Belgisch dagblad

238 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fj29883k8x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

S*d© Jaargrangr <vkfi:Jl>ACÎ- 8 NOVEMBER ÏSTo. 49-. A B 0 N xN 1ÎMENTÉN. per 3 maaûQen voor Nederland 9 12.50 franco per post. Losse nommera. Voor Nederland 5 cent. toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 16. Telefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Van 1 — 5 regels f 1.— ; elka regel meer f 0.15; Beolame# 1—5 regels f 2.—; elke regel meer f 0.80. - i London : Dlxon Hem* Lloyda j Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Ântin 7. '■ aia^aBi&aBtasiHiMgBWBMMMWBwaaiieÉ' WerschijBend te 's-Spa^enhage, elkeii weirkaSag te 12 ure mu&dag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT S2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - " , i | „a m, J - — ' -—-——>■ ■ Pe wrapensiilstancl moef te Sedan gesloten wordeiu , ■» ^ -nw-—■■muMnmmmm n—i-r—...CT ___ Landverraders. Soms vond ik, bij het lezen van ar-tikels, die inen tegen de activisten schrijft, dat deze verregaand waren en waarschijnlijk .ook overdreven. Ik zag in die artikels uitingen van ware patriot-ten, die, door hunne groote vaderlands-liefde allicKt een weinig te streng Lrï hun oordeel waren. Het was mij zeer moeilijk hieromtrent yolle zekerheid te verkrijgen, totdat ik, Idoor toeval, ee-r. nummer in handen kreeg van de Rheinisch Westfaelische Zeitung (le Ausgabe) van Donderdag, 31 October 1918, Nr. 889, waar ik on-der het opschrift „Was wird aus den Vlanien?" het volgende las: « „Sedert veertien dagen, als vanwege „het Oeneraal Gouvernement in België, „het bevel verscheen dat aile Duitsche „families het bezette gebie-4 binnen 21 „dagen moesten ontruimen, hebben de „meesten der overtuigde en ook „blootgest elde Vlamen zich ge-„noodzaakt gezien hun land te verla-„ten en gedeeltelijk naar Nederland, „meestens echter naar het bevriende „Duitschland te verhuizen. Op het ze-„gevierende Duitschiand hadden zij „hunne hoop, de toekomst van hun „volk gezet; met Duitschiand hebben zij „onafgebroken gewerkt en ge-„kampt.„Nu, dat zij voor de ineenstorting van „al hunne verwachtingen staan, hopen „zij des te meer op een bevriend1 „Duitschland als zijnde hun laatste toe-„vlucht. Wij hadden de gelegenheid „meerdere dezer zwaar beproefde man-„nen, o.a. den ook in Duitschiand wijd „bekenden woordvoerder der Vlamen, „Dr. Aug. Borms en zijn collega uit „den Raad van Vlaanderen Dr. Stocke „uit Gent te zien. Beiden zijn, met huître talrijke familfc 111 «sn5*ss»-«3a* „voorloopig en armzalig ondergebracht. „Ook de bekende Directeur van het „„Vlaamsche tooneel", Ad. Clahwaert, „die in zijn Schouwburg ,,Alhambra", „in Brussel, zoo menigen Duitscher tij-„dens den tijd zijner bezetting onver-„wacht kunstgenot en gastvriendschap „heeft verschaft, is met zijne vrouw en „kind en een gedeelte van zijn troep „overgekomen en naar de badplaats "Salzufe doorgereisd. De dappere man, „die, een van de eersten a an onze „zijd e te Brussel'gestaan heeft, was, „niettegenstaande de rouw over het „inéénstorten van een hoopvolle toe-„komst, nog goed geluimd." „Dagelijks komen nieuwe vluchtelin-„gen uit Vlaanderen, die, met weinig „middelen en slechts van het noodza-,,kelijkste goed voorzien, bij de intnede „van den winter dubbel op ons aange-„wezen zijn. Naar wij vernemen heeft „het Bestuur in Brussel de noodige mid-„delen ter vervœging gesteld om in de „behoeften van deze arme lieden tege-„moet te komen; wij meenen echter, „dat het ook de p 1 i c h t en s c h u 1-„digheid van de Regeering in Berlijn „is, zich ten spoedigste om deze lieden, „die met ons gestrede n hebben en „nu ook verder, .indien het 'zijn moet, „met ons willen lijden, te bemoeien en „voor een blijvend onderkomein zorg te „dragfen.J' Bovenstaande zegt genoeg; Borms, Stocke, Clauwaert en al hunne vrienden worden hierdoor voldoende geken-schetst. Het zijn gewoonweg landver-raders en nog niet eens waard, dat zoo-veel over hen geschreven wordt; zij zijn ontvlucht; jammer genoeg, zij hadden den kogel verdiend. v Van Cauweiaert en het O. B. C. De royeering van het Kamerlid Van Cauweiaert als eerelid van het Belgisch Comiteit te 's-Gravenhage alsmede zijne hazenvlucht voor een referendaris on-der de leden van het Belgisch Comiteit te Scheveningen, waar hij eerevoorzittar was, bewijzen dat de Belgen vastbeslo-ten zijn geene oproerstokers en twist-zaaiers te dulden. Wanneer zekere autoriteiten uit poli-tieke camaraderie niet durven handelen, zullen de Belgen zelf politie houden. Onze landgenooten in Nederland wij-zen er op dat het niet langer mogelijk is een activist als de geroyeerde Van Cauweiaert te dulden in zijn ambt van secretaris van het O. B. C. en tevens van voorzitter van de ministerieele com-missie van binnensc'neepvaart. Hij is ook nog altijd medewerker van 'het Bulletijn der Belgische Comiteiten. Zij kunnen hem niet afzetten, maar ze kunnen weigeren nog langer met dien opruier te zetelen. ' Er bestaat immers een moreele quarantaine. Zoo handelen mannen van karabter. Allarzieien. Ûe feestdag van Allerzielen is hier zeer waardig gevierd geweest en de ge-dachtenis aan onze dierbare dooden is levendig in ons heropgewekt. Om IOV2 uren had er een plechtige Mis plaats ter lafenis dier zielen. De meeste Belgische officieren waren er tegenwoordig en de kerk was propensvol van een ingetogene jnenigte: Wij bemerkten onder anderen. Colonel Lemieire', Lt. CdIoiioI DePauw, 'Majoor Goovaerts, enz.... In den na-middag werden onze dooden op groot-sehe wijze herc,-,cht. Om 2 uren kwain ue muziek der ge'interneerde, onder 'I 'P-i-n v,; rie bekende doode.imarscnen ijet keikh^i aan, gevolgd door een< ?';r"bArt mcnigte soldaten, vrouwen er «l'tlei'en. Allen waren opgekomen, on lient een laatste groet te brengen aar ^ cegenen laie hier, of vreemden bodem aarde zijn gedaald. •',ja niinder dan zes redevoeringer weraen er uitgesproken op de graver tle'" soldaten. Dit gebeurde in de vol genae or le: perst kwam aan de beur • enera^i-Majoor de Lanoy, Comman ; ari t van net interneeringsdepôt; daarni , ■''f11 Opbroeck, voorzitter vai fem , acJprlandschen bàid „Herdenbei tarï« striJden"? de heer iMattot, sectie '1 s van voorgenoemden bond; 'd tieer Framkingnoul, Lt, Colonel De Fauw en -Colonel Leimière. Allen braeh-ten hulde aan onze gestorvene soldaten en huldigden, in hunne redevoeringen, ons dierbaar Belgenland, dat onder awa-re kluisters gebukt, weldra gansch her-rijzen zou uit de puinen waarin een woeste jwjand het heeft gestort. De plech tigheid op de graven der soldaten ein-digde onder 't spelen van ons nationaal lied. ,Een siddering ging ons door al de ledematen. Vandaar begaf zich de stoet naar de laatste rustplaats van vrouwen en kin-deren, al waar de heer J. Costermans, ige-reformeerd soldaat, het woord nam en door eene mees'terlijke rede iedereen aan-zette om, niettegenstaande smarten, el-lende en kommer, niettegenstaande dood en vernieling, toch aan ailes het hoofd te bieden : „hœ harder strijd, hoe schoo-ner overwinning!" Madat Kolonel Lemière nog eenige woorden van dank had gesproken, tôt Generaal de Lannoy en tôt al de aanwe-zigen, werd deze roerende plechtigheid gesloten. * * ♦ Men schrijft ons dat een lijkdienst den 2 dezer gecelebreerd werd in de kapeel van- den Phalanstere te Katwijk a. Zee, ter nagedachtenis van de afgestorven Belgische invalieden aldaar. Na de plechtigheid begaven zich de oorlogsinvalieden met de heer en mevr. de Geradon, de heeren van de Werve, Van den Hove en Van der Beken-Pa-steel, naar de begraafplaats waar bloe-men werden neergelegd. . De heer de Geradon heeft er eene passende lijkrede 'gehouden en diep be-wogen hulde gebracht aan de dierbare dooden. EEN HELDHAFTIG REGIMENT. 1 Het 4e regiment Karabimers onder : ' aanvoering van den dapperen Kolonel Leàe'U, een officier uit La Boche, i heeft slechts één dag gebruikt om het ! geduchte dorp Passchendaele te ver-, overen. Men weet dat de ,Engelschen in ! 1917 daar niet in geslaagd waren. Luitenant Generaal Biebuyck, bevel-hebber van de divisie, waartoe het 4e l regiment Karabiniers behoort, heeft den t Kolonel en zijn heldhaftig regiment in . de ivleiendste termen geluk gewenscht. t -Do Paseontroleur. 1 De heer Miguet, advocaat bij het hof V van Beroep te Brussel, fungeert thans 1 tôt elks voldoening ah Belgisch. pas- • çontrpleur te iRotfcerdam in vervanging î van den heer A1. Van Cauweiaert. Rond de ontruiming van België. In bevrijd Vlaanderen. Dr. Terwagne, Kamerlid voor Ant werpen, heeft Woensdagavond de Bel gen van Scheveningen vergast op eer hoogst intéressante causerie omtrent zijr jongste bezoek met zijne vrienden Ar thur Buysse en Victor 'JErnest naar West Vlaanderen. De zaal van Trianon wa: ondanks het slechte weder, zeer goec bezet. Sappig, kléurrijk en gemoedelijk ver telde spreker over onze stoïsche bur geriijke bevolking en vooral over onz< prachtige militairen. Bruger la morte is thans een rumoe-rig klein Parijs in feestroes en opge wekte stemming. De bevolking die zoe hard te lijden heeft gehad, haat d< Duitschers en de activisten tôt in d< zi-1. Trouwens aile activisten wai*en V W.-ers en woekeraars. Te Brugge ont' moette de drie Kamerleden bekende Belgische j -urnalisten die uit Londen, Ha-vre en Parijs waren overgekomen. He weerzien was aandoenlijk. De Bruggelingen weten niet wat ge-daan om hunne bevnt ders te behagen Dr. Terwagne heeft burgerlijke en militaire overheden, maar vooral onze soldaten gesproken. De geest van hel vrije Vlaanderen is uitmuntend. De officieren zijn trotsch op de soldaten en de soldaten zijn de kameraden van de officieren. JEr heerscht een volmaakte broederschap in het leger. De jonge officieren, die zich in 1914 als vrijwilligers aanboden, zijn de zuurdelseur van ons leger en de hoop van het vaderland, Allés wat de neutrale journalisten, die ze aan het werk gezien hebben, over hen h^hhfJl iï ni.pt- over aïwie zich in legerzone begeeft, maar gedienstig en onvermoeid. Nooit morren zij. Nooit klagen zij. Zij hebben slechts één doel: het vaderland bevrij-den. De officieren sparen hunne mannen, die voor hen geen kanonnenvoeder is, maar hunne naasten, die ze liefheb-ben. Onze soldaten zijn blozend van gezondheid. Het Belgisch leger i's waar-lijk een nationaal leger. Spreker vertelde over onze sitrijders een aantal leuke oi aandoenlijke anecdoten. Merkwaardig was zijne beschrijving van de kolossale versterkingen der Duitschers aan de kust, die hij ook bezochl heeft. De Duitschers hadden er zich ingericht om er te blijven. Aile mogelijk maatregelen waren genomen om eer landing te verhinderen. Zeebrugg< scheen onneembaar. Te Wenduyne, waar spreker, een vilk bezit, was binnen de villas aan den Zee dijk groote schade aangericht. Zijn eiger 1 huis bevatte niets meer. Ailes was ge plunderd. De schilderijen waren uit d< lijsten gesneden. De meubels waren ver brijzeld of meegevoerd en overal had den de Duitschers herinneringen vai een bijzonder slach nagelaten. Waarlijk het Duitsche volk is een vuil volk. De schoolvilla der stad Antwerpei was in een badhuis veranderd, docl eerst durfden de helden er niet binnen gaan uit vrees van..., tuberculose, hoe wel de kinderen, die er vroeger onder gebracht werdèn, geene teringlijders wa ren. Het duin tusschen Wenduyne © De Haan heeft niet geleden. Ten slotte wees Dr. Terwagne op d innige broederschap die bestaat tus schen Belgische en Fransche soldater die samen met de Britten Vlaandere bevrijden en eindigde met een oproe tôt eensgezindheid onder de Belgen 00 nâ den oorlog. Die causerie werd zeer gesmaakt. D: Terwagne werd warm toegejuicht e gefeliciteerd. (Ongecorrigeerd). DE BELGISCHE REGEERING. De heer Cooreman, eerste ministe heeft zijn intrek genomen in het hot> du Commerce te Brugge. Pister de Mey. f Wij vernemen het 'overlijden van de heer Pieter de Mey, in leven ppstelli aan „Het Handelsblad" van Antwerpei Hij was geboortig van Wetteren. BERICHT Ten gevolge van het ongeval aan c brug te Rotterdam komen onze courài ten later aan in Noord-Brabam/ en Zei land. We verzoeken onze lezers in d, Drovincies wat ceduld te oefenen. Legerberichten der Entente. De Amerikanen te Sedan. ■ De groote spoorweg tusschen Hirson en Metz buiten gebruik voor de Duitschers. L 1 De Britten te Quievrain. De Fransche heroverden 100 dorpen. % [ Het bolsjewikisme in Duitschiand. Bloedige onlusten te Hannover, Hamburg, Bremen. Lubeck, 1 ' Tilsitt, Altona, Kiel en Cuxhaven- De Beieren in Tirol. Franschen en Serviërs in Bosnie- » • Geen doortocht voor Mackensen. Republikeinsche overwinning in de Ver. Staten. f? - • 1 j 1 rjr ^ j «an he»* wer<^ 'savonds ten zmidoosten van Bavai, il Gl onensiei aa«l llol met zware verliezen voor den vjjand ta6>^| Wesleîijk front. bracût. werd ge^ „ , , .. . . . . ,. By een (hitindgemeen in de buurt van : Hot Amerikaansche Icgorbcncnt. Ancre kregen onze troepen gisteravonq j —■— het dorp in béait. Ze drongen 'jiaar heîj LONDEN, 5 Nov. (Beuter.) Officieal hooge terrein ten oosten ervan door >Ver-J Ten Oosten van den Maas zijn wij vier ki- der naar het noordein bereikten àe kl© j lometer vooruilg'e^omen, otschoon het ter- buitenwijk van Quievrain Crespin. reùn ongunstig en de tegenstand des viJancLs Bij geslaagda patroeljegevechten ten] verbitterd wa.-. Hi| traciitta zijn laatste hotu- ziûdwe&ten VdJi Doornik maakten we ineejj 1 vast op de Maashoogten te behoniden. dan S0 gevangenen. t . Voorts heeft de vijand niet vermoehjt on- upf pPancpho ianarhnri^iit ze(n snellen vooruil^ang ten Western van dfe, rransciis ivyer.îeriOîlt. , Maas te stuiten. Wij hebben daar de buiten- PARUS, 7 Nov, (H, N. Draadioos.) Dôy wij|l'en van Mamzon bereikt. Bulaon en Eau- vervolging is vanmorgen op het gieheela' court zij|Œ genomen. Sedert den eetrstenNo- front hervat. Wij zjjn v^ooruitg-ekomen ten1 vember hebben wiii tusschen Argonnen en O. der bosschen van Nouvion en van^Reg1- j de Maas 21 vijandetijke divisies gesigina - naval, ten N. van d© Serre en van de Atî- leerd. ne. Onze rwterij rukt op in de richting' W /1A » /fc. . - | * *"■ v ^ die 7an"&xlan ge- D-e Franschen hebben vandaag de Duit-nomei^t op^en^wSînS Maasoever schers aldaar onverpoosd nagent ™enfverS 2e we^elijk van de spoorlijn la CanelM â V^ands voornaamsto zq'delingschô Hirson de algemeene Unie Bffry-Ôrigny-| M o. ai*. » fW « BWeië .taan hem daarte met mger ^S . M^ll£nsr«Xîs«wvrô. : SSLuSwto leger ta & vau vS^iea seh™ de ^emo«e too ' ^iïï2£mdml»l)ro»S? yuïiË'ûoeem Manerêr," la t&tgua, nin •• meeç^ doo'rt^tenden de uoepen. ^ ir; 'K>1_ ov.^ ^ Aisne lopschetenl , binds 1 -^ov o verzetb bevrriaden Reciits rukten de L'rainsche voorhoede-1 1 700 ïierk K M van Frankrqk benevenâ aideelingan in de vallei van de Bar voor- : 2^ EeS die onze soldaten opgeto- by m kregen ze voet ten ï, van de Maaa . , H , ' Q1 tao-An Hfi fl(hK) tre- op de hoogtein, die Sedan beheerschen • i C2SÏÏ^«rS?eSf^eoïïXl hebben vendeag een hoaî ! officieren Alsmede groote hoeveelheden oerdtal dorpen en een groot aantal Uiwo- , wapenen, munitie en andere benoodigd- ners îjevryci, hedeu^ ( De ©pmarsch der ,Fra»sehe legers. Het Engslsohe legerbericht. parijs, 6 No,v. (Havas.) Terwijida ; LONDEN 6 Nov. <Re.t !! andanTs den wpoxtàm-mûm .die iWl3rd®1(^sekeild^ ' ™en reg«n vorèeringien lange het ge- ^.J^ng^TOrk^oort ea dr^ien den v°Jnd heele geveentsiront. . . ovearal terug waar hij nos weenutenfi biedt. i Op eeia aantai PunteiJ bebben ig België tôt Lotiaringen zegeviereo. on- i ^ ™ wapefen. Oosteàjk van Valfncionnes ^ . plaats gehad ; mj maa-.ten enkele honder- Bie[gische grens ruimschoots oveïtichre. " U6Op8°itetchteirvleu^ad drongen den. De Britten staan op een total K-M, " onze troepen voorwaaite en v^overden afetaud van Ber^n meer naar tot zmden mtUzM Sert^f^gSd^veirdidL- sche stellingen, die de linie Mezières-Sedan e siiigs'werken op dien Oiosbel. -oieiver van de diekken en tusscaen Uoyim, en den Maaa ! 4Sre en sien de rivier over » Ber- ^ ™ , laimont. Wtij venoveircten Laval etn Aulnoy, &etlan verwijaeiû. L wiaar wij gevaingetn'en maakten. Tusschen Schelde en Sambre. . Het bslangrijke spoorweg-kriiispunt van, x/>NDpN, 6 Nov. (Reuter.) Reuter. [{ Aulnoy is ons in ons ^ezi . J- ® verneemt, dat de vooruitgang otp het fron4 lijk stakten wy den we A , tussichen Schelde en Sambre erg de moeita . over, ten Qoaten van het Foret de Mormal, ^ hij de linkerflank der Dnit- • en bereiKten den spoorweg ten Zuiden en sejlejinie ,je Schelde bedreigt en eea n ten Westen van Bavai, waar op korten al- scherpen ultSpringenden hoek vormt. Dé stand van de stad hevige gevec ten bob- zjjdi6iingscbe. vetrbindingulijnen der vijand ben plaats gevonden. zaten daardoor nog meer in de klem. = Wi^i zuiverden den Westelijken oever . , , van de Aonelle Noordelijk tôt aan Angre, ZUid^U0 SÎeilJK IFOIlU „ -waar den gebeelen da^ venvoed gidstredieo. ^ L/0 ^©rvier». In deze plaats bood de vijand vastbera- PARIJS, 7 Nov. (H. N. diraadloos.) den tegenstand aan Oîpzen opmaa-sch en Onze troepen vo-eren de voorgeschreven = deed hij twee tegonaanvallen, welke beide bewegingen uit in het Baraat, in Kroatie, aigieslagen werden. m Bosnië en in aile andere^ Joego-bla- n Op dien linkeroevieff stettein de CanasdeieM vische landen, Het volk organiseert geest- Xi sche troepen hun opmarsch voort ten Ooa- diiîtige betoogingen om uitdrukking te i ten van de Schelde en verovérden Aisieux geven aan zijn vreugde over de VTyheid ' en Quièvreohieii. i en de nationale eenheid en juicht kornng _ . Peter toe. Ben aanzienlijk aantal onzer = LONDEN, 7 Nov. (Reuter,) Officieel gevangenen en geïatenieejxle «urgiers zijn ochtendbericht: De' Brittien hebben den uit Oostenrtjk-Hongarije terug^ekeerd. u vooruitgang op het slagfront giateravond i/iiRICH (via Parijs). De Neue ^ur- voertgezet. Zif namen Dompierre, Mon- cher Zeitung verneemt uit «assy, <miî 1_ oeau St. Veest en bereikten de ^linie Aves- alla Duitsche functionarissen hun , ?" nés— Bavai-weg tusschen Monceau St. regelen nemen om Roeanenie te vena-tew i€ Veest en den spoorweg ten zuiden ,van Bar Maarsohalk Mackensen leidt m persooa vai of overschreden die. Een tegenaanval de militaire ontruiming:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume