Belgisch dagblad

130582 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 03 August. Belgisch dagblad. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q814m92d57/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

aa<3 J eargang:, yitra:»^.<ï3 ^■crGttrsi'crs - mrr. *>ta——.y-, h * ,i, '|| ■ nij,' r^o. a?*» AJBONNEMENTEN. fer 3 maanden voor Nederland 18,60 franco per post. Losse nammers. Voor Nederland 5 cent, foor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Teiefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD Werschijnend te 's-Gravenluage, elken wsrkdag ie 12 ure mïddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYE ET ENTIER Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. t).. . n a ni* i' n In het nauw. T De G a 11 o p h o b i e is bij zekere ffjfminganten een ongeneesbare ziekte. Dit is eeno der kwalen, waairaan de imaiftsche beweging ket meest liidt en de ipaamsahe eischen, in wat zij wettig, kunnen zijn, vele Belgen vardacht doen [ypQrkomen. Wannser mon met die flaminganten daafovcr spreakt, zullen zij luid schreeu-wçn, zij zullen de godçn tôt getuige aauroepen dat zij niets tegan Frankrijk, da Fransche taal, noch tegen dèn Fran-'eçhen geest hebben in te brengon. Ër lcoman nochtans gelegenheden voor, dat, ondanks al die loocheningien, zij ijèrplieht zijn hct uiepste van hun ziel bloot te leggen. Niais stoot meer tejen de borsi van overgroote mecrderh&id der Belgen dani 'jttt warJ-rouwen, oni niet te zeggén haat, y,elken ze.iere gaheele activisten of halve "activisten tcn aanzien Van Fi'ankrijik Içoesteren. Het is stcllig de reàen , waar-opj! Walen instinklmatig, door een aard van redexe, de Vlaamscha eischen be -kampeii, die zij anders uit eengeeetvan rechtva.ardigheid met fceide handen zouden goedkcuren. Zoo is het Ook gc3teld bij een aantal yiamingen, intellectueelen, liamlclaars, in/ dustrieclen, werklieden, die wettn, dat er àlLjjd sedert eeuwcn en ook nog heden, pa>. & betrekkingen bestaan lxehben tus-scùoV Frankrijk, en België. Trouwens veu-geten de Belgische patrioten, Vlamin-geu en Walen niet, dat Frankrijk ons als heeft helpen d'oopen. Stellig was wijlen de heer Fr. Schollaert voor eeni-gp jaren de toïk van de gansche Kainer, eenige dweepers uitgeizonderd die niet een monsieur Combes op den neus llepon, — toen liij Levé Frankrijk! riep. Bovendien mag men zeggian, dat Frankrijk zich nooit met onze buitenlandsche p.olitielî en vooral xxietm,et onzen taalstrijd jtieelt gemengd. Men mag zeggen, dat de Bieasta Fransehen niets van onze taal -pvestle begrepen. Zij. zijn haien niet wij- j %pr geworden. Wannecr ftamingauten . . geiegenbeid badden, hunne eischen voor Fransehen als Maurice Barrés of Mestrol, j ^e men niet zal besehuldigen vîjanden l .y:oj. den Fransohen invloed in het bui- • tpnland te wezen, te iaten kennen, ga-ven ui& Fransehen a priori hun gelijk. Ziy deiea het met de edelmioedigheid, die. bun ras kenmerkt. Men ziet dus dat de Fransehen als Maurice Barrée of Mistral, yiaanleren, noch tegen de Vlaamsche be-jpeging koesterGn. Is bet daarom niet qngekoord, in een Hollandscb blad als N i e u w e Amsterdammer van 2§ Juli, als antwoord op ' den t^tenden brief, waarin Johan deMeester dôn activât Mane de Bom, op zijn plaats zçtte, een schrijven te lezen, waarin foorden voorkomen als : Doop Fran -hen ged-wongen te worden eigen taal en ézen te verzaken, gelijk dit met de Vla-iulngcn in Noord-Framkrijk, en in België Het gcval was. Dit is door Lodewijk Simons onder-teckend.Deze treelt een beetje oveiral in ■ de Hollandflche pers, als het onfeilbaar rra-kel op. Hij is een van de Hollandsche panne ierlandistcn, beschaamde pro-Duit-schers, peters van het activisme en ge- zworen vijanden van de Belgische een ■ heid. De heer L. Simons gecit zich zekei geene rekening van het potsierlijke dooi zulke shmaniteiten te schrijven ovar lan-den, waar bij missshicn nooit den voel heei't gezet. Meent hij dat wij ons geen rekening geven van den graad schuld aio hij; heeft. hij eenigen van de zijnen in de lafïe onderneming, om België te pogm te ver-deelen, wanneer België vertrappeld wordi d,oor de Moffen en door hunne activisti-sche panneerlandistische. vrienden ? Moesten die hegren in luun woede slik-ken; zij mogen zeker zijn dat na deze drie jarfen giemeenzaam lijd,en en roem Frankrijk en België voorlaan aan elkan der giebonden zijn door het gemeenschap-pelijk vergoten bloed. Indien deze otxrlog door een vreda, dit er geene is, moest eindigen, indier Duitschland al zijn haren en-»snar&n Le; hield^ is het stellig dat het H. Ver-bond der volkeren, dat thans teger Duitschland is gevormd, opnieuw zou ge-slaton worden. In die voorwaarden zal België aer kruis xnogen maken op dit stelsel van de papieren neutraliteit, die ons met -gebon den handen en voeten aari den inval er aan zijne gruwelen heeït ovorgcleverd. België zal met zijno gealliccrden vai nu, waaronder Frainkrijx, politieke en eco nomisclie verdragen - siuiten, die voorze ker miaar van deïensieven aard zulleii zijn en aan de heilige Fransch-Belgische vriendsehap een duurzame bevestaging zullen gaven. Die gedaehte werd den 1^ Juli uitgedruk-t op het congres der Bel gische comiteiten in Naderland te Neuzen in een dagorde, die eenparig werd toe gejuicbt. Onjniddellijk hebben wij den B( e 1 g i schen Socialist van K. Iluijs mans en Vrij België van den heej Van Cauwelaart met geweld verzet boo ren aa'nteekenen tegea de gedachten vai die dagorde en er zelfs de g,:ldigheid vai betwisten. De 'woede van dieheeren doe kamisch aan. Zij huilen de versleten deun tjes als : Wij zijn van vrije en-trotsche afkomst ; wij willen gasoe vassalen vai Frankrijk worden. Onze cultureelu auto nomie enz. enz. i Dit ailes is prietpraat. In geval vai een Fransch-Belglsch akkoord zal de taal kwestie een louter Belgisehe vraag blij ven, waarmede zich Fransehen nodh Hol landiers zich zullen te bemoeien hebben. De vraag is de volgende : Zijn de hee ren van Oauwelaert en konsoorten vai sneening, ja dan neen, dat nà dezen vree selijken oorlog, onze vreerede politiel moet geboden worden door een nauw vriendsehap, een earl'ijke medfôwetrkijig met Frankrijk, Ehgeland, Italie en onzi andere bondgenooten van heden en ool door een uiterste en wakende acfhterdoch ten opzicbte vain Duitschland ? Het schijn dat de vraag zal besproken worden O] het aanstaande congres der Belgische comiteiten van Nederland te Leiden. Daai zal men den heer van Oauwelaert, aai het werk kunnen zien. LOUIS PiÉRÂRD. De marteîiog van Servie. ■ ~ Het efficieel verslag emtient de maite.ity1 van Servie is bij! Van Holkeima en Warendarf ta Amsterdam in het N^d&rlandsch verscr.e-1 Men Sipreekt sfcaeds van Dnitscte gruwe^n in, Bolgio en in No:oad,Frankrijk. Vergeet meti 'niet le veel de gruwelen de)r Oostenrijlkors, won g a ren en Bulgaren in Servie? In het bock van Dr. Van Tienhoven h ad don w© reedit afsohuwelijlkfâ stalen van hunne cn-idiensclielij'kheid galieziein. Het officiel:! verslag bevesligt die gruweidaden. Dis Oostenrrjkschfel [ Hongaarsohe autariteiten vcioren 'die Servi;chiej Stirgerbevolking in massa weg, zonder de kindereto, de wouwen en de grijsaaids te éparen. In een enkele stad bracht mien 35003 Ser-vische gedoporieerden bijjeieln. Da Bulgaien JSonerl zich nog wraeder. Er zijn Servische stëden, waar bijna de gehejale bielvolking is W'eggevo^id. Zelfs is-het qr ziqo' onmenschiei-Ijjk tcegegaan, dat een Bujgaarscîi preîaat z^ich verplicht vce'do ta ^riabastaorieln. In ûcioaidelijk Servie vcefde mien aie Parlem|ejnts-lelden, doit-ors en priesters weg. Aile godd|e(-lijke en menscheHjfce wetten wiarden. ovetr-traden. Bulgaren, Oosfcenrij'keTs en Hcun-fgaren, willen het Servische vculk stelsel ma-tig uitroeien. " Bovendian recruteeran zij Servitrs swclc 'hun loger. Intusschen voorsn de Oiostenri|iye(rs eorioig in het bazette Seryië telgen deu ortho-doxen gjodsdienst. De kerken wo'.dan als ipoardenstal'en gebi-uikt. Da Sarvische taal werdt onderdmkt Idloor de bondigenooien van hen die het Vlaamscih en liet Poolsoh activisme in het leven hebblan gerclepoin. Het Juliaansdi kalenjder en het ©igenaar-(lig Cyrillisch alphabet worden verboden, «venais de tetterkundiglel werken van da Sar-vischa sehrijvars. Allie Sorisâscihiei gchotLén zi|a gesioten. In de weiniga cjpengelat)e(n schclen: niag gean enkel Servisch onderwij'zer .Itefs geu vtn- Do katholieke gcidsdienst woirdt mis- bruikt vC'Otr de Oostenrijksche propagande Do nationale musea z'ijh 'lieeggapiunderd tleha einde de herinnering aan de ServischJel ge schiedenis en het Servisçih nationale leveti uit te roeien. Men wekt* zialfs onder de Sei viërs gevoelens [yan oddierwoiipanheid aai do IîabsbangOrs otp! In het do'or Bulgaiij bazette Servië oviertieft de ontnalionalisiebrixn nog de propaganda der Habsburgers. Di Bulgaren streven naar de vernieliging de Servische kerk. Vele Servische priesters wea den vermoo'rd of naar BlxJgarije gedeporteeïlc , €p hunne baurt trachten die Bulgar ai d Servische taal geheel uit te roeiejn. Zij1 ' vsi n;elen zelfs Haariom ailles wat in de Sei v'sche taal is geschreven, tot zelfs jde arohk ven, dé nationale moinumJenten en men w: van de Servische kinderen Bu garoa maker Bulgaren, Oostenrijïcers bn Ëoingaran 1k oegen sleciits ean doal: de morcedo mepr van een geheel vo-Ik. En daarom pnotesteert de Sie!r!visohe regf?|: ring ten ernstigste tegen dia scihending va het Internationaal recht, van de wetten de menschelijfcheid en van het beginsel de nationaliteiten. , ,Wij, veidrukte Belgten, vcegteto. offize ' pre testatie bij1 die van onze dapipexe) en oiag)e('uli kige bondgeneo'ten en Wianschteln sippedig hje|j stel van Servie. , Gedenkteeken ter eere van België- De Braziliaansehe boxid voor de ge allieerden heeft besloten eefn gadenktôekei ter eero van België op la richten al: hulde aan ons laaïfl weik een, voorbeal/ van heldhaftigheid en lipan dooï d« eeuwen zal wezen. Dit gedenkteeken za bij openbaïe insohatrfvingen tot stand ke men en geboiuwd uit materialen van ail landen die België sympathie toedriagen De Fransohe xageering 'zal varzocht woi den het geîdlenkteeikcn ,uit te voeren ui naam van de beschaafde landen. B E R 1 C H T. Bij het ter perse gaan van ons b.'ad zijn onze draadlooze telegrammen nog niet aangekomen. Links en Redits. Koren op den molen van den vijand. Het was te verwachteii dat de ong^luk-kige artikels van den heer Van Oauwelaert tegen do nationale jegeering van Ste. Adresse den vijand. zoud&n dienen. La Belgique van BnïSsel van 30 Juli, no. 973, resuineert dit artikel, en schrijft: „Le „Vrij België" craint que lti groupe amiexionniste, qui a pour organe Le XXe Siièc le et dont le chef est M. de Bro que ville', ait encoie gagné beaucoup do terx-ain." Het blad der ge-hroeders Ilutt heeft zepr goed de per-fiode slrekking van de ' artikels van dien heer Van Cauwelacrt gevat. Aan te stippen dat de brandJjom x-ceds den 28 Juli uit Den Ilaag aan. het Brus-selscà blad werd gestp-uid..,. De secretaa-is van het officiel Belgisch Comiteit wordt géstraft larxgs waar hij zon-digde.Dultsch gestook. Hetzelfde Nr. van bot moxfenblad- bevat een uiterst boo&aaxdig artikeTtje met ^ den tited: Les Belges à l'étranger- Daarin wox-dt tot stichting v^an onze lezers, die aldus kunnen oordeeicn lioe da gecensui-eeidie Duitfcche pers in België liegt en bedriegt het volgende gesciireven: „In Ilolland ha?rscht v0ile tWeedx-acht in het kamp van Agramont. D3 Belgische bavolking is er in tvvea schojpj kampeix varde&ld, die in openbaïe vijandsehap ver-kesrexx.Zoo is bat dat onze confrater Louis Piérard van Le ,S o i r van zijin vooi'-namen heeft moeben afzien een confe-rentie- te houden in het kamp der ge-interneerden te Zeist, d.aar de -tegenpartiji zijn stem overschi«euwde met de krefcen: „Jusqu'au bouti A l'ï"seri Embusqué i VenduI Royaliste!" L. Piéraid die tw.ee kolommen in. zijn blad L'Echo Belge aarx die gebeurtenis wijdt, klaagt bitter ovar den geestestoa-stand van zekere lagen en verdedigt zich energiek een „emb>usqué", een „vend'u'" etï een •j,roy&!iî'te>" î<., zijn." Baron Beyens (Wij vernemen elat baron Beyens met zijn gezin naar Saint Jean de Lutz is vertrokkexx, waar hij den zomer zal door-brangen.België en Duitschiand. LONDEN, 2 Augustua (lieuter.) De arfci-kelan die den laatsten tijd in Duitsehe bla-d)en zijn verschenen over de toekom5t van België, zijn in Engjelandi met zorg gelezen, vowai een artike! in de Deutsche Tagies-zeitung, 't ^Yelk zegt, dat België cmdoi Duitsehe heerschappij moet komen, onxdiat Duitseliland Belgiëi zal weten te yerdedigen, terwijl de Belgeax zelf tot verdediging niet in staat zijn, en onxdait voor Duitsclilaicd het gevaar dreigit door België heen te worden aangevallen. Bovendien aoht man ean arlikel van Theodor Wolff in het Berl. Tagebl., waarin op de dubbelaixmigiheid der verkiaringen van den nieuwen kà/nselier ten aanzien van die kwestio van jnlijvingan wordt gewezen, een bovestiging van de in Landlan gamgbaire maaning, dat Duitsohàata)dj's inlijvingspeli-tiak oagewijzigd is gebleven. UETOESTAND DK>oir de stiatogische lxcogten van Pilkem het Hoioge, den Frezenbetrg—Westhofa^, er Hoilebdie te bazetten, bejhecrschea d- Ifjnd genoatan een deal van de e^ntralo hcogvlakbi van Wos t-Vlaanderen. Zijl krijgen zicht on Staden, WestRotoebeke, Passchendaele, Mcor sleJo en verder Hcnejigiliede iejn dan Kezelbcrg ' De geallieeiden willen zekeir spelen. Daar om hebben zij1 Langemark en St. Julien, aai de derdo Duitscha linio ontruimd, vast be sloten bij' jde eorste galeô|e|aheàd b&ide pjaat sen V'Opr go«ad te beziattem met ZpnrMjeJôei. da ook in hetaellde geval verkeert. Onz.e geai lieexden hebben het ic>verwiciht ap Let stuJ van de artiliarie. Da taktiek overweldigelne aiiillerievuuf en dan irnanteïie-aanvallen, i: cens te mtear miqt succès tcleigqpast gewesst Trots het slecht we|der bfflven do vex kenningon niet stil. In Vlaaniïeran wetrdei het bosch van Hojuthulst en hot station van BoesseLare door Fransche en Ba'.gisclu vliegeurs bestookt. Aan (3e Hindenburglinie bïjviefn de Engel schen da baas, terwîjll da Fransehen het held haftig volhouden aan dan Chemin -deis Diames Aan Prceth en Dniestar blijVen dei Cen Iralen de bovenhand behoiudeit Cz'ejrnoivit: zal een van deze dagen vaïï'eln. Broesiloiff i door Kcrinloff vervangten. Zal' het holpej van koetsiar te vorandaren als de diligjeintii den berg afirolt? De'.bravia Russische r^vo lutionnairen die de tudht van eeln Befgisch burgerwacht in hun legar wiliden invosr(e(n hebben zich doerlijk vergist. Als de gansohe Rusiûche ravolutie maar nie eindigt als in 1905 met het hcrstel van he Kaizcrrijk. De monarchistische beweging win wald. Van belang is de benooming van Baror Von Kuhlmann tôt minister van buitenland sche zalcexï in Duitschland. Hij wordt ge roemd als een knappa diplomaat, een lèôi • basten onder do Duitsehe diplomatoin. Legerberiohten der Geallieerderi De siag in West-VIaaeitieferâ. \ Aile Duitsehe tegenaanvallen loopen te pletter- — De twee eerste Duitsehe verdedigingslinies in handen van de geallieerden. — De Engelschen verjoegen den vijand uit hernomen stellingen aan den spoorweg Yper-Roesselare. De strijd aan den Chemin des Dames- — De terugtocht der Russen naar Czernovitch. — Korniloff opperbevel-hebber van het Russische leger. Vas', het îVestelijk front. Ket Engelsche legerkericht. LONDEN, 2 Aug. (Reuter.) Officieel: Gedurenle de laatste twee etmalen heeft het voortdurend hard garegend. In de nabijheid van den spoorweg Ype ren—.Roesselaere, waar de vijand er gis-termiddag ten kostan van groote vexiie-zen in geslaagd was voet' te krijgen in onze voorste stellingen, hebben wij de Duitsehe infanterie. gisteravond in een te-genaanval op aile punten weer terugge-dreven en onze vroegere linie geheel her-steld.Op de rest van het slagfront bij Ype-ren geen verandering. Ten Z.O. van Hargicourt hebben wij ■ een geslaagden overval in de vijandelij-stellingen gedaan en krijgsgevàngeinen gemaakt. LONDEN, 2 Axig. (Rauter.) Officieel avondbericht: In den loop van den och-tenel en den middag heert d.e vijand een reeks verwoede en vruchtelooze pogingen gedaan om den grond ten N.0. van Ype ren te heroveren. Den toenamenden om-vaixg van de verJiozen niet tellend, heb-ban sterke afdeelingen vijancelijke troepen bij herhaling onze stellingen van den spoorweg Yperen—Roeselaere af, tot St. JuJien aangevallen. In aile gevallen werden de vijandelijke linias r|ioor ons artillerie-, sper- en infanterievuur gebro-ken en uitaengejàagd. ' ©xr-.ro woepen overvielen gisternacht vijandelijke schansen ten N.O. van Gouzeau court en berokkenelen veel verliezen. LONDEN, 2 Augustus. (Reuter.) Reuteîr's oorx-espondent in het Britsche hoiotfdkwartier seint dd. heden s De Duitschers zijin. k^arKijkelijk erg vetfr bouweraexd, dat wij1 zoo veel hoog tcïiein langs den rug van Pilkem hebben vermees-terd. Ze deden verscheilden v|eirtwijlMde tegen-aan1. allen. Ons ovarwicht op het stuk van de artillerie maakt het ons geschut moigelijk, een gestadig spervuur op de versterkings-troep«x gericht te houden. Atlossingstrcepen zijix.. daar docxrheen opgevoerd, voo'îdat ze zich ook maar eehigszins tan aanval kenden bereiden. Eén iéit koimt met elken grooten slag in een schelter Jicht te staan ejn wel,*dat djes partij. die in artilleriemacht do baas is, van naar infanterie het mteeste partij kan trekkiejn. Bif den vooruilgang van iverleden Dinsdag lraididen onze troepen eigielnlijk maar weinig te vechten. De gesteMheid van die|n bodem bemoeilijkte een doiei'.trefMaden bijsîand dooir do artillerie. Ik geloiof, dat de beste maatstaf, voor het lot dusver door ons behaalde succès schuilt in bet draadloioize teiegtram uit Duitschland, heiwelk er aoo- nartelijk op los liegt, dat bet op ons alierbemoiadigendst werkt. Het verlies van /wigeveor 100 olficieren )e(a heel ' wat mear jdan 5000 andexten als gevangecaen alleen voor een groote overwinning uit te kramen, is het blijk van ean eigenaardigen * geestestoestand. Mogen' za nog veel maar t zulke'' overwinnengan behajen ! Het Fransche legerberichf. 1 PARUS, 2 Aug. 's Middags. In België du'urt het slechte weer voort. Groota " bedrijvigheid van artillerie, van ten O. van Braze en Laonnais, tôt ten W. van ; Craonne. In de streék van Allemant, tij' : dans een kleine operatie, hebben de Fran-seben 24 gevangenen gemaakt eix een 3 mitrailleuse genomen. Ten O. en ten Z. ' O. van Reims hebben de Duitschers een aanval beproefd, zonder résultant* Op den 1 linkeroover van de Maas hevige artiile -^ riestrijd tegen negen uur 's avonds. 5 ' De Duitschers hebben* zonder résultant bun aanvallen hernieuwd in de slreefc van het bosch d'Avocourt. Duitsehe aanvallen in dezelfde streek, evenalsin het ' bosch van Appremont ten Z.O. van St. \ Mihiel, zijn geheel oiislukt. Niets bijzon -1 ders op bet overige gedeelte van het ' front. 3 PARIJS, 2 Aug., (Havas.) Officieel h avondbericht: Onze artillerie heeft alla ï pogingen der Duitschers om Bixschoote , aan te vallen verijdeld. Tusschen 21 en 31 Juli hebben do t Fxansche vliegetrs tal van Duitsehe toe-; stellen geveld en bovendien 41.000 K..G. ; bommen op verscbilJende plaatsen ge-worpen, o. a. op de stations van Roes-l selaere, Metz, Th'onville, op kamp en in het bosch van Houthulst, bij Spmcourt in het Suippe-dal en op munitiedepôts in • de streek van Laon. Er is veel schade aangei'icht. Vaa iiet Oostelîjk front Het Russische Legerberichi. PETROGRAD, 1 Aug. (St. P. T. A.) Officieel. Ten N.W. van- Brody in de streek van Dcebzarkof heeftjdo vijand na een krachtige artillerie-voorbereiding, onze stellingen aangevallen en er een gedeelte van bezet. De aangevoerde reserves wierpen er den vijand na een warm gevecht weer ait en hesrstelden den toestand. In dit gevecht onderscheid-de zich het 4l9de regiment. In Galicië hebben onze troepen, in do 'richting van Trombovla tot het offensief overgaande, den vijand in de buurt van, Grzymalow aangevallen, dat zij al vech-tende bezetten. Herhaalde pogingen van: den vijand om ten N. van Goeesiatsin (Husiatyn) de Zbrucz over te trekken alsmede aanvallen met overmachtige strijj krachten op onze stellingen tusschen de Zbrucz (hier ontbreekt iets. — Red.) Do troepen leden zware verliezen, voor- ' al onder het olticierscorps. Tusschen den Djnester en de sjxeak van Zaloetsjié, Germanofka, Oestie en BrakoepeT (viel do vijand aan ?) en dwong onze troepen na een verwoed gevèc'nt op somimige plaatsen naar den anderen oe-ver van de Zbrucz terug te trekken. Tusschen Dnjester en Proeth is de vijand in den loop van den Slsten voort-gegaan met hardnekkige aanvallen te doen, vooral langs den zuide'djiken oever -•n,. Jo» m ictngfo a en" \v t:_; vun Czernowitz. Na eén reeks van aanvallen afgeslagen te hebben, waren onze troepen genoopt eenigszins naar het oovsten terug te trekken. ! In de Karpathen zijn onbeteekenea-de aanvallen van den vijand in de buurt van Sipitoel afgeslagen. lit de streek van Brjaza zijn onze troepen eenjgszins achtenxitgegaan. I l'ETROGRAD, 2 ugustus. (P.- T. A ) Officieel: Ten N.W. van Chotyn, tus.ehen Zbruca en dm Dnjestr hebben onze troapèa hun stellingen in de streek van Kudrinoe en Miélnica ontruimd. Tusschen Dinajster en Proeth blijlft d« vijand zijh offensief ontwikkeyen en richt zijn grootste krachtsinspanning langs den zuidebjken oever vaTx den Dnjastr. Gister*e(n bij het vallen van den avond heaft de vijarif Peiehikovoe, Czernyipotek, Dioibrinovee, Ho-rosche>utz en KuczuTmik (ten ncoiden van Czernowicz) beziet. Onze troapeo. zijn naaj het oosten teruggetrokken. In de Karpathen heeft de vij'and onze troepen ten westen van Putna taïuggoJieren. in de streek van Russa Moldavica zijn onze troepen ,na ean aanval van de Oosten-rijkers te hebben afgeslagen, tôt het offeinsief overgegaan, hebben den vijand ta.uggevvoir-pen en 2 elficieran en 152 solda'en gevangida genomen. Bovendien hebbeta zij1 8 machine-geweren vermeesterd. Vau liet Raeiaeenscbe front. Het Russische legerbericht. PROTROGRAD, 1 Aug. (St. P. T. A.) Officieel; Ten Z.W. van Kimp dung, in de streek van Negrei, hee-'t de vijand onze troepen aangevallen . en hen eenigszins teruggedrongen. Aan het overige front geweervuur. l'ETROGRAD, 2 ug- (P. T. .) Officioalj In de streek van de steden Paouch (?) en Iamun'telu heaft .de vijand onze troepen' eenigszins naar het Oostan teruggedrev-eln, Op de rest van het front gOwearmur. Van het Zuiiïeïîjk front. Heî Italiaansche legerbericht. ROME, 2 Augustus. (Skfaini.) Officieel.. In dan loop van den dag Van gisteren ig do vijand c'rukker aan den slag geweeet^ doordlat hij onze voerste stellingen in het Coincei Laghi (Résinai), leoosten het dal Maiora (Brentaj, ten Z.W. van den Monte Croee, ojp de helliwgen van den Bizone (Saa Pellegrino-dûl) en ten N.O. van Plava met patr&cljee traehtte te veTO^sen en soins met fiksclxe dolachementen aanviel. Overal door onze w;vakzanie eirtillcria gestuit, mosBfc hij met verliezen terug, waarbij hij mate-riaal en eenige geva; gonen in onze handen liet. Op het Julische front houdtliet geachufer vuur a»n, nu on dan tamelijk lavendig.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume