Belgisch dagblad

2434 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 21 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j9880f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

«ans: gjDAe XI JUNI lois. rVo. 335/ ABONNEMENTEN. per 3 maanden voor Nederland g 2,50 franco per post. Losse Cnmm«ra. Voor Kederland 5 cent, voor Bnitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. JWlAfaon Rfid- en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD tferschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te B2 ure micldag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URF FN VAN ■> tôt a nnr àdvertentien. Van 1—6 regels f 1.50 : elk« regel meer f 0.80; Eeolamea1 1—8 regels f 2.60; elke regel meer f 0.50. ^ London: Dixon Home Lloydi Avenue E C. «. Parjjs: 7 Avenue d'Aatin. 7. NEDERLAHDERS EN ACTIVISTEN. (INDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) L Ai sedert geruimea tijd. dringt in Nectar-iaiid weinig meer door van do beweging der potivisten m het bezette. giebied van België. De Nederlanders worden niet m^er lastig gevallen met hoog'dravende verkiaringen en (verzoeken om geesteJijken steun aan de ^stainverwainte" Vlamingen. Alsof eea recht-geaaxd Nederlaader zich ooit „v©rwant" zou Soumeia gevoeleu aan e©n groep' verraders lyan e«n etteîe zaak! De reden van het stilzwijgen der aotivis-ten tegenover Ne'derland is nie<t moeilijk te verklaren; zij lîgt in het feit beslotgu, ^ Idra. aotivistea hier te lande ©em koele ont-ivangst is bereïd. Met uitzondering van een IHein gioepg'e G-root- N ederîan de-r s, in [hoofdzaak bestaand© uit Duitsch-gezinden eo leerzuchtigen, bezifeten Jd© Nederlanders la yeei gezortd yerstamd en rechtvaardigh©ids-ein om het streven der activisten niet aan-Btonds te dooî^randen en de déloyale en ivoor de eenheid vain België zoo ooodlottige teradenz daarvan niet duidelipc in te zim. Het opfcreden der activiste*! in Nederland is een waar écheo geweest. Die „groote" maanen der beweging hebben hier geenszins Hein steuu gevondea, dieii zij verwachMen en zif zijin, even armzalig aïs zij waren aan-gckomen, naar hun land teruggekeerd. In den aanvanfe van den ooriog bestood hier te Ianide waarlijk eenige geestdrift voor het herleven der Vlaamsoh© zaak. Mem heeft in Nederland steeds groo'je belangsteJIing getoonri, vocir den strifd der Vlamingen, vôôr Elen oorlog, en men meende dat diei kamst van zoo talloaze Vlaamsche uitgewe^en'fli tw ans land voor de Ned'erlajnders een g; boone golegenheîd zou w^zein om de rrieru l-scfc.a,p.sbandein nauwer aan te halen en, nader door te dringeu tôt het wezen d©r Vlaam3che( m àk. iWant meti kent de „Vlaamische bewe-gmg' bij ons geeosziins tôt in al liaar bij-zoiaieirheden en de politiekiet stnjd, die de Vianiingea de laatste kwai'L eeuw lieW>e.n ge-vosrd, is maar door weinigeai La zgn g eh sel mecgeleèfd. Daai'tegenever staat echter^ dat lie \laamsohe lebierkande volkomen door pris woid.it begrepen ea doorvoeld ea hier in Sfederiand vru-igo bewonderaars vindt. li&hiofrà i.iot hei Viftste vooï-ncBien -Mû de l'.aak dieff Vlamin^ea naar kracliten te steu-n«i en bij te tlragaa, bininien de pteJken der iieutialiteit, tôt versteviging van het be^af, ITiif België in zijin volie onaflxankelijkheid moet worden Iversteld, hebben d© Neder-landers in 1914 de uitgeweken Belgeû- oat vatigen en de inlellect,u«©len oiidtii- îien lieto-iben gepoogd de Vlaamsclie gedaohte lio<jg te ho un le n en het geesùeiijk levea der \ la îiiingen lijdens hun baiiingschaip te \ersler ken. Het was een selioone ïaak, die zij mj# liefde vervulden, io'cdat zrj zich in but verwachtingen zagen teieurg©s!jeld. Eoi gioc-pje van onibelduidenide, iu liun oige® land geheel onbekende lieden, trachttea ge bmik te maken van het ideatisnne dez^r Ne dcrlaniders, om zich zelL op dea viooigron< te dringen en ean roi te gaan spalaii tel koste van hun vaderlsuact He-t activisme me zijn jioodlot;i., ' ^ V'i iJein» iuïri XXI ges en lafhartigheid kwam naar voren en het was met den moreeSoa s'eun der Neder-lamders gedaan. .W»nt geen Nei^rland^r, die oj-icclit voelt voor de Vlaamsche zaak kon zich langer opihouiden met ecn bew©gi;ng, die tegen de eçabeid van België is gcricht en die em beschimping is van de h^iigste rechten vain het Belgiscàe lanSd, wglke in de figuûr van Koning Albert belichaamû zij'n1. Boveridien was elk actief opU'eden van Nc-derlanders vain toea af aan in strgd met de neutraliteit ea eefa rpmdeJijke daad je-gens de wettige xegeering van België te Sainte Adresse. Teigelgkertijd eclilei* trokk^n de rechtsdia-pen en vaiderlandslieveade Vlamingiein zich terug, daar zij het aciivisrfte verfoeiden en hun stowen slechts op de eensgezindhekl van België en het besfcrijden van den vijand is gericht. Pas nà dea oorlog, wanneer België weer zelÉstanldig en hersjeJd zal zijn, zullen zy het hoofd weer opheffen om dan met fietren blik te kunnen eischeo, wat vol* gens hen de rechten van h©t Vlaamseh© volk ztn. Zoo blevren de activisbem in Nedettland eenzaain over, slechts met ûetn sf©un vaa eenige oavetrantwoor'delijke pfersoïienj die zich niel ontzien om melde te werk^n a an het zaaien van tweedracht in België, het b©-sLrgden deir Belgisohe regc&rmg ea heteonx-piromitteeren der Nederlandsch© neutraliteit. En één voor één vertrokken de povere po-litiokers uit het activistisohe kamp om naar België terng te keaneti en er uit de hand van België's vijand een ambt te aaavaarden, dat door de nitgephrnderde Belgische b©vci-king moet woilden beîaald. Men had toen kunnen verwachten 0at al deze ptofesso-ren, ministers en hoogie anubtetiaBsln „mada in Germany", nu zrj eindeirfk zijn waar zij wezen wilden, gxoote daden zoudengaaa veriichten en dat de Vlaamsche zaak, z$ het dan ook in hun richting, tôt ideuwe ontwikkeling komen zou. Het 'egendeel is ge-sehied. Sedert de heafen een goed betaald j&ardje hebben eai rustig oip den buneiaastoiel zitten, i3 het met hun vurige actie gejdaan. Zij houden zoo nu en dan nog een redo- ters met alleded leelijks over hun vaderland vol. Veider hebben zij koning Albert afge-zworen en den naainï België geschrapt, doen dit hetben zij zelf niet e-ans au sérieas ge-non>ein en warem er fen ook een beetje rar. onthutst! Ja toch, zg verriehten nog eenigen arbeîd. Zij zijri îiamelijk aan het ruzie maken omder-ling. Doch 'daar het- woord „ruzie" in gern officieele verklarinigen past, woidt de on-oerdgheid, die zich thans met snedfaeôd ôn-l dea- de activisten -veribieidt, met den tetrn t „?lroonîiiïgeîi in de partij" aangeduid. Dit - is cc.hter evenzeer een gevaarlijk beeld, daar - men zoo licht, wamneer de sirootmi wat al I te krachtig is, kopje-onder gaat om in het l geheel niet meer bov^n te komen.... LEORIJiO. llE'Tt5:,_vr De Duitschera zijn er in geslaagd de bocht tuaschen Morttdidier en Noyosnr réélit te trekken. Hunne verliezen v.aren zeer zwaar. Zij hebbesn dus v,uii vooruitgang v»n ten hoogsten 6 K.M. bij P.essoux be-taaid. De Fransche en Engelsehe peis di-ukken dan ook hunne veldoening uit. In het Journal zet Henry Ridôu volgen derwijs den toestanâ uiteen, die uit he begin van dit nieuwe offen&iel is voorige sproteo: ,,op de beide vleugiels, in he westen op de hoogvlakten, in het oositei op de heuvels van Lassigny, is de vijand rondweg gesproken, tôt staan gebraehit me verliezen, die voor hem zegt men, neer komen op het buiten. gevecht Stellen vai vijf divisies. Het centrum van het slagveJt is een inzinking, een soort trecbter, waai de weg van Eoye naar Senlis doorheer leidt. In deze uitholling is liet Duitsche cemtrum erin geslaagd oageveer drie K.M door te dringen, waarbdj het de linie Res scns-Mareuil bereikte aan weerskanten vai het dal van de Matz, dat het tôt as vooî cen opmarseh strekt. t^aten wij ons bij den inzet vaa eem be ïangrijk offensief wachten om een oorxtee uit te spreken, ■ maar dit front Rossons— Wareuil ten slotte is zœ K.M. lang, ec# îvierde van het aanvalsfront. Dta gaag, waar door de vijand heeft kunaein oprakketi. word in aile richtingeu door oins vuur bestreken Kochtans is deze vooruitgang zijn eenig suc ces. Overal elders is hijl met zwaxe verlie/set tegengehouden. Zonder op de toekomst voor luit te loopen, kost het mot.îite, om over dezie» *tia.g niet voldaan te zdjri. j, De tœstand in Rusland is hachelijker daj ooit. Te Petersbu-rg stoobten de Duitsch-ei" net gepenpel op om den taaar terag t-Vrageu,Het is hoog tijd dat Japan tusschenkom ien de orde hierstelt, i ïi>to, de oud-minister van buitenlandsclu zaken, heeft verklaard, geen mogel^khei* in te zven dat de oorlog spoiedig zou ein Qigea. Om de viedjesvoorwaarden te verkri 8®, die aa« de gejallieerden aangenaan ^ijn, moet eer&t Duitscliland worden ovei "'men. Het scheen hem v,an overwegin IJ,nitschla,nd liet eerst uitgepiut zal zijin J,|'; :'L 'n^ was hij overtuigd dat de a< "K ru a bet zixiue-n wironen. Gelijkheid voor de wet. De heer August De Lantshe^r®, com.missa-ris 6fer Belgische regeorhiig in Argentinië. heeft volgens „La Métropole,,©en mooi succ!e-behaald met het oog op de weî owtreat ;'ic Éetrekkinigen met den rq'and. H©t gel'ît d< Moulins et E ôva'evrrs de grains du Rio d< la Flata. Beee iriaatschappg heeft liaren ze ti!5 te Brussel. Haar kapitaal-aandeeîen lue i loop,t -31 milliocn fr. Zij heeft als afge ; vaaxdigde-beheerder in Argien^imë, den'bee ■ Casimir ©o Bruyn en aïs bestùuïder dci 1 hcer Jan Buelinckx. Onldei1 hare volraàçhl > houders in Argentinië tflde zi| twee moffefl : Alfrcdo Hirsch en George 0s ter. Die v&î macht was hun verleend geweest door diea beheerraiald te Brussel, den 24 Januari 1913 een jaar voor den oorlog. Die moffen 1k Veerden dat die voimaoht niet ingetrokk©] was. Thans is daaraan ©en einde gesteld Zij maken eohter, voegt La Metropo-I© or bij nog deel van de bureaux der firma Buûg en Bom, die op de zwarte lij'st staat. Een benoeming te Rotterdam Uit Havre vernemen wij, dat de heer d Broqueville vôôr zijn aftreden, den hee A. Van Cauwelaert, broeder van het Ks merlid, heeft doen benoemen tôt adviseu der Eelgisehe passen te Rotterdam. 'D heer Pétri die eerst was aangeduid, en di ambt tôt ieders voldoening te Folkeeton en te Ulburg—Graveaend heeft waargeno-men, werd achteruitgezet. MinisterVan deV.yvere herstelc Men seint ui:t Ha,vre dait miinister Van d Vyvero, die bij ©en auto-ong&val werd gt >1 wond, zij.n werkzaambedem htaeft hiervait. Belgische Congo. a Uit Havre wordt ons gemeld, dat om l Congo voortaan een koloniaal leger za i. bezitten. Belgische ministers naar Rom 3 Ee Belgische ministeff Canton de Wïïai Goblet d'Alviella on Vandtervelde zijn c '• v'oo" «s naar Rome te Tùrg»/' .infcgokc 1 De Belgische regeering en de gealiieerden. HAVRE, 10 Juin. In antwoord op de te-legirammen, die Cf^Ruiii|£H bÇ het aan-•vaaidfcn van het m uiistîT-president schap heieft verzonden, heeft Clemenceau geseind: België het onschuklige slachfoffer van een snoode macht, z;al het symbool zelf zijn van de vrijheid, welk© dor werfeld zal worden teruggegeven. Orlando heeft verklaard: het Italiaansehe volk bewonldtert met een s'tijigeîide sympathie 'de heldhaftigheid * van het Belgische volk, welks moreel aanzien als een symbool v©r-schijnt vain het ideaal tegenover de geweltd-dadigheid van eem vjjanid, die de vrijheid en rechtvaardigheid met de voe'en treedt. Lloyd George heeft gezegd : w©est ver-zek^id van het onwrikbaie besluit van het Biitsche volk om uw land ea uw landge-noote'iiile bevrpeà van de gruwelijfkô onder-dnikkîng, welke zij op zoo lieldhaftige wij'ze hebben doorstaam. (N.R.O.) * * » Tegenover de opmerking van die Frankfurter Zeituug-, naar aanleidiJag van de mij. nisterwiaseling in België, dat de benoe '-rning van Coorcaian een volslagen omnie-lceer betee' ent m de politiek der Belgische regeeriing en dat België de eetrste staat der Entente «is, welke openiijk met do economische plannen der Entente breekt merkt Ha vas op, dat de Duitschers zich hierin evenzeer vergissen als op 2 Aug. 1914, toen zij meenden, dat België voor hun onbeschaamd ultimatum zou buigen. ,,Thans evenzeer als toen, heeft België slecht" één wii, om in nauwe eendracht met de Gealiieerden de worateling voort te zelten tegén den staat, welke zijn woord gebrokep en het natîonaal groradgebied overweldigd heeft. Het zelfde besluit zijn allé Belgien toegedaan, zonder oaderscheid van ras oE partij. Walen en Vlamingen , katholieken en liber al en. De bena^uing van Oooreman ondai-streepi no® een a na-drukkelijk deze eensgeziadheidi." De Belgische regeering. ■"T" Aan Les Nouvelles wordit uit goeae bron gemeld, dat de heer Gooreman im-nister-president zonder portefeuille zou wazen. Aile - misters zijn ontelaggevers, doch zij werden in hun ambt door den meuwen kabinetsformateur behouden. Dezelfde correspondent meldt, dat de heer de Broquevilie met zijn 'mAnisterie van Heropbouw een aard anti-grondhvetie-Iijke kanaelarij op zijn Duitsch Wilde hebben. Rond de hochschule te Gent. Den 3 Juni werd te Gent het studantea-buis voor de V. H., zooals de Geatenaars kras zeggen, geoperid. Het is gelegen in die Sint-Pietersnieuwstraait, dichtbij de, ge-bonwen van de nieuwe universit©it. „Goed veilichte drinlczalen, een ©etzaal ea last not least een fuifkamer" on tbreken ©r niet. Et-is ook een „prachtige tuin, schrijft eea Duitsch blad, waaraan we die bipzoaderhe-; den ontleenen, met talrijbe blo©menperken : en hooae bo'onien, alstruade eem kOer on vesti-; bule. E ; is ook een gro ote koelsp^oort gele-; gon middein van framkiljonsche patriciars - woningen, in aatigename buurt van vijan- - dîge katoç barons, merkt bedœldè kra.nt aan. - Gcntsche lezers zullen misschiein w^ten welk r huis hier bedoeld is. î De gouverneu-generaal von Falkenhaus«.n - heeft 'dit huis, dat met Belgisoh. geld door , den vijand voor de studentea is aangekaclit, - geopend. De rector, de Luxemburger Heff-i mai®, hield er een rede>' vvaarop Von Fallcen-, hausien antwoordde. r Voor die geboren Belgen herinnerde hij, i hoo de Deutsche studentenscihaft opstond. . Ook nu staait de Duitsche jeugd in het veld , ten deele om de mogelifklïeden van Vlaanr ï Idea'eri's ontwikkeling te bevechtien. Van dai feit hebben de Vlaamsche sludenfie'n hel : giootst mogeligke vixudeeà te halen in bel bplang van hun eigen zelf en van hun ' vadeiland". 6 De gouverneur béeft wiji&eJijk verzwegen, L' het feit dat de Duitsche studeat^n ia Ooto " ber 1914 aan den User slag leverden aan de r Belgen, en door hen verslagèn werden. De 8 bloem der Beriifnsche universiteit rust ir ^ bel slijk v^n de Yserstrwk. Q Op 'die rede van een vijland heleft oor student in de med. zelcer© Gieo Vaa Ticheleœ ge&ntwoond. De te Geiat bekendei Lieven Du - rosel, die nog het liefst de muziek van (k j glazein hoort en de1, zamger -Em. (lasse©, ziorg den voor de muziek: oude Ned©rlattdscbt e liederen. Duvosel werd d©n gouverueur-ge H neiraal en den verwaltungschef fiir FI an den vooigesteld en naar het heet uiifcerst sympa - thiek door hen ioegesptroken. 'sAvonds slix> een bieravond dit feest. Opgemerkt, schrijft het Duitsch blald, wer< ,e de zeer humoristiscb© rede vaa prof. Sp« leeas; de zeer gedi&tingueerd© toespraak van pioi. Von Dijk. „Ite Duitsche président Bc - k©r sexak er ook ©venais de ober-burgemeit 1er Kiinzer, die de Vlaiamscbe atad tegs ® aile wetten in bestuurt. Elen paar studef t, t&a moebten ook ea woo®dje zeggen Di p Hollandscbe acteur Airie van den Heuv© >r vdek1ameei'de. ( /M-o'i-vMAin ton»! n r\i^ Legerberiohten der Entente. De slag in Frankrijk. De Duitschers schieten traagzaam en moeîlijk op ten Z.W.i van Noyon- — Hun verliezen zijn zeer zwaar. — Het ver-trouwen der Franschen is volledig. — Hun tegenstand is dapper en hardnekkig. —■ Belangrijke verkiaringen van den Japanschen oud-min. Kato. — De Ver. Staten en Mexico. — De burgerooriog in Rusland. fan het Wastelijk front. Het Engeische legerbericht. IlONDE.Y, 10 Juni. (R eu ter.) Officieel avondbericht. Behalve wedesrzijdscibe ge-' scliutwerkzaaimheid in versoheiden seetoren, valt eT niets van het Britsche front te meJ-dcn.I Het Fransche iegerbericht. PARU®!, 9 Juni. Officieel avondbericht. Het nieuwe offensief, dat het Duitsch© léger he-denoohtend heeft aangevangen, heeft zich met aanhoudende hevigbeid ontwikkeld op ©en front van 35 kilometer breejd't© gelegen tiissclien Montdidier ©a de Oise. De Duitschers hebben met aanziejtilijfc© strijdkrachtien hun pogingeni tôt indrukkea van de Fransche linies vermenigvuldigd. De Fransche troepea hebben ov©ral den sebuk weerataan en hebbea op het heele slagfront bajdnekkige gevechlen g©l©verd, die de stoo-ten des vijands hebbm ingeperict of ve<r-traagd.Op dm linkervleugeà slaagdea d© JDtu.it-sobeors er niet in, de Fransche detkkingszôn© te ovexschrjjidea eu wordea zij doiar de Fransche troepen op de linie Ruhefscourt-le Fre. toy-Mortemer, welke zij hebben b©reikt, kiachtig vas-tgehouden. la het centrum is de vooruitgang der Duitschera aanzietdijker geweest. Na herhaaDde aarivallen, die moordend voiar hua troMien voet t® vattea ia de dorpen Ressons-sur-Maia en Mareuil, waar Fransche troapem vaa de ©exste linie hua verdedigiag voet voor voet voort, z©tten. Op dea rechtarvleugel ondervoodea de luitschers een. niet miinjder krach tigien tegea-stamd. Niettegeostaond© liuia herhaatde po-pingen werden zàj tegengeho,udeîi op het i front Comiec'taiicu urt-V ilie. PARUS, 10 Juni. (H. N. draadloo»). De Duitsche druk is gisteravond en g©-durende den naobt voortgezet met dezelftlb hevigheid. Op dea Franscbea liukervleugel zijn de hevige ©a berhaald© mateu ver. nieuwde aanvallea giebrokea in het Frin-acbe vuur ea door de Fraosob© tegenaan-vallea is Courcelles ,dat genomea ea ber-aonuen is, ia het bezit der Franscien gel. blev©n. De Franschen bebbeia zich op hun rechtervleugel gebandhaald ten zuidee en ten westen dier stad om wier bezit vinnig gestreden is. De Franschen hebben in den ioop bunner oad©rnemingea meer dan 500 gevaiagenen gamaakt in bet middui hebben de Duitschers door het inzetten van nieuwe j rijdkrachten geitcaciht hunne vor-deringen t© vergrooten. Ziji zijn er in geu slaagd de zuidelijke stieken vaa Cuvilly te bereiken en het boscih van Res sous sur Matz en het plateau vian Beilinglise-Meer oostelijk is de strijd voortgezet in het boseb van Thieseourt. Volgens ©ens-luidende verkiaringen van gevangenen. heeft de slag den vijand ©norme veriieaen ge-kost. Ten noorden van Reims ieveodigp artiûeriestrijld. De Franschen hebben bun kleine onderneining. van gisteren voltooid ten oosten van Haute Bray ©a 150 g© vaagenea gemaakt. Tusschea Lourdes en de Marae bebben de Franschea versohei-dieae Duitsche aaavallen ten oosten vu Vinly afgeslagen. Hun opmaracb voortzet tend in de streiek van Bussiares hebber de Fransch-Amerikaansahe troepen terreda wiast gemjaakt Het cijfer hunner gevan genen bedraa,gt 150 ea ze bebbea 3( mitrailleuses genomien. PARUS, 10 Juni. Officieel avondbericht Op den tweeden dag van het offensief hebber f de Duitschers met machtige aanvalsstooten i onophoudelijk door nieuwe troepen uibge voeid in de richting van Estrées—St. Denii ©n Ribecourt vaarujt tracbten te komen. E© Fransche troapein hebbem hun taal . va,n tcgensifcand te bieden taai vervuld. D© Duitschers hebben acbtercenvolgen: door berhaalde aaaavallem en Ien koste va] zwaro offers, d© dorpen Mery, >Belloy & St. Maur kunnen nernen. De hoogvl.ikle vaa Belloy is het tocmeel van heldhaftige ge i vechten geweest. Bezuiden Ressons-sur.Matz hebben de D'uil t schars in Mairguéglis© voet geBnegen, v©i>le naar het oosten houdt de slag op het terrer l pal bezuiden E incourt aan. Aan den roehtervleugel v^un de Fransche i zijn de " Duitschers er in geslaagà uit d - tossohen van Thieseourt te VOTscbijin i r kOlTttPTl. i Aan d'en linkervleutr'&l v.tn de Fransche .- tusseben Coureett^s ©n Rubescourt hebb« e de Fransche de aaavailen 'der- Duitsch© i, geèrokeo en hun stellingen gahoadc.n. Be oosten de Ois© is e©n UNiitschc. P°8'f I »_ Ti i. T, ., iwîolnl'f Van het Znldeljjk front. M Het Italiaansehe legerbericht. ROME, 10 Juui. (Diraadloos van Coltano.} Officieel. Herhaald© vuurwissoli'ng van de Tonale tôt den Brenta ea aan den, b©ii©den-loop van dea Piave. Italiaansehe voorposten lin het LagarinaidaJ, in het Vallarsa, het befcken van Lagbi en aan de Porte di Sal-1 ton (Spiîiooicia) hebben pogingen van grooi© vifandelijike afdeelingen ora bij verrassingj aan té vallen verpeld. Italiaansehe em Brit-' sehe patroelj©s hebben op verscbillende pun«' ten van het bergfromt vijatndelijkB vorkeii-iieîs op de vlucbt gejaagd en bij ©an ov©rvaI op dea Col dell Orso wapeaea en mater' riaal beimachtigd. f. Italiaanscb© vliegtuigen hébibien viei* to'i\ bomlm'en geworpen op vijandelijke atapel-, î plaatsen en kruispunten van varbinffings< wegen. In lucbtgevecblen zi|a vijf v^j?. îJelij';;^ toc-stellen geveld. Tan de Tnrksche fronton- „ Het Engeische legerbericht. KONDEN, 10 Juni. (Reuter,) Officieel? In 0©n ochtend van 8 Juni hebben on an troe|p©n in het kustvak een g©slaagd!e plaat< selijke fcrijg sverrich ting ten uitvoer gebracht, *TTO£)nsT>rT rr"rf jvOn rypj f r* 'TrOSi T n ryl ûj breeJte van één mbl, alsmede v©rscb©iden waarncmingsposten hobbm vecmeesterd. D* tegenaanvallen, die onder ©en zwaar bom< bartloment werdaa ingezelt, w©rden afge::;lac gten en onze nieuwe linie Wetd bevestigii. In Hcdjaz hebben de Arabiscbe strijvlkraeb* tesi opnieuw eea overval ge)daain op den' sif oorweg in d© nabijheid van Toweira, 105 ir^jfen nooidwestelijk van Médina. Erwerd1 een trein veraield, terwijl teveas spoorlij'iiea en telegraafdraden werden v©rwoeS't. 1 De strijd in de lucM Britsche successen in de 1 u c h t. LONDEN, 9 Juni. Reuter. Officieel. Lage wolkeu op het Britsche front belem-merden1 de luchtaetie. Op 8 Juni kon er niet veet geîotografeerd en- verkend worden, maar onze »vheg©rs vielen voortdu-rend dea yijand achter de liniën aan met xaacjhimegewerea. Onze lucht-cstcadlers te zamen met de Franfichô bombardeerdeu Neale, Fresaoy ©n Leroye. In het gejieel werdea in den loop van den dag 9 ton bommea geworpen op het station en op op-slagplaatsea ten Oosten van La Baasée. In 24 urea werden vier vijandelijke vlieg-tuigen door ons ueergeschetai. Twee an-dere kwamen stuurloos neer. Ge<ai onzer vliegtuigen ontbreekt. LONDEN, 10 Juni. (Reuter). Op 9 deeer waren onze viiegeskaders ia sarnien. werking m©t d© Franscba op het sla.g-> front van Noyon tofc'i Moiildidier otiop-houdelijk vaa dea morgen tôt den avond in de weer. Bombardieervliegtuigeia bedem-merdea het oprukkea vaa den vijand en] bestookten zijn troepien en transporten on-opboudelijk met machinegeiweervuur. I Sterke patrouilles vaa verkenningstoeeteL len zweefden den gebeelen dag over hetf terreia vaa dea slag, terwijl hoogvliiefe • gende tœstolien lager vliegsade tegen aanx i vallen uit de luoht besclhieirmdea. , Onder fle doelen, door onze vliegerei - ge-troffen, bevond zich >S5Dj vliegkamp bij î lioye waar vijtuidelijke toestelleo, wellta. zich op dea grond bevonden, in branq t geraakten. Ver der ©en opalagplaats vant muiiitie t© Montdidier, welk© ia vlamfmen 3 opging, stapcls geweren en waggoms bij i Coucby, berries bij Lagay ©a Hainvailerat i en infanterie in de loopgraven en op' i d© wegen langs ©n achter de gehe3l<e| r gevechtsliide. Op bet Britsche front was weinig actie - van den vijand ia de luebt nierkbaar. doeih r oaze tœstellea ihebben belangrijk vverk ver. i rioht met waarnemingen voor de artillerie^ verkenningeii, boinl>ard'eeK'a en fotogiafo'a-n ren, totdat dit deor dea regeu viretd b&tem-e m©rd. e Eea onzer ai fi ! ' •'• > i©toe®fce41c« ^ •«.M»» n over ta gewft 111 " 1 1 i5-!,' ig» 14 icesbaC. a to«W WgïSX. Jï» s E;» lg brandend aeergeschotsa. V*es WZQT wesWA ° Jcn word«u vermist

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume