Belgisch dagblad

1773 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 26 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/c53dz03x4x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lfeste Jaargaiig- DINSDAG 26 OCTOBER 1915 No. 35 lfeste j aargaiig ■ —■ m ■■ ■■—!■ n—inrmr-i n ■—mn ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Lossô àummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Ht cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ïWî ADVERTENTIEN: Tan 1—5 regels f 1.50; elia el meer f 0.30; Réclamé» 5 regels f 2.50; elke regel er f 0.50. jondon : Dixon House Lloyds jnue E. C. 3estuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUM0NT — L. DU CASTILLON. BOTHA'S OVERWINNING. De Duitschers zijn weeral eene illusie armer. Hadden die visscliers ia troebel water niet gehoopt dat de Zuid-Afrikaansche kiezers, zich tegen Botha zouden hebben verklaard ? AVerd zijne nederlaag niet door de Duitsche pers en hare vrienden voorspeld ? Sprak mon niet van afvalligkeid, 4 weerwraak en opstand tegen liet Britsclie rijk als gevolgen van de klopping die Botha stellig zou on-dergaan ? Hoe ellendig zijn die berekenin-gen in duigen gevallen ! Glanzend is Botha's politieke victorie, zoo glanzend als zijne v ero v erin g van D uitsch Zui d-West-Afrika. Voor zijn tegenstrevers is de uitslag der verkiezingen eene verplettering. Te Berlijn is men aaa h et knaisetanden van spijt en teleurstelliug. De kiesveldtocht was allerbitterst en uiterst bewogen na den opstand van Do Wet en Beyers. Belgen, die Znid-Afrika in liet begin van dit jaar hebben door-reisd, schilderden ons den toestand ■ ginder af als een echten toron van > Babel. De Boeren waren verdeeld; de Arbeidspartij was liet eveneens en zelfs de Uniorusten (Engeisch ! gezinden) leden door tweedracht. Er was slechts één man in Zuid- ( Afrika wiens hoofd iielder genoeg < was, een man die voldoende energie bezat om in te grijpen. Die man was Louis Botha Hij aarzeide niet, vrank en vrij, ! zonder omwegen noch kromme sprongen zijne gezonde j)olitiek van eendracht tusschen beide blanke rassen in Afrika te verdedigen tegen vrienden die van de moeîlijk- heden van liet Britsche riik wilden «. mis bru ik maken om, met of zonder Duitsche hulp, den vrede vanVer-eeniging te ve.scheuren als een vodje papier. Botha had hierkun-nen schipperen of achterdeurtjes openlaten, zoo speculeerende op de wisselvalligheden van den oorlog in Europa om de oude Boerenre- publieken en met hen de Kaap-kolonie in een avontuur te storten. Hij was er te schrander, te eerlijk en te ridderlijk voor. L'eoht door zee ! was zijne leus en hij heeft gezegepraald en doen zegevieren de nationale eendracht van Zuid-Afrika.Voor ons, is zijne victorie ban groot belang. Greneraal Botha is eerstens een rechtzinnig enver-kleefde vriend van ons nu onge-lukkig land, dat hem ook in dagen van druk -en nood meer <ian woorden ten beste gaf. Tweedens heeft hij de zaak der Boeren zelf een onschatbaren dienst bewezen. Inderdaad, een onaf-hankelijk Zuid-Afrika zou niet lang mogelijk wezen in een wereld die door Duitschland zou worden be-heerscht. Onder de Britsche vlag zal het feitelijk zoo onafhankelijk als Canada en Australië wezen. Steeds zal de Boer het maximum vrijheden op aile gebied be-komen en blijven genieten. Derdens komt elko versterking van de Bçitsche macht in dezen vvereldkrijg ten bate aan de zaak 1er bondgenooten in het algemeen 3n aan de Belgen in het bijzonder. Daarom juichen wij met de vol-iedigste instemming Botha's triomf Loe. Wij zijn innig overtuigd dat :>ok zijne wijze politielc van een-iracht met de beste vrucht kan aagevolgd worden m België. Lene politiek van eendracht is er, vooral tusschen Wales en Vlamingen on-ontbeerlijk, wiilen de Uelgen, wetens of onwetens, zooals de partij van Hertzog in Zuid-Afrika, niet ar-beiden voor deu Koning van Prui-3en.Botha is niet alleen een groot generaal, maar ook een groot staatsman, wiens beleid en inzicht, vastheid en rechtschapenheid tôt voorbeeld van iedereen mogen strekken. Zonder iets te offeren van zijne overtaiging en zijne idealen, heeft hij zijn volk, zijn fcaal en het Zuid-Afrikaansch ver-bond gered ! • ie toestaiiei. Dwinsk en Styr zijn de twee namen di den laatsten tijd herhaaldelijk in de legerbs lichten van het Oostelyk Iront weerkomei Op die twee punten leggen de Duitschers e Russen aan ook aile kracht. De Duitschers i het Noorden oefenen nog steeds een sterke druk uit op de sectors Dwinsk—Riga. £ Eussen, hunnerzijds dringen met geweld o langs Wolhynië en Galicië. (iisteren was den omtrek van Dwinsk wee het tooneel van heftigen sfcrijd. Heihaald inalen gingen de troepen van Hindenburg t( het offensief over, maar leden daarbij éche Op den linkeroever van de Styr duren de gevecl ten voort. bij de geveckten nabij Kolki maakte de Russen 621 gevangenen en kaapten 1 xnachinengeweien en bommenwerpers. De Italianen zetten hun offensief met merl waardige successen voort. De slag aan d Isonzo ia in voile ontwikkeling-.Zij veroverde den Nodie-berg en stellingen op den CoL < - Lana. in Karinthië dringen ze verder op e op het Earstplateau Jukte het hun na bioedig geveehten Jangs een breed front vooruit i trekken. Hoe kritiek de toestand voor de Serviëi ook weze, de geweldige overmacht waartege ze te kampen hebben heeft hun verzet t( heldendaden opgevoerd. Nabij Negotin b( twisteq ze den Bulgaren hardnekkig het b< treden van hun grondgebied. Aanvallen e tegenaanvallen hebben er piaats, een teeke dat. er met verbittering gestreden wordfc. Het Bulgaarsche bericht luidt dat de Bu garen in het Timokdal dei 6traatweg Zajecai Kniazewatz hebben bereikt. Dan zouden z nog maar tôt den linkeroever van de Timo gevorderd zijn. De Serviërs stellen hier du met succès krachtdadige pogingen in om d verbinding van het front der Centralen me dit d#r Baîgai-en af te weren. Uit deu warwinkel van tegenstrijdige bc riehteu ia dan toch aan 't licht gekomen da \Vrania en Vêles door de Bulgaren genome zijn. Entente-troepen zyn opgerukt en brachte het Balgaarsch offensief bij Veles tôt staar ^acerdag viel ook Uskub in handen van de i ■ in i -*m rnm. juBiijMmwa—asamma vijand. Nu de verbinding der Entente-troepen met de Serviërs is voltrokken, zou de actie van den indringer wel op een keerpunt kunnen e staan. i- Over het algemeen valt uit de militaire i. situatie op te maken dat de Serviërs goed n huunen man staan op de strategische linies n Noord-Servië—Timokdal en den opmarsch der n Bujgaren tôt staan Wordt gebracht in Zûid-e Oostelijk Servië. p De (Jentralen gaan moeizaam vooruit op de lijn Obrenovatz—Palanka—Pojarevac. >r Oificieus wordt uit Athene eene verdediging e vernomen der regeering om haar halfheid goed >t te praten. Zij ontkent de verpliehting Servië 3. bij te springen, bedankt voor hetaanbodvan »• Cyprus en spreekt de' meening uit dat zij n met een steun van 150.000 man de zaak der 7 Entente met vruchtbaar kan steunen. De kieine Serviërs leeren hen dat anders. > Heel het gedoe van Griekenland wekt den e indruk dat de Helleensche diplomatie zich n reeds vroeger tegenover Duitschland heeft li vastgelegci. n De situatie eischt dat er klaren wijn wordt ;e geschonkeD. :e * H@f Mtsche schrikbewind ° in België- Nog een marfelaar. e j (Paai). Met smaitelijîce antraerung vernemen a we een nieuwc miiscLaad der DuiLsciiers, ge-e pleeg'd op een dex meesi achtenswa -irdige bur-t geis van Spa. De heer liesse, schoonbroe-der v.an Dr. Chaltin en tmilarts in de iieve hadstad, werd voor acht dagen vootr den t kop geschoten te Malmédy. ondex; bctichting i van spionnage. i Do loode lijst gaat voort. De kultuur wordt . gemest met maitelaarsbloed. Links en Rechts. De geieisterden van Vlaanderen. De West-Vlamingen uiten bittere klachten tegen de bezettingstroepen aan gene zij de van het Belgische front. Het gebeurt dikwijls dat de Duitsche troepen de meubelen uit de huizen wegnemen, eigen-dommen vernielen of beschadigen, zoowel onaangetaste als beseboten gebouwen. Ailes wat hen kan dienen is hun welkom, De Vereeniging der geteisterden van West-Vlaanderen, geveatigd te Parijs, teekent verzet aan tegen die feiten en vraagd dat de militaire overheid, indien ze de feiten toelaat, de onteigening zou gelijk stellen metgewone rekwisities. Vooraleer iets aan te roeren zou men den eigenaar op voorhand verwictigen, de waarde van het weg^enoaiene betalen of er ten minste lekwisitieoons voor afleveren. De vereeniging verzoekt al de geteisterden van Vlaaudereu haar de door hun geleden sebade mede te deelen. De zetel der vereeniging is: rue Vivienne, Parijs. Benoeming. De luitenant-kolonel Détaillé, van 't Belgisch leger, is tôt onder-overste van den generalen stat benoemd. Een aardige ronde te Zeisi. Dagehjks maken geïuterneerde Beigen met een Hoilandschen sch idwacht hunne ronde door Zeist. Bijna huis voor huis baLen ze ailes af wat | de inwoneis voor de geïnterneerden kunnen missen. Hier kr.jgen ze gelezen kranten, daar boeken of tijdscbriiten, elder weer sigaren-kistjes of zilverpapier Sigarenkistjes, daaiin heeft menig soldaat | trek. Met momkkenge-iuld maken ze er naai-kistjea, kruisbeelden, înlegwerk van. Veel burgers koo^en ze als een aandenken aan de geïnterneerde Zuider-liui-en. Het bezoek der gt-ïateineerden raakt bij de Zeistenaars in de gewoonten als het bezoek van den brieven leste.1er. Na den ooiiog zal het een leemte zya in hun dagelijks leven, wanneer de Belgische soldaten buiswaarts zullen gaan. Maar de brievenbestel er zal dan ook vele brieven van dankbare herinnering breugen Van het hart der Belgen blijft dan toch een deel in Zeist. 55 wagons Duitsche wrakken. In <îen nacht van 19 op 'M dezer ia te Lyon (Franknjk) een trein met niet minder dan 55 waguns oorlogsouit van Oûatnpa^ne, voor bijgereden. De iadtng oestond uit geweren, helmen, bajonetten, ran^els, munitie, proviand, enzoovoorts. De kwelgeest van von Huene. Tôt hiertoe kwatnen er, sedei t den val van Antwerpen, slecùts bladen uit die bevelen ontvingen van de Oommandantur. Naar we vernemen verschijnt thans een kranig blaadje n De Viije Stem", niet grooter dan La Liore Belgique; een orgaan dat, verre \^n zich door de Duitschers te laten uiuiibanden onbe-wimpeld de Belgische zaak zal dienen en de Duitschers zal doen stijgeren alsof ze de sporen in de lenden kregen. Kranig is het zegden we ; het is ook iro-nisen ; onder het hoofd staat te lezen, dat het blad gedrukt wordt in de Begijnenscraat 1 M./V ou Huene noemt het een persinuskiet. Misschien wel. Terwijl hij klopjacht houdt om het te vangen doorOoort het heui onveiwacbts de ooren. De administratie bezorgt hem een gratis-abonnement.Indien hij bij de Iectuur den eetlust vei hest, op de vierde pagina vindt hij daanegen wei femedie : aile morgenden voor "t ontb.jt een 'oeplepel maagzout 1 . ... Fransche autobuss^n naar? Een belangiijk a: ntal Fransche autobus en hebben Parijs verlaten om naar een verre front gescuurd te worden dat niet nader.aan geduid wordt. Klaarblijkelijk ergens waar ze op hunne wielen niet heen kunnen.... Spijkers met koppen. Een lezer van het „Rotterdamsch Nieuws-blad" stuurt genoemd blad volgend inge^onden stukje, dat teekenend is: „Met verwondering las ik in het „Rott. Nieuwsblad" van heden, dat men ten betioe.'e van de blind-geworden oud-so daten van Duitschland. in ons land een houten bee d, voorstellende de H. Martinus, rond wil zeuden De bedoeling is dat ieder, die een spyker in het beeid siaat, daarbij een bijdrage schenkt en de opbrengst zal worden gezonden aan het Duitsche rijk. Waarschijnlijk zullen zeer velen met mij in den lande daar niet veel voor gevoelen en stel ik die velen dan ook voor wanneer we toch wat wilien offeren, een inzameiing te houden, die aan de Engelsche regeering kan worden aangeboden om een standbeeid op te richten ter nagedachtenis aan de heldhaltige Engelscbe pleegzuster, miss Cavell, die te Brussel is terechtgesteld." Onze Nederlandsche broeder heeft den spijker op den kop geslagen. Voor een Hol-lander is het netjes gedaan 1 Een geurig portret. Marna Van Coppenolle heeft haar dochter uit de kookschool gehaald. De jonge juffrouw zal haar intrede in de wereld houden. Te dier gelegenheid wil marna haar dochters portret laten fotografeersn. — Maar dan doe ik veel Eau de Cologne op mijn zakdoek, zegt de juffrouw; — Dat is nu een gedachtl Waarom? — Dan riek ik lekker naar de Eau de Cologne als ik er op sta 1 lEïfjT m. Van oruzen correspondent uit Gent: Onze ambachtslieden. Als wij de Duitsche professoren en gazettiers moeten gelooven dan voelt Duitsch land een warme liefde voor de Vlamingen. Ongelukkiglijk voor de pinhelmen geldt liier weeral het spreekwoord: Luister naar mij ne woorden, maar ziet niet naar mij ne werken." Die werken bestaan in den gedwongen arbeid voor de Vlamingen, die als slaven naar de Duitsche linies worden gedreven tegen de conventien van Den Haag in, om er militaire werken uit te voeren voor den vijand en tegen hunne eigen broeders aan den Yzer. Die knevelarijen houden niet op. Zij worden zonder ophouden voortgezet. Zoo hebben de Duitschers een aantal ambachtslieden van A a 1 s t wilien verplichten te doen als die van Eekloo. Zomergem, Lokeren enz. De gemeenteraad is echter niet plat gevallen, doch onmiddellijk heeft hij die overtreding van het règlement van Den Haag aangeklaagd bij den gezant der Vereenigde Staten te Brussel. Het gemeentebestuur heeft kranig geweigerd aan de heeren Duitschers de lijst van de ambachtslieden af te leveren. De vijand heeft niet meeraange-drongen, maar dan heeft hij als echte school-vos de stad Aalst getstraft. Naar Aalst mochten geene passen meer afgeleverd worden. De herbergen moesten te 5 ure worden gesloten. Zonder te gewagen van andere kleingeestige en kinderachtige maatregelen die goed zijn voor eene bewaar-school.TeSint Nikolaas eischten de Duitschers 75 arbeiders, die ook naar West-Vlaanderen zouden worden gestuurd om er voor het Duitsche leger te werken. Eene weigering vreezend zoo de ambachtslieden op eene vergadering we den bijeengeroepen, hebben zij 75 persoonlijke aanvragen gedaan. Wat was het antwoord? 75 neen! Onze mannen houden kop. Hoe is het nu afgeloopen met de Vlaam-sche ambachtslieden die de Duitsche soldaten aan hunne farnilie hadden ontrukt om naar het Duitsche front te sturen? Die ambachtslieden werden naar Moorslede en Passchendale gestuurd. ,'s'Ânderendaâgs van hun aankomst werden zij op een lekker en overvloedig ontbijt vergast. Wanneer zij goed hadden geëten stelden de Duitschers hun voor loodsen voor soldaten te bouwen. Het antwoord van al die gevangen ambachtslieden wa eenparig : n o o i t ! Nogmaals is de Duitsche schoolvos uit zijn kot gesprongen om met de lange roede die koppige Vlamingen te tuchtigen. In piaats kan koeken, vleesch en koffie, kregen zij niets anders meer dan water en brood. Zoo werden zij twee dagen lang behandeld. Ziende dat v eierijen, noch bedreigingen geen vat hadden op die vastberaden en koppige Vlamingen heeft men ten laatste moeten afzien van het plan hun achter het front militaire werken te doen uitvoeren. De Duitschers hebben ze in een trein doen tappen en ze naar hunne woonplaatsen terug-gebracht. Van dien dag af heeft de vijand ze met rust gelaten. Onze Vlaamsche ambachten zij^x waardig gebleven van de Vlaamsche ambachten en neringen uit de middeleeuwen. Onze nijveraars bestolen. Onze Vlaamsche nijveraars worden steeds gekweld als onze werklieden. De opeischingen liouden niet op. Ziehier hoe de heeren Duitschers te werk gaan : De fabrikanten hebben een bon ontvangen voor de gedwongen aflevering van liunne grondstoffen aan den vijand. \7elnu, de nijveraars die over geene grondstoffen voor hunne fabriek meer beschikken, kunnen er krijgen bij de Duitschers op voorwaarde in klinkende specien te betalen. Wa is daarvan de uitkomst? Dat de Duitschers opstrijketi het geld van zeker'e industrieelen mits den rekwisitiebon of in j andere woorden gezegd dat zij hun doen j betalen de eigen grondstoffen die zij bij hen, laat ons zeggen, gestolen hebben ! Hoe zij de Vlaamsche boeren ruineeren. De toestand van den landbouw in Vlaanderen wordt hopeloos. Over veevoeder beschikken zij niet meer. Eenige boerenbonden hebben dank aan de t'usschenkomst van den heer Maenhaut, lid der Kainer voor Gent, lijnkoeken ontvangen, doch het is de uitzon-dering.De Duitschers eisclien ailes op. Verbeeldt u dat zij enkel 1 K.G. rogge per dag en per dier voor 5 maanden laten voederen. Al het overige wordt door hen in geslag geuomen. Elke boer weet dat 1 K G rogge onvoldo nde is om een dier te voederen. Ook voorziet men dat van hier tôt J anuari de helft der melkkoeien zal moeten afgemaakt worden. Het beeld van den toestand, dat ik hier teeken, staat beneden de werkelijkheid, want zij is droeviger. De vijand maakt van ons Vlaanderen een dood land waar de ambachtslieden en arbeiders geknecht of werk-loos zullen zijn, waar de fabrieken straks zullen stilliggen en waar de boer zonder vee op zijn hof in arinoede en ellende, zal zitten. BELGIË. û®sf~WlaaroeleB*eBi. De electrische draad. De Vlaamsche boeren zijn dp Duitschers te plat spijts al de Kultur van de wereld. De Teutonen hadden gemeena dat zij de Belgen in eene kooi konden opsluiten. Welnu, de schranderheid van onze landgenooten "heeft voor gevolg gehad dat de versperring tofc niets veel dient. In vollen dag komen zij over den draad. Uit ailes slaan zij geld. Boeren van Sinte Margarita, Caprycke, Oudeman, Watervliet, Sint Laurens en andere grensgemeenten die op Hollands gebied akkera en weiland hebben liggen, mochten er knechten heensturen om het land te bewerken. Zij rekenen uit dat zij aldus tôt 120—125 mark aan passen hebben uitgegeven. Een notaris aan de grens. Kindeien, die met moeder in België wonen brengen 's Zalerdags aan vader, dite il Nedeiland werkt, 't Zo-ndags goed en d< gepceiste schoenen en nemen ,ailes 's Maaoi dugs weer in ontvangst, met het gewoiinea loon. Eenige dagen geleden werd er hij de ve£-speiîring een acte geteekend. Een Belg h,ad zijn land verliton eu w-eirfo te in Nedeiland. In tus se hen was zijn moeder gestoiven. De broeders en zusteis moch-teA zonder toeste<mming van den aiwezige den bcedel niet verdeelen. En de meestea konden do erfenis in dezen dureh tijd zoq goed gebmiken. Raad gehouden, ailes be-sproken en een beslissing genoinen. De ,/if-wezige" kreeg in Nederland berichit van den toestand. Hij nioest „op dien dag", „op_ dat uur", „daai" aan de versperring komen. En de man kwam. Aan de andere zijde stand de notais tusschen twee Duitsche soldaten. Hij had een stuk bij zich dat de uitgewekene slechts teekenen moest, om ,aldus de zaken te laten vereffenen. Se n Duit-seber opende het hek, hleef op Bslgië staan' en hield het papier in de hand. De Bel® verliet het Nederlandsch grondgebied niet, maar boog zich wat voorover en boven eigen grend 'teekende hij de acte. De nota-lis en de Duitschers verdwenen weer, de Belg kearde naar zij'n atrbeid terug. Wi est ■'Mi a s il d e ren» Langs de kusf. Zeebrugge is opnieuw beschoten ge-weeet.Blanken,berge werd ook gelbio;m!bardeeir& Eenige villas op den weg naar Uit -kerke werden plattgeecheten. Daar had dien zioh soldaten gejiestel'd. De Sipoor-weg van Brugge naar Blankenberge werd eveneens gieibomibardeerd- Eene herberg bij de vaartgeul der .haven werd veirnield- Gedurende het bomibard.ement inoichteta de inwoners hunne huizen'niet varlaten. De Blainkenibeirgenaars mogen niet meer op d®n dijk komen, die ondeirmijnd schipnt. Het hôtel de l'Océan dient tôt paseen-trale Eene reeks hôtels zijin tôt een ge-maakt door het wegislaan der binineimii'j. ren. De gevangenis voor burgers is in-gericht in de verdieping van 1 Océan, terwijl het hôteJ de Famille tôt keuken dient. Op de koeir siaat de vëildlken^eou. Ut de villas werdien me u bel s geroofdi en naar de loopgraven gewaerd of als brand, bout gebruikt 'v de bereid:n,2: van het voedeel btaaa er gewoonlijk een honderdital kinderen ta wac'iiten tôt zij de rest van het eten krijgen om het maair huis te brengen, de brokke,:ngen van het eten van den vij. and die ons volk tôt den hedelstaf heeft gebracht. Jet verkeer met andere badplaatsen ia geheel verboden. Blankenberghe is dikwijls de piaats van bijeankomst voor de o io'.eren uit die kleinere gemeenten. Er worr"t d'"n in een van de hôtels een feos'maal «ehouden. In eenige hôtels, dio tôt inkwartiering mioeten dienen van soldaten, die van het Iront komen om uit te runtëii, zijin de membels gebleven. De oude ketrk togenover hef station, _dio anders in h'-'it badK-eizoen aan de Duitschera vo«r hun giodl^dienstoefeningen werd. af-geslaan, ligt vol soldaten. Een oorlogsdiploma in FraDkrijk. Op 20 Juli legde M. Deyris, kamerlid van département der Landes op het bureel der kamer een wetsvoorstel neer, de instelling vragende van een oorlogsdiploma, dat zou gesebonken worden aan de families der soldaten en olficieren, gevallen op het veld van eer. M. Poinca. ré, voorzitter der republiek, heeft de voorsteller laten weten, dat de regeering het voorstel in princiep heeft aangenomen en de verwezenlijking van het ontwerp ter studie heeft gelegd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume