Belgisch dagblad

608790 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 11 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 26 September 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ff3kw58d6m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

l£> -Tti nr'vanff. ZONDAO 11 MAANDAG 13 en DINSDAà 13 JUNI 1916. 3Xo. sas. abobnemeuten. ï>er 3 maanden voor Holiand < 2.50 franco per post. Losge nummers: Voor Holiand 6 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht _ -89, ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADYERTENTIBN? Van 1—5 regela f 1.60: el£« regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels < 2.60: elke regel tneer f 0.5Q. London : Dixon House Lloydi Avenue E C. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTiLLON. A iiorr •iiuik. i ■ nuviuigi BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ■•1 -m * -î *2% *^"*7"f f î î / »! ~à~ «ri »a -5-»» ¥ î i v VOOR HET VADERLAND. Op straat werd îk aaûgehouden doo een sinjoor. Ik dacht dat hij onder de invloed was van liet nat van' Schiedarr Hij trok, om te beginnen, een knoop va: mijn colbertje af. Angstig zal ik ronc Moest nu de hoefijzereorrespondent va het Handelsblad eens den hoek omdraaien Stellig zou hij meenen getuige te zijr van een ,,weerzinwekkend krakeel tus sclien Belgen." Ik wilde hem dit schar daal beaparen om zijne teere zenuwe: niet te schokken. Ik drapeerde me îi guurlijk in mijne deftigheid en vroe kalm en bcdaard wat de reden was va: dit ai'rukken van een knoop. — Militarist, brulde de sinjoor, ee; kiezer met drie, vier stemmen, de maal regel Van de regeering" om de Belger van 18 tôt 40 jaar te doen optrekker is onwettig. Het k, een scliande! Militarist, was. voor hem het supr der sciieldwoorden. 1k herinnerde mij da hij vroeger altijd drie voorkeurstemme: schonk aan Kobe Van den Bemden. — Daarbij, snauwde hij mij toe, wi ik niet gecommandeerd worden. Ik be: président en raadsl'd. van wel twintig yoreenigingcn. De maatregel is haar dood Ik liet den man uilrazen altijd beangs voor den hoefijzereorrespondent en be dremmeld om mijn losgerukten knoop diei ik in de haffd knelde. Gelukkiglijk wa; het half zeven- en gansch Holiand tafelde — Ben je nu uitgeraasd, vriend ? sprak ik zacht als een ooilam. De niemand-gedwongen-soldaat werc kalmer. Hij stak eei* sigaar op, doeh vergat er mij een aan te Foieden. — Waarom is de wet van de Belgi sche regeering onwettig? vroeg ik lis pelend, ietwat ironisch. — Ik heb me vrijgekocht met 16(K frank, menheer, en dit voor het jaa: 1909. Mijn zwager is vrij, daar zijn oud ste broeder als zoon eener familie ge-diend heeft en hem vrij maakte. • — Als je dit meent dan heeft de regeering het rechfr niet de. mannen die meer dan 24 jaar tellen, binnen te roepen — Zoo meen ik het inderdaad. — Zoo meenden het de Duitschers ook wanneer de Koning de Belgen van 21 jaar *opriep. — Om het even, waarheid is waar-heid, ook in den mond van de Duitschers.— Het- is ongelukkiglijk maar Duitsche waarheid, vriend. — En waarom dan ? — De beslissing der regeering is Vooreerst niet ongrondwettelijk. — Toch wel. — Neen, omdat, de wer.ving van hei leger niet door de Grondwet Avordt gere-geld, maar door eenvoudige wetten aan-genomeu bij meerderheid van stemmen in Marner en Senaat. — En mijne 1600 fr.? — Sus, jongen, gij / zijf ernstig, niet-waar? Welnu, de 1600 fr. kochten u af yoor den vredestijd. Zult gij ernstig be-weren dat wanneer uw vaderland yer-raden, overrompeld, gebrandschat, uitge-moord, uitgehongerd wor'dt, dat die los-prijs opweegt tegen uw pliclit van bur-ger en van zoon van dit vaderland? — Maar de wet? — België kan de wet herzien als hei land in gevaar is, -zooals het andere wetten heeft herzien: schoolwet, wet op de was stokerijen enz. — De sin-joor was stoker — Zoudt gij betwistenv dat, moest de regeering den 4 Augustus 1914 den algemeenen dienst-plieht voor de Belgen tôt 45 jaar hebben voorgesteld in de zekerheid dat de oorlog lang zou duren, die wet niet zou gestemd geweest zijn? — Waarom heeft zij het dan niet gedaan te Brussel of te Antwerpen? — O! kan men allés voorzien? Hebt gij voo.rzien dat wij straks 2 jaar oorlog zullen hebben? — Bliksems! neen. — Indien d& regeering -in de toekomet % ' r had kunnen lezen zou zij niet geaarzelc a hebben aile weerbare mannen op te roe i. pen. Zoudt gij achtergebleven zijn? Zoud a gij van uwe 1600 fr. hebben durven . spreken? n — O! ik zeg dat niet, maar... lie ! werd niet gedaan. De regeering heeft het recht niet. België is een parlemen i- tair land en de Belgen houden niet var - autocratie. a — Het groote woord uit den mond - van een... autocraat als gij. z, — Ja, en men heeft ongelijk gehad i aile weerbare mannen in België te la- ten... a • — Inderdaad. - — Zooals men ongelijk gehad heeft de i gevluchte weerbare Belgen naar Beigit , têrug te roepen. — Gij spreekt als een boek. a . — Do heeren, die dit deden, waren t de kluts- kwijt. Zij speelden het spel van i den vïjand. Dat heb ik altijd gezegd. België moest in een woestenij herscha-1 pen geweest zijn. i — Beslist. — En we zouden tlians een leger van . bijna een millioen man hebben, bekwaam t om op eigen vuist de moffen uit liet - land te jagen. — Zoo spreek elle militarist. 3 — Ik ben geen militarist. Ik ben een . patriot, menheer. — Een patriot. Ook goed. Luister nu; het Belgisch parlement kan niet bijeen- [ komen, maar de regeering vervangt het, des te meer daar wij er toe 'çekomen zijn een nationaal ministerie tôt stand ■ te brengen. Slechts bosehadvocaten be- • twisten dé geldigheid van de besluiten en wetten die zij neemt en die zoo ze- ) ker als de dag later door het parlement • bekrachtigd zullen worden. ■ * — Men heeft me gezegd dat ons leger talrijk genoeg is. — Het is talrijk, maar een leger slijt snel af door dooden, gewonden en zie-kon. ^cn leger vergelijk ik aan oen vre- . ter, die nooit genoeg heeft. Bovendien eischt het opperste belang van België dat de Koning over een zoo talrijk le-i ger mogelijk beschikke om zijn land te herstellen in cle'volheid van de vroege-re soevereiniteit. — Geen man, geen cent, geen kanon meer, sei ons Van den Bj|mden. — Laat Jaak rustén. Hij w§s yan zijn tijd. Was hij het niet die als "strateeg yoorstelde de grenzen met dicht houtge-was te beplanten om den vijand te be-springen? Nu maakt men loopgraven. Andere tijden andere zeden. Thans heeft ; men nooit genoeg mannen, centen on kanonnen om den vervloekten mof naar zijn land van zuurkool met worsten te jagen*. — Koken moet kosten, zei 't begijn-tje, zuchtte onze sinjoor. En de Comi-teiten en de werken der Belgen in het buitenland? — Ze zullen niet verdwijnen. De oude garde is er nog. — Het is niet aan te nemen te moe-ten gedrild worden door een korporaal of een sergeant, die misschien uw be-diende is, in aile geval uw jongere en •uw mindere in het leven en in de imaat-sehappij.— En wat doen de Fransche, de Duit-sche. de Italiaansclie, de Bussische en de Engelsehe Jburgers? Ailes is maar een gewoonte. Worden wij mannen niet gedrild en gecommandeerd door het zwak geslacht? De tegenstribbelende sinjoor lachte, want liij loerde juist naar een snoezig schepsel} dat breed gerokt, yoorbijtrip-pelde.Boyaal bood hi[ den militarist een sigaa? en vertrok in de richting van de freule. Dan ging ik, deugdzaam, bij moeder de vrouw om mijn afgerukten knoop aan mijn eolberfje te doen aannaaien. DE TOESTAND Generaal Broessilow's léger heeft nie alleen de Strypa overschreden, maar d< Zlota Potok bereikt, een riviertje ten Westen van de Strypa, reeds diep in Ga licië. Daardoor wordt Lemberg bedreigd Waar het een sauve" qui peut is. Giste-ïen vermelden we dat SlOO- Duitseliers en Oostenrijkers gevangen waren genomen, Dit getal is nog vermeerderd met 105 of-îicieren en 13.714 man. Zoodat het to-taal is gestegen tôt 1143 officieren en Keer dan 64.714 soldaten of 66,000 ge-Vangenen in ronde lelters. Daarenboyei: moet het santal gesneuvelden en gewonden versehrikkelijk groot zijn. Het is de groote doorbraak, die de grootste ge-^olgen kan hebben. In het noorden, aan de Dwina zoeki ihndenburg zonder goed en uitslag eene afleiding door de Russen in de streek J'an Smorgon met groote strijdkracliten te vallen. Oostenrijkers reeds yerschei-ene aivisies van hpt. Tta.liaansfhp. frnnt hebben afgenomen om die tegen de Rus-<sen te sturen. Hoewel 'de Oostenrijkers beweren den Monte Sinemol en een sterk t bezet yerdedigingswerk yp den Monte j Oastel te hebben veroverd, loopt hun ol-fensief- op een sisser uit. Wij moeten zeer - voorzichtig zijn met Oostenrijksche leger-berichten "daar zij de waarheid niet vermelden van hetgeen aan de Prypa ge-beurt.Tusschen de hoeve y^n Thiaumont en het Caillettebosch zijn de Duitschers een der Fransche -loopgraVen binnengedron-gen, na Verwoede aanvallen over een front van 2 kilometer. Verscheidene aanvallen der Duitschers tegen hoogto 304 tusschen Haucourt en Esnes zijn mislukt Te Londen wordt een belangrijke con-ferentie gehouden. Van Belgische zijden nemen er aan deel: de ministers De Broqueville, Renkin, Bteyens en gene raal Wielemans; van Fransche zijde Briand, Roques, Qementel, Denys Co-chin en Joffre. Groote. gebeurtenissen zijn op handen aan het Westelijk front en 1 in On of _ Af-rilro Links en- Redits. - «Rouwbekiag der Belgische Regeering. Baron de Broqueville, kabinetshoofd en minister van Oorlog, heeft uit naam der Belgische Regeering aan Asquilh zij'nrouw-' beklag over den dood van lord Kitche-' ner, overgeseind. Huwelijken bij procuratie. ; De Koning der Belgen heeft een be-sluit geteekend, waarbij aan Belgische ■ soldaten vergunning wordt verleend een huwelijk 'bij procuratie te sluiten. ' Vandervelde contra Scheidemann. - In ons naaste nummer zullen wij een artikel van minister Vandervelde tegen Scheidemann publiceeren — vertaald uit I/H u m a n i t é. Het antwoord is raak en laat aan duidelijkheid niets te wen-schen.Aan de Nederl'anders vooral weze her-innerd, dat de drie Belgische gedele-geerden van het Internationaal Socialis-tisch bureau zijn: Vandervelde, Bertrand en Anseele en niemand anders. Anseele mag naar Holiand niet meer komen. Bertrand heeft nooit deelgenomen -aan eene vergadering» der gedelegeerden in Nederland, terwijl Vandervelde slechts eeninaal naar Den Haag is gereisd. Provinciale leeningen. Gcedgekeurd is het besluit van den proviucieraad van de provincie Antwerpen om een leening van een millioen frank aan te gaan, dat van den pro-vincieraad van Brabant over wijziging van de bepalingen betaeffend den grond-slag en het heffen der hondenbelasting, dat van de provincie Limburg over het aangaan van een leening van 700.000 frank, en van Henegouwen over een leening van 850.000 frank. Van zijn kant verleendc de opperbevelhebber zijn goed-keuiing aan de leening van éen millioen frank, waartoe de provincie Oost-Vlaan-deren besloot over te gaan. Vrij België. Volgens de loopende geruchten zal V r ij België, dat zijne bestuurders vorliest," die opgeroe^en worden naar bet leger, toevertrouwd worden aan den heer Ca-lÊille Huysmans, lid der Belgische Ka-mer en secretaris van het Internationaal Socialistisch bureel in Den Haag. Mijnheer Neutraal in Duitschland. De heer L. ^Simone, die als neutraal zich met onze binnenlandsche twisten be-moeit en de Vlamingen aanraadde een Vlaamsche partij te stichten om tôt de bestuurlijke scheiding te geraken, rust proletarisch ait te Weggis in Duitschland. De man heeft geen tweemaal een pas aan de Duitschers moeten vragen. JJnser Freund der Hollânder, der Gross-Niederlander, heeft aile gemak yan rei-zen gehad. De heer von Kulhmann had hem voorgesteld dat de Duitsche troepen hem het geweer zouden presenteeren op zijn doorreis, doch de heer van Prinse-vinkepark heeft als een nederig viooltje geweigerd. Wanneer een neutraal tegen België ploetert mag men zeker zijn den pinhelm achter hem te vinden. Bierlooze dagen in Saksen. Naar het B e r 1. T a g e b 1. meldt, heeft de Saksische bond van caféhouders en bierbrouwers zich tôt de regeering ge-wend, opdat deze haar plan om bierlooze dagen in te voeren, zou laten varen. Daartegenover heeft de bond een voor-stel ingediend om de bierhoeveelheden naar de behoeften onder de verschillen-de caféhouders te verdeelen. Als de Duitsche bierbuiken Gambrinus' nat moeten missen en lindentliee drinken dan worden zij zeker verslagen. _ In Holiand ziet men nochtans nog op-schriften: Munich, Pilsen, Dortmund. Hoe melancolisch schijnen nu die namen. De eereteekens voor moedige daden. Onze heldhaftige jongens, die in de loopgraven s.trijden, verlangen dat hunne opoffe-ringen door de Regeering eikend worden. Hier is geen geldkwestie in 't spel, maar onze piotten wenschen alleen dat België doet wat Erankrijk aan zijne strijdende zonen toe-kent, d. i. een sterretje of een streepje- voor den solcluat die twaalf maanden dienst heeft ^n vervolgens de bijvoegiDg van andere ster-retjes of streepjes nà elke zes maanden, die by het eerste jaar komen. Onze jongens zullen er fier op zijn die kenteekens van getrouwheid en moed te mogen tonen. Onze minister van oorlog zal door dit kleine voorrecht vele dappere jongens gelukkig maken. De vrijheid op zijn Duitsch. In een zitting van den . Rijksdag werd bitter geklaagd over de Duitsche dwinglandij. Troost u, mijne Belgischo broeders ! Een sociaal-demokraat werd wederrechterlijk eingespert, een dito Ka-merlid mocht over de grens niot. Een niet socia4istisch Rijksdaglid mocht | zich jiaar Hongarije niet begeven, waarr heen dj\ Abraham Kuyper is mogen he-nen reizen. Vergaderingen worden ver-boden, ofwel d« politie bewaakt ze. Men mag het woord „ 1 evensmiddelenwo eker" niet gebruiken als men geen Lokal Anz,eiger heet. Over het oorlogsdoel mag niets gezegd worden. Danke schon voor dat Duitsch despo- fî sm o Lanfis Vlaanâerens vepi (Van onzen bijzonderen correspondent. Adinkerke, 31 Mei 1916. Welke pen zou een juiste beschrijvin kimnen geven van het kleine strookj grond, waar sedert 18 maanden het daj: pere Belgische leger de regimenten va liet eens maehtige Duitschland in be dwang houdt ! Overal waar de milde natuur haar sappige tepels biedt, hei leeft het groen als in" een paradijs, maa als een beeld van verschrikking grijn zen, te inidden van de natuurpracht, d puinen van tientallen dorpen u aan. D groenige korenvelden wiegelen zijdei gohen, teekenend onder den kus de zon. Hoopvol de wereld inkijkend, boor het l'oof der ^ardappelen door deri ak kei grond. Heel groote grastapijten sprei den zich uit in de weiden. Zoo erlangei boomen en planten van Adinkerke to Veurne en links naar De Panne ei redits naar Dixmuider hunne plaats on der het azuren firmanent. Onder de gra naten van den vijand opdringend lieef den West-Vlaamsche landsman dt- ak kers bewerkt en beplant, yoor de vrucht baarheid afdwingend al wat door de ver nieling wordt aangegrepen. De hoevei en huizekens rond de nederige dorpsker lcen zijn tôt gruis geslagen. 't Is nu di tijd niet om ze herop te bouwen; maai eenige planken — die gapingen dekken een paar balken die bouwv.allige murei onderschragén, leggen getuigenis af vai den vasten wil van den akkerman, on den grond niet te verlalen die hem toe liet in het' zweet zijns aanschijns he dagelijksoh brood van vrouw en kinderer te verdienen. Achter de vuurlinie echtei ontwaaït men zeer zelden eenig burger-lijk wezen. Hier moesten da inwonerÉ wel uitwijken, want van Nieuwpoort Ramscapelle, Wulpen, Lampernisse, Per-vyse, Oud-Stuivekenslcerke, Oostkerke; Caeskerke en bij de zee Oost-Duinkerke en Pelikaan is om z. t. z. geen steer meer boven den andere gebleven. 't Was reeds een tijd geleden dat ik zoo'n greote tocht gemaakt had Iangs het Yser-front. Ik vond nu heel wai verandering in den stand der zakea e? in het w ezen der mensehen, zooals ik die vond in de natuur zelve. Vooreerst trof het me te Zjien met wal verbeten razernij de Duitsche artillerie nog steeds h are onmacht wreekt op Vlaanderens puinen. Veurne wèliswaar. bood een stoeren weerstand. Vele huizer zijn erg toegetakeld, maar over :t ge-h,eel genomen valt de schade niet erg op in vergelijking met de meer nabij de Yser-inundatie liggende dorpen. Lamper-nisse, halfweg Veurne, en Dixmuide, vond ik bij een vorig bezoek weinig ge-troffen; alleen <le kerk was leelijk ge-havend: de rechterkerkbank was toer door een Duitsch zwaar projectiel op het kerkhof geslingerd, nu bleek ze bijna met den grond gelijk gemaakt. Slechte nog een hoeke blijft er over. jEenzaair en verlaten was het dorp. Slechts een burger ontmoette ik aan den uitgang die naar Dixmuide leidt. Van op den drempe van zijn huisje, waarvan de vensters dooi ontploffende granaten aan scherven waren geslagen, bekeek hij mij verdwaasc suffenel naar de oplossing der vraag, hoe jeen civiel tôt élit oord van verlaten-heid was doorgédrongen. Hoelang is die maji reeds van de bewoonde wereld af-gezonderd ?... Op niijnen tocht ontmoette , ik buiten de zeldzamo landslieden niets dan eenige kolonnes soldaten, elie opgewekt naar de loopgraven van Oud-Stuivekenskerke trokken. Oad-Stuivekenskerke ligt in de Yser-inundatie, die ver haar watejsslakte uitspreid; nog staat een stuk toren als de' mast van een gezonken soliip boven water. En dan heinde en ver groote wa-terplassen en daarachter doorzeefd, een vertrappeld veld, doortrokken van loopgraven. Over heel de uitgestrektheid heerseht eene stilte des doods, slechts nu en dan nog zwaarder stemmend door de doffo slagen van het kanon. Lans het totaal verwoeste Caeskerke kwam ik van mijn tocht terug. Sinds den laatsten aanval der Duitschers op de Belgische eteflingen bij Dixmuide, aanval, welke de Belgen zegevierend hebben afgeslagen, is het voor de infanterie stil op het front; alleen do artillerie beschiet gedurig vijandelijke punten. Ik ontmoette dan ook veel liniesoldaten en chasseurs langs de wegen in plaats yan in de loopgraven. Velen namen een zonne-bad tegen de reumathieke aandoeningen. dio ze des winters in de loopgraven liadden opgedaan, maar de meesten za-gen er uit blakend van gezondheid dooi het levén in open* lucht. Ik vroeg hun of ze blij waren zich te koesteren in de zon, maar uit, hunne antwoorden bleek, dat ze graag- zouden naar de loopgraven terug gaan, als ze maar aan het groote offensief konden inzetten. naar huis toe. De owerwsmiaar van Pégoud gedoodi. Een der jongste aviateurs van het Fransche leger doodde eenige dagen geleden der Duitschen vlieger Kandulski, die kort gele den PApond rieorsohoot. NIEUWE LIEFDE. 1 Liell wek de zon weer op! Be lente begint weer te hopen... ) Verlangende rozenknop, Geur, dauwend van vreugd, weer op!ea,I, y ' Voel je onze liefde bevenî, _ Voel je onze lente naadren?, Voel je door jongere aadren, 't Verlangen van vuurjong leven?, Voel je in 't warme binnen " Als vroeger, het sterk geklog?, ■ 1 Lief! laat onze lent' herbeginflen! Lief.. wek de zon weer op. 3 ' r Dan wil ik je hoofdje leggen Dicht tegen jnijn blijde borst. L En als ik dan spreken. dorst, Zou 'k fier je m\j!n liefde zeggejï. . Dan leg ik met gretige hand, „ 1 Je handje op mijh hart, dat braûdt, Daii leg ik je handje op. dien gloed, 1 (Een vuur voor duizend eeuwen!) — En als ik dan spreken moet, ^ Dan moet ik mijn liefde schrééuWettli En als je dâârna nog niet luistren, Dàn.... is het Lente..., en dàn', Als 'k dàn nog spreken kan', L Dan zal ik mijn liefde fî"uistren. * De Lente begint weer te hopen". Verlangende rozenknop, > Geur open! geur open! geur open! 1 Mijù lief 1 wek de zon weer opl [ . i MARTIN PERMÏ&. | De teMiûetlM lier. Wij ontvaiigen liet volgende sehirijveiû uit Breda : Drie wek en geleden bevond zioh in een * trein, komende uit Vlissingen, em DuiteoîjS deserteur, die aan een Nederlander het Yol-gendo verhaalde. — Ik heb"~B3tlert 22 maanden in d'en strijd ; geweest on heb bijna aile veldslagen meege- maakt. Laatst bevond ik mij aan den Y-zer, vanwaar ik, langa Dixmuido en Iious»ela«fe naar de Hollandsche grens ben gekomfln. Daar heb ik van de gelegenheid gebruik g-emaakl om de grens over te sehieten. Daar het ic ' Zeeuwscli-Vlaanderen krioelt van Duitsche spi« onnen, vind ik liet geraadzaam er zoo spoo dig mogelijk weg te geraken. Ik had nooit gë-daelit, dat i)c er levend zou van af gekomen zijn. Het is afgrijselijk om zien, hoe onze manschappen rond Verdun weggemaaid wor-1 den als koornhalmen door de Fransche kanonnen en mitrailleuzen. Daar gaan ze allen' k a p o e t. Met "hoopen lijken worden er da-gelijks weggchaald om te worden verbrand, ofwel, worden ze met 20 à 30 tegelijk in kuilen gesmeten. Daartusschen heb ik er zelf gezien, die nog teekens van leven gaven. Als de Fransche soldaten die ongelukldgen wilden wegnemen, werd er op lien nog ge-schoten. Hèt is afschuwelijk en onmensehelijk en terwijl wij, arme drommels, moeten k a • i p o e t gaan, staan den keizer, don kroonprins ' en andere groote Eoppen op hun gemak Champagne te drinken. Dit is de oorlog. — In 't begin van den krijg .waren er twee millioen vrijwilligers in ons leger. Moest liet nog beginnen men zou er geene twee duizend meer tellen. De mannen 1 van 29 tôt 45 is den moed in hunne schoe-nen gezonken^ alleen de jongens van 17 en 18 jaar zijn nog wat wild. — Denkt ge dat don oorlog nog lang kan "duren ? vroeg de Nederlander. — Ile denk dat men het moeilijk zal uit-vechten, antwoorttde de Duitscher, maar da krieg kan best dit jaar afgeloopen zijn door den ellendigen hongersnood in Duitschland, want dit is versehrikkelijk. — Wij hebben toch, zei de Hollânder, naar uw land heel veel uitgevoerd, zelfs zijn er dezer dageir nog duizende koebeesten gogx-porteord..— Ja sprak de Duitscher, daar< o p, h a d t gij, als neutralen, wa< minder uitgevoerd, dan was hei{ met den krieg gedaan geweest! Nu zullen er nog ontzaggelijk veel dooden vallen, voor aleer wij het einde er zullen van zien. In België is het leven nog betrekkelijk goed, maar het vee en de landbouwproducton gaan grootendeels naar Duitschland en a1 les wordt er met bons of papierengeJd be -taald t —[ De maatregelen der geallieer-den iii Griekeiîland. • LONDEN, 8 Juni. Het Foreign Office maakt bekend, dat de houding der Griek-sche regeering in zake het dulden van Bulgaarsche troepen op - Grieksch gronda gebied, de geallieerden gedwongen heeft, bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. De Engelsehe regeering heeft daartoe maatregelen genomen ten opzichte yan den export van steenkool en het Griek-sche echeepvaartverkeer in Etagelsche ha^ vens, die tôt doel hebben te yoorkomen, dat Voorraden in handen van den yijand t belanden. Een beperking yan de scheep-- vaart op Grieksche havens -wordt doôt de geallieerden overwogen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume