der pionniers der realistische school in Frankrijk en kwam onbeschroomd voor zijne meening uit tegenover een wereld van vooroordeélen. Van zijne liand versche-nen ook in boekvorm: ,.Mémoires d'un jeune homme" en „Une Comédienne" alsook gebundelde kritieken, getiteld „De la Vie et du Rêve," „Idée et Réalité," enz. Zijn warme natuur drong h^rn reeds in zijn jeugd naar het volie leven. Tijdens de Commune vocht hij als commandant van den staf op de barricaden. De Versailleezen namen hem gevangen en ïhiers verbande hem naar Nieuw Caledonië. Uit knigsgevangenschap ontsnapt Na een afmattende vlucht, vol gevaren, hebben twee Russische en twee Fransche krijgsgevangenen, de Duitsche grens achter hunnen rug gelaten en betraden i\ederland's vrijen bodem, de eersten over iimmer-Compascum, de tweeden over 's-Heerenberg. De Russen vertrokken naar Rotterdam. Hel tegenwicht aat levens redt. Twee corlogscorrespo. d_nten begaven zich uit Hâvre naar het Beigisch front. Een auto van het ruinisterie van Oorlog werd wel-willend ter hunner beschikking gesteld. In snelle vaart ging het langs de gladde wegen der Fi ormandische kust, die zich als grijze linten onder hun auto ontrolden. Een uurtje lang vlogen ze vooruit als in een poëzie. Maar daarna trof hen tegenslag op tegenslag. Eer ze te Duinkerken aankwarnen kregen ze twee ,.pannes" en twee accidenten. die lien — deze laatsteu -« op een lïâàrtje na het leven kostten. Toen het avond geworden was, botsten zij bijna op een onverlichte barricade, welke de soldaten nabij Duinkerken over de straat hadden opgeslagen. Een meter voor den gevaarlijken liinderpaal kon de handige chauffeur het rijtuig tôt stilstand brengen. Maar het andere ongeval, dat hun in klaar-lichten dag overkwam, gai' hen heel wat meer emotie. ïusschen Eu en Etalonnes maakt den weg langs de kust, en nog wel op een steile hoogte, een verradelijken draai. Daar de auto eerder snel dan traag reed, kon de chauffeur — die den weg nachtans gbed kent om hem om de twee dagen af te leggen — niet in tijds vireeren. De twee linkerwielerj, raakten in den talus van het ravijn, de radiateur haakte een der boomjes langs den weg en kantelens gereed bleef de auto staan. De twee inzittende oorlogscorrespondenten schrokken niet weinig: uit het portier kijkend, zagen zij dat zij bleven hangen boven een die pen af grond. En nierkwaardig is wel aan welke omstan-digheid zij hun leven danken. De eene was niet zwaarder dan een Jockey, de andere dik als een pacha. Gelukkiglijk zat de dikke aan den rechter kant en vormde aldus tegen-wicht; had hij aan de linkerzijde gezeten, langswaar de auto overhelde, ze rolden alle-bei in hun zonderlinge doodskist honderd meter diep van den eenen talus naar den anderen,. tegen de eerste huizen van het dorp te pletter. Zou men willen aannemen dat die twee die in de meest razende bombardementen. hunne kalmte wisten te bewaren nu een koude rilling door hunne leden voelden? „La Bataille syndicaliste" verdwijnt. Het Fransche Anarchistische orgaan „La Bataille Syndicaliste" kondigt aan dat het weldra zal ophouden te verschijnen. De krisi's waaraan het blad lijdt, is zoowelvan redactioneeleu als financieelen aard. Ver-schillige leden der redactie en vrijwillige inedewerkers zijn onder de wapens. Ander-zijds heeft de verslapping der werkzaam-heden in de nijverheid voor gevolg dat de arbeidsorganisaties niet bij machte zijn, zooals vôôr den oorlog, het blad te subsidi-eeren.Van zijn redactioneele krachten beroofd, zag de administratie ook een deel zijner lezers overgaan naar ,,La Guerre Sociale van Hervé en „Lc Bonnet Rouge, waaraan een der beste krachten der B. S., Almareyda, medewerkt. „La Bataille Syndicaliste, evenals de andere bladen van de richting der C o n f é-dération du Travail traden toe tôt de ,,Union Sacrée" voor de verplettering van het Duitsche militarisme. De leiders van het verdwijnend blad zullen weldra „La Bataille" uitgeven. Om te lachen. Te Geint, voor het belfort, waar de Duitsche vlag is g-chesch.cn onidat W irschau ie gencixuen. Een Gentsche jongen kijkt niax oinhoog als een granwo îeldwebel voorbij-gî,at.— Schën, sehr sohon, Hans? — W,a blieft? Wp4 is er schenne? — Die fl,ag. . . — 'K en kijke ik met ûaar uvv vlîg, maar naarde duive die er ie£a liet opvalIeQ,~. Dit ia cc-ht Gentsch. Duitsche voorbedachtheid- Een Duitsch generaai erkenî dat de overweldiging van Belgie op voorhand was vastgesteld. In een interview komt de Duitsche staats-secretaris von Jagow aan de vertegenwoor-diger der United Press te Berlijn, nopens de Britsch-P'ransche ontscheping te Saloniki nogmaals den schijn te verwekken, dat puitschland niet de schending der Belgische neutralitiet niet begonnen was dan in 't aanzien van de bedreiging van een op-marsch der Franschen door België, bedreiging die van den doortccht van België voor Duitschland een kwestie van leven en dood maakte. Deze verklaring beantwoordt niet aan de werkelijkheid. Het eerste gevechtsplan der Franschen, dat nu gekend is, en ook de manier waarop de krijgsoperaties zich in Augustus 1914 hebben afgespeeeld, hebben het reeds voldoende aangetoond. Maar er is meer en beters: vanaf de eerste maand van den oorlog heeft een in 't actief leger dienend Duitsch generaai, met de voorkennis der Duitsche censuur, in een artikel, onder zijn naam uitgegeven, het volgende verklaard: „Het plan voor den inval in Frankrijk, schrijft hij, was op voorhand vastgesteld (von vornherein festgelegt) : het moest plaats hebben in het Noorden. door België de sterke lijn van spertorten omtrekkend waarmede de vijand zijn grens tegen Duitschland ver-sterkt had, en die, om verbroken te worden, zeer veel bloed zou gekost hebben. Het plan is in heel zijn omvang gelukt, zooals de stand der verschillende legers het goed doet zien." Het is te zeggen, dat ingeval Duitschland België overrompelde, er voor bedachte raad is geweest en dat het niet de noodzakeiijkheid, maarenkel het strategisch belanghaar : dit besluit heeft doen nemen. Deze verklaring is uitgegeven onder de ! ' îiautitccÈ.»iiiig van ,,t>ponr, generaaI-tea:joo. in werkelijken dienst" in een artikel getiteld : „De toestand in het Westen" te Berlijn ver-schenen in het blad: ,,Parole: Deutsche Krieger Zeitung" officiëel orgaan van den Duitsche rnilitaire liga: 38e jaargang, nr. 70, van 2 September 1914 bl. 701. Na dergelijke bekentenis, door zulke krijgs-autoriteit gedaan, op een tijdstip dat niet als verdacht mag aanzien worden, lijkt het ons moeilijk dat een Duitsch staatsman durft volhouden dat Duitschland er eerst toe besloten heeft België binnen te vallen als het kennis had van eene dreigende Fransche aanranding. HigF ûeaïki ge sass list Herstgesffîfhsessfc voer onze 6i«ippea*e op Brief uit Eecloo. (Van een onzer correspondenten:) Ziehier de waarheid van het afschrikken der werklieden: De Kommandantuur rekwi-reerde veertig werklieden. Niemand kwam. 's Avond werden veertig arbeiders gevangen genomen en 's anderendaags vertrokken zij naar Zarren, om er een kasteel in orde te brengen. Daar de vrouwen niet wisten, waar hunne echtgenooten gebleven waren, braken 's anderendaags eenige opstootjes uit. De vrouwen bedreigden en maakten spektakel voor de Kommandantuur. Eenigen hadden zelfs hun nagels gebruikt. Vandaar de woede van den commandant. Echter moest gestraft worden. Eerst een boete natuurlijk, en dan een straf voor de gansche gemeente. Niemand, tenzij hier en daar een huisvrouw om bood-schappen te d'oen, mocht nog het huis ver-laten.Zoudt gij kunnen gelooven, dat wij nooit zooveel plezier gehad hebben? Wij klommen over de achtermuur en waren dadelijk in groepen bijeen. Daar speelden wij met de kaarten, met den trictrak en zoo meer. 'sAvonds zongen wij. Mijn buurman had een harmonica en op een uur tijd werd in aile buurten gezongen het bekende liedje „Jefken is getrouwd en hij zit in de miserie." De Duitschers wilden dat nu ook al niet hooren. Verbod kwam over het zingen van „das Jefken", dat beleedigend was voor het Duitsche leger. De Commandant wilde zelfs weten, welke overheid men met den naam van „Jefken" bedoelde. 's Middags trokken een paar vrouwen naar de Kommandantuur. Zij hadden de toelating gevraagd den hoofdman te spreken — en vroegen zeer beleefd of het niet zou geoor-loofd zijn een ander lied te zingen. — Welk lied? zei de lioofdnian._ — Zij zouden willen het liedje zingen van „Mie katoen kom morgen noen". Neen! zei de hoofdman, 't is hier te zwijgen in de gemeente. Wij hebben dan onze paternosters genomen en wij zijn luidop aan het bidden gegaan. Jt Zou jammer zijn, zei een van mijn makkers, moest die commandant elders gezonden worden, wij zouden de gelegenheid niet meer hebben met hem den zot te houden. ! BELGIË. ttf est alfiaa ndla i*@n« De baron de Vriére, B,ai©n Raoul de Vrière, gemeenteraadsli<l te Oostende, zou beide beenen door eejj bcon afgeslagen zijn. Onder Yoorbehoud. Nog een Beigisch marielaar. De heer Kamp, diensitoveiste van de trlam Oostende—Veurne is door de Duitschers! voor den kop geschaten. De oorziaak va,m dien wieeden mxa,titegel is onbekend. ; x Requisities. In de Belgische gemeenten wordejl veI<S artikelen opgeëischt, welke voor de Duit« schers spéciale waarde ihiebben. Naast hooi, stro.o en haver Avorden koperen, voorwer< p,en opgekocht aan de onderselheiden cora^ mandantuur-bureaux. De gemeentelijke bestuxen worden uitge-noodigd, om bekend te maken, dat het op straffe van zware boeten verboden is, artikelen welke van waarde zijn, aan „het algemeen belang" te ointtrekken. De gerequi&eerde voiorwerpen wordepi wet wagens opgehaald aan de huizeQ', OosiVIaanilepen. Teîefoonlijn aangeslagen. Te Eecloo word'en aile tetefloonlijnen, welke die Duitscjiers voor hun di'enet nief aoodig hebben, afgieeacdleai en meegener men. Veii\]:er imoeten aile koperen kranea ait de fabrielcen worden wagigevoerd1. Heî Duiîsche schrikbewind. Een boamhte v®n het spoorweg-airefih maal te Mechelen is erin gîà&lajagd, naar Nîed'erland te ontsmiappon. Den diag ma djn vlucht was hij voor de Duitschers moeten verschijnen, omd&t hij werkliedetj -llip irpwpÀtrprd hiaHHio^ ç"- , le arfb©iden, nog steeds baid beoaald; ei sou hem een zware straf liabben getrof-Een.Uit Waitervliet bij Eecloo hebben vijf metselaara kunnen ontsoappen a«a>n den geiwongen arbeid- Niemandl weet w®iar zi," zieh oph,o,uiden, mtaiâi* die gemeente kreag. Zatordag bericht, diat die ontvluch», feing haar 4000 miark kostte. Uit Viaaniieren. Een Oost-Vlaamsche vriend meldt ons: In de voornaamste steden van Oost-Vlaanderen bevinden zich thans bijna geen Duitsche soldaten meer. De soldaten en ook de officieren zijn diep ontmoedigd. Sommigen die bij burgers inwonen aarzelen niet te verklaren dat ailes voor Duitschland verloren is. Verleden week is een bende havelooza soldaten door de stad Gent getrokken. Zij kwamen uit Rusland en zagen er vuil, bemodderd en vermoeid uit. Men beweert zelfs dat zij met ongedierte besmet zijn. Te Kortrijk kwam eenige dagen geleden een bende oude soldaten aan. Onder hen waren buiten en kromme menschen. Anderen droegen brillen. Anderen nog zijn gedeeltelijk verminkt. Wij moeten geen comminiqué's van Wolf lezen om de waarheid te weten. De mannen die door onze straten trekken zijn een levend bewijs van wat het Duitsche leger nog is. Op de spoorbaan van Oostende naar Gent is nog iets anders te bewaken. In iedere Statie zijn werken aangelegd om desnoods zoo spoedig mogelijk mannen, paarden en wagens op de treinen te laten. Dat heb ik gezien te Oostcamp, te Aaltre en te Drongen. Wat kunnen wij daar anders van denken dan dat de Duitschers _ zich verwachten binnen kort in aile richtingen te moeten vluchten. —■ 1 ———«■■m Barbaarsch. Vliegenieis van Zijne Majesteit Fxans J<> sef hebben Venetië beschoten. Eene boni viel op de wondenscho:>ne piac zetta, bij het beroemde Sint Marcu&plein, gelukkiglijk zonder schade a,an te richteu, Exger ging h»G>t met den. biiandbom, dio gewoipen werd op de kerk van de paters Discalsen, waar eene ftesco van Iiepoloden tempel versiert. Dit bedehuis werd ver-, W°Det'keik zelf is een kuns-tmonument uit den xococotrjd. • Al wie Venetië heeft be^ocht fcont Mar. Zij ligt op den weg van het station niaM de lagunensitad. Wij zijn benienwd te vern«men, hoe de apcstolische keizer van Oosteririjk en de viorne Aaitehertogin de beschieting van di0 kerk hebben cpgenomen. Deze iaatsten uîm men neg voox enkele dagen deel aan uoete-» processies, geleid door den aartsbisschog van Weenen. i De haiharen die de boofdkerken van Lea-. ven, Dinant, Reuns, Soissons, Alechelen, Atrecht en Ypesren hebbe.n beschoten o| vernield, deinzen niet acbteruit om, «is t mogelijk zal blijken, Venetië, dit eenig kunsW juweel ter weield, te vegemetea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume