Belgisch dagblad

753 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 14 März. Belgisch dagblad. Konsultiert 27 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/b27pn8z79c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le «T aargansf. DINSDAG 14 MAAIÎT 1010. No. 153. £ML abonnementen. Per 8 maanden voor Holldfod f 2.60 franco per post. Losaa fiummerBi Voor Holland 5 cent foor Buitenland 7'/î cent. DenHaag. Prinsegracht S9, Telef. Red.. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD - - - - . - Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. OU CASTILLON. ADVERTENTIENÏ Van 1—5 regels f 1.50; elk» regel nieer f 0.30; Réclame» 1—6 regels f 2.50; elke recel meer f 0.50, London : Dixon House Lloyda Avenue E. 0. HET WANGEDROCHT. Het land zijner vaderen is het grauwe Fries-land, het stoere en melancholieke land van water, ijs, wind en vee. -'Zijn naam is J. D. Doiuela Nieuwenliuia Nijegaard. Hij werd ds. en zekeren morgen zaktehijaf uit het noorden na-ar het gastvrije België, niet ads hagepreeker, maar als bezoldigd herder der kleine protestantsche gemeente te Gent. Buiten de kudde, die hij weidde, verrnoed-de niemand zijn bestaan. Ilij bemoeide zich ook niet met Belgische politiek. Ilij was evenmin een Viaamsche strijder, daar liij geen Vlaming -\vas — hij die zich tlians als Jong-Vlaming wil voordoen. België was voor hem de ideale staat daar hij, vreemdeling, door België ru:m bezoldigd werd. Hij vergenoegde zich op zijn slofjes te le-ven, den bijbel te verklaren en regelmatig zij-ne jaarwedde bij den kassier van den Belgi-schen staat op te strijken. Had hij maar dit voort blijven doen ! België is immers een land van godsdienstige verdraagzaamheid. Zij-iio grondwet van 1831 wa-arborgt de vrijheid van aile eerediensten. Zijn eerste Koning was zolïs een protestant, hoewel er op 7.000.000 Belgen geen 200.000 protestanten worden aangetrofîeii. Wij mogen wel hier bijvoegcn dat, net als de Katholieke gec-stelijkheid na de hoogm'is het Salvum fac regemnos'rum Albertum zingt ds. J. D. Domela Niemvenhuis Nyegaard on-telba/e malen voor denzelfden Koning en voor België hee£t gebeden, het België en den Koning die hij tlians verdoemt. » De oorlog breekt uit. België wOTdt overioni-peld, te vuur en te zwaard gezet, nadât de rijkskanselier zijn sigaar aau het vodje papier had aangestoken. Koning Albert rukt den vijand tegemoet, met den degen in de vuist en aan het hoofd van zijn zwak legertje. Léman doet 42.000 Duitschers voor Luik snevivclen. Yoet voor voet wordt de vader-landsche grond door .zijne dappere zonen be-twist. Het zicht en de nadering van het Duitsch miilioenenleger maakt hen lieldhaîtig ala de Maehabeers. Het Belgisch bloed doorcLenkt den grond rond Luik, Limburg, Haspengouw, het Hageland, de K^npen^ Brabnut, Anln r-pen, Vlaanderen, maar liet redi Ejiropa. De ongelijke fitrijd tusschen onze zwakke krach-tcn en het eerste leger der wereld, dwingt de bewgnderir.g van aile beschaafde volken en van den vijand zelf ai, die, tôt tweemaal den vrëde laat voorstellen. Onze gemartelde bur-gers, onze verbrande steden, onze in asch gc-legdo bôekbrij van Leuvcn doen overal de verontwaardiging o! den baat tegen Duitsch-land opvlâmmen. De viueht van een gansch volk voor den veroveraar, de slag aan den Yser en de uit-hoiigeringspolitiek in België zijn het klimax van dit treurspel. Wat doet de hollandscho predjkant van de protes'antsche gemeente te Gent ? Vervloekt hij, als de andere Nederlanders, die België's gastvrijheid waardeerden, den monsterstaat. van de brutale macht ? In die îriesche hersen- pan ontwaakt integendeel de somherste dweep-zucht met een onmetelijken hoogmoed. Ilij wil een roi spelen. Hij, vreemdeling, acht België verloren. Hij zal dus de bloedroo-de zon uit het oostcn aanbidden. Do gekste gedachten woelcn door zijn brein van visiohair. Ilij wil van op den kansel voor den vijand van België bidden. Zijne gemeente verhindert hem voort te gaan. Hij droomt eene van de door den tijd ver-grauwde en gezwarte oude kerken van Gent te ontheiligen door een protestantschen dienst voor de duitsche soldaten, die het Belgische leger naar den Yser vervolgen. Daar hij zijn echt XVIe eeuwseh plan niet kan uitvoeren , zogent hij niettemin de moordenaars der dui-zenden belgische burgers, de barbaren, die g-rijsaards, vrouwen en kinderen geiolterd en omgebracht hebben. Sindsdien is Domela den Duitschers welge-vallig, omdat hij hun voorgesteld heeft als agent in annexatie op te treden. Heeft hij de Viaamsche Post niet lielpen stichten ? Heeft hij in Holland in De T ij d s p i e gjc 1 en de T o e k o m s t, België niet belasteKl ? Heeft hij zelfs niet met slijk geworpen naar den Koning-so-daat, dien de Duitsche pers zel-ve diep groet ? Nu komt die fanatieke dominee in dezelfde Toekoms't van 11 Maart, zijne gai uit -spuwen niet alleen tegen Engeland, maar tegen België, dat hij „h e t W a n g e d r o c h t" durît heeten. Dit delirium tremens laat koud. Hoe kan die dweper verklaren waarom hon-derddnizend jonge mannen, de bloem onzer jeugd, zich lieten doodschieten of verwonden? W aai'om duizenden zich lieten vermoorden, ver-minken of in de gevangenis werpen ? "Waarom duizenden en duizenden vrijwillig dienst na-men in het Belgisch leger ? Waarom de moeders, de echtgenooten en de kinderen liunne tranen bedwingen om bij den vijand geen leedvermaak te verwekken ? Waarom de buitensporige partijtwisten van vroeger zwijgen? Waarom millioenen armen in de Belgische kool liever slap hangen dan tegen grof geld te werken voor den vijand "en voor de verelaving van hun vaderiand? Waarom zij verkicEcn de afsciiuweljjkheden der op-sluiting in een duilSGhe kainp ? Waarom ein-dclijk een gansch volk liever nood of honger lijdt dan te bukken voor den Duitscher ? Zoo strijdt en lijdt men in België sedert Augustus 1914. Zoo lijdt en strijdt men alleen voor een lielhebbende moedor en niet voor een wangedroclit, niet waar ? Wie is het wangedroclit? Ilet land dat een levend symbool van Eer on Recht en Moed is m de oogen der gansche menschliedd ; dat vrijwillig den ondergang tegomoet ging liever dan zich te onteeren ; martelaar of offerlam ; Ofwel een man, die door niets aan dat land is gehecht, er door gespijzigd en gelaafd wordt, er ongestoord de breedste vrijheid genoot en die tlians het gewonde- en uitgeputte land zou willen wurgen en met straatmest bevuilen ? Wie is het wangedroclit van ondankbaarheid en zielelaagheid ? TUkiSTAiiû De derde phaze der gevechlcn rond .Verdun is t,eëindigd. Voorloopig ii; het tôt stilgtand gekonien. Undanks ai zijiie - pogiagén is de .vijand er sieclits in gelukt het iront rond du vesting wat rechter te maken, zooais liy er in gesiaagd was in het voorjaar van 1915 dit vooi iperen te doen. Is Yperen oenomeu, Yperen, dat geen vesting is en enkel ver-dedigd is, door loopgraven? Voorzeker niet. Verdun is een vesting die langs 'ille zfjden zorgvuldig verschanst is; die niet in een viakte iigt, maar op een veriievenheid die den oinuek beneerscht. Wat meer 's achter de wallen staan van de ne s Le soldaten van Fiankrijk, die sedert weken de bewoïidering .van de gansche wereld gaande inaken. in Duilschland verwekt de mislukking van den aanvai een heftige beroering. De waar-heid over de verliezen leekt door. Zoo neeiut de Duitsche hevolking niet aan als evangelie het cijfer 100000 man verlies. Uit cijfer sehijnt haar te gering. Onder de leden van den grooten staf schijtit het ook niet beat te gaan. Het is mogeiijk dat de Duitsche kroonprins vervangen worde door den lier. tog Wurtemburg die in Vlaanderen konnnan-deert. Eeiie nulliteit zou dus door eene andere worden vervangen. In alie gcvai wast de misnoegdbeid tegen den kroonprins aan. Zijn plan om Beliort aan te valien zooais Verdun is ook onbepaald verschoven. De vijMe Zwitsersche divisie, die onder de wapenen werd gehouden met het oog op zware gevechten langs de Zilversche grens zal naar huis gezonden worden waarschijn-lijk om reden dat Belfort niet zal worden aangevallen. In Kaukasus zitten de Russen Se l'urken op de hielen. In Perzië bezetten zij Keritnl, op 200 kilometer vogelviucht yan Bagdad, op 100 kilometer van de Turksche grens. liet leger van Von der Golz fus;a geraakt meer en meer in een gevaarlijk pas. DE NOOD TE BRUSSEL. ((Part.) Een onzer vrienden schijit on s uit Bïussel 24 Februari — slecbta dea 12 jlaart Jntvangea — dat het huiselijk levant er raiteninate duur is. Jk ben verschrikt, meldt hij, bij het zîen van ze^pre prijzen. De boter kost 8 frank de kilo, het vleescli 6 fr.; de zeep 5 fr. Het overige is naar dat peil. Die vriend was met zijne familio uit Ne-derland naar Brussel moéten terug^eeren on geloofde ons niet toen wij wezen op het verschrikkelijk duur leven over den prik-keldraad, omdat zijne fainilie het tegenoverge-stelde beweerde. HesBiooza ioeBtanû ûerNe^rlanâers u mmpi Uit M. Gladibash schrijft de correspondent van het Huisvestingscomité te Lei-den aan genoemd comité, dat de toiestaiid der Nederlandsche arbeiders in het district M. Gladbach—Creleld steedls hope-ldozer wordt. Genoemde correspondent had mede in overleg met den vertegenwoordiiger yan het Kon. Nat. Steuncomité voor de in -dustreek, den heer Van der SVolï, een nauwkeurig ondierzoek naar dien toex stand ingestêld en had versteld ge-staan bij het zien van de ar-moed'e die in dit diistrict ,,De kleederen, die het Huisvestings-comité ons gezonden heelt en de gçlden, die 't ons ter hand stelde, waren in een ■wip verdeeld, zod gro«t#is hier die ar-moede. Ala er meer werk en vooral meer woningen in Hollandi te vinden wa-ren, zouden ook uit dit district, evenals diat reeds uit Rheims en omgeving ge-schiedde, onze landgenooten in massa.'b naar Hollandi teruggaan. Intusechen is in Rheijdt de uittocht reeds beg^nnen. Nalar ile verneem, staan daar reeds acht kin-dierrijke families op die lijst van het plaat-selijk Steuncomité oin hulp in het ver-huizen te verkrijgen. Spek en yet vindlt men bij, de lagere klassen niet meer en nu komt de grootste ramp : z i j m o e-ten ook die aardappelen ont. b e r e n, daar de laatste welceai de nood in dat artikel tôt het hodgste gestegen is Hier is letterlijk aan ailes gebrek/' Hei is gieen bemoedigenden indriik, dien de correspondent van den toestand heeft. Links en Redits. De Duitsche Katholieken en Elzas-Lotharingen. Men ontmoet hier en daar een Bel-gischen droomer, die zich overtuigt dat de Duitsche katholieken zich zullen uit-spreken voor het volledig heîstel van België. Om die illusie te stijven, roept de Belgische maanzuchfige er de sociaal-demokraten van Duilschland bij. Wat de werkelij'kheid is, schrijît de Ko ln. Volk s. z t g., van Julius Bachem. Dit hoofdorgaan van het Centrum stelt voor de volkomen inlijving van het Reichsland bij Duitsch-land en namenlijlc bij het katholieke Beie-ren. Wanneer nu het katholieke Beieren ook zou ingelijiîd wezen zou het Duitsche protestantisme veel te vreezen heb-ben, des te meer, daar de vruchtbaarheid der Duitsche katholieken mathematisch de heerschappij1 van het katholiek gedeelte van Duitschland voorbereidt, misschien bin-nen een twintigtal jaren. De annexatie van twee katholieke landen, zooais Elzas-Lotharingen en België zou die overheer-sching stellig be&poedigen. Ziedaar eene reden waarom het Duitsche Centrum liever geen hersteld, noch gaiisch onafhanke-lijk België beoogt. Een bekenienis. Richard Gâdke schrijft in V o r-w a r t s ever Verdun: Sterk is deze stellîng door de be-heerschende bergstreek waarop zijsteunt, de uitgebreide bosschen, de versterkto hoeven en de schanswerken die reecis anderhalf jaar voortgezet werden en ook door het aantal lichte en zware kanon-nen en mede dergelijke vuurwapenen, die vocr de verdediging yan Verdun waren ver dekt. ^ De grootste sterkte der Fransche stel-ling is niettemin de vesting die achter dit ailes ligt. Deze i s w e r k e 1 ij k nog onaangeroerd. I>e Maashoogten zijn eeno o n v & r g e-1 i|k e 1 ij k e verdecigings&teUingy" Dit kan dienen tôt garuststelling van de ' anders zoo ras vreesachtige landgenooten, die de eersten zijn om de leugen^ van Wolff of van den Duitschen greoten st&î te siikkfcii. Krisis der Duitsche pers. Tn het ,,Zeitungsverslag" wordt bitter gcklaagd over de beroerde tijd en voor de Duitsche' pers. Daarin wordt gezegd dat de Duitsche blacen sedert het begin van den oorlog zwaar te kampen heb-ben. Niet alleen z'in de inkomsten van advertcntiën zeer g'ering, doch allerhan-de nieuwe zware lasten crukken op de hladen. Velen hebben dan ook zeer ge-leden. Vele honderden moesten hunne verseliijiiing staken. Tôt overmaat van ttgenslag wordt de prijs van het papier met 4 0 pet. verhoogd. Deze verhooging zal &et gelai verschijnendo kranten nog merkelijk verminderen. Ook zullen de be-staande hun formaat moeten inkrimpen. Bij ai die lasten moet men nog voegen do verhooging der verzendingskosfén en ûer uilgaven voor telegraaf en telefoon.. De Duitsche organisatie(!) kan daarin niet behelpen. Nog een nationaal ministerie. De heer Alfonso Costa, eerste minister in Portugal, heeft den président der republiek van portugal van het gansche kabinet aan-geboden met verzoek een nationaal coalitie kabinet te willen vormen. Aile pauijleiders Loden der regeering hunnen steun. Het lion-gres heeft zich uitgesproken ten guoste van een nationale regeering. De nationale ministeriën zijn aan de orde van den dag. Een rédacteur van Vorwarts gewond. S Nestriepke, lid î!er redactie van Vorwarts, die als onder-officier aan de gevechten bij Doua amont heeft deelgeno-meri is er den 2 Maart door een geweer-kogel aan het achterhootd gewond. Hij bevindt zich in het lazaret te Nie-derlahnstein. Men ziet eens te meer diat de Duitsche socialisten voor Duitschland! en voor het Pruisisch militarisme vech/ ten. Zou dan een enkel Belg'siche socia-list kunnen gevonden worden, die als dienstplichtige, het Belgisch leger niet-zou vervoegen? italiô s fweede stap. Aile teekenen voorspellen de nakefïde beslissing van Italië den oorlog aan Duitschland te zullen verklasen. Indien Salandra daartoe niet wil overgaan, zal hij dësnoo'ds vervangen worden en zijn kabinet zal plaats maken voor een nationaal ministerie, zooais bij de overige ge-allieerden. Republikeinen en radikalen en ook jong-katholieken, stureiî aan naar het schenken van klaren wijn. Tegenstand was te besipeuren in Sicilië en in het oud-koninkrijk Napels, doch, de openbare niee-ning is er thans ingelicht. Ile OentscSie Hoogeschool, Met afkeer weigert gij de hand Van Pruis ol Oostenrijker, Doch vind 'k nog walgelijker Een Viaamsche hand uit 's vijands hand Aanvaardend een verraderspBnd: Zij is aan laagheen rijker. CHARLES) MESANT. DE lEOEfiLâÂG VAN DEN DU1TSUHBN imiMi De derde phase van den slag bijiVer-d'in begon Zondag 5 Maart, wanneer de Duitschers langs Forges op den Weste-lijken o.ever der Maas hunne aanvallen in de flank begonnen. Het was omtrent 3 uur des morgens wanneer de feldgrauen ait de b^steben van Forges en van het dorp Drillan court te vooirschijn kwamen. De Duit-schers waxen reeds in bezit van lieuvel 213 die het dorp Forges en d® weg door het besch beheerschten. Het Fransch artillerievum' was zoo geweldlig en doeltreffend dat de vijand niet kon opschieten. Telkeemaal de Prui-sische regimenten te voorschijn kwamen werden zij besitookt door machinegewe -reai en door het vuur der Fransche in. fanterie uit het dorp en uit dien omtrek van den poel van Forges. Tevens werden de Duitschers van terzijde aange -valleai door de Fransche artillerie te Bethinçourt en op den heuvel van den Doodten Man. Gezegden, van Duitsche ge-vangenen en gewonden verklaarden dat de Fransche artillerie nooit zoo m o o r d-d a d i g was gieweest als toen. 100.000 obussen in 12 uur. Hoewel de infanterie het laatste woord moet zeggen zal de slag bij Verdun het grootste artilleriegevecht van dezen oorlog zijn. Hoeveel batterijen, te beginnen van ,jo bergkanonnen om te eindigen met de monsters van Creusot ~ en Skoda, braken hier hun vuur! Het regent duizenden obussen op elke plek zoowel langs Duitsche als langs Fransche zijde. Ver-schillcnde sektors van het Fransche front hebben Zondag en Maendag geleden 100.000 obussen in twaalf uren ontVan-gen!Bosschen werden daar door met don grond gelijk gemaakt. De poel van Forges is verdiwenen, daar men hem op verschillende plaalsen afgedamdi had. Do top van heuvel 213 bij Forges is op eene diep te van 10 meters weggescho-tep.Tusschen' Zondag avond en Maandag morgend slopen de Duitschers door het uitersto eind van den Franschen rechter-vleugel, rustend op den oever van de Maas, xu kropen langs den spoorweg naar-^Regnéville. Het "is een dorp je, dlat een ,,hait" heeft op den spoorweg Verdun. Mezitres en verbonden is met een hangbrug met Sainoguieux op den rech-teroever. Regnéville was slechts door 'n klein Fransch jdietachementtiezet daar de Maas lamgs drie zijden Regnéville om-sluit.De stroom is er ongeveer 1000 mêler breed- Daar hij gezwollen is kan men hem niet overschrijden. Bovendlen was de brug bij de eerste aanvallen ver-nield.Maandag namiddag konden de Duitschers Forges binnenrukken, na het plaatsje vinnig te hebben beschoten. De branschen badden vergeefsche tegenaan-vallen uitgevoerd. De vijand schoot op tusschen l^orges en Regnéville in de nabijheid van heuvel 265. 5 regimenten vailen aan. Niet mander dan 5 regimenten werden tegen diie stelhng uilgezonden, ' die een afzonderlijk spoor van den Ganzenheir-vel vormi. De Duitschers werden tweemaal acli 1er u i tg es 1 a g ei i met zeer aanzien-lijke verliezen, doch bij den derden aanvai konden zij den top bezetten en er zich versterken. Rond deii avond bleven de Franschen in bezit van de toppen va.n den Ganzen-heuvel en de zijden van den weg van Forges naar Cumières. Een regen kanonkogels. Dinsdag 7 Maart, 's morgens, openden de Duitschers een buitengewoon zwaar artillerievuur. Bethincoui't en de ^ Fran-sche loopgraven die naar den Ganzen-heuvel leulden werden vernield door een orkaaai van staal dat 6 uren duur de. Daar begon de Duitsche stormloop. De feldgrauen kwamen van Forges en van heuvel 265. Fransche oi'ficieren schatten hun aantal op 20.000. In aile geval telde men 15 verschillende battaillons. Den gansch en dag vochten de Duit-sehers zoudea', 'n voet grond te veroveren in het beiangrijk dorp Bethinçourt, dat in een ravijn ligt en door beide com-battanten wordt bestreken. Toen de avond viel werden de laatste aanvai,end® kolommen door de Franschen achteruit geworpen, die met ontembare taaiheid tegen ©en dubbel sterken vijand vochten. Op de hellingen van den Ganzenheu-vel was de positie dezelfde. De< Duitschels konden niet vooruit zoolang het licht was. Het Ravenbosch. In het center is de Fransche lijn dloor-hakt door een onregelmatig bosch, dat den plateau t0t op 500 meters van den poel van Forges bedekt. Daar draagt het woud den naam van Ravenbosch. Het aaider gedeelte van het wowd1, dat zich uitstreJct tôt den Ganzenheuvel en dieu Dooden Man heuvel wordt het bosch i van Cumières wordt gmcemd. ' ( De helden van Douaumont 11 L'E cho de Paris bevat een schrij-ven van een officier, waaraan wij het Yolgeaide ontleenen: „Met mijn bataillon en andere troepen bezétte ik het dorp Douaumont voor 24 ure 's avoncs tôt 26 Februari 10 ure 's avonds. Spijts het hellevuur der beschieting di« de aanvallen der Duitische infanterie vocrafgmg, zette geen enkel Duitscher zijn voet in Douaumont, tenzij als krijgs-gevangene.Het bevel gold het derp tetu allen prijze te houden. De jorfgens, die ik aanvoorde, hadden gezworen als een man te sterven, liever dan een duimbreed te wijken. Twee dagen en Twee nachten waren zij zonder voedsel en zondet sla-pen onder een verschrikkeiijken zond.-vloed van schroot, terwijl de huizen van het dorp een vcor een in gruis werden geschoten. Het .eenige wat mijne mannen vroegen was naar patronen !... Met die patroneu schoten zij den vijand neder. Toen de duisternis inviel gaf hij het op het dorp te nemen. Den 26 om 3% ure 's namiddags werd ik gewond. Ik bleef op mijn post tôt 10 ure 's avonds. Douaumont was steeds aan ons. In die schemering poogden de Duitschers langs een smalle dreef naaJ/den top van den heuvelbrug op te klimmen. De Franschen hielden echter ongebroken de positie te Cumières die de zuid-wes' telijke uiteenzetting is van den zelfdieu heuvel. Rond een blokhuis. Ondertusschejî werden de Duitschers op twee apdére punten van het front van 32 kilometers, door de Fransche artillerie en de Fransche mitrailleurs wegr giemaaid- Te Haudi'omont, tusschen den Peper-heuvfcl en Douaumont, voerde de vijand. een geweldigen bestorming uit op een klein Fransch blokhuis midden het bosch. Het. was eene stelling die volgens ds» leugen agemsciiay Woiiï ij. cia^en i'ele dien in handen van de Duitschers was!... De golven der Keizerlijken braken zich legcn de schans, waarin echter die Pruisen geraakten. Hun^ie vordieringen waren echter vergeefs, want 'n uur latea.' werd de vijand -door de Fransche jagers verdreven lot zijne eerste stelling, aan. den rand van het woud. Gevangeneu vertelden dat de meeste regimenten oP hunne voile sterkte waren gebracht door hulptroepen uit Duitschland, vooraleer d^ aanvallen begonnen. Thans zijn dieaelfde regimenten cchte geradmten gewordlen. Zij zijn bijna al hun officieren en 2/3 van hunne ef-festieven kwijt. De groôte verliezen van officieren worden verklaard door !t feit dat de Keizer bovolen had dat de officieren tôt dien rang van goneraal hunne mannen moesten aanvceren in plaats van ze te vol- o»en. ° Woonsdag werd de strijd hernomein, na een geweldig bombai'dement langsi beide kanten. De Kroonprins De kroonprins heeft eene bloedige buil opgeloopen door Douaumont te willen nemen. Het eerste plan der. Duitschers was een frontaanval op V ordun met -twee flankaanvallen en een tweedie op den linkeroever der Maas. Deze laatste zou de voornaamste aanvai gower-den zijn. De kroonprins was echter door Douaumont gehypnotiseerd. T0en hij liet melden dat hij die stelling had genomen, had hij 50l.000 man verloren tegen de raadgevingen van zij ne generalen, die meenden dat ze veel beter aan het westen der Maas zouden gebruikt kunnen worden. Nu dat de Duitschers hunne ilankaan. vailen uitvoeren zeggen de Fransche kriticussen dat het 10 dagen te laat w. Oificier en strijdend socialist. Hoe d® Fransche gewonden opgemon-terd zijn, vertelde een gekwetste soldaal bij Douaumont. Hij zei dat hij een gewonden officier ontmoette die op een sergeaut leùn-de, die een strijdend socialist vôôr den oorlog was. Beide gewonden warem mis-» troostig oni het gevecht te moeten ver-laten, doch zij waren het volkomen eens dat zij de Duitschers) loch zouden1 hebf ben.' De soldaten die l'ia^r het front U'ok ken stapten in kadans op de woorden : Passerons pas, Passerons pais. l.Zij bre-ken niet door). Een kapitein verhaalde dat de kanonr nade hem het denken verhinderde- Een uur lang speelde in zijn hoofd het ge-kend fransche liedje: „La Petite kinoise". De officier kon het van aioh niet kwijt gieraken. Hij moest geweld doen op zich zelf om een bevel te geven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume