Belgisch dagblad

2147 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 29 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0c4sj1bd5k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3dG Jaai'gangf. 29 ÔCTOBEB 1917. N ' T$o. 39. V abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse nummers. Vooj Nederlandô cent Toor Buitenland 7'/i cent. Den. Haag, Prinsegracht 126 Telefoon Red. en Admin. 7433 BELGISCH DAGBLAD AD vertentien. Van 1—5 regels f 1.50; elke „ regel meer f 0.30; Réclamés i 1—5 regels f 2.50; elke regel 3j meer f 0.50. London : Dixon House Lloydi ' Avenue E C. Parfis; 7 Avenue d'Antin 7. Verschijnend te 's-GravenSsage, eSken werkdag te 12 urs tniddag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. EEN MISKRÂAM. r De labulist dichit v,in ©en giedruisc®* Wfcenden berg, di'é, oen muis haarda, Het toeudo lnternationaal bureau van Stock, jiolm "dosih Jxet nog slechtar. Het eindigt met Oen miskra *m. Het was w|ejli de moeita iwaaid iaes maanden lang te o«ieren, te intiigeeiien, le pat.adeewn eu te pl'astroneeren om van % brug in',h©L wafer te) v.alleu! Een groot vel papier, w,a,t nWia gewoomlijk jeiein manitest naepnt, moest dieàen otm' Jhieit jmiskraam aan de oogien van het publ'i,e|k te flnttrekfcen. Pieîeir Jelles Troelstra moest het jtoeurig eind© djeir kahaali van Stockholm ioip zijn test te Amsterdam yerkl tren, wM Jiij ook heett gedaan H&l vergt niet.da kfeinste- inspauning ta ?ien, dat onze landgenoot Huysemans, die .yieieil te praa.tlustig, is ,e|n veel ta voel van izi.jn'ikje houdt, de inblazser van <te gansche Buoht is geweest. Hij ie)n zfjjne kornuiton jîurven de verfyïtwoordiejlij'kheid van de zen ooriog niet vaste tellen, vàr van de Gentralein yooi do viersehaar te dagein. Dit plich» |tig verzuim maàkt bat gansche stufc woum, ptkig. Daar de basis d&r sehuld ontbiiefafct, slaa.i de consekwenties, fcooals vrede door Jjvereêosltejmming met de algemeene en bip. îsowiero voorwaarden, op Io3S>et schroeven. •jDaatom is het etflendig voiksbiedrog te ver, Iklaten, dat ejr geien annexaties, ga&n oor-loi»sschatting rnogen gefcurein. Vandaar ceik ■de algemeene amnestie voor aile misdrijven «n ovcïliedingen van podiîieken a,ard, die jhiet uitvlceiisel waran van ..den ooriog. Bolo 'p&sje, lenoir, Alinierî. d% in F a .îfetjjk, cet lan • Verrajters in België, diei hun géweten tegen betaalda baantjes verkocbten, dienen dus fciviiLscheJding te bekomen. Dit is altijd Huys. nians' thesis gewieieist. Is zijn eigen geweten toissçhien niet gemst? en werkt 'hi| dus pro domo? De mannen yan StpeMioùn vragen voor Eelgië volledig politiek ieta economisch Iher-slei e;n zelfster.digheid van kultuur voor yia.anderen en hdt Walenland. Vergoietding van al de hiçtfingien ein rek'wisities, gesoMed 'In strijd met het internationial xfâciht. De ecnaliting van de door Duitsehiand Dè bio. talen sc.hideft'ergo'elding, die in beginsel is aanvaard bij de verklaring van d© Duitschiel .^egeering van 4 Auguste 1914, kian wordeln joversej'aben .aan hieit oordeel van het Haag. Scbe hof van arbitragieinf ; Wat gaat de taallavestie in Bélgië de kiietJBePgen a mt _ ^ Eene vredesconlerentie heeft"da,ar evenîïim Jets in te zien. Wa,t fais, BieJ'gen, voional i«>Ee!n d© borst stoot, is, dat het punt zelZ, Btandigbeid v.an kultuur hieir opgeworpieln is tcn -gevolgo van de, reis van eea Joris inaar Stockholm aan wion Troelstra vcxxr jBelgië wt.inig vriendeilijke verklaringen heeft gedaan op inblazing van Guysœtos TroeL 6tra ^ is, meein ik, Friea van geèoorte en fchrijlt in het Frietsch. Al3 hij "zelfstandig. eid van kultuur voor Vlaanderien (ejischt, . iwaarom begint hiî pns heit vgorbeield niet Kje geven door diezelfde zelfstandigheidi te vragein voor de Friiejsche taal1 en W friesche volk? Te AmslieO'dam. ze^gdiej Troelstra: '*i Eelgië weder beirsteld, sohadelo.osst'e(ilin g van België. Van der Velde behoeft voor Eel'gië niet te strij'die(n, de gansche Inte, nalional'e staait pal voor België; zal er vowr sirijden. . Éien o&genblikje. Wa dtqn val vaa Ant» werp^n ging eiein bekend Bolgisch soicialiat, lid der Kam>$r, Troelstra oviea." België spires feein. Tbign bevvoondei deze het Biel'gisohe ipark te Scheveningph. Troelstra kronkelde zioh aïs de paling in ihiat wapen van D|e(n Kaag e.n antwoordclie &be|e)ds" ontwijfcen,d als ihet België bieitrof. Ejejn paar dagen laite® vertrok hij naxr BiarWjn om er Zimm«jrlraanji lté sprekein. Toen de monsiorachtig'ei iaanslag op1 BieL. gië v Td geplleielgd, heeft do Internation île met. TroeJstra gezwiegen. : Bol gië liet hun onverschillig. Troetetrrs, houding, om zic<h miet binnenl'andsche VTiigfela te bemoeiem, zooal's de taalkvveslie bewifsit tens te meer vvat de grand van zijln bart is, dat hij niet door woordian zaj ve&( bloemein. 1 iWij willen giceii infeirnatiofnaal fonds. Duilschland alleein nidet blejtçl&n. :Wij willen miet, dat de vreemdeling de kultureiete zelfstandigheid .aan het Vlaamsche «-crfeend. Flandria fara da sej. Zifn wtrjt, iVlamingen niet de miejerderheid in België? f Komt er aile înacht niet uit bjejt volk ? A an het groo«^hertiO'gdom I uxemburg fijefh-ben de heieren van Stookhol'm geeh ge. fcenedijd woord geretp^ Troelstra sprijk e^ ooik niet over te Amsitardaim. _ Dit is des te vrejetoder, dair zij heslist l.hc.bben, dat Elz-xs-Lo-iharingeh aan !elen ple-bisciet mcet onderworpein worden. iWaa^ciiui !eteiii p-lebiscieit? De zaak is ai le ïeldhiL. vaardig. Da wil1 der hevolking is gielkend; dooh de Stocfchol'misijeln willen God eln den auivet dijejnen. Dit gémis aa,n tlinkheïd is grondtoon van hun manifest. ,W& steillen .Pok dit schipperen indeBaliaknkvvestie vast. ;/oo ganw de B|u,l'gaiein geproliet^teerd hahben, ,.lbeieft Troelstra, die niets aan dé Centralen «an en mag vveigeae|n, hun voMo-ening ge. sonoin'ken op het papierj Van Monténégro €c!on woord! De Poltem ook wordein met' oen kluitje in aet riet gezanden, aangezien de TroélstCa'S zich verzetiian dat dej Pplen van Prtiisen Oostenrrjk zich mjelt hunn^ broeders van '' ussisch Poliein vereeinigen. En zoo gaat het verder. Ailes wat onfaangejnaam voor do Cen-(jralon is, wordt zorgvuldig veïmiedieln. cerhjn hieeft aliei r&danfyi te vie den ta zijn tË®™aalde|li^c passen wtrieend te hehben aan _^/<>^istra, Van Kol gn de andcre Ilollan-&0juJ;lj8!.rc>i dlej P^uissg iiebten ge- ] Nieuws uit België. Na drie jaar. Aan de helden van den Yser. Hoc kMner in H donkeir versohiet van den tijd, Hoa onvergelejtlfe grooter ge zijt Als 's avonds de bojer op' het eieiizime vteld, Zich teekent jn "'t doovetnd zonnegevveïd, Uw naam is gegrift iiî marrner en birions En kl'ingeJt de klofc haïr zegegebons, Zij bimbant voor U, onstierflike schiar, .Titanea in durf, onversiaagd in 'tgevaatf, Gij wont' aan den Ys'er v©iel méér dan uw ' land, VeeJ méér dan bewwing voor grouwzamje| schand; iGii woht er dein inàet van 't wiusaohtigst pteit : Dar weneld vjejrnieuwing, waatvoor ge nog strijdt, Uw roem inaafct dla ateiH^n, uw faaim teikt de zon, Uw -bloed is eein levendmaxende bron. Vaa daden zoe edel1, zoo sehoo-n fe|n zoo grooit, Dat zij (Io-etn .wijkiein den B;oozje| en den Dood. Mij!n bcdietn' zijn hedein aan U toegewijld, Aan U die die menschhieiid hebt bevnjd. Uw Volk en uw Vorst. Hii1 sohijat me al' e,en droom, D*e sliag aan de|n Yaer, den nietigen sitroom, Zoo hedlig voor ons aïs de M.arne (eln. de Mais, LWiens bloed -nu schiemietrt door een ziL veren wais. Een oord om te bidden op het hei- ligr ^eibeten'lf Van hjgldefn door de ieteuwen geloofd en béweiend. LEiOINCE DU CASTILLiOà^. (Op den derden welrjairdag van den sl'ag aan den Yser. Het herstel van den landbouw in België. De pogingen van Bielgië tie(n opzichbe van liet (herstel van hie(t land en de reorganisatie 'van al zijn leven&krachlietn, worden metlhot disc'h voortgezet. Twee bel'angrijikiei organisaties zijn thans in het-leven geiroepen, onder de auspiciën, de directe mieidewerking en de contrôle van de neigefiiring; zijl zijn de „Comptoir Natio. naï Industrieieil'', en neit „Nationaal Verbond tôt herop'beuring van den landbouw in B'ei gië.'' Hun naam duidt hiun doal. aan. |Wat betnetft helt „National Verbond toi Herop'beuring van dien Landbouw'*, is dal doel' vastgelegd in diei statuten van die ver. eeniging, gieisticht op oodpieratieven grand slag: De Viesnetetniging heeft ten doel aile hajideisindustrioeta en finïncieejle handielin, gen: a.. !0m mode te wletrken tôt het opweklfen van de werkza^antheid op Iandbouwgefi>iod in België, in het bijzondèr wat b'eitreft de wederopbouw van "den veiestajpel, van sitodks en het aansohaËEen van giereedschappen dootr, als tusschenpersoon op te traden, tus s cher) produceintien of fciveranciers, particulierQn en den Staat, met de weilwillende mede^er. king yan dezen llaatste; h. Door van het huidige oogçnblik af, de l'andbouw te steuinein in het niet over. weldigde detel van het land, daor directen 3ooop en verkoop van landb ouwprocljucfien, meststoffen, machineriën (einz. De vereeniging hezit de meeste uitgabre(ide capaciteit ten opzichte van dei verwezen. l'ijking van dit dool ; zij zal van d'en Bel. gische Staat, o. a., al'le vobrscîLO-tteh en wâarborgen on Ivan gen, die tpr bereikitfg daarvan noodig zullen zijn. Het kapitaal1. zal bes'taan uit eien onbc-peTkt aîntal1 aandeeleln van elk 100 1rs., waai'. op bi.î de inschrijiving 20 pC't. gestort tooeit worden. Het minimum cijfer van eein hilf millioen frank, is voor het meeilandeel ireeds ge. plaatst. Het was echter noodig, dat in allie l'anden waar Belgisohe uitgeiweken veirto'even, de gedegieinlheid werd geopend voor de tôt standkoming van dezfe; insfelling. Voor Wederland hebbta. zich Bjiron Pee®s en de heieir Hermans Ausloos, respeictieve^ Ejk voorzitter en onder.voorzittie-ï, vetfklaii,rd een Comité te vormien dat voorl'oopig de ver-eeniging in dit land zal vertieigenwoordigen. mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmÊÊÊÊm neisd. Prins Hohenlohe mojelt niet gansch ontevneden zijn. (0p diel lange litanie zouden de socialisten van aile landen, nu moielten ant-woorden ^Wanneer de regeejringen der Entente zwijgien tegenover de ,noita van Z. H. den Paug, kunnen de sbcialisite|n di«r landein moeilifs aan dtfej gevallen Inter. nationale antwoordeh. Niet die veranitwoorde,' Iijke piersoxuen of partîjen leggen de voor-waairden van den vredtet vast, d'och ail een de regete'ringcn. ÎEn nu de vraag: iWie betaalt Stockholm? jWie otnderhoudl er die Huysmans en zijn fonieaui?. , | l.éoncé du Castillan. De economische Raad van België. In aansluiting aan het verslag van den heer Paul Hijmana aan den Koning, betref-fende de studie der oeoonomischMjraagstukken en de te nemen maatregelen TOor den her-bouw van België, heeft een koninklijk besluit de volgende Belgen tôt leden van den Oeco-nomischen Raad benoemd: M. M. baron Anoion; Barbanson GaBton ; Brys, Arthur ; Bulcke, August ; Carels, Gaston ; Oiselet, Herman ; Cooreman, Gérard ; Criquillion, Louis; Cumont, Eugène; Danco, Joseph ; Debaenst ; De Cioedt, Prosper ; Del-obevalerie, Hubert; Deneck, Ernestj Dens, Léon ; Derihon, Martin ; De Roubaix, Edouard ; de Smet de Naeyer, Vi aurice ; Dumont de Ch&ssart; Eloy, Louis; Ernotte, Justin; Favart, Léon ; Finet, Paul ; Galopin, Alexandre; Henroz, Georges ; Hiard, Léon ; Jacobs, Frédéric; Lambotte, August ; Lejeune, Charles; Levril, Georges ; Neef-Neujean, Charles; psterrieth, Alfred ; Palmers, Gêorges ; Pelt-zer, Georges; Petit, Camille; Pisart, Fer-nand; Benson, Constant; Burggraaf Simo-nis, André; Solvay, Armand; Theunis, Georges; Thiebaut; Trasenster, James; XJrban, Henry ; Van der Heyden à Hauteur, Louis; baron Van Eetvelde, Edmond; Van Gysel, Albert ; Vanhelst, Léon. Zijn benoemd: a. tôt ondervoorzitters van den Economischen Haad : Baron Ancion, Cooreman en baron van Eetvelde; b. aige-mesne aecretaris van den Economischen Raad : Gaston Barbanson. ANTWERPEN. DUITSCHE PASSEN. — Wji kunnen niet genoeg onze landpjeinooten waarschuwen, wanneer zij in voeling komien met Belgen of neulrafen, die met Dnitsche passen naar of Van België naar Nederland reizen. De Duitscher is een ta fijne vos en feen te cynisch realist om ge«n wieiderdienâten te ver gen. Natunrlijk gcheren wiji met iedeireen over denzelfden kam, doch het kwaad is algie* meen. Eén. staalltje. Die eohtgeiuoote van een Duitscher, die den oiatrek van Den Haag bewoont, en wier natvn met de 19de letoer van liet alphabet he^int, is onlan'gs naar Bielgië mo gen reizien. Voor den ooriog be. woonde heft echtpaar Antwieirpen, waar de man een aanzienlijikiet betrekking vervulde. Hij was directeur van een groote bekende maatsohappij van een groot land, dat nu in ooriog is met zijn lieb vaterla-nd. In afwachting van betexe tijdien en in de hoop . op behoud van z'ijme positie, is bedoeMe spruit van Germanje nàar Nedieirland ge-vlucbt, doich zijn zoon is te Antwierpen gebfeven, waar hij hje(t familienest warm houdt, hoewel hij als zoon van Duitscher , aan den Yser tiegen onze jongens zou m»et ten viechten. Knusjes blijft die hield duô bu.it/eiu het het reik van de Eel'gische kogels. Hij heeft alzoo het bezoek yan zijinjel mioed^er uit Zuid-Hol!-l'and ontvangen. Deze is tietruggekeerd. IJve-, rig, al1 te ijverig vsrfefl't die Duitsche dame aan Belgen en neiutralon te Scheveningen, dat er nie!ts te kort is in Duitsch^ l'and en dat de Betlgeln overtuigd zijn dat de vrede op K^rstdag zal onderteekeind worden. iWaarom op Kerstdag en niet op oimooztet. .ten Kindeiendag? Zoo wordt Duiische stemming gemaafct. Moat heit verfeande pas nieit gehonoreeuid worden, om fatet in het Hollandsch tezeggein? OOST-VLAftNOEREN. GENT GESTBAFT. — De stad Gent is~ gestraft met het sluiten der koffiehuizen, omdat vele arbeiders, o w. vele Gentenaren. het gedwongen werk te Kortrijk en omlig-gende plaatsen hebben in den steek gelaten. Deze li.den hebben zich voor 15Nov. weer aan te melden. Na dien tijd wordt de stad een boete opgelegd van 1000 francs voor iederen ontbrekenden arbeider en zal voor ieder dezer een gijzelaar worden genomen. WEST-VLAANDEREN. DE VLAAMSCHE INDUSTRIE MOET VERDWIJNEN. — Te Rousselare en Mee-nen hebben de Duitschers in fabrieken ma-chirmrieën, die ze niet konden vervoeren, laten verbrijzelen. Zoo ook te Rijsel en om-geving, waar burgers gedwongen werden zelf het vernielingswerk te verricbten. Wel vervoerbare werktuigen zijn ook uit Rousselare, Meenen en omstreken naar Duitsch-land gezonden. Men wil voor langen tijd de industrie verlammen. HENEG0UWEN. AUGUST ROUVEZ. f — Naar wij1 ver-Ineimien, is te Thuillies, bij( Thuin, deize miaand da heer August Rouvezi, directeur aan het ministrie van Kunstan en iWfebenscliappen en oud-diileiciteur van het A'ntwieirpische blad „La Métropole", ovterleden, tan gevcllge «an buikvliesootst'eking. , , i NAMEN. HET DURE LEVEN. — Te Auvelais werd voor eenige dagen het meel tegen 500 fr. per zak vorkocht - aardappelen 200 fr. ; manschoenen 120 mark per paar; kinder-schoenen 50; spek 20 fr. het kilo; boterid.; bruine zeep 30 fr. het kilo ; een paar kousen 18 tôt 20 fr., blokken voor mannen 4 tôt 5 frank het paar. Bij zoudere telegrammen. BELG-ISCH LEGERBERICHT. HAVRE, 28 Oct- In dan nacht van den 25en op den 26an October heeft ons spervuur een door dan vijand tegen onze loopgraven ten Zuiden van Dixmuiâen gerichten aanval doen misflukken. In den loop van den 26an hebben wij een groot aantal vijandelijke batterijen ondar vuur gienomen en tôt zwijgen gebraeht. Ook hebben wij, een goed onderhouden verniolingavuur gericht tegen de verdedi-gingswerlcan van Dixmuiden, Boumen en Luyghem. Onze artillerie heeft zoodoende het of-fensief van het ï'raneche lager in de hand gewerkt. _ De vijand hedt het vuur van onze batterijen bij Oostkerke beantwoord. Ir den nacht van den 26en op den 27en O'ctober heeft een van onze verkennings-afdeelingen na een gasaanval, gericht te gen de Duitsche loopgraven, bij Dixmui-den, en na den vijand aanzienlijke ver lio^en te hebben toegebracht, een twintig ial gevangenen en een machinegeweer ui het noordelijk gedeelte van de stad mee gevoerd. Vandaag zijn wij dobr ons vuui het Fransche ofiensief bij Merckam blij ven steunen. Een afdeeling Beigisch* troepen heeft, na het onder water go zelte land te zijn overgestoken, vasten voet gekregen in de verdedigingiswerkei van den vijand bij1 Luyghem. De Duit scher» hebben slechts zwakken tegen -stand geooden. Een hevige gevecht met handgranaten in de- buurt van Dixmuiden is in onaj voordeel beslist. HAVRE, 29 Oct. Vandaag-is het Bel-gische detachement, dat met het Franscha léger samenwerkt, vooruitgekomen op het tchiereiland Vijtihuizen. waar het een aantal gevangenen heeft gçmaakt en een . aanzienlijken buit veroverd, waaronder' drie mijnwerpers. Een vooruitgeechoven-patrouille is het meer bij Blankaert overgestoken en heeft bovendien nog vijl- < en-twintig gevangenen gemaakt. Onze artillerie heeft de vijandelijke batterijen; > en versterkingen hevig beschoten. Da < vijand herft ons verni etigend vuur slechta zwak beantwoord, behalve -bij Dixmui-i den, waar ons vuur een gevecht met . granaten heeft ontlcetend, dat spoedig in, ons voordeel is beslist. Onze vliegera hebben 61 vliiegtochten ' ondernomen, • waarvan 17 om de richting van het ge-■ Échut te bepalen, 14 om vijandelijke aan. • vallen af te weren en 15 ter vervolgingi - vanden vijitnd. Tweainaal zijn zij in een( t gevecht gewikkeld geweest ! DE AMERIKAANSCHE VRIJHEIDS-LEEN'ING.s HAVRE, 29 Oct. Uit Washington • wordt geseind, dat volgens schatting vaa het département van Finaneiën op 27 l October de inschrijvingen op de staatsu - leening het cijfer van 5 milliard over-troffen. * New-York allaen heeft voor bijna S milliard ingeschreven. • legerherichten der Geallieerden. De ItaBianen veriie^>an Oorîzla. Cividale en Monfalcone bezet. — De legers van den hefîog van Aosta en van generaal Capello versiagen. —100 000 gevangenen en 700 kanonnen. — Vorderingen der Franche en Belgisché troepen te Merckem en in Luyghem. — Kom-plot(?) in Frankrijk. — Ministerieele crisis in Italië, Spanje en Beieren. — Regentschapsraad in Poien. ^ 'vra» m ,-k>v rao9 œxm rtshm m« rra» m» WT . . •:. _ A 1> .4 l I lii jr De rcvolutie werkt voor het despotisn van beide keizers. Dit ziet men duidelijk : Rusland en in Italië, zon der van andere lai den te gewagen. De grootste domheid, d de regeeringen der entente hebben begaa was het doorreizen van de vier verdach afgevaardigden — waren zij het officieel? -van de Soviet, die in meerderheid uit Dni schers en pro-Duitschers bestond. Van c vier afgevaardigden waren er twee Dui sohersl Vooral in Frankrijk en nog meer : Italië hebben die verdachte individuen h kwaad gebrouwen, dat aan den dag gekome is aan de Isonzo. De debâcleder Italiaansci legers van den hertog van Apsta en va generaal Capello is op een Russisch patroc gesneden. De socialisten, die tegen den ooriog war< hebben hier met den duisteren Machiavel Giolitti en wellicht ook wel met Katholiel pacifisten de tucjit doen wankelen en h weerstandsvermogen der soldaten ontkracl zoodat zij een gemakkelijke prooi werdc voor de Centralen die talrijke divisies a£ het doode Rusdsch front hebben onttrokke Gorizia is aldus teruggenomen, Tolmin Monfalcone en zelfs Cividale, in de laagvlak ten O. van Udine is ook in de handen di Tedeschi, Dezen bogen op 100.000 gevang nen en 700 kanonnen. Het aantal kan gezwo len zijn, doch in aile geval is het een g> duchte klap voor Italië waar misschien ee revolutie broedt. Aan het westelijk front zijn ook de Belge in het krijt gekomen. Niet alleen voerden s met succès in den nacht van 26n en 27ne« raid uit ten noorden van Dixmuiden, doc met de Franschen zuiverden zij den omtre van Luyghen onder Mercken. De vorderingen om het Vrijbosch zijn b vredigend. De Duitschers voelen dat zij < in een val zouden kunnen blijven en voere hunne kanonnen uit het boseh dat overigei in stuk is geschoten. Voor Oostende ee kleine zeeslag. Merckem en een viertal ve zijne gehuchten zijn in handen van c Franschen. In Polen is de Regentschapsraad ingesteL > Ministrieele crisis in Italië, Spanje e Beieren. Een duitsche prins die gehuwd was m de ondste tante yan den Koning van Eng land, prins Christiaan van Sleeswijk—He stein is hoogbejaard gestorven. Tôt slot kon in Frankrijk een kompl tegen den Staat ontdekt zijn. Nadere bijzo: derheden ontbreken. Gevechtsactie in Viaanderen. Van de Zieteiuwsch-Vlaamsche gïeng mieh mien ons : : Aanhoiudieirud en krachtig kanoj vvnr wiordt hier gehoord. Bijl tussohenpDoze worden zwafe slagen waargenonnen. uiste' avond had een_vliegeractie op de Belgiscl kûst, verm' edelijîc nabij Oostende, pdaat Lichtkogels eu granaten waren duide'i zichtbaar. i s * * m iitîi ïïosiunjK iront. x - — 10 Befgisch weekoversicht. n Gedurende de a'gialoopen week hebben wij vele vernielingsschotan gericht op de ie vijandelijke warkan en batterijen. Vijan-Oj delijice troepenverzjamelingen in den omt- . "e trek van Dixmuiden wcirden onder vuur - genomen. Te Ramseapell'e beschoot de viju t- and hevig onze loopgtraven en onze-ver- j bin'dingswegen met. een bijizonder soort "j t- granaten. Bommen werdeh op 'onze kan- ' n tonnementan geworp>en. Ecne onderne -'t ming in den nac^t van 21 tôt 22 Oct». in ber ten N. van Dixmuide leverde ona ie gevangenen op niettegenstaanden den slechi n ten atmosphe.dschen toestand-'n De vliegerij was zeer' werkzaam. Onze^. artilllerie vFegeniers hebben vele scho ;n ten gelost op de vijandéljjke werk en en' 11 batterijen. :e De kleinste vai-betering in het weer' werd benut voor het opnemten van pho-Jt tes-. in Onze jacht\ liegtuigen voerden vele oi)>-■n fënsieve verkenningsvluchten uit, Man 3- bevestigt, dat onder-luitenant 'fhiefrij denj °! 17 jl. een vijandelijk vliegtuig velde in, "e den omtrek van Beerst. îr Door dezen vliegenier werden tôt hâer-b- toe 10 vliegtuigen neergèschoten'. Eani 1- onzer artillerievliegtuigen Averd door eeni 3" vijandelijkén vliegenier aangevallen. -Na in een kort gevecht werd het Duitsche.vliegtuig achter onze liniea ne&rgescholen.. n Het Engeische iegerbericht. h ^ LO'NDEN, 27 Oct. Renier. O'tfjcijeci avondbericht: De krijgsverrjchtingen op r het Fransche front ten noorden van de a St. Jansbeek werden hedenochtend mat js succès voortgezét. De 1 ransche troepen. n vorderden aan beide ziiden van den weg n Bixschoote-Dixmuiaen. In spijt vqji eie 'e moei^ijkheden, vcroorzaakt door de over-1 slroomingen en het zware terrein, heb-j bèn zij de dorpen Aschaoon, Kippe eai n Merckem met verscheâden hoeven en ver-sterkte punten, vermeesterd. Een aantal , gevangenen werden gemaakt. Op het Britsche slagfront heerschta groote bedrijvigheid der wederzijdsche an-tillerie, doch er had geen infanterie-actia , plaats. » Het aantal Duitsche gevangenen, se-dert het begin onzer kr'ijgsverrichtingen,. ^ eisterochtend gemaalct, bedraagt thans ~ 11C0 man. In dit cijfer zijn SJO gevangenen der Franschen inbegrepen. Hedenochtend vroeg werd een vijando-,, lijfce overval ten W. van Lena afge-. ^ slagen. n Vannacht bevestigden onze troepen hetj r- gewonnen terrein, zonder door den vij. e and lastig te worden gevallen. Ten W., s. van Passohendaele konden onze troepeai ■Je verder oprukken. Daarbij vermeesterdea ze 18 machinegeweren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume