Belgisch dagblad

2353 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 07 Mai. Belgisch dagblad. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k93125rb4b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

! 43» _H « c* 11 ZOWI>AG y eu MAATVDAa 8 34ESI 1916. I^ o. lf>9« BELGISCH DAGBLAD V TT ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland 12.B0 franco per post. Losse nummers: Yoor Holland 5 cent voor Bultenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegracht _ 39, Telef. Red. Adm. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVEETENTIENf ■ Van 1—5 regels f 1.50; elk# regel meer f 0.80 j Reclameï. 1-5 regels f 2.5Q: ellie regel' meer f 0.50. ' \ London : Dixon House Lloydg Avenue E C. j BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ï>e uieuwe ofiioieele taal in Belgrië. ZEKER SPELEN. De generale staven en veldoverstei iier geallieerde légers zijn maar eei lioop slomme knullen. Zoo leeren ons de strategisten van d natte tafel. Door het woord offensief zijn die bel weters zoo behekst, dat het al het ove rige maar verba et voces is. Zij zullen nochtanr gednld inoetei oefenen als de heilige man Job. Wij durven het hun niet zeggen, wan wij zouden het moeten bezuren. Daar cm vcrleenen we liever het woord aa] Lloyd George, minister van Munitie *ii Engeland. u)e minister zeide, dat een ç^vermach van goed uitgeruste mannen boven alla noodig was voor de overwinning. El hij voegde er bij : Terwijl de Russchisehe uitrusting aan zicnlijk is verbeterd, is het van he hoegste belang, dat Frankrijk en he Britsche -Kijk, die in eigen uitrustinj kunnen voorzien, dit jaar het groots me gelijke aandeel dragen in de lasten totdat Rusland z ij n uitrus tin g kan liebben voltooid. % Als we nog Nederlandseh kennen, dai wil dit zeggen: Verwacht u dit voorjaar aan geen groo ïkissisch offensief, maar ziet dat gij, En gelschen, met de Franschen, de Bel gen en de Italianen, den Duitschers zoo veel mogelijk op den kop slaat. Rus land is nog niet in staat de eindbeslis sing te helpen verkrijgen. Tcch lijdt het aan munitie geen ge brek en het kan een legerkorps naa] Frf nkrijk sturen, om er de poorten te hel pea bewaken . en de Duitschers te ver hinderen door te breken. Roept Engeland zijne laatste weerban mannen niet op ? Het Britsche volk wi ailes op het schaakbord zetten om he teutoonsche wangedrocht af te maken duOU uîùuiit ^A^hPGaFteeSEBt De bill van den algemeenen dienst plieht is v-an het hoogste belang, omda hij beteekent den vasten wil te zegepra len ~ :jc 5*C * Een militaire macht als DuitschTan< kan geene improvisatie wezen. Om t< zegevieren over een volk, dat 40 jaa: laiig den snoodsten aanslag op het vre delievende Europa voorbereidde, moet men nu in vollen gevecht, dezelf de geduchte wapenen smeden. Elk soldaat, die in een loopgraaf ligt weet dit. Dit gaat echter het verstam der strategisten van de natte tafel t boven. Zonder die voorbereiding, zonde het fabriceeren van munitie, dag ei naclit en op reusachtige schaal, zoudei de hclden van Verdun het niet hebbei kimnen uithouden, zoomin als verledei jaar de Russen. De kolossale aanmaal van munitie lieeft Parijs gered. Er zijn meesters • boven meesters, ei er kan nog meer munitie worden ge maakt. Van dien overvlocd hangt he succès van het groot en algemeen offen sief af. Men zegge niet, dat wij door eei zwariberookten bril kijken. Napoléon za< de zaken ook nuchter in. Ver /van zijne tegenstrever te ondei schatten, minachtfe hij zich zelî. Waax om de Duitschers gekleineerd, dieteVei dun bewezen hebben hoe ontzîiggelijk Bterlc zij nog waren ? î Voor de zaak der bondgenooten is het î een geluk dat hunne preventief ofîensieî nu gebeurd is. Zij heeft ons tôt de wer-e kelijkheid teruggeroepen. Zij heeft de ge-allieerden voorzichtiger gemaakt, verhin- - derd een voorbarig offensief in de- - ze lente aan te vangen, die misschien een katastroof kon worden. î ^ * * t Zeker spelen ! En om zeker te spe-. len moeten wij aile middelen bij de hand j hebben en er geen enkel verwaarloozen. t Als de oorlog reeds 22 maanden duurt, moet Nrna geduld geoefend wezen. Een t paar maanden min of meer doen niets 3 ter zâak, als de tijd onze bondgenoot is. x En dat is hij, omdat elke dag die voor-bijgaat, eene winst is voor ons en een verlies voor Duitschland als îur -" kije zoover op is, Bulgarije onvertrouw-t baar is voor de Centralen en Oostenrijk t de mannen van 55 jaren oproept en het î Britsch lcrediet, het krediet der gealli-t eerden schitterend is. > De tijd slijt Duitschland af en put het " uit. Een jaar geleden was de toestand liache-1 lijk voor ons. Na eenige maanden zullen de geallieerden nu de, zekerheid hebben den vijand te verslaan. ^ Te Verdun hebben wij er de voortee-" kenen van gezien. De Keizer, die kost wat kost moest doorbreken, heeft moeten zwichten voor " de Franschen, en verloor 300.000 man. De grootstè veldslag der eeuwen ! De geallieerden, die reeds over eene . stellige superioriteit beschikken, zullen • haav nog uitbreiden, eene superioriteit . van het getal, de middelen zoowel op . zee aïs op het land. Hoe îiader den dag der beslissing, hoe kraehtiger de inspan-» ning. Het Engelsche en het Fransche 1 volk zijn dit gansch bewust. Aan hen t mogen de regeeringen ailes vragen, al-, les zeggen. ' - —r.-»-—» V*tr * En wij ? Ailes wat wij van ons leger t veinemen is, dat het nooit zoo talrijk, " zoo goed ge,wapend en goed gekîfeed was als nu. Munitie is er in overvloed. Geene diensten laten te wenschen. 1 Het staat voor een grootsche, hoewel 3 lastige en gevaarlijke taak. Hier ook r kan niet roekeloos te werk worden ge- - gàan- Het lot .^yan België hangt er van af De Belgen in het buitenland — de - actieven — hebben ook zware plichten te vervullen. Wie goed is voor het le- , ger, yertoeve hier niet langer en ver-1 trekke. Het land heeft den laatsten d strijdbaren man noodig, zooniet aan het r front, loch in de diensten achter het î leger. In Nederland, Engeland en Frank-î rijk loopen nog veel te veel Belgen î rond, die niet weten hoe hun tijd ge-î dôod. Hunne plaats is ofwel in het le-c ger, ofwel in de munitiefabrieken of in de magazijnen. î Niet langer getalmd ! De Duitschers zullen nimmer zeggen: t ,,Wij verlaten België. Aan u, de eer." Moi schroot en lood en sabel en bajonei zullen zij er uit moeten gedreven wor-î den Ons leger kan nooit te sterk, te ; talrijk, le goed uitgerust zijn omdat hei ook bij den inzet moet kunnen winnen. Anders duurt de oorlog nog jaren en - velen van ons zien dan stellig nooit ons - vaderland meer terug ; zelfs niet om ei te slerven. OË TOESTAND t ^ Het antwoord van Duitschland aan d nota van président Wilson is een nieu we poging om de zaken op de lange . bank le schuiven en dus tijd te winnen Of de 'Yankees daarmee te vreden zul len zijn, is een andere zaak. Ten hoog ste onbehendig is het een derde, namen lijk Engeland, in de zàak te mengen. Zoo verbroodt men de kaarten. Aan het Westelijk front schermutseliri gen, artillerievuur, vliegersbedrijvigheid enz. Eene poging der Duitschers ten Zuiden van de Somme te Cappy bi; Bray sur Somme tusschen Corbie en Pc ïonnes is mislukt *Voor de pinhelmen. Ten Noorden van. heuvel 304 werde: z'j op hun geheele aanvalsfront terugge ûreven. In enkele punten van de voorste Fran sclie loopgraven hebben zij voet gekre Sgn waaruit zij dra zullen geworpei Worden. Bij Avocourt (Verdun) moesten d< Uiutschers een werk ontruimen. Aan het Oostelijk front zijn de Rué Son bij Olyka wat opgeschoten. Niets bijzonders van het Italiaanseht ,rr®t> waar men de gewone vliegers- e: lerieactie constateert.. ,. een paar Zeppelins zijn verni* gd, een te Saloniki en een ander bij d lo r jVan Sleeswijk door Engelsche ooi i a M.ijn vaderland is een krachtig land — een land van koene taaîheid! 't Is ijzersterk; 't heeft reuzenkraeht ; 't hedwingt veel legerscharen I Mijn Viaan-deren telt er mannen lier, die sterk ziin en vol vuur. Het heeft gezwicht, mijn volk, doch 't houdt nu stand — ja stand tôt in den heiligen dood! Mijïi kerels - le g den met hun hroeders, de 'Walen, hand in hand en luid weêrklonk den lof der Belgen. Mijn kerels zijn één volk van onverbroken l^racht. En grooter groeide i- de macht van" 't recht en 't waren Franschen, Britten en veel anderen meer. En j hechter werd de hand — ook Rusland vocht voor recht en eer. En 't liiden bracht de wijding mee — de wijding van den krij'g — ,en allen staan nu kloeï en pal en vechten om 't bestaan, 't Be staan van vrfjien vadergrond. 't Bestaar: 1 van eer en deugd. En stoer wordt in do: dood gehlikt en ieder oog glanst vreugd ! En ieder voelt dat Vrede komt en Iiefdc dan meteen — en dat heel de aarde hervormd wordt — in goddelijkheid ver eent. i J^.( eens zal 't kloeke leger trekke r a al over Yzer- en Leieboorden en ver der, ook de Samber en de Maas. s- Ja — hechter dan ooit een land be e stond zal 't vaderland dan zijjn. — he ■- trouwe — oude vaderland, van Vlamirij en van • Waa.l I Links en Redits. * Het ministerie van den heer Vandervelde. De heer Vandervelde, minister der iaten dantie heeft tôt zijn kabinetsover^te aange Steld den heer Charles de Jongh, advocaat oud-stal'houder van de Orde van Advocatei te Brussel, leeraar aan de nieuwe hoogesehoo aldaar. De heer De Jongh heeft zich tôt nog toi te Lausanne met lieîgische liefdadigheids weiken bezig gehouden en werd onlaugs to leeraar aan de hoogeschool van Lausanne be noemd. Het Algemeen Ned. Verbond. In het jaarverslag over 1915 van he hoofdbestuur van het Algemeen Neder landscli Verbond, treffeti wij goede ci minder goede dingen aan. Wij lezen : Het hoofdbestuur in Nederland tracht te zooveel mogelijk het lot der bereikba ro Ylamingen te verzachten, bood veler lei hulp, zoowel stoffelijk als geestelij] aan Vlaamsche studenten-, geïnterneerdei en viuchlelingen. Dit is verdienstelijk werk, doch is mei altijd kieskeurig geweest in zake d' Vlaamsche studenten, waaronder men vij anden van ons Belgisch vaderland aan trof, d. h. van een met Nederland be vrienden staat ? Nog bevoldeed het hoofdbestuur de uit gave van nieuwe Vlaamsche kranten ii Nederland en de voorzitter bracht eei paar malen een bezoek aan de voor naamste inlerneeringskampen in verbant met de belangen der Ylamingen. Een woordje uitlegging over de strek king en het doel van die bezoeken zoi gewenscht zijn. En tak-Antwerpen werd rijkelijk voor zien van leesstof vdDr de krijgsgevan gen Vlamingen in Duitschland. Het hoofdbestuur heeft hier een ver keerden weg genomen. De tak-Antwer pen is het die onlangs zich uitsprak voor de bestuurlijke scheiding en dei genaamden Jacob, dien onze regeering heeft geslraft. tôt bestuurslid verkoos , ten teeken van verzet tegen dien maat ituur van het À. N. V. met dcrgelijki anti-Belgen, kan slechts voor dit lichaan erge 'gevolgen in België hebben, waa: het ledental de 1000 niet te boven gaa en na den oorlog, nog meer zal slinken De weduwen en weezen var Belgische militairen. Een ministerieel besluit te Havre heef de kwestie geregeld der schadevergoeding aan weduwen, kinderen of familiebetrek kingen in de opgaande lijn van Belgi sche militairen, die voor het vaderlant gestorven zijn. Onmiddellijke, niet lierniejuwbare steui zal onder de volgende voorwaarden ver leend worden aan gezinnen van militai ren, die in den loop van den veldtoch overleden zijn. 1. Er zal een maand traktement o soldij toegekend worden aan de weduwe: van militairen beneden den graad van officier, zonder dat het minimum minde dan J50 frank bedraagt ; 2. er zal 150 frank uitgekeerd worde: aan de kinderen beneden de 18 jaar va: een militair-weduwnaar o£ gescheiden m: litair ; 3. er zal 100 frank uitgekeerd worde aan de nakomelingen of aan het naast familielid in de opgaande lijn van de ongehuwden militair, den militair-weduvi naar of gescheiden man zonder kind. De militair, die sedert zes maander verdwenen is, omtrent wien niets verne men wordt, wordt met den gesneuvelde militair gelijkgesteld. Officiersweduwen blijven de schade loosstelling van een maand tractemen ontvangen. Dien maatregel dankt men aan he warm hart van Baron de Broquevilli die ailes doet om de gruwelen van de oorlog te verzachten. Hoilandsche fietsers. Een medewerker • van Daily. Mai is niet malsch voor Hoilandsche bed' laars, Hoilandsche. straatorgels en Ho landsche fietsera Hij noemt ze ,,Scci: pests that come in the spring.'" In Holland, zegt hij, fietst al wa been heeft, tôt' zelfs het kind. In Eng land wordt gefiétst voor zaken en voc het genoegen, doch in Nederland is 1 een mekanisehe micro die den af stand c de baan verslindt als een dier den plai tengroei. Ik weet niet waarom iedere* fietst. De wegen zijn smal en slecht g plaveid, de straten in de steden zij: hobbelig, terwijl men bij elk gevaar loo in een lcanaal te rollen. WMEm SÏIERF.... Kom kindeken — Otn doe te warmen. Kom kindeken — Nu in mgn armen, Vader ligt kreunend te sterven. Beiden moeteti w' em derven. Koai kindeken — Laat ons sterven g aan. Naar den hemel gaan. e . Kom kindeken.... Lentemaand 1916. MARCEL. laoliîeîooze woefla / Ontdaan van aile phraséologie hetee . kent het antwoord van Duitschland aar . de Vereenigde State n niets anders dat: inachtelooze woede. j Sedert Verdun heeft de Barbaar veeJ 1 van zijne veren verloren. Om dat président _Wilson een hartig 3 woord heeft gesproken en andere neutralc . in Zuid-Amerika ook .niet stil blijven, t kan hij moeilijk een ^ sidderen en ean heven verbergen. Aan dien schrik hebben de reeders van de Tubantia te danken dat hun schijp zal worden vergoed en dat men de Ne- t- derlandsche 'neuyalen vleit en streelt . op zijn Duitsch. Ja, met Duitsche mu-! ziek en Duitsch tooneel overstelpt. De diplomaten van de Wilhelmstrasse . meenen uiterst hehendig te wezen, door . Engeland in het conflict te sleuren om . zoodoende de hongerblokkade te doen ver-L zaot>ien zoo niet te doen ophouden. ! In hunne barbaren-eenvoud hebben de Duitschers aldus de wereld kond gedaan, ! dat de blokkade hen bliksems nijpt en 3 dat Engeland dus een doeltreffe^de po-. litiek volgt. Van Engeland, is er niets fangs die . zijde te verwachten,. Engeland z-ou gek zijn, moest het de blokkade iaten' . verslappen, wanneer zij nog gtraffer karj x worden gemaakt ^ Amerika zou het eveneens wezeu, moest . het geene munitie voor de bondgenoolen j vervaarcligen. Dit verwijt komt ook in de nota voor. De rrStsche concessies aan de Yer-j eenigde S'taten zijn er geene. Eersfc ?.an te stippen is de verklaring . dat de Duitsche regeering tweemaal in . den loop der laatste maanden vrede heeft willen sluiten, mits de Duitsche belatigen werden verzekerd — in den fcin van pi>of. Hâckels eischen? Duitschland zoekt geen oorlog tegeni i Anferika — Amerika het gedroomdo af-f zetgebied na den oorlog, het land der dollars en het land, dat ongeveer GOO.OOO ' ton Duitsche schepen bewaart, het Va-s 1 "'feï Jals'" cie "Vereefngue Staten fceginner J dan volgt Brazilië, waar ook vele Duit-. sche scheepsruimte ligt en ook een af-j. zetgebied is voor Duitsche»camelote. Nog andere neutralen zoùden dan ook we" willen volgen. i De zoogenaamde concessies bestaan enkel hierin dat de koopvaardijschepen t niet zonder waarschuwing en zondei ; redding der menschenlevens lot zinken - te brengen, tenzij dat zij vluchten of te - genstand bieden. I • Dit behoort reeds^ tôt de oude liisto rie, die dagteekent van 25 Juli 1915 Ej i is een maar bij. Immers wanneer de - Vereenigde Staten er niet in slagen En - geland te doen aîzien van de vrijheic t ter zee, dan is er niets gedaan. Dat Amerika er zelfs zou aan denlcen di< f vraag aan Engeland te richten, _ geloo i ven we niet, want dan kan het ook di ontwapenigg van Duitschland vragen ei r aldus zal de oorlog zeker geëindigd we zen. ! Duitschland wil Amerika nogmaals ii ! de doeken leggen. Het is spelen me . vuur. De sehrik doet von Jagow raas kallen. n Het toppunt van onbeschaamdheid i e de klacht over het hongeren in Duitscl: n land, als Duitschland zelf Noord-Frank - rijk en België uithongert ! ■ganaiv ■■ i n i PWfc L Burgemeestei* Slsx. Sinds d£(t de heer Max overgebrach j is van Glatz naar Celle is zijn toestan( danig verbelerd. Een persoon, welke ij j. de gelegenh'eid geweest is hem te nade ren, zegt wel dat op het eerste zich ^ hij er afgemat uitziet tengevolgo zijne lange opsluiting, maar de geest is no Ammer scherp en levendig. De heer Ma: verkeert dn een tarijk gezelschap; hij 1 heeft als makker den heer Motte, mairi 3- vanr Rouhaix en lalrijke Fransche pries 1- ters. il De heer Max bevindt zich veel bete met dit nieuwe iegiemi; hij heeft erg ge t leden sa het gevang van Glatz. De Duil a- sche censuur Btaat hem niet meer dezell >r de vrijheid bijl briefwisgeling toe als vooi ij heen. Voontaan mag hij nog eens pe p week naar zijn broeder schrijven, die i- zich gelast de vrienden van den burge sn meester în te lichten. e- pt België en P@ien. De diocesanen van kardinaal Merck sturen vijfiig duizend franken naar de Polen Uit Rome wordt er geseind nai ,,L'Echo de Paris": ,,Een dagblad van Lemberg, het ,,Ta blatt", kondigt aan, dat kardinaal Me cier 50.000 fr. gestuurd heeft als off zijner diocesanen naar de Polen, slacl offera van den oorlog. De bevolking vi Mechelen, zoo erg beproefd, geeft alz een prachtig voorbeeld van solidarité België en Polen, één in het ^ ongelul zijn het ook in de liefdadigheid- DE HELILIGE HAAT. Een krachtdadig artikel van baron Hubert Beyens. Ik hoor dikwijls rond rnij vertellen, wannees ik de weergalooze verkrachters van mijn vader* land aftakel : „Dat zal voorbijgaan, ailes veP geet zich, de gramschap en de haat zooals hë| overige. Binnen enkele jaren zullen de Belgetf hunne beproevingen vergeten hebben en zulleik opnieuw de Duitschers bij hen ontvangen, kiçI wie zij nieuwe vriendschapsbanden zuliea sluiten." j Neen, neen, honderdmaal neenl Dat zal niet zijD; Nooit zullen wij de barbaarsche handelwijza onzer vijanden vergeten. Nooit zullen wij heii vergeven onze onafhankelijkheid geschondein te hebben, onze ouderlingen, vrouwen en kinderen vermoord te hebben ; onze kunstgeboil-weu vernield te hebben, waarop wij zoo fier waren ; onze burgerbevolking ta hebben ge? rantsoeneerd, geruïneerd en bestolen ; eindelij^ al de mogelijke misdaden zonder het mins^ mededoogen te hebben uitgevoerd waarbij zij zich lieten leiden door het beestelijk instinct, hetwelk, sedert de Hunnen, zonder voorgaandô is in de geschiedenis. Neen, wij kunnen hun deze gruweldadeà niet vergeven ! Gedurende geslachten en gq» slachten zal bij ons den naam van „Duitsch*' synoniem zijn van mcordenaar, dief, apache ; wij zullen aan de kleinkinderen onzer kleixf-kinderen aanleeren onze nabuur uit het Oosteâ te haten en te verfoeien. De haat zal ons wapen, onze weerwraak zijn. Wij zullen niet ophoudèn met te verlangen, dat het bloed der ontelbare slachtoffers vaû die barbaren terugvalt op hun hoofd en op het hoofd hunner kinderen. Wij zullen hunne producten weigeren; wij zullen hunne schrijvers niet meer lezen ; wij breken aile geraeenschap met deze ellendë» lingen af, die zich laf en onmenschelijk hebben aangesteld, zonder hart noch verstand ; wij willen dit minderwaardig ras niet meer herkennen, hetwelk paal noch perk hebbeii kunnen stellen aan zijne laagste driften, noch' het menschelijk medelijden heeft kunnen door-gronden.Wii zullen hen niet nnodic hphben ; toîî op gebied van wetenschap, kuest eu rnaat-schappelijke organisatie ; en indien wij het nieuwe willen vinden, zullen wij aankloppen bij onze vrienden in Engeland, Frankrijk of Italië. Onze nijverheid, welke eene eereplaats innam op de wereldmarkt, heeft niets bij de Duitschers to leeren, welke ons dikwijls hebben nageaapt ' en bestolen ; onze thandel kan best aile Duitsche invloed inissen, terwijl wij eigenmachtig onze positie flink staande hield en op de wereldmarkt, onze wetten staan torenhôog verheven • boven de Duitsche wetgeving en onze zoo • vrije instellingen zouden er niets dan by verliezen bij eene mogelijke toenadering tôt het Duitsch slavenjuk. I Deze oortog heeft ^de oogen geopend aan diegenen die geloofden aan de Duitsche ? „Kultuur", zij hebben zich kunnen overtuigen, - dat al die grootspiaak van Kultuur slechts ; vernis, schijn en oppervlakkigheid is en dat i de huidige Germaan i&gebleven wat hij vroeger - was : een brute. Juist^daarom willen wij tusschen dit nog i gedeeltelijk barbaarsche volk en het onze een t barreel opslaan. Deze barreel zal zijn de Wrok; - de heilige wrok die ons nieuw levenssap zal bezorgen, die ons tôt leidsman zal dienen bij 3 al onze gedachten en onze akten, die ons ten slotte zal bewaren eene verzoening aan te - knoopen met dit alschuwelijk ras, dat tôt schande strekt van gansch de menschheid. ONS DAPPER LEGER. t De heer Klobukowski bij den Koning 1 der Selgen. i De heer Klobukowski, minister van Frank- - rijk bij de Belgische regeering, is de gast t van Koning Albert in 't groot hooîdkwar-r tier geweest. I Do heer Klobukowski was van den heer c Clinchant, de nieuwe raadgever van het ge-zantschap, vergezeld, die door de minister } aan den Koning kon voorgesteld worden. Koning Albert heeft een dejeuner aangebo den ter eere van den afgevaardigde der Fran-l- sche Republiek. Opperbevelhebber "Wieleman - en met hem vele officierai van den staf namen plaats aan tafel. ■- De minister van Frankrijk heeft de front-'- linie bezocht ; hij lieeft de beste indrukkea r gedurende zijne reis gehad. ,,Eene goede regeltucht heersclit er, zegdé >- hij, en ailes is goed ingedeeld. De tucht is buitengewoon en de moed der soldaten is te - bewonderen. Het is aamnoedigend dit te zieD, en al is onze moed nog zoo groot, zij kan nog versterkt worden, wanneer men in aan-raking komt van het leger en den Koning. Toen aan den heer Klobukowski gevraagd >r werd of den slecliten idtslag van de Duitschers op Verdun, eenen goeden invloed op de Belgische soldaten gehad liad, ontwoord-de hij, dat die indruk sterk en aanmoedigend gewêest 1s. Belgen, Franschen en Engelschea bebben allen de vaste overtuiging, dat de Duitsche troepen zich letterlijk hebben ver-r" brijzeld op den taaien en moedigen weder-stand der Franschen. I BELGEN, schi*3Jft ons en leest ons»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume