Belgisch dagblad

550 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/f18sb3xt2m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Se Jaargaug WOENSDAG 15 ^ O VEMBER ÎOIG. ivo. «à ABONNEMENTBN. JPer 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7l/« cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLBD ADVERTJSjNTTIEN. -Van 1—5 regels% 1.50: elte regel meer f 0.30: Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. i Mi\m Marne op fis fisiies. | (Ter gelegenlieid van 's Konings naamfeest.) Voor eenige weken sthreef deheer Auger de ! Busbeck in het dagblad ,,1'Echo belge" dat hij bij toeval voorbij de woning van een Belg was gegaan, waar zijne oogen eensklaps door ! de openstaande venster neervielen op een ; kinderwiegje. Wat hem diep had getroffen, ; dit was eene driekleurige kokarde, te midden ! der fijn witte gordijneu welke dit wiegje omringden. Vôôr den oorlog was een dergelijk schouw-; spel onbelcend, zelfs bij de vurigste vader-knders. Wie heeft inderdaad er ooit aaii ge-dacht het vaderland te mengen in de uit-gelaten vreugde, die een nieuw geboren kind in het" huisgezin bijbrengt ? Met recht mag m«i zich afvragen of de nationale kleuren vôôr het jaar 1914 ooit de Belgische kinder-wiegjes hebben versierd! Welnu, de vaderlandsche gewaarwor-dingen die het artikel van den heer Auger de Bu.ibeek bij de lezers van ,,37Echo belge'' heeft doen cntstaan, hadden zich reeds op de gevoeligste wijze van mij meester gemaakt toen over eenige maanden, hier te midden der ballingschap, mijnJdeindochtertje werd geboren; haar vader, mijn schoonzoon — kapitein in het Belgische leger •—- is onde: de wâpens sinds het begin van den oorlog. Gswond in den slag aan den Yser werd hij door zijne gade verzorgd te Donden, en on-middellijk na zijn herstel is hij terugge-keerd naar het ,,front". Enkelijk na de eindoverwinning zal hij ons allen saam terug-vinden en voor de eerste maal zijn aller-liefste kind je kunnen omhelzen. Iederen morgen is mijn eerste bezoek voor het kinderwiegje, waar twee hemeloog- jes mij toelachen; en wanneer ik alsdante midden der witte kanten onze indrukwek- kende nationale kleuren ontwaar, die mij ; als het levend zinnebeeld van het afwezig vaderland voorkomen dan gaan onmiddellijk i mij ne gedachten naar den vader van ditge- iukkig wichtje, die ginder verre op dat t plekip p-mru3 àus ncip- van Beleië over- tffiiii, dagêBpfc zijn ieveri waagr. Binnen eenige maanden zal dit kind je I voor de eerste maal het bewustzijn geyoelen S van menige dingen die het thans omiingen, F en zijne blikken zullen natuurlijk de drie-i kleurige kokarde ontmoeten, welke daar i boven zijn hoofdje aan de witte gordijn van het wiegje prijkt. De jonge moeder zal wel f. maken dat een zoo hartroerend schouwspel een duurzamen marins naiate; en ais zij som; lust gevoelt haar kindje volgens het ouo gebruik met eenige zangtonen slapen te leg-gen, dat zij dan haar keus late vallen op ons nationaal volkslied de „Brabançonne" well onder hare moederlijke lippen als een zachi wiegelied den geruststellenden indruk za te weeg brengen; dat zij alsdan ook denk< aan onze teedergeliefde Koningin H. M Elizabeth, die, als eene echte moeder, t< midden van voortdurende gevaren zoovee li] den verzacht, en met recnr aooi ai de kloppen als haar onuitputbaar moederhart. Belgen mag aanzien worden als het toonbeeld Wij vragen dat zij voortaan de wiegjes met van de zuiverste vaderlandsliefde. de driekleurige kokarde versieren, ten einde Men moest bekennen dat op dergelijke hunne kindjes, die zij aan het Vaderland wijze het vaderlandsch gevoel stilaan zich zullen hebben opgedragen, sinds Iran eerste bij de kinderen inplant, en, voor goed in hun- stonden bewondering en liefde voor onze nen geest zal geprent blijven. nationale kleuren in te boezemen. In de droeve omstandigheden welke ons Naarmate de geestesontwikkeling der kin- ongelukkig land doorworstelt, doe ik dus een deren zich uitbreidt, zrllen zij kunnen besef- beroep tôt de jonge moeders die hun vader- fen aan wie het te c ^ ?v. is dat België zijne l landsch hart met dezelfde vurigheid voelen duurgewonnen onaf " Jijkheid heeft her- KONING ALBERT. Met de ziel van een held en een rechtvaardige zag bij het ]icht. Toen hij den troon beldom werd hij geacht (ik heb er mij van kunnen overtnigen) door gansch zijn volk. Hij werd vereerd door aile politieke en sociale partijen en zelfs door hen, die gewoonweg zich het minst geneigd toonen te buigen voor de koninklijke voor-rechten. Iedereen boezemde hij vertrouwen in. Men erkende in hem een geest van rechtschapenheid, gerechtigheid en zachtheid. Men be-mindé dien eenvoud, die hem door de natuur was geschonken en die bij een vorst bijna altijd een karakter oritsluiert dat boven het fortuin verheven is. Nog zeer jong zijnde, stortte plots over hem en over zijn volk een vreeselijke beproeving neder. Dit' verschafte hem de gelegenheid zijne maattegeven. Wanneer de Duitschers door een monsterachtigen aanslag België's neutraliteit sclionden, boog zich de koning der Belgen niet voor de macht. Hij bepaalde er zich niet bij tegen deze schending van de meest gehei-ligde verdragen een protest te laten hooren. Hij trok het zwaard. ïïi] vergenoegde zich niet bij een gebaar van verdediging. Hij oor-deelde niet dat België's eer voldaan kon wezen door een spiegelge-vecht van éen dag. Doof voor de beloften en de dreigementen van den overweldiger, zag hij zonder te verbleeken de barbaren zich op hem werpen en een land dat alleen plichtig was aan de wetten der eer te hebben gehoorzaamd, te vuur en te zwaard zetten. Tegenover de ontelbare horden des keizers plaatste hij het klein Belgisch leger en zijn blinkend en zuiver zwaard, dat hij voor een rechtvaardige zaak had getrokken. Hij toonde zich waardig van zi]n volk en zijn volk was hem waardig. België hieîd Duitschland tegen en toonde wat brave lieden vermogen als zij voor het Eecht strijden. In dezen heiligen oorlog vertoonde zich Koning Albert als een goeden hoofdmati en een goeden soldaat. Men zag hem zelf in eene batterij te Antwerpen een kanon pointeeren en een stelling treffen die men buiten scbot geloofde. Elder?, in de loopgraven, vuurde hij met een geweer gewapend met zijn voetvolk. Hoe prachtig het schouwspel van dien jongen prins, die in wijsheid de beste souvereinen evenaart en in dapperheid de beste soldaten. Niet vergeefsch zuilen die groote daden van het Belgisch volk en van zijn koning wezen. Niet vergeefsch hebben Albert en België van Luik de Thermopylen van de Europeesche beschaving gemaakt. Zij hebben den aanloop der barbaren verbrijzeld. Zij hebben lcrachtig en machtig medegewerkt aan den zege der geallieerden en vérzekerd de overwinning voor het recht en de vrijheid. Tegenover koning Albert en zijn land heeft mijn land een schuld van erkentelijkheid aangegaan die het voor eeuwig als ^eheiligd zal beschouwen. Dit zal blijken, wanneer mijn land, samen met zijne edele bond-genooten, zal pogen een Europa vol harmonie tôt stand te brengen. fiMATOLE FRANCE. DE JONGE GOD. In de dagende zon een jonge God Zoo schoon als de zonne zelf, * Met blikken blauw als 't hemelgewelf. En Hij rees als een reus met vlammend oog, Een lach op de lippen en 't harte hoog, Zijn stap dreunde sterk en Hij tartte 't lot. * In het vroedende brein een nieuwe Tijd Geboren uit Liefde en Recht, Door wil en wraak, geweld »en gevecht. En Hij droeg een wereld groot van daad, Zijn zending bewust. Met vrij gelaat A7ervloekte Hij 't veile en aanbad den strijd. En Hij ging door de wei vol zilv'ren doom Op bloemen gespreid voor Hem. Toen lierde lauw de leeuwerikstem. En de beke die loech, de zon die schong; De Schepping het Hooglied zoa weeld'rig zon g En de Aarde werd jong in dien jongen droom, Met de golvende lok, in blank gewaad, Zoo rein als de versche sneeuw, "S Ontsloot Hij wijd de poorten der Eenw. En zijn Liefde zong luid den forschen zang Dien mensch'lingen stamelden eeuwen lang In 't donker geknield naar den Dageraad. (Van Nu en Straks, 1900.) Léonce du Castillon. litest 1er Mmk feftpitot t opaùara mmt Mechelen, den-7en November, 1916. Dagelijks voeren de militaire overheden duizenden onschadelijke burgers uit België naar.Duitschland, om daar dwangarbeid te verrichten. Reeds den 19en October zonden wij aan den Gouverneur Generaal een protest, waar-van een afschrift overhandigd werd aan de vertegenwoordigers te Brussel van den Heiligen Stoel, van Spanje, van de Vereenig-de Staten, van Nederland; doch de Gouverneur .Generaal antwoordde ons met eene niet-ontvankelijke verklaring. Op den datum van ons protest, waren het alleen de werkloozen die door de verorde-ningen van de bezettende ^Macht bedreigd werd en; thans echter worden aile gezonde mannen zpnder onaerscheid. medegehomen, in goederenwagens opeengepakt, wegge-voerd men weet niet waarheen, als een troep slàven. De vijand werkt. nu in deze, dan in gene streek. Er was ons een vaag gerucht ter oore gekomen, dat aanhoudingen hadden plaats gehad in het Etappengebied, te Doornik, te Gent, te Aalst; maar wij wisten met in welke voorwaarden zulks gebeurde. Tus-schen den 24sten October en den 2en November werkte hij in de streek van Bergen, Quivrain, Saint Ghislain, Jemappes, bij klopjachten van 'acht honderd tôt duizend man per dag. Morgen en de volgende dagen zal hij zich werpen op het Arrondissement Nijvel —. • overd; dan zal emdelxjk het oogenbhk geka-men zijn hun te spreken over onze moedige soldaten, over de roemvolle daden van ons dapper leger en diens heldhaftigen opperbe-velhebber Koning Albert. En later, wanneer telken jare op 15 November het naamfeest van onzen grooteh en goeden vorst onder het luidruchtig zin-gen" der „ Brabançonne" gansch het land door wordt gevierd, dan zullen diezelfde kinderen, als trouwe burgers reeds opgewas-sen in het maatschappelijk leven, zich bij de toegeloopei^volksmenigte schaxen, om hun vaderlandsch gevoel voile lucht tejgeven? en met geestdrift Koning Albert toe te juichen, Moeders, bij het voorbijstappen dier ont-zaggelijke volksmenigte, zult gij een traan van fierheid en aandoening uw oog voelen ontsnappen. Uw vaderlandsch hart zal on-danks u zelven het gelukkig oogenblik la het geheugen doen herleven, toen gij met; eene moederlijke bezorgheid uwe kindjeà onder de bescherming der driekleurige ko? karde tôt de nationale gevoelens hebt voor-bereid.Het vaderland weze u dâîakbaar! Wij ook-denken aan u op het oogenblik dat — ter gelegenheid van 's Koning naamfeest — uit ons aller borsten de kreet opgaat van EEVE KONING ADBERT! Haarlem 2 November 1916. EUGENE VAN DE WALLE,t Senator van Antwerpen Ziehier een staaltje van de bekendmakin-gen die deze inbreuk op de vrijheid aankon-digen:„Op last van den Kreischef, moeten aile „personen van het mannelijk geslacht, ouder „dan 17 jaren, aanwezig zijn op de Sint-„Pauîusplaats, te Nijvel, den 8en Novembei ,,1916, om 8 ure (B. V.), 9 ure (C. V.) voor-,.zien van hun identiteitsbewijs en, zoq ,,'noodig, van hunne kaart Van het Meldeamt. ,,Men mag alleen eene kleine handbag;:ge „medebrengen. „Wie zich niet zal aanmelden zal met ge-„weld naar Duitschland vervoerd worden „en kan, daarenboven, gestraft worden met „can v f- ooti- boete en eene langdurige ge» „vangenis. ,,De geestelijkeu, geneesheeren, advokatej| „en onderwijzers moeten zich niet aanmelden, „De burgemeesters zullen verantwoorde-„lijk gesteld worden voor de goede uitvoering „van deze verordening, die onmiddellijk „aan de inwoners moet bekend gemaakt ,;worden!" (1). _v ( . # De wegvoering volgfc 24 uren na het aanplakken. Onder voorwendsel dat openbare werken op Belgisch grondgebied moeten uitgevoerd worden, had de bezettende Macht beproefd, van de gemeeriten de lijsten 1 e bekomen de* arbeiders zonder werk. Van hunne waardig« heid bewust weigerden de 'meeste gemeen-ten die lijsten in te leveren. Drie bestuiten van het Generaal Gouvernement moesten den slag die ons treft voor-bereiden.Van 15e Augustus 1915, legt een eerste besluit, op straf van gevangenis en vag boete, den dwangarbeid op aan de werkloozen maar verklaart dat er alleen kwestie zal zijn van werken in België uit te voeren, en dat de overtredingen door de Belgische recht-banken zullen geoordeeld worden. Een tweede besluit, van 2 Mei 1916, be-houdt aan de Duitsche overheden het recht voor om werk te verschaffen aan de werkloozen en bedreigt, met eene straf van 3 jaaf gevangenis en 20 000 mk boete, al wie werken zal doen uitvoeren waarvoor door het Generaal Gouvernement geen machtiging verleend is. Uit hpofde van hetzelfde besluit, wordt de competentie die vroeger aan de Belgische rechtbanken was toegekend, aan de Duitsche rechtbanken overgedragen. Een derde besluit van 13 Mei 1916, mach-tigt de gouverneurs, de militaire comman-danten en de arrondissementschefs om te gebieden dat de werkloozen met geweld naar de plaatsen gevoerd worden waar zij moeten werken." Dat was reeds dwangarbeid, doch in België zelf. Thans gaat het niet meer over dwangar-arbeid in België, maar in Duitschland, tea voordeele der Duitschers. Om aan deze geweldadige maatregelen een schijn van gewettigdheid te geven, voerde de bezettende Macht, in de Duitsche pers —• zoowel in die van Duitschland als in die vatt België — vooral twee voorwendselen aan: de werkloozen zijn een gevaar voor de openbare orde, een last voor de openbare lief-dadigheid.De brief, dien wij den 16 October richtten tôt den Gouverneur Generaal en tôt den chef van de politieke afdeeling, antwoordde daarop: „U weet wel dat de openbare orde met bedreigd worde en dat, , .indien zij in gevaar verkeerde, allen die ,,eenigen zedelijken of burgerlijken invloed „kunnen uitoefenen, U spontaan krachtdadige „hulp zouden bieden. „De werkloozen komen niet ten laste van ,,de openbare liefdadigheid; niet uit uwe ,,financiën wordt hun de ondersteuning ver-„schaft."In zijn antwoord voert de Gouverneur Generaal deze twee eerste Overwegingen niet meer aan, maar beweert, dat de vergoedingefl aan dp -fv-vinozen, waar zij thans ook Van-daan ^oinen, ten slotte onze financiëa te zwaar moeten belasten,,en dat het eisch van een goed bestuur is er de lasten van t$ . verminderen : hij voe^ er bii dat „door het •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume