Belgisch dagblad

2069 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 21 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3b5w669z49/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3 - 'rrangf POCT DËRDAG 13 JUNI 1018. Na S27. BELGISCH DAGBLAD ABO:, iïENTBN. ! Per 3 maanden voor Nederland 1 E 2.50 franco per post. Logse aummer8. Voor Nederland & cent. VDor Bolteniand 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 18. relefoon Red- en Admin. 7483. ^erschijaend te 's-Gravenhage, eiken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. F AD VERT EN TIEN. Van 1-6 regels f 1.50: elke regel meer I 0.80; Réclamés 1-6 regela i 3.50; elke regel meer f 0.60. London : Dixon Hotue Lloydi Avenue E C. Parijg; 7 Arenne d'Antin. 7. DE AMERIKANEN „Eien rausachtige, onwaeïstaanbare macat jg in dan oorlog gekoimien. Dfeî nuicht is «anach in de nanden van président Wilson. Hij 1s er do onbewustjei measter van. Dfâ orgamisatte van den oorlog de? Veroenigde Statea gaat deze van • aile oorlogvoeiendel landen.' Duitschland inbegrepiein, ver ijo bovea." Zoo drukte zioh dezer dagen tût sm mai), die het weat, naimenlijk André Tardiau, îaoog-commissaris der Fransche regeering in de tVeieemigda Statea. ,s i , Die verklaring is ongafwigfeld van aard tm de geassocieierd&ti een ha,rt ouater. 'den riem t© gteken. Hua vertiouwen zal aog nw aangroeiela (au men weet," dat uefâds 700.000 Amerifoinieni ja Frankrijfc aangekomen zijn am den vijamd jctar menschbeid tje bakampen. ' Eens hielp Lodewijk XVI de jonge Amerikaansche republiek zicih: vrij maiien, thans vergelden de Viereenigdé Staten dien onsehat-baaen dienst met (te hulp van bunne logera,, hunne vloot, tonne finjaintieate kracbt en' de onuitputtelijke middelen ;aan voedsel en jouai tie. i» Het volk dait voor Frankrijk vecbfc, is geon volk van boeren ien koopàiecten, ba-: gtuurd door magistratea ia hamdsmotuweD, (di-e onder em kokosboom redit spraken, pjs de Lodewijk onder iôbata. eik ta V inoea-jttes, zooala Béranger het «ena als ©en ideaie >aa volmaakte rageering bazong. ,{ Mexi vergeté niât dat de Amerikaanscha ftatie samengesiteld is uât de zuiveirste rassen, fran Europa. De eanigranten, die de Ver. jJtaten slichtfcen, waren stouimoedige, omaf-hankeigke fâa andlarnemende mannen die Ûea etrijld en de ajvontutfeia niet vreesdea. De Sterreniwpabliek aedv© is nât daa atrijd. geborea en dia seœssieoorlog van. de verleden 'Ceuiv was alleen eien kam^ waiiruit de natte oatstaad. Lincoln is( de gemiale sraeder van îioe eenheid van Nooid ea Zuid. IWtijt doet de dwaize bewering der Oela-» tralen ons de sob-ouders ophate® wanneer z^t vertellea dajt de Amerikanaa slechts mien-; tsclien z§n in een uniform. 1 Dit zeggende misMiden zg hunne volkeieai* Wa nt die Anierikaan is een vechtersbaas en «3St bebbea de Diuits:cih©is r©eds ton tannten jnadeele ondervonden. Overigeos is het g®-blekea dat de Ameiikanen zich ■won.derbaar-lijk laanpassen om te vechtaii. Zoo diep •fejjn zij van den oorlogsgeest dooràrongeiaj i De joagiste Blagen in Franfcrijk habbea beu (wezea dat zij1 zoo goed kunnien vecbtea ala iwie ook. Alleea zdja szàj nog fia onvoerziehn tig en te veranj^tel. Dit is makkelijfc te over-twinaeiî.j fWat nu de Aiaerikaaasche iuulp bffltreft, Ihiett oîiicieel bulletrjn der Vereenigde Sdatca heeft ,op de<n verjaardag van het ing^pen van lâmerika ia-jden 'oorlog zeer belangrijlk;© djfers cuntrent de marine mëdegedeeld. ; Den 12den ftlaart 1917 wentem de handels-Bchepen bewapend. 4 Mei, 28 da^en na de oorlogsverklariag, icwarnea de Am«aik:aansche torpedohcoten in Emgeland aan oui mede le werken aan de patroeljeu in de Europeesche îiwatereû; 6 J-uni oatscheepten in Frainkrylk l'Miegeniers uit de Ver. StaiDan; 6 Juli brachi \ T I de Ameiikaaasche vloot in Frankrijk aan de eersp troopea vaa het e^pieditieteger. Een totaal van 3.333.806.591 dollars' 70 cents of 16.669.032.955 frank werd in dat jaar aan de marine uitgegeiven. Het personeel der vloot dat dien 6den Aprid 1917 82.738 man bedroeg, beliiap den lSdeo Maart 1918 reeds 349.997 man, Wanneea) mer het burgerl\jk piarsaneei er b^j voegt, konut men itot 425.000 man. Dten 1-^ten April 1917 werdea gebouwd of zouden geboawd wordea 123 oorlogsschepen. Sedeirt diea is dit qjîer tat 949 geklommea, waaronder hon-derd oaderzeûbootjagers voor Frankrij'k. De aangeslagen Diuitsche sdnapen werdea îher-sfceld, terWp 700 schepen van particulieren voor de vloot werdea aangekocht of gehuuri Een v^ftigtal schepen werdea door andere( ministeriëa aan de marine aXgestaan. Daarbiji moetea nog gevoegid wordea nieuwe paitroeljeu schepen van 61 metietr, destroyers, duikbootL jagers, mijnenvisschers tenz. en een dniziend-tal kleine schepen. Die Amerikaansche mariae- reparetert ook Braziliaansche sdhepen. De Ameiikaansdhe duikbootjager is 33 (AL 50 lang met een motor van drie gazolinemachienen van 220 paarden. ^eracheidene honderdieti van idie viaaPtaigen werdien in April 1917 besiteld en adlen zija gelev©rd. Die Amerikaansche lintestibepen z^a de grootste, die ooit werdien gebouwd. De groot-ste Engeische kruisers malien 27.500 toa, de grootste Duitsche 28.448 ton; de laatete Japaosche z^jn 30.600 ton groot. Dodh de Amerikaansche overtraEfen ze. Die bestaaade meten vian 31.400 tôt 32.600, doch de nieuwe zes linteschepen mlten 41.500 ton meten, terw^l die nieuwe gevechtskruisers van 35.000 ton zullen zijn en 35 knoopea zullea loopen, de grootste «nelheid der wereld, die deze van de nieuwste torpedoj agea-d evenaarL In 110 da@en was een monstieriabriek voor watervliegtuigen geread. Zijt had 3.500.000 fr. gekost. Wat de artillerie batreil Zç is met 2000 pCt. vermeanterd. Meer dan 1300 schepen weixieu met kanonnen gewapend. In 1917 werden marinekanonnan vain 406 mill. voor de vloot gegotea. Eik proj&ctiei weegt 952 K.G. Zjj aullen de aieuwsiie liiwe-slagachepen bewapenen. De draadlooze telegraJte werd ook nauw-kenrig op hxeeden voet heringaridit. Die Amerikaansche vloot oiefent toezicîitf uit op het trœpenvervoer naair Eiuropa, waar-voor aiets te duchten js. De opeisohiag van 800 vaartuigen en de inbeslagaenoiing van de 700.000 Duitsche ton in de Amerikaansche haveiis hebben alte transportien en verrichtingen ter zee vern zekeid. Het office bulletin wjjgt er uen àlottia op dat de Amerikaansche vloot innig samen-werkt met de vlocem der geallieerden. Men moet erkiennen de reusachtige in-spanning van de Ver. Staten, de macht van hunne hemieuwde marine, de kracht van huane troepea in Fiankrijk. Tervv.iji Duitsdh-land daarvoor schrikt en beeft, moatea het grootste vertrouwen hebbea. Léonce du Castilion. OETOESTME Het doel dar Duitachiers is gewaest den îi^r#tspringenden hoek tusschen Montdi-idier en Folenbray recht te trekken. Zoo-doende ho^pte zij aen ongebogen.alao.vals-[iront te bekomea, met het oog op den var-deren aanval in de richting van ParijB. !Zij haddien echtar zonder den waard gere-kend. De Fransehea hebben. den stoot 'waarsfcaapi en de actie der Doitschers ver-i\deld. Aan hun liaokervleogel zijn de .i'j\iiaachen opgieschoten. Al hunne winsten jiiebben zij er behondeou Zij zijn ook voor-■uitgokomqa tusschen St. Maur en Amtheuil ?waar »ij 400 gevangenen en versched'disnt tanomnen namen- Aaai den recMervleugie] 'kondan de Duitschers met zware verlieaer l.voet vatten in het dorpje Melicocq bezui. den de Mate. Tem Ooeten van de Oise hebben d Franechien hunne lija rechtgetrokken. Ten [N. van de Aisne naimen de Fransdien Montecourt. We sohrevea dat de Duitschers h>t dit-lnaal op Cîompiègne haddien geoiant. De Duitaohers spreken dat hunne ambitie niet «rerder droeg dan het hoogiand tan Zuid-westesn van Noyon. De draadlooze dienst van L(yon loo -phciit, dat dat hoogland het do al vai\ dan Duilachen aanval was. De Franschian hebben ni. marschbevelen gevonden, die er rekening mee hielden, dat de Duitschers in den eerstenavondvan den islag Compiegne zouden binmen-rukken.Dô Birmingham Daily Post gieiooft even mm, dat die heuvels het wara aanvalsdioel waren. Het blad zegt, dat de verwoedle jaaaval van daa negqnden op de linie Mont 'uidiar—Noyon volgens veridairing djeeL uitniaakte van het o^tensief tegen Pnrijs. Dit sprong inderdaad in het oog. Het pngelacke blad meende diat de-Duitsche avondcoïmnuniqué van 11 dezjer het beste Jûeuws bevatte dat dit jaar van hiet Wee-jfclijk front v Waden van Dinaiagavond wyzen er op, p de reffiiHaien, die dé Dwi+sehêrB bereikfc Wooen, niet in yerhonding staon toi de 1 » i liardnekkigheid hnirner aauvalten en ' hun vreieseilijke vcrlieEem. De Liberté schrijft Op het eene punt gaaa de vijariden voor- uit, op het andere wijken terug. Onze troepetti 'hebben op magistra; e wijze hua tegemstanders teniggedrongeii van dei oevers vaji dé Arontta toi': de greinzein van Bello.y en Marqueglise. De Temps schrijft : Wij zijn teruggeitrokken, dat valt niet te omiken- nen, maiar de geweldige reiactie ap het eein- trum tooalr de vastberaldeniheid cin dapper- heid onzer soldateo. Wij ge.oovea, dait ona ' legerbevei dien rijand zijn strijdkrachlen. ]aat • verbruiken in zijn aanvallein, die hem onvetr- m/klijL zeer veel moet-en kosten. i Die Italiaansclie vloot beeft eten mood stukje . rearicht door een inieuw Oosiejnxijksdi slag-, sebip van 21.370 ion de Szeinit Istvan îe tor-ipiedeenan bij eied nachtelijke vaart in de Adriatische Zee. Dit gebeurdlei den 9 Juri'L ïwee kleine torpeldoboolien di'ongen door de escorte heen en schollen hun itaipedo's op 2 reuzensohepen ai. De îtaliaoeia beweien dat beideo. geiroffen zijn. De Oosieinirijkers bekemaein, Idat ee|n geizonken is. Daar de Oostemrijiksche majrine nie: rijk is aatn groote schqfien, is het verlieis gxi©vend. Onder de auspicien van dein Jersobeia Bonid hebben loyaie Iaren in Aiml^rika over bat beele lanid efeffi campagne geopeod om de takltiek te bestrijdein vain de Siian Feiners die de agItalie voor de vrijfcciM van Igriand tiachlton te vareenzieilvi^en miet ainti-Brit-scàte propagamida in dit lamd. Te New-York alleen hebben 35.030 de moti© gesteund, die nuidoar het heele lap^U woirdit verzondien en welke er op aaridiringi ami het plieit der geallieerden trouw ta blijviein en een seherpe gTens te itrelkken tusschen <te ca-nipagne voor Ierlanid's vrijlheid ea Duitsch^eziadet w^rk-zaïaanheid. De Vereenigde ïersehe Bond .be-iffeurt-elk optreden otm de lersche vrijlheid door geweld in het leven 3e) roepen en achit de consituii oneete beweging het eeriâge pnak-lische middei o;ni de fersche ieclhtietn te vteawezenJqtea. De resolutia behedst veitter idai de Bomd één lij(a i&ielfct mieit de Ierache parlemeataiie partft m haar iejidier Ddllon, betreurt de grave misslagejn dier Bngeïsdie reaictiomairein, die Ieriand heSibym vervreemd. eu dost een beraep op de JBaàiBche tks-nokxar teai om die blunders te Ka(rgi^l^v De Belgische vluchtelingen. Do Zwitserscbe coraasponjctenit v,an L«s Nouvelles breekt in het blaid een lans ten voorjdeele van de Belgische vluchtelingen, zeggend o.m. dat die Belgische regee-xinig zich meer zou dienen bgziiig ta houden mlet de Belgische kindenen in Zwiitserland in plaaits ea1 taalcoimmissies te willaa stu-naa. Voor de uitgeweiken kinderen is er veed te doen. De comrespoirudent vqegit er bg;: „Het zou te wenschen wiewa dat het idee welk oazié uitoumitende ooilega. van het B e 1-gisoh Dagblad, dten heer du Gastilloa, voomiitzeWie, te wetén dait ©31a ministeri/e zich imiet de Beligische vluchtelingen zou bezig houldien> zou bewerfkslelligd worden. Aanzien-lyfce belangen staan op het speî. Vooa* wat de vraag aangaat, waarvaa we spi-ekea, bec tiaft h«t de toeTiomst van BeJgië. Moge> deze oçiroep niet lang zondei* gunstig anitwoord blijven." Aile Bel'gea in het buifenland zouden hunne stem vooir diit def'iartemient voor uit-'gewekanea dienen te latea hoorefa. Voor ben en vxxar ans lamd is het een levensbelang. België en Luxemburg. De flinàe Bulletin des Luxembourgeois die l'Airmée belge, die voortaan tiWœiniaal in die maand versohijint onder den naam van La Patrie Luxena1 ourgeoise, ondiefr letid-img van dea heer François ïedesco, 39, boulevard Ra^pail, te Parija, schieef 10 Mai: ,X>a Belgisch Dagblad de la Haye consacre un ai'ticte au Luxembourg par la plume .'de son rféidacteur en chef, M. Léonce du Ga&tillou 1 Nous en extra^an s ce passage }. laxticuli^femen't oaraotérisiique et montrant bien les tendances réelles d'un journal que l'on aivait qualifié Idie: ,^Eérooeimien,t aa-Eiexianniste."Daa volgt onze verklaring dat de kleine na.tiëin, al zijin ze zoo klein als • het Groat-Ht&rtogdam', dezellde xechâein als de graate b&zitten om over zich zelf te beschikken. Indien de 260.000 Luxemlburgprs zeggen nneen! is 't neen; zeiggen ziji ja, 't is ja." Wto zijn zelf te ijverzuchtig op de zeJfsLanldiglieid, oinafhan!kelijkliei(l en vrij-heid van België tegenoveir wi® ook, om onze Luxensburgsche virienden dietzelfd® gevoelens te miisiguniaen. -Vç hebbieffl. nooit '©ts anlders gipschreven. Als de Duitschers ons blad als „wreed an1-nexionist" beibben afgeschilideird, was dit ami de Luxeomjburgeirs te misledden. Heropbouw van België- HAVRE, 12 Juni. De intergeapeerde commissie voor den heropbouw van >n -dustrie en la<ndbouw in België, kwaim he-dea bijeen, onder voorzitterschap van den minister van economische zakan. Zij bield zich bezig met de kwestie van het ge-bruik van de machines, de gereedischap -pan, de barakken, die aan het eind van den oorlog ter beschPking zouien zijn en giebruikt zouden kunnen worden geduren-de dan tijd tusschen den terugkeer in het laotd en het aankoopen van nieuwe nia -chin« j en gereedschap. f N. R. Ct. Een luchtverschijnsel. RIJSWXJCK, 12 3 uni 1918! Tien minuten nà verleden middernaeht, zag ik als een groote „white drop" aan den bemel drijven of liever als ean groote kleu-rig© zeepbstl e©a zreiar mooi lichtverschgnsel vanuit het Zuiden naar Noord-'VVestelqkericbt ting iijzen. Ik was' Ixîzig, met behulp van ©en handkijker, de sterrenbeelden van den Grooten Beer en de Jachthonden te over-loopen, toen ik plotseling aan de Westerzijdei het verschijinsel beinuerkte. Dit bleek mij! de richtiag te hebben. gavolgd van de lifn die zou kunnen getrokkèn wordfen van 205—210 graden rechte klimmiag tusseben Alpha van die Weegschaal en Spica van de Maagd; voorts tusschen Aroiurus en Videmidilrix naâr het Hart van Karel II, waaronder bet in een piachtigen kleurenregen — z onder hoorbaxei ontpdoffing — "uifccenbars'te (nagenoeg 'tus schen W van Coma Bersbice en de dubbel-ster 25 van de Jachthonden?) Het leek een ware bloemewîgen, lichtendte rozen en go^ud-gele bloeman aan groene en blauwe sten-gels z,achtjeas neerdalende. Het verschijfasel s-cheen niet hoog, 80—90 kilonieter m&si-schien? Het heeft zoowat 0—6 tijdsecondea geduurd; de nûddellïgn van den lichtbol sohajt ik angeveer een boogseDondie. Die uiteen-spiatting bracht me door den omvang en heit aantal s|terretjes zeer levenidig de afbeeiîding voor den geest van de Plejaden zooals diei door Harting werden gateekend (»n teeike-ning in Weeder's St«rrâihemel weargegeiven),. Diezelfde „iegenstarren" door een itooneek kijlker gezien, ook da Hyiadem, door een 41 M.ni. îdjifcer zouden heal goed den op miji gama,akten indruk weargaven, indien het haar miet de gezieine kleurenpraicht ontbrak dite echt tooiverachtig was. Van deze mededeeling wetnsch ik nu ook gabruik te mafeea om te melden, dat de Belgische sterrankundige» in Nederlapd iviar. bl^lveiade, gaame dm Waami van Stella Belgica of Stella Al-berta, zagan geiven. aan de onlalngs onitdefcte nieuwp ater in Aquâda, door tar. Félix de Roy, uit làtafrwêrpen (tpaigjc in Enaetand). i CSHARX4S HAECKi. , v w het Ko&mat Stareofcundig Gtt-\y -jDoatBicMP) «Soô&é Royale d'A^tnobct mie", van Bniaeeî. Legerberichten der Entente. Vruchtelooze aanvallen der Duitschers in Frankriik. . « De Franschen hebben nog verscheidene voordeelen behaald, o. m. bij Méry, St. Maur en Belloy. — De geallieerden maakten den lOn Juni 1600 gevangenen. Gisteren namen de Franschen nog 400 Duitschers gevangen- — De italianen torpedeerden een Oostenrijksch slagschip van 21,000 ton. — De hulp van Amerika. Vaa Bet Westelljk front. Het Amerikaansche legerbericht. LONDEiN, 11 Juni. (Reuter)» Volgens officieel Amerikaapisch bericht, hebben de Ameri an en ten noordwesten van Ctoa -teau-Thierry wederom hun linie in het boech van Belleau vooruit gebracht. „Wij hebben — aldus het bericht — 250 ge-vangane(a giemaiakt, met inbegrip van drie o'ficieren. Voorts vtrme^eterden wij een aanzianlijike hoeveeliheid oorlogBnUateriaal, zooals machinegewerem en scbansnaortie -ren. In Woevre hebben onze batterijen met succès nautralisatie- en hindarvuur afge-geven."Het Belgische legerbericht. HAVRE, 12 Juni. (Part) Offic. G«lu-rende den laatsiten tijd hebben de Belgische patroeljes een groote werkzaaimheid op verschillende deelen van het front, ge-toond en verscheiden gevangenen ge -maakt. De herbaalde aanvalspogingen cter Duitschers, ssijn zo'nder uitzondiering afge-ala^en. Den lOn Juni, na aen krachtige artxlleràe-voorbereiding, slaagde aen Bel. gische ovanval benoordan Dlxîiiuiden op schitterande wijze. In den nacht van 10 op 11 Juni werd een belangrijke oviervnl bij Aachhoop ondernofoien. De jagers de-den onverwachts een inval in aen Duit -schen poet bij den Kloosterroolen, na de-zen door een handige manoeuvre te heb. ben omsingeld. Een officier en een aantal manschappen poogdem tavergeefs om den aanvaller^ tegeestand te bieden. De Belgische jagers keerden met 3 maclwnie^ -weren en 45 gievangejnen terug. Een officier, het hooïd van den post en een twin-tï "?,tal mansichappen, werden gedeod. De geheele krij^svarrichting heeft 20 minuten geduurd. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 12 Juni. (H.N draadloos.),. Engeisch avondstafbericht. — De Fran -sche troepen hebben vannacht een welge-slaagden o serval uitgevoerd in de buurt van Loere. Het Fransche legerbericht. PlARIJS, 12 Juni. (H. N. Dmadioos). Tus-schen Montdidier en de Oise wordt de slag zonder groote verandering vocrlgoz-ei, Op den liakervleugel zîfa ail© pogingen der Duit-schersi om te reagaeran, gebroken. Die Fransche troepen hebben opnieuw vorderin-gen gemaakt, ten Oosten van Méry en vaia het bas oh vain Geblés. Door heviga aanv-illem hebben de Duitse^eirs getracht de Fransclheni terug te werpan op de Aroinde. Op het front van St. Maur—Fermes des Loga—Antbeuil hebben de Fransone troepen den sohojc weer-staaia, den vijaad zware verlte&en toega-brajcht en hua posities bebouden. Op den Fra.osche rech.jervie.ugai hebben de Duitschers op dea Zuid- oever van de! Matz geaa aanval . kunnen doen. De Franschen houden bet Zuiden van Chevincourt en Mareigit sur Matz. Volgens nieuwe rapporjen beefit de Fransdhe tcgenaauval van gisterein een krachtigieni Duitsche aanval verhinderd. Diei Fransche troepen zijn op sterfaa strijdkraehten gestoo. ten, die ze 'hebben uiteengajaagd. Ite ge-gevangenen die door één enkele Fransichia divisie gemaakt zjjn, behooren tot 4 vijande-lijken divisies. Ten Zuiden van da Aisnia hebben de Duitschers een aanval gedaan tusschen de rivier en het bosch van Villeis Cotterets. De §lag is in gang opi het front Dofmmier C'utry en tea Zuiden van Em-Mémy,PARIJS, 1 2Juoi. Officieel avondibaricht : Tusschen Montdidier en de Oiga hebben Idie Duitschers vandaag opnieuw druk uitge-oefand1.Aan dien linkarvleugiel van die Firanscliien zigin al hun pogingen om den Franschen de winsten van gjistemen «t® ontmkkeja mislnkt. De Franschen zijla ia d© stoeejk Tan hejt boseh van Belloy en van St. Maur vaioruit-gekomea.Ze maaktea oipnteuw 400 gevangepeia en-veruioestertden verscheiden kanonnen en tal van mjaehinegeweien. Aan (den rechterrleugeâ diâr Franschen hebben Idie Duitschers hun aiauvaillen op diei Mata bervait. Na versaheidiemia pogingen, dte hun op ziwana verliezen kwlaimm te Bitiaan, hebben ze voet walien te krfen op Iden zuidelijken oefrer in het diarp Mélioocq en op de hoog!-ten van Ide Croix-Rioard. Ten O. van ide Oise habtoen lcbe| Franschen ia jdeC nacht van eergisLerea hun tieirugtoclht go die lMe Bailly—Traoy-te-Val zoomede ten S™, van Nampeel anldter bescherming van dekkingsaideeJingen vodbraoht, wolk© laa.L-" ste hun bewejging voor den vijand vethûrgie(ni, Bij Haute-Braye hebben wij -dejn" vijandé* lçken aanval ajgeslagea en geTangejn.rn. maakt. Tea Z. van de Aisne babbep. ,-ch Lard-nekkige gevechten, toit hanidgemieen gaande, onitspo&iién, tusschen de rivier efn het bcjsch van V i'ilers - Cotterets. Die Franschen hebbn zicli levejn-lig vcfzet tegien de aanvallen des vijands, die 1 en1 weinig is opgeschoten op de hoogvlak'e b^ western Dommietrs en Cwfcry. Al zijn pojgingen tegen A.mMény en StL Piexre-Aigle zijn mdsgeloopen. Ten N. van de Aisne hebben de Framg s'ehein Montecourt genomen, die boschjes tea' N. van Eioup en bet znidelijike stuk van Bussiames. ïan bet Zuidelijk front (ÏJj-1 - ' Het Italiaansche legerbericht. ROME, 12 Juni. (DnaaJdloos van G^tano.) Officieel: Lanjgs geheal h^t front is de be-Idiiijvigbeid vaa het geschut tôt treitei -chotein( te hooi en te gras beparkt gebieven. italiaansche patroeljes beirokken'den vipandelvkc(n| vooiposten en verkenningsajdeeilingeu xuide- van den Stelvio, in het P'xesena-dal en' op Iden Asolome verliezen, teri"w^l ze vijan-iden gevangen namen zoomieda wapenô eni raiateriaiaL bemacih't%deu. In het tono-.-dal en in het Lagiaxioa-dal werdtn rgacdelij'te detechemieiriten afgeelagein. Op het Balkan-frsfit- Het Grieksche legerbericht. ATIIENE, 12 Juni. (Part.) Vol geins ■ ^;s officieele mjgdiedee:îing bedragen de verlié-zen, idie de Ciriesan bij de krij'gjsvzerricli :ngtn in het gabiad van Saloniki hebben apgc'"0 pein ,23 officiaren gedood en 85 gewnnd alsmiede 589 soldaten gedood en 1620 g<j wond. Tau de Tarks&ho fronter, Het Engeische legerbericht. LONDEiM, 12 Juni. (Reuter.) Officieel> Een patxoelje van 20 infaniteristen en >0 kameelruiters is door de Arabâeren bij K. e-ti:ani gevange ngenomen. Aan tien Bedij. g-spoorweg is ten N. van Fer Afra belangrijikej scbajdie aangericht. . ■ —-* De strijd in de lucht Op 11 dezar hebben Britsche vliegt ■ -gen den Franschen tegenaanval op hdj Westelijk giedeelte van het slagveld Van Noyon gesteund door bijzondere patrouil. les, welke uitgezondien werden om met de Duitsche toestellen ai te rekenen ; evem eens door Krachtdadig en voortdurend de vijandelijke loopgraven, stelliagein en v«g[ binding)Bwegen ta bombardeeren. Zrwsar machinegewaarvuur ia van garinge hoogta gjericht op vijandelijke troepen en trans. porten over dit geheele terrain. 10 Duit* sche toestellen zijn giedurende deze opéra tias door ons vernield en viarde- apadere stuurlooÊ omlaag geachoten. Wij hebben ' drie vlieztuigen verloren. Twee onzer toestellen, gistaranals ver-1 mist gameld, zijn thans teruggekeerd. - S'nds de Duitslche aanval in den sector van Noyon, op 9 dezer begon, _ hebben onze vliegieskaders in samenwerking met' de Fransche 21 toa booimen geworpen efl' 20 vijandelijke toestellen oip hun- rekening geboekt- j Op het Britsche front hebben onze \ lie-gers en ballons als gewoonlijk het vuur onzar artillerie galeid. Ook zijn cotai go nuttige lu'cbtvarkenningen uitgevoerd. Opi' dit gedeelte van het front zijn twee vijan-à'elijke toestellen geveld ep 2 andeare stuur-j looe omlaag gaschoten. Een onzer machinas wordt vermist. Het totale gewicht der bommen, door ons op 11 Juni geworpen, bedraagt mat' inbegrip van die, achter de Fransche li-1 niea geworpen., 11 ton. Vannacht hebben onze bombardeerma chines den spoorweg van Kanoterijik en <te loodsen van Framicouxt ernstig mnawaJH lea en 4 ton bommm geworpen. wnden, verlierzen te lijden. „ n Kie vervolg Tweed e Paema.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume