Belgisch dagblad

1187 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 09 September. Belgisch dagblad. Konsultiert 05 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j9875q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"le Jaarffausr rr. A nTV*3T»T"fc A. S. Ck im^ ■J2*o. 304r *r ~ ABOiNfiEIÏNTEN. Per 3 maandeii voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7V2 cent. Den Haag, Prinsegracht 39 TAlafnnn W iii ati Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD nr TPRWAnMC PU UPRRIPT BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URF Hoofdredacteur : L du CASTILLON. AD VEEÏENTIBN. Yan i—5 regels f 1,50; elk« regel meer f 0.30; Reclames t—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. Loadon : Dixon House Uoyds Avenue B C. Parijs : 7 Avenue d'Antln 7. DE GEKNAANSCHE ZEDEN.... Meer dan eens lazen we in zekerepro Duitsch Hollandsche bladen ongunstige xnaar ook onjuiste kritieken over de Bel gische zeden. Tôt stichting, leeriûg en bekeering' dàea zedepredikers over het reine Germaan-Eche ras, geven wij ten eerste het vol gende ter overweging uit een HollandL sche Gourant. De briefwdsselaar ui Duitschland van het pro-Duitsche Cen trum schreel verleden week o.a. het vol gende : „Zorg voor de jeugd is broodnoodig op zedelijk gebied méér nog dan op hy giënisch of financieel gebied. Van all< zijden klaagt men over de verregaandt verwildering en verwaarloozing der Duit sche jeugd in dezen oorlogstijd. E.lken dag leest men in de couranten van jeug-dige straatroovers en dieven, die soms zeer geraffineerd te wcrk gaan. ,.Men leest van overmatig alcoholge-bruik en kinobezoek van jonge arbei -ders.„Om die misbruiken te keer te gaan. werd bevolen, den jeugdigen werklieden slechts een gedeelte van hun verdiend loon uit te betalen; de rest moest vooi hen op een spaarbankboekje gezet wor-den; niet veel heeft 't geholpen. Vee] erger scaat 't op zedelijk gebied. ,,Daar worden bittereklachten g.ehoord. dat in vele steden het bezoek van niel te noemen huizen vooral door zeer jon-ge personen geschiedt. Een enkel voor-beeld: In Hamburg-Altona bestaat het grootste gedeelte der bezpekers van de 209 „erkende" „slechte huizen" uit jonge personen van 20 jaar en daaronder tôt aan de bloedtjonge ,,Confirmanten" (14—16 jaar). ,,Als een der oorzaken van dit zeden-bederf wordt gewezen op den stroom van goedkoope ,,Schund"-literatuur, die trots aile bestrijding onder de jeugd zoozeei verspreid is. Ten bewijze, dat deze pest-lectuur zeer verspreid is, diene dat van een zeker 10 pfennig ,,Schundschrift" in korten tijd niet minder dan 11 millioen den oorlog bestonden er ruim 69 ver-schillende serie's van zulke goedkoope geschriften, waarvan enkele sériés uit meer dan 400 afleveringen bestonden. _ ,.ik sprak hierboven van gegeurige cijfers". Ik geef er nog eenige. Tengevolge van geslachtsziekten blij-ven in Duitschland 350.000 huwelijken kinderloos en hierdoor alleen 'oe)lraâgt het jaarlijkseh yerlies aan kinderen 100.000. „In Groot-Besrlijn bedraiagt de achtei , uitgang der geboorten in 't jaar 1915 ti,: - Mei 1916 niet minder dan 19.038, d.i. bijna 30 % ! Treurige feiten: de ,,sledb • te huizen" achter het front, in -'t etap pen-gebied, en in de garnizoenssteden • worden meest bezocht door oudere, ge trouwide soldaten! En hoe verschrikkelijl 1 woeden in de Duitsche legers de schan - delijkste geslachtsziekten! Wat zal he - zijn, wanneer eens die menschen naa hun buis terug keer en? Hoe treurig, dik , wijls 66k hoort men van vrouwen, wie; - man in 't léger is, dat zij de huwelijks > trouW verloochenen en door hun ieven > ergernis geven !... - „Duitschla,nd schittert op de slagvel den door zijn militairistische kracht ; ■ aan moed doen zijne legers voor geen an der onder. Maar de zedelijkheid schijn in Duitschland — hoezeer wij het feit ook beklagen men kan het niet looche nen — niet hooger te staan dan ii Frankrijk (!) Deze oorlog.rukthonderd duizendeo we® uiti een hoopvol leven, maa: te vreezen is, dat die voo'rtwoekerende onzedelijkheid aan het Duitsche voile no| meer veel meer nadeel zal toebrengen. Moge de algpede God zulkg yerhoeden.' Verdere commentaiieën bijken ons over-bodig.-Doch wij1 voegen er nog eea enke] ; woordje bij. Sedert de bezetting van Bel-gië door de Duitschers hebben de zeden op het platte land erg geleden. Hier &pre-ken wij ehkel over Belgisch Limburg, dat wg kenrien. Wij zwijgen over het groot aantal onwillige geboorten door de Duitschers verwekt. Niet alleen in dit opzichi hebben de Pruisen zich vergrabbeld. maai ook hebben ze in Limburg de kiemen van ziekten gebracht, die v 6 6 r den oorlog geheel onbekend waren. I Te Maaseik b.v. hebben zich gevallen van syphilis voorgedaan. En wat deder nu de gemeene oBicieren? Ze gingen a] de huizen hinnen om een onderzoek in te stellen; de brave huismoeders en de deftige mèisjes, moesten zich nu eew- on •—' ■ «jywllï'Uj CIÏÎ3 U"-1 7S*~" ' meenste straatdeemen'. Hier houden we op om geen kiesche ooren te kwetsen, maar met verachting spuwen wij op de Duitsche offieieren ei) onderhoorigen, die zich zoo laag en ge meen aanstellen tegenover een deel dei gezondste en beste bevolking van Bel gië Niet alleen stoffelijke rampen, maar nog grootere zedelijke onheilen, wier naweeën nog jaren zulien, blijven smarten, hebben de (Jottmitunsler bi] ons gebracht. i u ■«■■ni an,BIBI" de toestahd Aan het Wéstéîijk front hebben de Franschen en Engelschen al de verover de steilingen behouden en versterkt. D< keurtroepen van Duitschland zijn er on bekwaam het verlorene terug te winnen Het Leuzebosch blijft eveneens vast ii de handen. der Engelschen. Aan deri reehteroever verheugen zicl de Franschen over de verovering van de voorste iinie loopgraven bij het fort Vaux, Chapitre en Le Ohenois over eei afstand van 10 Gl) meter. Gevangenen werden gemaakt. In "het N.O. van Ver dun blijven de Franschen dus meer ex meer opschieten. . an het Oostelijk front zijn de Russi sche voorposten over dé Dwina, ten noor den van Dunaburg, getrokken en hebbei een klein stuk der Duitsche steilingen veroverd. De slag tusschen Brzezany. en Halic: aan de Dnjestr wordt een overwinning der Russen d'e meer en meer naar Lem berg oprukken. Zij bezetten erdenspoor weg Halicz—Wodniki. Halicz isinbranc geschoten. 3600 soldaten zijn reeds ge-vangen genomen. Ook in de Woud-Kar pathen bedreigen de Russen meer en meer Hongarije. Op den Balkan spelen zich wonder-bare gebeurtenissen af. Zoo wordt ge meld dat de Grieksche kolonel Christo doulos er in geslaagd is met het garni-zoen van Serres Kawalla te bereiken. Hij heeft er twee forten bezet. Aan he Doiranmeer wordt heftig met het kanor geschoten. Griekenlanti zal partij trekken voor d< Entente. r In Armenië hebben de Russen het lurksche offensief ten westen van Er-zindzjan afgeslagen. In de bergstreek van Ognot worden de Turken uit hunne sterke steilingen verdreven. Zij verloren verscheidene generaals. De kommandani V;rn het 2e Turksche legerkorps is zwaar RGWOTirl rrevan on ^7 al rl o ———- Congres der Belgische Comiteiten. Jlet aanstaande congres der Belgiachej 1 omiteiten zal plaats hebben Zaterdag 9 eplember, te 1.30 ure, in,1 het lokaal ®s, Heuvel 96e Tilhurg. ! (i dagorde is vastgesteld Sis .volgt: ■ De Geïnterneerden in Nederland. t' « a). De toestand der Belgische geïnter-neerden werkzaam in Nederlandsche fa-brieken en hunne familiën in België, (Belgische Verbroedering Tilburg). b). De toestand en de middelen dei s geïnterneerden, welke te werk werden ge steld in Nederland. (Bielgische Comiteii den Haag). c). Instelling van1 een plaatsingsbureau 1 voor de _ Belgische geïnterneerden. (Bel gisch Comiteit Arnlieni). [ II. Mededeeling van deix heer Delhez ! betreffende het stichten van een plaat singsbureau voor de Vluchtelingen. 1 IH. Doel en grenzen van de werk zaamheden der Maandelijfcsche algemeen'e biieenkomsten. (Belgisch Comiteit Anihem) 1 IV. Het handeldrijven met den vijand1, (Belgische Kring Rotterdam). V. Inrichting van voordrachlen voor de ' vluchtelingen en de geïnterneerden. Ver-1 spreiding van Vaderlandsche liederen. (Bel gisch Comiteit Tilburg). VI. Aller loi. ' De voormiddag van den aanstaajrden congresdag zal kunnen besteed worden - aan het bezoeken der Belgische scholen ■ en der Koninklijke Flanelfabriek Van den i Bergh—Krabbendam te Tilburg. De afge vaardigden, welke vôôr 10 uur te Til- - burg toekomen, zulien aan het station door de leden der beide Belgische ver-eeniginsen van Tilburg worden afeehaaîd Belgisch Comiteit yan Rotterdam. De uitvoering, Donderdagavond in den tuii der Sociëteit Harmonie te Rotterdam gegeven mag uitstekend geslaagd heeten. Begunstigc door fraai weder, was over de opkomst nie te klagen. Het orkest van 85 man, onde: leiding van den directeur Polfliet, voerde oj verdienstelijke wijze de verschillende nummeri uit en oogstte veel bijval. De solisten van dei avond, mevr. Gomez en de heeren Deru ' Danlée en Bekmans, allen van de Fransche Opéra, ontvingen bloemen. In het bijzondei zij hier vermeld het eerste zangnummer, aii: uit Aïda (le acte), dôor mevr. Gomez of voortreffelijke wijze gezongen. De dames, di< den openingsmarsch, «Marche des Interné; Belges", van kapelmeester Polfliet, vpor pianc gearrangeerd, aanbodeD, zulien niet te klager gehad hebben. Althans, zeer velen gingen mei dit muziekstuk huiswaarts. Tôt slot gaf d{ kapel het Belgische en Nederlandsche Volks-lied, dat staande werd aangehoord en eer spontaan applaus uitlpkte. Kortom, het was een hoogst gezellige avond en de organisatoïî zulien over den afloop ongetwijfeld tevreder I zijn. Links en Keciits. De oorlog verklaard aan het Vlaamscho Volk. Omdat de regeering het eerekruis in de t Leopoldsorde heeft ontiukt aan drie landver-raders Hoffmann, Haerens eu Lahousse, - schreeuwt de Kommandanturgazet " van Brussel moord en brand. Dit is, zegt zij, een oorlogsverklaring aan - het Vlaamsche volk ! Onnoozele Tist ! t Als dit trio den Belgischen staat den rug - toekeert hoeft het zich ook niet te smukken t met zijne decoratiën. Duitschland heelt ridder-r orden genoeg oin er geheel hunnen buik mede te behangen. c De Kommandanturgazet verzekert - dat de „ heeren uit Den Haver bij hunne terugkomst, duchtig zulien uitgefloten worden". Wij meenen integendeel dat de fluitjes dan - reeds over den Ryn zulien zijn. Persyn en het revolutionnair t manifest. Een lezer deelt ons de Gazet yan . Brussel van 3 September mede met i de tekst van het manifest van den „Ka-. tholieken Vlaamschen HoogesohoolbDnd." : De dagorder hebben wij gisteren mede-gedeeld. Zij dagteekent yan 2 n P i n k-5 s t e r d a g 1916 en de vergadering had te Brussel plaats, dus vôôr het offen -• siei, wat wil beduiden dat thans een groot deel van die onderteekenaars ailes zouden geyen om hunne handteekeming. uitgevFischt te zien ! Onder de onderteekenaars komt Dr. J. Persyn, buitengewoon hoogleetraar te Gent (thans te Scheveningen, Nederland.) Het geval van Persyn wordt nog beilenkelij-ker als men overweegt dat het stuk hem ter onderteekening in een vreemd land werd aangeboden en zijn bandtee-kening door de Duitsche censuur is ge-l passeerd. Elk schrander lezer zal de Oipmerking maken dat bedoelde vergadering plaats had met de tuestemming der Duitschers; dat bewoners van het etappegebied de toelating ontvingen hunne kooi te veria-ten om naar Brussel voor dat doel te reizen en dat het ronselen van handtee-kening met voorkennis en geedkeuring \~aiij. u?o uugnpcc-rcTi rail 011 IjCu- ven is geschied. Deze vaststellingein alleen veroordee-len het schandig gedoen. Nog een Beigische zijde. La Belgique van Rotterdam heeft denzelfden dag dat wij protesteerden te-gen het misbruik vani mededeelingen ,,van Belgische zijde" eveneens geprotesteerdi zonder dat we iets van mekaar wisten. Hoe gevaarlijk het spelletje der Belgische zijde is, bewijst het geval Persyn, , die volgens de Eendraeht van Ànt-werpen, ook het revolutionnair manifest der zwart-wit-roode honderd heeft onder-teekend en bovendien secretaris is (te-vens een medewerker van de D i e t -sche Stimme) van „Volksopbeu -ring".Dieaielfde Persyn was de ..Belgische ■* zijde", die het in België getolereerd Handelsblad inlichtte! Iiaddeai we dus niet gelijk van misbruik van den Belgischen naam en van verwarring te spreken? Waarom al dit naamloos geschrijf? „De Eendraeht". Hetl Belgisch Dagblad heeft het eerste nummer van een nieuw week-blad voor het Vlaamsche Volk dat den naam draagt De Eevndracht (van Antwerpen) niet ontvangen. Onze Nederlandsche confraters zijn gelukkdger geweest. De Nieuwe Courant, die tôt de ' bevoorrechten behoort, schrijft over dat nieuwe weekblad de veelzeggen-de woorden: ,,Wij vinden aan het hoofd van het weekblad geen enkelen redac-teursnaam, slechts een straat en een huisnummer..." Dit geval herinnert aan de zieltogende Vaam&che Stem die naar Den Haag in een postbus is komen sterven. De Eendraeht is eeaivouclig een paddestoel meer op den Duitschen mest-hoop.1 Masker af! « Verdachte bescherming. De onvermijdelijke veelprater en veel-schrijver L. Simon, een der raddraaiers van „Volksopibeuring", wiens taitloosheid tegen-, over België overbekend is, feliciteert op zijne "beurt de zwart-wit-roode honderd in-[ tellectueele veeartsein en tandentrekkers^ i. Als de totekomst en de Duitsche pers het . ook zulien heibiben gedaan, dan zal het per-' fekt zijh. ! Graaf Reventlow gemuilkorfd. ' De lconservatîeve Deutsche Tage-i z e i t u n g meldt, dat haren medewer-> ker graaf Reventlow publikaties van allen aard verboden zijn, in zooverre die ■ niet van te voren ter onderzoek der cen-1 suur hebben voorgélegen en door haar ' zijn toegelaten. ! Het blad geeft te kennen, dat graaf 1 Reventlow onder deze omstandigheden ervan zou moetee afzien zijne meening. ■ verd'er te uiten. 1 Het weze herinnerd dat Reventlow een razend Pangermaan is, die België gansch wil inslokken met nog andere bezette 1 an-don. Hij is ook een aanhanger van de ~ Vlaamschgezinde politiek in België, aan wier doelmatigheid de Zivile Verwaltung zelf van Brussel niet gelooft. Overwinning der Russen. 23© EFSiassen ve^slaaet de Centralen en Turken bij Ifialii en ipzezany. — Tiufrakass dooir> de Ouitschers en Buigars genomen. — Gr>îekenland kiest de pas*fij dei* Entente. Strijdtafereel bij Maureoas (Van onzen bijzonderen correspondent). Amiens, 22 Oôgst 1916. Hunne taktiek voortzettend orûi ten Noord-Westen van Péronne hun fronl vooruil. te schuiven, hebben de Verbon-denen op onderscheddene punteii links de Somme de Duitschers aangevallen. Tusschen Maurepas en Giuillemont moest de vijand nogmaals wijken voor den on-weerstaanbaren opmarsch der Franschen. Vooral om het bosch dat tusschen ge-noemde doi'(oen ligt, werd verwoed ge-stre>ien. Z'eker was het den vijand te doen het bezit ervan ten allen prijze te verdedigen, want onder een overstelpend vuur der Fransche artillerie blevetn de voorste linies bezet. ondanks de groote verliezen die daarvoor dienden geoffeaîd. Doch, de aanyal der Fransche infanterie, die op het onderhouden bombardement volgde, was zoo onstuimig dat de reeds afgematte en gedemoraliseeride Duitschers, werden overhoop geworpen. Wat* niet onder de bajonet viel gaf zich aan de genade der overwinnaars over. De Fransche infanteristen gingen zoo snel te werk dat de vijand geen tijd meer kreeg al zijne kanonnen achterujt te brengen. Van zijn licht geschut ble-ven verschillige kanonnen, waaronder een deel van 77, also.ok mitrailleurs en loopgraafmortieren in handen der Franschen. Tusschen beide in puin liggende dorpen hebben dezen zich nu ingegra-ven met het vooruitzicht weldra den strijd door te zetten. Achter den 1/oschraiVl steken nog drie verlaten kanonnen on- j.r/vn»&tr>Ki5j» - '> *». x-i » > r.~ hoog van graszoden en er bestaiat nu een wedijver onder de Fransche infanteristen om de eer ze binnen te halen. Door de verovering der yijandelijke pilSities over Maurepas, het bosdh en Guiiiemont, hebben de Franschen bereikt dat de wig die op Péronne boort, 'nu weer een eind noordwaarts ombuigt in de richting langswaar Péronne kan in-gesloten worden. Vermoedelijk zal de tegenstand waar-op de Engelschen tusschen Ancre en Somme stuiten, dezen — alhoewel het cybjectief onveranderd blijlt — doen be-sluiten meer noordwaarts aan te vallen. Indien ze ten zluiden yan Atrecht door-boren, dan komen de Duitschers tusschen Atrecht en Péronne in een kritie-ke toestand te staan. Dan blijyen dezen met een yooruitgeschoyen bocht steken bij Thiepval en worden ze gevat onder een concentrisch vuur der Verbondenen. Doordringend op Broiselles en Bapau-me, geven de Engelschen en Franschen gelegenheid met al hunne middelen op de verovering van Péronne aan te stu-ren. Met omsingeling bedredgd, zijn de Duitschers dan yerplicht heel de bochl tusschen Bapaume en Péronne op te geven. Voorteekenen van die nieuwe actie der Verbondenen k.on ik waarnemen. Men zal me toelaten daar niet nader op in te gaan. Wachten we de gebeurtenissen met vertrouwen af Vandaag is het rustig op het front bij Maurepas en Cléry, zoo rustig als het maar kon zijn wanneer men alleen door granaten wordt besproeid. Een tocht in dezen secbor was wel het trotseeren va*n wat geyaren waard Wel waarschuwde de verre dondex, der kanonnen mij dat ,,alleen artillerie-actie" niet beteekent een leventjo als in de beste der werelden. Voctrouwend in mijn goede ster heb ik het erop gewaagd. Hardecourt, Maricourt en Màure|«is zijn zelfs gesn puinen meer, buiten enkele zeldzame stukken muur die nog reoht staan blijkt ieder dorp als door een reuzenhand in gruis geperst De steen-hoopen werden er weggehaald om de loopgraven te versterken en wat er tij-dens den oorlog tôt verweer werd ge-dolven onder den grond zoowel als wat er eertijds boven de aarde werd ge-bouwd is door de artillerie bijna met den grond gelijk gemaakt. Tegen de hoog ten aangeleund, lijken de dorjpen nog slechts oude finieerbare grijze vlékken. waarin te vergeefs eenig leven te be -speuren yalt. Ja, nu en dan slaat in Maurepas een Duitsche granaat in, de stofwolk die dan opstuift geeft u den in-druk eener stuiptrekken van een sterven-de die niet sterven wil En oim de dorpen heen slingeren grijze wegen langs de heuvelen waarop men een uitgebreid vergezieht heeft op Péronne, uit welks richting de kanonnen ons aanbrullen. Achter ons iaat de Fransche artillerie zich niet onbetuigd. Als zweepslagen slingeren de 75 projectielen naar de Duit eche loopgraven. Zwoeiend vlieçren de granaten van 18 en 22 over ons heen. Nu en dan schieten torpédos met een geluid van stoomfluiten pijlsnel op dei vijand aan en spatten uiteep, met de derend geraas. Een zware zucht doo schroeft de lucht, vijf hionderd metej van de boyaux waar ik me bevim ,,_Un de nos 40", zegt me een kano nier wiens batterij ingegraven ligt ac ter een haag vian takkebossen. Hoezeer de Fransche batteriien ook h meren op de Duitsche linies, blijft dev and koest. Druk vallen de slagen op \ kaar en telkens de granaat de voorai loopgraaf treft krijgt ze het uitzicht vi een kilometerlange slang die te brade ligt op een helleyuur en kist in ha. vet. Maar het tragische van het tafere geeft ons weldra een betere opvatting, d werkelijkhedd: Hier strijdeji langs weei zijden menschen leven e» om lever Hoevele lichamen heb'ben de kanonne vandaag uiteen gereten? 1» iedere gr ze wolk door een treffer over de Fra sche en Duitsche linies gespreid go< rouwsluier gelijk. In de Fransche. loopgrayen zijn ni( meer dan noodig mannen aan het ai woord van den yijand blootgiesteld. Di< onder de aarde, in de bomvrije ,,c£ vernes" wachten de compagnies infa; teristen, de bajonet op het geweer, d kardoestasschen overvuld, het mes i den gordel en het schort Vol granate het oogenblik van aanvallen af. Zal h tôt een aanval komen? Nooit wordt h< dit lang op voorgand gezegd, maar stee< staan ze gereed. Nog enkele minuten te yoren waren : het leed van den oorlog vexgeten. t het metajal dat dood en vernieling zaai vervaardigden ze met ijyerivollen aanl< al voorwerpen bestemd tôt het edelst wat het menschdom boven aile ande: scheppingen verheft: de Arbeid. Ik z; v l- ' 1 uvftVi ringen", bellen; h-outen vi'jlen gamaak uit planken der loopgraven; papiersn ders uit granaathulsen; passers uit par serplaten yan buitgemaakte kanonne enz Nu zijn ze terug krijgers die yecht( en hun leven offeren opdat de werel van den arbeid in de toekomst zou b vrijd zijn van de nachtmerrie van h mi li ta/ri sm#>. De Duitsche waarheid. Onlangs werd in een Duitsch communiqi gewag gemaakt van door geallieerde vliege in België verspreide briefjes, met een wat schuwing, tôt de burgers, dat men voortaj geen militaire gebouwen zou ontzien, ook werkten er Belgen in. De correspondent van de Telegrai heeft hiernaar een onderzoek ingesteld i niemand in België schijnt van diegeheimzi nigo briefjes iets a£ te weten. Wel zyn er mee malen briefjes geworpen, met een dringei verzoek, toch niet voor de Duitschers te s beiden, maar van een bedreiging kon niemai mij iets melden. Ook lieten aviateurs beric ten over den oorlog vallen, het volk opbeurei en opwekkend tôt geduld en vertrouwen. JESL avalla. De ,,Manchester Guardian" schrijft „Kavalla, op welks forten de Eng< sche kanonnen thans vuren, is verrewi de meest schilderachtige stad aan de ku van Macedonië. Een forsche hoogte, g kroond door een middeleeuwsch kastei om den voet der grijze torens de huize groepen, rose, wit en blauw, met lii en daar koepeltjes of slanke minarel vomion het middengeeleelte vaù hetbeel De vroolijk gekleurde huizen zijn vc spreid langs de steile hellingen van rots en over den vlakken grond aan bi de zijden. Een statig Romeinsch aqu duct doorsnijdt het dal daarachter e loopt naar de heuvelen op den achte: grond. Door een hollen weg tusschen de he velen loopt de weg, waarlangs de kr; kende ossenwagens trekken, beladen n tabak, die Kavalla zoo welvarend maal Het is de aloude Egnatiaanscho we (via Egnatiana), die een vijftien kilon ter verder langs het vroegere Philip] loopt. De naam is nog in het Turks blijven voortleven als ,,Filibijiki" ma de stad zelf bestaat niet meer. Wel vir men er een massa overblijfselen verspre staan. De grafsteenen van een Turksch kej hof in de omgeving zijn allen gemaa van marmer, dat eens voor den boi van de paleizen Philippi is gebruikt nog steeds staat er de romp van h amphitheater. Het volk dat daar thans woont, w niets van den grooten veldslag, die e i einde maakte aan de Romeinsche rej bliek, waarin Brutus zich op zijii zwiu , wierp en het lot onderging, dat he reeds in een visioen te Sardis voorffp' was: ,,Wij zulien elkander te Philip l weer zien."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume