Belgisch dagblad

427 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 02 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rj48p5wd4p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

«4.1ÎO «J aargîiiigf V VRIJOAG 13 DECKM3BER 1918. T ^o. *7*7 A D V il ju iu. -i_i x xj JPèr'S œaaaden voor Nederland fji.Bû franco per post. Losse &ammers. Voor Nederiatido cent, foor Buitenland 71/î cent. Den Haag-, Prinsegracht 16. Jelefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Mepsc&sijiieRd! te 's«Srave»ha§«9 eiikesi werkdag Se Î2 ure midday. BUREAUX OPEH VAN 9 TOT 12 URF. EN VAN 2 TOT 4 URE. advertentibn. À Vn,n 1-5 regels f 1.— ; elk« regel meer f 0.15; Reclame» 1—5 regels f 2. — : elke regel meer f 0.30. London: Dixon Houge Lloydi Avenue E C. Parijs; 7 Avenue d'Antin 7 Het sociale vraagstuk in Beiglë. Dezelfde nobele en redelijke motieven, die jta nationale regeering er toe genoopt heeft jjn het land voor te stellen het zuiver alge-jaeon kiesrecht aan de arbeiders te verleenen, kunnen ingeroepen worden om de oplossing Van het sociale vraagstuk in ons land te be-ipoedigen.Het ligt in den wensch van aile vooruit-jiende en schrandere Belgen dat die oplossing Éoo breed mogelijk opgevat worde. 1k deel de meening van minister Delacroix, dat het sociale vraagstuk den grootsten spoed eisoht. Net als in zake kiesrecht en taal-questia heeft men vroeger veel te veel tijd Verloren en de politiek van op de lange baan ïchuiven gevolgd. Als bij mirakel is het land ontsnapt aan à» gevaren die uit dien toestand sproten, want het uitblijven van de noodzakelijks.te en }aeest urgente hervormingen heeft den bezetter hiimschoots gelégenheid gegeven om' door taal- en gpciaal activisme de bevolking voor ïich te winnen of tenminste gunstig te Itemmen. Daarin is hij gelukkig niet geslaagd. Niettemin is het'altijd gevaarïijk een mensch te plaatsen tusschen zijn geweten en zijn belang. Dit weten thans ook aile verant-woordelijke Be.gen, autoriteiten en anderen die niet l'.cht zullen vergeten wat de Duit-schers samen met Verhees hebben willen doen. De gevaren van het bolsjewisme met zijne niets ontziende losbandigheid, hebben de Booiale actie van DuitsChland uog meer doen duchtsn. Onze arbeiders moeten voorzeker diep patriot^eh en ~onverzettelijk loyaal ge-weest zijn om te we rstaan aan de schrome-lijke drejgementen of platte vleierijen van Duitsche zijde. Huu geweten is sterker ge-bleken dan hun eigen belang en de onmid-delijke belangen van :iun klas. Op een af beiderstdasse, die ailes getrofeeerd heel't en niet aan het wankelen kon gebracht vorden; kan het nîeuwe België bouwen aïs )p gewapend béton. * * *■ * Welke hervormingen dringen zich thans iet eerst op ? De hervurmihgen die volgens hun belang- ! ;ijkheid in^hoo cir.ngendheid te rangschikken is niet m geliju. Het vols aau nochtans te wijzen op de nood-lakelijkste wet en: Vulloende arbeiderspen-îioenen! gezonde en goecîkoope liuisveating, Beperk'ing van cien aroé.dstyd, mionnom loon, zoodat het loon een famlidoon weze, dat den arbei ier in staat s eltom oe amelijk met zijn ezin te leven; verder verzekering tegen werldo sheid, weiito en invaiiditeit. Htt volksor.derwijs worde meer uitgebreid. Niet alleen .dient het Igger onderwijs kosteloos te wezen, doch oo. hec middeibaar onderwijs om de best begiat ie ztfnen van arbeiders in Btaat te stellen zoowel middeibaar als hooger onderricht te genieten, waar voor de toegang nit een financieeloo punt dientgemakkelijker gemaakt. Tôt heden heeft het Belgisch gemeenebest te veel intellectueele krachien verioren, omdat het middeibaar en hooger. onderwijs thans llleen voor bevoorrechten open staat en niet Voor zonen van arueiders. Wij vreezen geen in ellectueel pro etariaat in het nieuwe "Beiniê dat giooter dan het oude en tevens meer ondernemend geen intellec-tuee!en te veel zal hebben om"zich te her-atellen- en zich ait te, breiden. Door die hervormingen van liet onder ivijs zal de arbeidende klas zich verstandel jk en moreel kunnen ver-heffen. Escelsiorl moet de leuze der démocratie zijn. Dit Excelsior is de tegenvoeter van het" bolsjewisme, dit nivelleeren naar om-laag en in de onwetendheid Het vakenderwijs kan niet genoeg ontwik-kelden verbeterd worden, vooral in Vlaanderen, waar een groote leemte blijft u est aan. Wat men ook verlangt is een aard. sous-secretariat voor de volkahygiei.e, Physiek gaan ook te vele volkskrachten te loor. De kindersterfte is aaozienlijker dan ooit. De gemiddelden leeftijd dient verlengd door ftllerlei hygienische voorzorgen. De strîjd tegen het îilkoholisme"en syphilis, dient doel-matig en kracti ig voortgezet. Dit geldt ook voor allerlei besmettelyke ziekten, Gfansch België zou zuiver water moeten drinken. De onwetendheid onder het volk inzake hygiène dient te verdwijnen door opklaiing vanwege den Staat. Elke gemeente dient zijn open- Miiitaire strafverordening. ALB.ERT, Koiving der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toeko-fflenden,' Heil. Oezien artikel 59 van de wet van "15 juni 1899, waarbij de zetel en de rechts-gebieden' der bestendige krijgsraden ge-^ijzigd mogen worden; Herzien de koninkiijke besluiten van f Augustus en van 9 October 1914, be-treffende de krijgsraden; Op voorstel'van Onze Ministers van lustitie çn van Oorlog, wij hebben besloten en Wij besluiten: Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk j*siuit van 4 Augustus 1914 en artikel |1 van het koninklijk besluit van 9 Oc-pber 1914, betreffende de krijgsraden, m ingetrokken. t. Ar^2-Onze Ministers van Juatitie en n Uorlog zijn belast met de uitvoe-nng van dit besluit. f bare badinrichting te bezitten opdat het baden voor iederen Belg een gewoonte worde. De baden zouden kosteloos zijn voor de minder vermogenden. Lichamelijke reinheid is ook moreele reinheid. Aan de gezondheid van vrouwen en kin-deren dienden in het bizonder zorgen besteed. Het bijgeloof inzake ziekten dient bestreden door onderricht en voordrachten. Als onmid-dellyke hervormingen dringen zich jaren van overvoeding op voor de arbeiders en laujine gezinnen, aisook voor den middenstand, die gedurende vier jaar u-itgeput werden en cen verschrikkelijk legio aan de tuberculose hebben moeten leveren. Voor die overvoeding die echter rationeel en wetenschappelijk inoet zyn, zou de Staat niet op millioenen moeten zien. Het gaat hier immers voor de toe-komst van de gansche arbeidende klassevan België. Do verantwoordelijkheid van den man die mot zijne medevverkers het département van hygiène zoù leiden, zou enorm wezeu. Do keus van the man in th^right place is 'dus van het grootste belang. Die man moet tevens modem geschoold zijn en de noodige energie bezitten om t.e oude sieur met haar stoet van vooroordeelen te kunnen bestrijden. De wet diene ook te zorgen dat de arbeider en bediends deelgenoot van den patroon worde en betrokken zij in de zaak waaraaa zoowel patroon als arbeider of zijne krach-ten toegezegd heeft. Raden van verzoening, bestaandë uit het hoofd der zaak of dezes vertegenwoordiger en het personeel zijn ge-wenscht om konflikten te veimijden of die bij te ieggen. Vooraleer zijn toev.ucht ~ te nemen tôt officieele laden, die geroepen zouden zijn met de noodige sancties op te treden, in stakingen en geschillen van meer dan ge-wone-i aard. Artikel 310 kan dan gemakke-lijk afgeschaft worden. In aile geval heeft de arbeider zooveèl recht ep vrijheid als-de werkgever, die thans niet aaa dat aràkel gebonden is De staatsarbeiders dienea ook te genieten van de ruimste vrijheid van vereeniging als deze niet de uoogere belangen van den staat in gevaar brengen. 1 De staat.dient den kleinen eigendom van huis en erf voor den arbeider gemakkelijker te maken, dan zulks tôt heden het geval is geweeBt. Elk werkman koning in zijn woning. Verder dienen aile openbare beaturen en particulière.) bij te draffui ûat bot moreelfi leven van den arbeider op een hooger peil worde gebracht door vereenigingen, beoefe-ning van muziek, toon^ei, studie, lezingen, vaordrachten en een pas^end gebruik vau de biosioop en dergelijke inriohtingen, ook door leerrijke reizen en uitstapjes. Het syndikale leven is m. i. de kern van de materieele en moréele veroetering van het lot van den werkman, die organisatie behoeft en eerst en vooral verheffing van zijn eigen inspanning dient te verwachten. Het is wenschelijk dat de arbeiders van het nieuwe België allen syndikalisten worden. willen zij door organisatie sociale eenheid en politieken invloed verktijgen. EeL,zijdig dient het sociale vraagstuk niet opgeloit te worden De medewerking van den werkgever is zoo gewenscht en noodzakelijk als deze van den arbeider. Werkgever en arbeider hebben trouwens dezelfde belangen an doel: Oe welvaart van het land en hun eigen welvaart. -Zooals onze eerste minister Delacroix aan een Parijsch blad verklaard heeft, is een volledige samenwerking van aile sociale ele-menten van België noodzakelijk om het land herop te bouwen en te doen herop.even. Bovenstaande opsomming van hervormingen of uiteen/.etticg "van ideeën, is geen politiek programma Ik wierp die punten op het papier, naarmate ze in mijn gee t kwumen en aldus vergeet ik ook andere Zij zijn ook niet nieuw. Sooialisten zoowel als Katholieken, laeken en priesters n;et kar-dinaal Manning en Paus Léo XIII vordedigden ze reeds lang geleden Men ondcrzoeke thans in België die hervormingen in aile oprechtheid en met het verlangeii zoo spoedig mogelyk een oplossing te vinden in het belang van het geheele land dat steeds. het sociale en politieke proefveld van Europa was. Litîios du Casfilloh. D© eischen der Ântwerpsche havenarbeidors. Langzamietrhairïd beifeidt metn. zicdi V|ûiOit Kta diem arbeid iri die haveu van Antwer-piela t© borvatlea. Die havejnaibeidieirs hieb'- i bon intesseheiii hun standpmt al vaisbgiet-sbeflidi. Zip h^bbien «J. hie&Loten. nisit nnleep? toi 8 muir ptetr dag te wei'kieini eetn liotom vaa 9 froncis. Voioir diein oorliog biej-dluoeg dit 4 à 5 fraiiicis. Veindeir is doioï hun botnd d'ein naichtax-toeâjd afaesohalt, zoiodait de schmpea Italngîeï in d)& havep zullen miofeiLen MijVen. Rooverbenden in Bsfgië. In de streek van Charleroi zijn plunderin-gen voorgekomen. De hoeve van Couillet i« geheel leeggehaald ; de slagerswinkeli en , epekslagerijen zijn evene^ns geplunderd. Te "Montigny-sur-Sambre zijn* de in het kanaal liggende sehepen geplunderd door een gewa* pende bende. Geweervuur werd gewisseld. Niemand werd eewond. Wet-besluit betreffende den steun to verleensn bij voorbaat inzake schade aan goederen. HOOFDSTUK I. Over de voorft'aarden van den bij voorbaat verleenden steun. Artikel 1. Op de vergoeding voor oorlogsschade mag bij voorbaat steun verleend worden voor zékere, stoffelijke en rechtstreeksche schade aan goederen, behoorefide tôt volgende soorten: A. — In zake onroerende goederen: 1° Aile nijverheids- en handelsgebou- wen, alsmede de tôt de uitbating bè-noodigde machines en werktuigen; 2° oonhuizen, in de mate aangeduid bij artikel 3; 3° Gebouwen van algcmeen nut (als gemeentehuizen, gasthùizen, polyclinie-ken, cnderwijsgestichten, gebouwen véor den eerèdienst, ënz.). B. — In zake roerende goederen: l°v Stoffeerencle huisraad, kleeding, linnen, .enz. van -alléreerste behoefte; 2° Grondstoffen en waren benoodigd tôt het nijverheids-, handels- en land-bouv^bedrijf;3° Lichterschepen of sehepen voor de binnenvaart. Art. 2. Zullen alleen voordeel trekken uit onderhavig wetbesluit, de geteister-den van" Belgische nationaliteit, die het bewijs zullen verstrekken van eenewer-kelijke en dringende behoeftee en het bedrag van den steun zullen besteden tôt de herstelling van vernielde of weg-genomen of beschadigde goederen. De herbelegging inoet op het Belgisch grondgebied geschieden in goederen met volkomen gelijke of soortgelijke be-stemming.Werkelijbheid en dringendheid van de behoefte worden gewaardeerd, gelet meteen op de hulpmiddelen van den geteisterde en op de gewichtigheld der kosten voor Jieroprichting. A ri- ^ " CVo y aA^Ko oi i-dx M ^ttOTrnSïUg de som met te boven gaan, welke, daags vôôr de mobilisatie noodig zou geweest zijn om de geteisterde goederen herop te bouwen of in vorigen toestand te brengen. Voor de herop te bouwen woon-huizen, mag de bewillige som geen 40.Q00 frank per huis te boven gaan. Bij algemeene schikkingen toepasselijk . hetzij op al de bij artikel 1 bedoelde soorten goederen, hetzij op eene pf meer-dere dezer, kan bij koninklijk besluit ' het sub onderhavig artikel voorzien maximum worden opgevoerd. HOOFDSTUK II. Over den vorm van den bij voorbaat te verleenen steun. Art. 4. De steun wordt verstrekt onder vorm van een tijel terugbetaalbaar door den Staat binnen een termijn van vijf jaar. Deze titel, waarvan type, model en rentevoet bij koninklijk besluit zullen wordert bepaald, wordt afgeleverd door het toédoen van den Minister van Fi-nanciën.Art. 5. De titeL van steun zal afge-staan of in pand gegeven mogen Worden overeenkomstig de schikkingen van het wetbesluit van 11 November 1918, betreffende den afstand en de pandgeving van het recht op herstelling van oorlogsschade.Art. 6. De bij voorbaat verleende steun komt in mindering op het bedrag van de -©an den geteisterde verschul-. digde vergoeding. Zoo bij eindrechtsuitspraak slechts eene vergoeding beneden het bedrag van den bij voorbaat verleenden steun werd toegewfezen, zal de titel van den bij voorbaat* verleenden steun vervangen worden door een nieuwen titel, ten bedrage van de eindvergoeding en met den denzelf-den verval termijn. In geval van afstand of inpandgeving van den titel, zal de Staat aan den bo-nafide derden persoon, overnemer op pandhebbenden schuldeischer, tôt het bedrag van den bij voorbaat verleenden steun, de sommsif uitbetalen, welke de geteisterde dezen laatsten schuldig is wegens overeenkomstig voormeld wetbesluit van 11 November 1918 afgeslo-ten c\eixenkomsten. Van de eindbeslissing af, heeft de Staat het recht om ten laste van den geteisterde het verschil terug te vordieren tusschen de som welke hij zal gehouden zijn te betalen aan den derden persoon en het bij deze beslissing bepaalde bedrag vaïi de vergoeding. In de gevallen voorzien bij onderhavig artikel, dienen intresten en bijkomstige kosten in afrekening te komen.- {Wordt vervolgd). De verdachte roi van Lion Simons De beschermer van de act;visten laat geen dag voor bij gaan zonder tegen de Entente te stoken. De man meent uiterst sluw te zijn door te meenen dat de ure der neutralen geslagen is om Wilson tegen de Entente op te zetfcen. In de Nieuwe Courant van 6 dezer stelde Lion voor allerwege openbare vergaderingen te beleggen om een Wilsonvrede te bekomen en zulks tegen de wraakzuchtige veroverzieke machten en krachten onder de Entente. De familie Simons is bekend ôm haarpro-Duitsch zijn. Onze Zelfstandigheid schrijft dat de heer en mevrouw Simons Mecs (en ook Lion, Rsd.) gedure de dezen oorlog het Vlaamsch activisme en derhalve het 1 a n d-v e r r a a d der activisten gesteund hebben. Daardoor hebben zij er toe bijgedragen de reputatie van ons goede vaderland en natuur-lijk in de eerste plaats in Belgie, te schaden. Waar een goede verstandiio.iditjg tusschen Noderland en Belgie van zôô overwegend belang is, kan alleen een totaal gebrek aan politiek inzicht er Nederlanders toe hebben gebracht het activisme tijdens de occupatie te steuhen. Trouwens, alleen reeds een natuurlijk gevoel van betamelijkheid en g edon smaak had hen daarvan moeten terug houden. Ironisch uoodigt Onze Zelfstandigheid den heer en mevrouw Simons—Mees uit te Antwerpen en Brussel eens in het open-baar lezingen over het activisme te gaan houden. Zij zullen er inderdaad me open armen ofltvangen worden. — . - . — Di Duitsch-Vlaamsch© Vereeniging- H t volgende document is De (Ant-w rpx ch&) Volksgazet, Dagbiad der \verk-litdenpartrj in handea gekomea: Berlij'n, den 12 April 1917 De bëlaaigrrjke meâedeeling van Uw Welhi30oggeDoren, gedateerd 11 .Maart .1917, jmtrent he^t tot stand! brengen van i eon „Vereenigiiig tot t)evordieren der i D uitach-Vlaamsche ibetrekkiiigen, heb ik i met vrcngde begT0©t_ Het atreven dezsr ht trekking °n tusschen" Duitschland en : Vlaaudereii op grondslag van taal- en ! stainverwantschap, komt ©en, in vredes-î tijd met algemeen erkend, nu echter met ; ^tnoegen ondervondem belaing tegemoet, Het opg&stelde arbeidsprogram, dat ahe pclitieice doeleinden uitsluit, schijht in$ as 'nchtige weg te wezen om hefc in Duitscliland avérai stijgende belang in 1 d© cultuitr der Vlamingen te vorheffen en te verdiepen. Ik wensch de vereeniging en haar leviers, dat hun inzichten met oulî&es bekroond worden. Hoogachtend, (Get.) v. Bethmann-Hollvveg. Aan de vereeniging tot bevorde-• ring der Duitsch-vlaamsche betrek-kingen.Vooratter professor Dr. Jos-tes, regeeringsraad, DuRseldorf, Koningsplaats 6 > Van die Duitsch-Vlaamsche Vereeniging waren A., Borms en René Declercq die zich opnieuw in Holland bevindt, als d'e ex-keiser en de ex-kroonprins, voor wie hig gewerkt heeft — de schoonsto ornamenten. In de Belgische Kamer- BRUSSEL, 11 Deci. (H a va s). In de Rat-meir leest de vcorzirter de telegramtaein vara geihikwainsicheini vain buiienlaaidsche peirleimiesi-tein viooir, njaax sanleiiding van de 'bevirî|-ding van heit grondgebied. . De Kaimieir beraadsiaaigt over het adrets, vain anftwiO'Oird op' de troaùïeidô. iWioestô (katholiek) ^maaikt vocirbeliouid teln opzichte vain lieit algsraieam kiesrecht en de veirkiezinig vaa de -iconstituante, zeg.geinde\, «dat miein eie-m Grofndwet niet als «en vodjie piapier kain'beschoiawani. Hij oppert ook be-zwarein im veirbaoud naieit het prijisgevQa vatn Bfâlgië's anzijldigheid. De mdinistea: vaa Buitenlandschs Zsfoen. dieint vais an.twoœd. De bezwaie > vjaàijybeeta wioœdein # blijlkbaax vasbgieknioop! aaîi ver-ouideirde opivattinge®, wasrin de gebeufftei-inisisietni gei®*'! w^lziging hebben kunnen Lreagieiii. Vetcdragiein zuùlein oins niet nueer beacheTïniein. De uadactie vaai het sûres geeft de demllc-beieldien der regeierinig en de wenschen vain het land weier. België heeft recht iop< vcl-ledigie «nafhaiifcelijkhejd en de slgiehieete. uit-oefeininig vain zijln sio«ivetreiiniteic. Het aidipes is rrieit algieiinieene steim'mieBi 3ja|n-giemioimiein!. , Duurtetoeslag. Die stajdB'biedi^adern , en komiteitslieidiein, imiaar oofc die staaitsbadienidein en inzioaii-dle®haid de werkliedein van spiaoïr, post en teiliegrafie, fcr'ijgen eern dufuirtebijislag. De lolnj-ipjeihiuiwxlein ioiretvaiagetn «en dunafetoeslag vsln1 3.50 fr. per dag, dei gehuiwden 4.50 £r. iem 0.50 fr. Vioior igder ikimd, zelfe de. gepiedisiomeetfdieai dseten in het vire|d(e(si-Imiatolna. Deae weefe wo^dlt huin 40 pdt. vain het bedfâg vaim htun ruatg&ld udîgel-lk)eie(r|cl:, indieim h«t 2000 fr. miet te toven gaat boven dit bedrag, wolrdt hm. 800 ik1. I toegefreinfll Een protest van het verwoeste Dinant Eoerend is de wijze, wa,arop de procla»-matie verscheen. Uitgenoodigd door hetge-meentebestuur, hebben d« bewoners van het zoo geteisterde stadje Dinant zich vei-> eenigd op de Place de La Meuse. De ge-meenteraad stond lu het midden dermenigte. De burgemeester deelde mede, dat het ge-meentebestuur besloten had, te protesteeren tegen de valsche beschuldigingen uit het Duitsche witboek en een der raadsleden laa daarop h«t protest voor, waarin onder meer het volgende staat: „De gemeenteraadsleden verklaren, dat bij hun weten door inwon#rs van Dinant geen enkele onwettige daad bedreven is, die ala voorwendsel dienen kon tot het dooden van bijna zeshonderdvijftig inwoners, mannen, vrouwen en kinderen, en tot de smartelijke gevangenschap van meer dan vierhonderd Dinanteezen. Het witboek, in 1915 door den kanselier van het vroegere Duitsche keizer-rijk nitgegeven, bevat, wat Dinant betreft, slechts een grof weefsel van lasterlij.ke beschuldigingen. De leden van den gemeen-teraad dagen ieder, wie het ook zij, uit, . een bewezen feit te noemen van geweld, door de inwoners van Dinant bij de ge-beurtenissen van Augustus' 1914 bedreven. Zij vragen, dat de verantwoordelijke daderg der moordenarijen en de officieren, die dq uitvoering leidden, voor een krijgsraad worden gedaagd. Ze besluiten aeae dagordej: ter kennis te brengen van Zijne Majesteit den Koning, van den vooçzitta- van den miniâterraad en van de mtoisters van Justitie * ,en Buitenlandeche Zaken opdat zy dezeû wensch zouden overbrengen aan de geai» lieerde regeerincen. Na de voorlezing werd Je bevolking uitgenoodigd, plechtig don volgenden eed« af ta leggen. „Voor God en voor de rnenschen of onzo eer en ons geweten, zoeder haat en woede, doordrongen vs.n het gewicht van den eed, dien wij afleggen, zweren wij allen, dat wî in Augustus 1914 niets gekend, gezien ot geweten hebben, wat een onwettige daad vaa geweld zou kunnen uitgemaakt hebben tegeri-over de invalleade troepen " Ueallieerde troepen verspreiden het protest in Duitschland. D© dotrr. vain de Tel. schrijft uit Ainit-werpigin, 9 Dec. : Langzamietrhamd fcoimt ©r ennstig een deiel dier mie(nscherj tet het besef der weïklst-lijlkheiid tgrujg. Mufef lan looittevo'rea*iieelrsc|hifi 'bezadigde kalmt'à in de gemoedeireini, stalaiâ alleirlei zaJcem' stil. Dei tEtràiaiversiecinst, wel-toe teir gelégenheid vam het fos&oeœ detf •kotoi'nklijite famiilio op de Me'r (Kuinstl^, eta Groenp'laats) was aan^ebracht, woa-dv we^genoineni. Zicpldag 15 dezer zal dei Wei-' aaïd Zîch cchtar ôp|nâ©u,\v lr lent hciotfeinLl tijldemls d® gro tiscïie vollcSileiL.'.JOginig, waa^^ aalrl reelds 250 veteandginigeii hun Ijoetse^ gitng heh'be» ge^eVan. Diei stoiat zal opi djèl" Meir vûiOiOTby die tribune der overhediefll tiielkkieiu om1 zich yierrè^gefas naar het ruj» terstajndbiaeld vajn Leop'old I te begevieln^ aaln wete vocit aile ''eslnemerï. eeind^ ^blioemiein zullea i esrjegg.en. Vetrvolgens zai in dte B^œrs ce.a vaderland&che betoogin]^ plaa.ts hebben, wsia^aa dei deelneniiefs zioh in vier groiejpieiw zuille.i verdaelén, oimi M Schoicinsieilhof Silzbeng, eœ. eeia tweeide bics» toiogiing te hotudielin, ter esi'e van de gjei-vallen heldteiK. Op dit uc^enblik biedeifi dte Ant-Wieirpsche strateni een honte imleiv geling aan vain Eng^lsche, Fjîansch®, B.uidê en ï)ii©uwe Belgische ■unifoinmien. Viigtliag.miorgein kwaimign) ajain Margueriel'Ok dirle HoUajndselie: Rajlmlcastein aiaw mét nuiiidS dluiîzend Fransche k'rijgsgevaingianen uit hejt. Miqnsterlagier. ilet een miaichtig „Vivo lâ! Fliwiicie" werdiam zij bieigijoet, wat gepslli" 'dïiiftig beaatwiopiid weird door >:©» „Vivi la Be.lgique". De vnijlgelaten gevanigemieini die inieieieadeeils spioireini vertooniea van UiJ-dein, (Oai'tbering en xniishancleli.ng, iwerden! weirviotlgeins in greepen veiAteld wn in " de' St. Jioriskazeïtiie eoi iai het knijlgssgasithuis lOinidier da'k gebracht. Allera klagein. steteai en beiettï over de sleehto hehandelingj wel-to zij1 eir van - wiege de Dujitschei bewakeïsf lOmideTV'O'ndietti, en over de sleohta vioieding, wieillke hun tera deel viel.v Veel ditoevigietf iniog was het eichter1 'imieit die Boissiscih^ kUijigsg'evangieiriieai gesffiM, piVieir wiea? l||deii! — eeii' der Fninsoben o|ns haïtroerende tyrjfeotn-derheden meodeelde. Voor den tuchtraad. Dolftdea'dajgniaraiddag te éVs Ulllr ve,r&cheei^ Bjulb- Malis, d|e gisuiue'.aitei-sec.Vetaris vaitii AlntwieirpieP, vooor dlem l'utalitead, beats ta;a» dei uit de heerefa : Wieyler, de GeldeW en Sitieigier. iMaaindag aoiui de geiimteatefia^d ovefr da t)ulclhtm)aaitreg|ellen, (egen de stadsbedfeadteia wegens wangedrag ti|dia(ns de hezettingjmjoiec teln be^lissam. HÉel waaïl&c|li!i|nl^k mi tdW zittiinig ec)hte(ti eea weefc varschioven Wioli^ diein. Eveoals de veitoezing voioir twejà toieuiwe schepenen» dp heetpen Baelde etfi Stegieln. ^ - Generaa! Michel opperbevelhebber der Belgische troepen. BAZKI^ 11 Ded '(H. f,). Vclgen» <«»> ffiiciht vain Hav ai s Utit Bruseed, is gemeaia,al Michel, vettid)â|c%et,;Valn Na.imei», beiaoemSli^ toit oppteiribielvieJheibher vairi' de;Belgiseho to® ptm im DwitschlancL" >- "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume