Belgisch dagblad

1103 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 31 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qb9v11wj71/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lf-ito .ïaargang' ïlOlVDAe 31 OCTOBER en MAANDAG l NOYEMBER 1915 No. 40 BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. 3?er 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraclifc 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. , Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVEBTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; elfc# regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. VREDESGALMEN. Ze komen aangolven, wie weet van waar ? Vredesgeruchten loopen men weet niet waar ontstaan; vredesplaunen worden medege-deeld en rondgestrooid, men weet niet waar gesmeed! Maar dit weten wij: dagelijks wordt erin de kranten even overgewaagd en geroerd: 't zij wij het lezen in valsche of vervalschte telegrammen van den Paus, of afleiden uit beweerde bemoeiingen van Président Wilson, of hooren weerklinken op Vrouwentongressen of vernemen uit zoo-gezegde wel-ingelichte kringen te Madrid of te Washington. Vredesvergaderingen worden belegd. Vre-~ desbetoogingen op touw gezet. Vrede-huldi-gende moties gestemd door vereenigingen, die bijzonder in kleinere neutrale staten, als bij tooverslag zijn in 't leven geroepen, daar meestal van hun bestaan voor dezen oorlog nooit of nimmer een woordje werd gerept! Maar de noeste en onbaatzuchtige werkers, die in vroegere dagen, al hunne talenten, al hunne werken, al hunne geestdrift, al hunne kracht en propaganda-ijver ten dienste haddèn gesteld van het Vredes-ideaal, eischen nu voortzetting van den oorlog, vastberaden, beslist en ongenadig tôt de Eind-Victorie toe. Wij, Belgen, wij minden den Vrede omdat hij de \ rijke bronader is der nationale wel-vaart en de stevige hefboom der ware volksgrootheid. Maar nu wij loffelijk be-sprongen werden en strijden moeten voor de verlossing van der vaderen erven en bouw, nu wij mannelijk lijden de vreese-lijke slagen van den bloedigen krijg, en in ballingschap kloekmoedig de pijnlijke mar-telie dragen voor Ker en voor Recht, nu ja,' doet het ons pijn van vrede te hooren gewa-gen.Op den historischen dag, toen onze groote Vorst met afschuw* het laffe verraders-aanbod van den hand wees, en den Teutoon-schen Titan het koninklijke „Non possumus" met ongeëvenaarde waardigheid toeshngerde, waren onze koning en zijne regeering zich bewust van de zware verantwoordelijkheid die rustte op lien; doch in adelvoile eensge-zindheid met het Belgische Volk, hebben zij liever ailes prijsgegeven om datgene te beveiligen wat eene nàtie stempelt tôt natie: de nationale Eer! Het weigerwoord, waarmede België de nooit geschonden trouw bezegelde aan zijne internationale verplichtingen, en waarmede het zich tevens aanstelde als hoogste toon-beeld, en heiligst slachtoffer van politieken zedelijkheidszin, deed voor 't Belgische Volk 't klare bewustzijn opdagen der komen-de oorlogsgruwelen! Maar dan gebeurde wat niemand had kunnen fof durven ver-moeden: België werd niet alleen bekampt in den ongelijken strijd van een dwerg tegen een reus, maar uitgeplunderd en uitge-moord! Geen sprake van oorlogswetten, want naast woordbreuk vierden bandelooze bloeddrifc en onbedwongen soldatenfurie met hunne honderdvoudige afschuwelijke uitspattingen den vrijen teugel en brak over 't vertrapte land de vloedgolf los van gruwel-daden en barbaarschheden die het Duitsche leger en zijne aanvoerders tôt eeuwige schan-de zullen doemen. En nu, wijl de beuishan-den nog rooken van 't onschuldig bloed der 5000 weerlooze burgers, vrouwen en kinderen, ongenadig neergemittrailleerd of gelijk slackt-vee afgemaakt, wijl uit de puinen van Eeuven, Dendermonde, Aerschot, Mechelen, Dînant Andenne, Visé, pas de laatste rookwalmer zijn verwaasd, nu de hoogste militaire troe-'ven door Duitschland zijn uitgespeeld en '1 bedrogen Duitsche volk zich stilaan maai zeker van den benarden toestand bewusi wordt, nu de dagelijksche gebeurtenisseï met toenemende scherpte de sporen drager van 't dreigend staatsbankroet en van d< verwurging van 't economische leven, ni stilaan begint door te schemeren, het mili taire failhet der Duitsche oorlogscaste me: haren aanhang van fatterige junkers, iiber "ïmperialistische drijvers, en yerwaande scher mers der „Immer feste drauf", nubegin-van welbekeude zij de de vredesklok t< tampen, in aile tonen en slagen, al lange: hoe luider! Maar aan hen die ons den vrede hebbei geroofd, hebben wij het recht te zeggen 't recht nur is nog niet geslagen. Want vred( is de edele tweelingzuster der Vrijheid: d< vrijheid die onze roem en onze glorie was de vrijheid aan dewelke wij uit ziels-liefd< verslaafd waren, en die nu zelf gekluisterc ligt in 't getraliede België Vrede! Klinkt het woord niet als een spot lach honend diegenen die hun schoone bloeiende, krachtvolle levçn voor onze vrij heid, en voor onze redding hebben geofferd i Ivijkt het niet een verraad jegens de roem voile nagedachtenis onzer gesneuvelde helden jegens hunne rouwende familieleden ei huisgenooten ? Is het daarom dat de bloen der Belgische Jongelingschap werd wegge maaid? Is het daarom dat onze dorpen ei steden met hunne fiere gebouwen — di( "Versteende echo's uit het grijze verleden — in al-vernietigende vlammen zijn opgegaani Is het dan eenvoudig te doen om eei bloedig krijgstournooi, om sataniek-mili tairen prêt, of om eenige wijzigingen de: voorrnalige rijksgrenzen ? Neen, neen wani dan ware er reeds te veel bloed vergoten maar het geldt hier een strijd die moet uit gestreden worden omdat van de Zegepraa der geaUieerden de vrijheid van ganscl Europa en van de heele werekl afhangt ; 't î< de strijd om eene idee waaraan de wereld beschaving ligt verbonden: strijd tusschei de Macht en het Recht, tusschen de Militairi Pruisische autocratie-regime die aile, Volks ontvoogding wil verwurgen en de werelc vormen naar haar beeld, en het Vrijheids begrip dat aan groote en kleine Staten het zelfde onaantastbaar recht- tôt zelfstandi< bestaan en vrije ontwikkeling toekent et waarborgt. Wij hebben deti Vrede lief, en willen hen dienen uit oprechte liefde; en daarom juis ware vrede in de huidige omstandighedei eene politieke misdaad, daar hij de bron zot zijn van latere, nieu\ve en vreeselijke oorlogen Onze meening is oprecht evenals de edeli zaak die wij dienen. De Vrede zal bedongen worden door d< zegevierende wapenen van het Recht! Vrede niet gelijk hij nu bij 't wakende onheil wel licht gewenscht wordt in de Wilhelmstrass te Berlijn, een Vrede geboren uit den booze maar Vrede, de schoone, de Vruchtbare de Zegenrijke, de Vrede welke Godes Engelei -tijdens den heiligen kerstnacht op aard beloofd hebben aan de menscheu van goedei wille. ■ i " ■ i ■■mm.i .■ ■■ ■ n ■■■! .imm. ... r mua—ht- ie foesiand. Stuitend op hardnekkigen tegenstand, drin-gen de Centralen naar het hart van Servie De Montenegrijnen en Serviërs trekken zich zonder haast terug in den Noord-Westelijken uithoek van het; land, ten Z -O. van V isegrad. De in de streek van Rudnik opereerende legers van KoéVess zoudeu, volgens Wolff, al vech-tende langs het laagland van de boven-Ratsa oprukken en het dorp ei^ de k erk van Isjoeraits hebben genomen. De melding dat de Duitschers de kerk hebben genomen, doet hier blijkbaar aiensfc om het beschieten van godsdienstige gebouwen te wettigen. Zij staat gelijk met eene beschuldiging als zonden de Servîërs de kerken gebrtnken voor militaire doeleinden. Heel onschuldig steekt de adder haar kopje boven I In het Morawa-gebied is von Gallwitz in de streek van Lapowo over de Lepenitsa ge-trokken.We meldden gisteren den val van Pirot. De atrijd in het dal .van de Timok en rond de versterkte stad moet verwoed geweest zijn. Hij duurde niet minder dan vier dagen. De Serviërs zoudeu zich eenigszins hebben terug-getrokken om met sameagetrokken israchten den weg naar Nisj te verdedigen. De Entente-troepen hopen nog snel genoeg vooruit te rukken om Nisj buiten bereik der Bulgaren te stellen. Evenals ze dezen uit Veles serugdloegen, trekken ze in versnelden pas op naar Isthip om den vijand te verjagen. Een Rassiscti smaldeel, 2J schepea sterk, kruist in de Zwarte Zee en heelt de Bulgaar-Bche haven Varna twee uren lang aan een bevig bombardement onderworpen. Water-vliegtuigen wierpen bommen op militaire Werken. lien bericht uit Athene opent het vooruit-zicht dat de lioemenen zich weldra tegen Buigarije zullen aangorden. De diplomatische onderhandelingen der Entente met het hof van Bucarest heboen tôt overeenkomst geleid betreffende de nationale aspiraties van Hos-e 1 é> 1 DronkeninakendB pllien la bel Miscli-UostearijkscJie loger. Het russische dagblad Kievlanini schrijft: Verhalen van gevangenen staan toe he geheim der pillen, waarvan zoowel de Duit sche als deOostenrijksch-PIongaarsche troepe) voorzien zijn, te verklaren. Men dacht eers dat deze geheimzinnige pillen de eigenscha] hadden den honger van een man te stillen eene pil zou een geheel voedend eetmaa vervangen hebben. Maar de eigenschappei zijn heel anders: eene pil is voldoende om t maken dat een soldaat zich een weinig dronkei gevoele; hij ondervindt eene zekere levendig heid en de behoefte zich te bewegen; hi gevoelt zich voor een betrekkelijken kortei tijd krachtiger. De Duitsche soldaten ontvangen twe> dezer pillen per dag. hoofdzakelijk voor d' bestorming of gedurende de dagen dat he verblijf in de loopgraven bijzonder lastig is Wanneer men de pillen in questie uitdeelt worden er geene alcohol-rantsoeneu aan d< troepen verstrekt. Het verlengde gebruil dezer nieuwe vinding der Germaansche schei kundigen veroorzaakt nochtans een ongemal en een verzwakking van 't geheele organisme Ook zijn de soldaten niet zeer haastig wan neer het betreft hunne pillen in te slikken Maar de Duitsche staf hecht er een grootei prijs aan dat de troepen v66r den aanva dronken zouden zijn, en men heeft den sol daten bevolen hunne pillen in te slikken in '1 bijzijn der officieren. Waar zij het uitvinden! Yerzoeke deze courant na lezingonge-frankeerd per post te zenden aan één dei Interneeringskampenî Gaasterland, Lecu-warden, Amersfoort. Hardcrwijk, Bergen hij Alkmaar). Links en Redits. 800,000 man in 'tgevechi Op het vechlfront in Champagne, dat slechts 20 kilometer bre.d was, stonden op 25 Sep-tember 8U0,0 0 man voetvolk. In de ge-schiedenis komt dergelijke kompakte massa soldaten op zoo'n smal iront niet voor. De Duitschers waren vast overtuigd, dat hunne stellingen niet in te nemen waren. De Russische socialisten en de oorlog Naar Wolff's Bureau uit Kopenhagen meldt, bevatten do Russische b lad en eei» manifest van de Russische socialisten aan het Russische proletariaat. le dat manifest wordt den arbeiders met aandrang a;inbevolen riiets te doen, wat middellijk of onmiddellijk den vijand voor-deel kan doen. Aile sociaal-democraten, zoo heet het verder, zijn het er ovir cens, da.i een nederlaag van Rusland een nederlaag voor de vrijheid zou zij a en zij in de eerste plaats het proletaiiaat zou treffen. De Russische werkende stand wil strijden tegen de oeconomische, politieke en cultureele bedreiging van Duitsche zijde en tegen de slavernij,, die aan l een voortdringen van Duitschland verbonden is. Het manifest verwerpt het denk- • beeld van een afzonderiijke vrede voor , Rusland als bergende het grootste gevaar - voor de demociatie. > Botha's overwinning Thans bezitten wij de o iicieeié cijiers der 1 in Zuid-Afrika uitgebrachte stemmen : natio-1 nahsten (Hertzog; 78,Oi;0, unionisten 58,000, Zuid-Afrikaanders 9ô,000, arbeid ^5 00j, o -1 afhankeiijken 12,000. Daar de unionis.en Zuid-: Alrikaauders en onalhankelijken generaal ^ Rotha steunen, mag men zeggen datdenatio- nadsten verloren door 2 tegen 1 stem. 1 Het ministerie-.-oiha zal ongewijzigd aan het roer bhjven. De unionisten eischen ^eea portefeuille, doch zij zulieu de politiek van ' generaal Rotha tôt het einde van den oorlog blijven steunen. L De Duitsche S. D P. en Legien. . De «Petit Parisien ' vamomt uit Den ' Haag, dat de Duitsche sociaiistiictio paroy t getrot en is door een aauviaag tôt uitsluiting > tegen Karl Le_ien, de internationale sécretaris der vakvereenigiiigen, die de orascbrijviLg ^ Kiel yertegenwoordigt in den Reichstag. M. Legien, maakt în^de dagbiaden de redenen openoaar van zijn oneenigheid met , de socialist cher pariij. Er is sprafee van J moeiiijkbeden met een lid der sociabstische partij, welke hij aanduidt met den voo.ietter t O, en die hij beschuluigt een spion te zijn. Logica. t In zijn boek „De Wereldoorlog 1914—15 • en de ineenstorting van het volkenrecht" î tracht Miiller-Meiningen, lid van den Duit- schen Rijksdag, den inval van de Duitsche ; legers in België goed te praten. Hij beweert , op grond van onzinnige en valsche praatjes - dat België met Frankrijk en Engeland werke-5 lijk militaire maatregelen zou overeenge-, komen zijn en deze ten uitvoer zou gebrackt , hebben van af einde Juli 1914. Als bewijs 1 van de zoogèzegde Engelsche mobiiisatie 2 op dit tijdstip, haalt de geleerde dokter i Millier letterlijk het vo-gende aan (bl. 46 in nota) : „Het Engelsche bankhuis Royal Bank of Canada van het eiland Cuba heeft den 28 Juli aan een zijner Cubaansche zakenvrienden een schrijven gericht, waarin het volgende , staat: ,,Betreffende het omzetten in mar-ken waarde, dat gij ons gevraagd hebt, deelen wij U mee dat het ons op het oogenblik niet mogelijk is u papiergeld in marken waarde te geven, aangezien wij vandaag " telegrafisch order ontvangen hebben, op , grond waarvan ons het wisselen van geld verboden wordt, en ongetwijfeld is dit veroorzaakt door den on-^ g u n s t i g e n p o 1 i t i e k e n t o e s t a n d indezelande n." I En daarin ligt nu een bewijs ,dat Engeland ; en Frankrijk met België voor den Duitschen inval m litaire toebereidseis niaakte. 1 O, Eogica. ! Engelsche militaire maatrege'.en ; Het is sedert lang bekend dat als de toe-x stand in Europa zeer gespannen werd, Engeland alvorens tôt en geheele mobiiisatie 2 over te gaan, zekere militaire maatregelen 2 -genomen heeft, n.m. het terugroepen van (• reserve officieren, het intrekken van verloven, enz. Hieruit wil Duitschland voor beslissen, dat Engeland vast besloten was het aan te ' vallen. Maar, lieve hemel, Engeland was l heelemaal niet klaar voor den oorlog; Duitsch ! land, helaas, al te zeer, en wil nu te vergeefs - eene bedreiging zien in heel begrijpelijke maatregelen, welke niets anders. dan een . antwoord waren op zijne eigen bedreiging. Grieken en Buîgaren. Denzelfden ingénieur moest bedoelde rédacteur ontittoetcn in het Caïé Métropole, ; waar destijds de vreemdelingen veel bij-eenkwamen. Nauwelijks neergezeten. vroeg de Macedoniër een aJidere plaats te nemen daar aan de naburige tafel Grieken een glaasje dronken. De Grieken, zegde hij, /iji onze doodsvijandem. Zij dragen ons over aan de ïurken. Thans vechten dezelfde Macedoinische Bulgaren zij aan zij met hunne vroegere Tuiksche beulen tegen ihniuie bevrijders en vrienden en strijkein stroop, aan den baard der Grieken. Nieawe terecMstellingen te Luit Ondanks de leugen der Wolff-agencie, die beweert dat geene Belgen te Luik werden gel'usiileerd, zijn er nogmaals 8 onzer onge-lukkige landgenooten aldaar door den Bloed-raad tôt den kogel verwpzen, en onverbidde-.ijk denzelfden avond nog, Fe 10 ure,> vooi den kop geschoten. Wij kennen nog de namen dier nieuwe martelaars van Alva von Bissing niet, doch men verzekert ons dat Léo François, contrôleur op den tram tussehen Maastricht—Brussel er een van is. Tôt het einde toe heelt hij zijne schuld ge oochend. Hij is gevallen onder den kreet van „Leve de vrijheid!" Fiauçois was 60 jaar oud. Hij laat zes kinderen achter. Door zijne ondergeschikteii was hij bemind. Te Maastricht zal eene ûitvaart worden ge-zong n ter nagedachtenis van den gefusil-leerden patriot. Zal VVoll'f der Hollandsehen pers nog durven vvijs maken dat zijne meesters geene Belgei! neeischieten ? lief Fransche Het nieuw ministexie, waoïvin de heet Riiaiiid de leiding heeft genomen, heeft bi: de veabcndenen en vrienden van Frankiij'H bevrediging en verLruuwen opgewekt. Wie een oogenblik gemeend had een Da cilist &en heen Deloissé als minisler var bui'tenlandsche zaken te zien vervingen. wat den wensch van Duitschlind was, kar die viees laten vaien. Briand zei£, d.e de eeaste staatsman van Frankrijk .s, huef^ di< pO'itefeuiile voor zich behouden. Iti J des (Jambon, gewezen gérant te lier.ijn, die Leu aie secreteuis-generiai is tueg.,'voeg.j, zaï hi deii besœu dij lucnat van Frankiïj > ai s dewerker kumien gebruikon. De ke.s vit gieneraal Giliieni als -titularis van het mi iiistalie van Uodog,- in vervanging vin Md ler.xnd, ceteekent eveneens, dat hier vit geen toegeven aan Duitschland bp:aal kan zijn. li.dlieni, 'de veiO'vexaaT van Mada gascax, de diaakiachtige gouveriieui vai Paiiijs, in tijd van-oïMÏog, en een der redden van de Fiausclie hoofdsiLid, is de mm nid om Joifte en het Friansche leger tegen ts houden. Het is cok uitstekend, dat een zeemu aan het hoofd der'Fransche marine staat n>ot het oog op de gebeuiteiiis-sen in he Do® ten. Het ideuw mmisteiie heeft de beste ele menten van het vuidg ka.^i .el bchuuden. Vi viani zelf blijft ex deel van maken als on der-piesident. De iiadico-sociaiisten kxij'gei mede hun zin door de benoenung van Dju ineigue als ndnister van koloniën en Coin bes als Ministeir van staat. De opportunister Ziijii. ook niet veirgeten geweest dur aai Meline, hun leidei, de portefeuille van land bouw is toebedeeld. Dat de Fxeycinet, de hoOiguedaMgdc-, mia zeea- schraudere en sluwe stiafemar — la souris blanche — nevens Guesde den' socialist, Bourgeois, de ladikaal et pacifist van viceger en Denis (Joi/hiu, dei katb'Oliek ook als ministei van staat zondea po'X'tefeuille zal zetelen, is mede van lté teiekenis. De veihefliiig van Denis Coehin, lid dei Fxansche Academié", tôt minister is vit buitengowoou bolang, daax iiet de eersb ma al is, sedext 4J jaar, dat een kathaliel poiiîieker minister in Frankrijk wotdt. Wij staan dus voor een 'echt uil.onaa ministexie dat de concentrât e ill r oarlijer en kiachten van Frankrijk beteekent. Nimmer zal liet een bu.tscher vxede gedoogen, maar strijd voeren tôt he einde toe. ki'eiakK: ge aasn Bie Kersi^escbenk v&or ©sîsc sSssppeâ^s verdeii.yers o( Onze Macedooisciie. .. vrienden In 1903 was een onzer rédacteurs ii betrekking met een Bulgaarschen Macedo nier, ui„ Veies (K pruluj, een ingénieur di te Brussel eene betrekkaig liad. loen was de echo der Macedonische gruwelen waar de Turken zich als wreede beulct gedroegen tôt in België doorgedrongen. Me Georges Lorand, volksver.egenwo^ rdigex voor Virton, was die rédacteur in d-Vlaamsche Brouwerij opgûJ'eden te gen de bloedbaden van dien rooden Sultan Abdul Hamid, Bedoeld ingénieur had d tranen in de oogen toan hij zegde da hij geene tijdingen meer had van zijn îamilie, die, vreesde hij, door de Turl sche beulen was omgebracht. Onze redai teui stelde hem voor eene inschri ving in 'België te openen voor de Turl sctie slachtoffers in Macedonië BELGIË. Oosf^yiaaBideperi. Geen Opéra. Wij hebben vermeld, dat een komiteit zich te Gent gevormd heeft,met hetdoel dezen win-ter voorstellingen op den Franschen Schouw-burg te geven. De toèlating alsook eene toe-, lage tôt het dekken der kosten, werd aan de stad gevraagd. Amerikaansche Magazijnen. Het provinciaal Comiteit voor hulp ea voeding heeft een magazijn in bijna elke; gemeente van Oost-Vlaanderen geopend. De landbouwersbond van Oost-Vlaanderen heeft de volgende maxima-prijzen vastge-steld: rijst fr. 0.60; spek fr. 2.20; reuzel fr. 1.80; zwarte zeep fr. 0.90; erwten en boo-nen fr. 0.80. De eieren worden al duurder en duurder op de markt. De voorzitter heeft ook aangekondigd, dat de toèlating om 20.000 kilogr. tarwe, voor de bezaaiing in te voeren, die door dé Etappenkommandantur ingewilligd was, te Berlijn, ingetrokken is! De landbouw moet herleven!!! zegt de sinistere Von Bissing. Lichtekooien. Do wegvoeir.ng van burgets heeft nu faciï eens bij uitzondermg de voldoening vanl de Belgen gewekt. le Maldeghem ergerde een Duitsch officier zic'a aan sommig<a vxouwen, die 's avonds om de inkwar-, tiexingsplaatgen van de Duitsche militairenj dwaalden. Veertien vrouwen zijin aange-, houden en in groepea naar Duitschland gebracht. Antwerpen. Met den ruwen borstei. ; Eenigen tijd geleden* moest een Duitsch^ î scldaat naai 't front vertrekken. Fen Ant-I weipeche viouw, die zich veriaagd had met ||»hem liefdebbetiekkingj.m^aïaii—ta—kuot>ïvftDr r vexgezeîde haar liebsten Wilhelm naai" d^ Zuid-Statie. Veicntw.aaxdigde vrouwen hadden het L pa,axtje gevclgd. Zij wachtten de slet aan 1 den uitgang a.f. locn deze met betraandQ oogen uitstapte, dienden zij haar een pak 1 sllagen toe en rulcten haar de irieeren van ! liet lijf. Tôt schande der voorbijgangers liep' ; die aeerne in Fva-kostuum een hôtel binnen, ' waar men ha,ar kleederen gai. Een politie-,agent wexid ontboden en dank i zij deze s bescheiming kon het wijf huisw..wts . keexen. ; Op den dooitocht weid zij geduchtig uilge-jooawd.•Op den hoek van de Dambragge- en - Olixandefidxaten viel rond denzelfden tijd iets axideis voor. Antwerpsche vrouwen t teenden daax aan de Duitschers, hoe ze handelen met vijanden, die zich tegenjvefl - haar vexgeten. i Viex solda,ten veivolgden hauir met schun-l nige vooi'steillen. Daar zij de rekels geen - taal given, tikte een hu.nner op den sehou-der v.a.ri een der Antwerpenaressen. c Op hetzelfde. oogenblik kxeeg hij een vliaai in voile gezicht, dat hij al de sterren en , kiuisen van Germanië z,ag. De misbakken Don Juan's wex'den niet i 'weinig uitgetLachen. Zij oordeelden daji ook, dà.t zij maar best deden zich spoedig u.it de voeten te trekken. Verkoop van gronden te Anderlechi De gemeente Anderlecht heeft tôt den 1 verkoop van de vele terreinen, die zij in l de nieuwe wijken bezit, laten overgaan, bijzonder in het kwartier van het publiek 1 park, langsheen de onlangs gemaakte haven, > het kwartier der vroegere veeartsenijschool, Vliegplein, Laurent Crickstraat, Zelfstandig-, heidsstraat, in de wijk van het nieuw goe-. derenstation en tusschen het Zuidstation en het nieuw station. ; De gëmeenteontvanger van Vorst. De gemeenteraad van Vorst heeft met ' algemeene stemmen min twee M. Rade-macker tôt gemeente-ontvanger benoemd, ter vervanging van M. Roos, overleden. Limisurg* • Een poging tôt ontsnapping misiukt. Twee Belgische werklieden hebben getrachfc zonder een paspoort, bij Neerpelt, dicht bg 1 het Kempen-kanaal, over de grens te komen. Bij bet kanaal stond een landstorm-soldaafc 3 0p wacht. Deze hoorde tegea middernacht eenig geructit bij de electrische draden. Bij ' zag de beide mannen en gebood hun hait te houden Toen zij niet gehoorzaamden, schoot 1 de soldaat ; een der maunen viel neer. Toen de andere nog wilde vluchten, werd ook hij gedood. Verdronken. ' Dinsdagmorgen zijn drie person-exi nabij t Lommel, door Duitsche achtervolgende pa-e trouilles in het nauw gedreven, in het Kemperkanaal gesprongen, om naar den % anderen oever te zwemmen. Twee perso-C nen, uit Hechtelt, verdronken; de anaere werd aangeschoten, doch bereikte de Hot-landsche erens.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume