Belgisch dagblad

261 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 20 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 23 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t14th8cn6m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2d<? « ^r-T-s-ang-. VRIJPAG SO APHIL 191Î, 3>îo. -184. m abonjsementen. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nunxmers. Voor Nederland 5 cent, voor Buitenland 7'/a cent. IDen Haag, Prinsegracht 8$ Telefoon Red. en Admin. 7488. BELGISCH DAGBLAD -, —- "i l hUâl.tÇU SKlBa lferschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ■ ■ .11. ,... M, — .I— ■ .1— — II. III.. ■■ I .1 «Mil ADVEETENTIEN, Van 1—5 regels f 1.60: elke regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50: elke regel meer î 0.50. London : Diion Eonse Lloyd* Avenue E C. Pariis : 7 Avenue d'Antln 7. Het toekomstig België. Oe boschbouw. v. Onze Britsehe en Fransche bOndgenooten iiju thans meer dan ooit doordrongen van île waarhedd dat het een noodzakelijkheid is, een werlc van vaderla ndslàefde en rede de landbcuwvoortbrengst te verzekerem en te ontwikkelen. Voor België is piicht nog ononfcbeerlijker pmdat het op zjjn eng gehied meer dan .7.000.000 inwoners telt- Mijn vorig artikel besloot ife met de woor-cLen : eerst voedsel voor den mensch en damna voor het dicr. Welke zijn dus de voedingpùanten van eer-ste noodzakelijkheid ? Eerst en vooral d<i tarwe waardoior het brood, als basis .van onze voeding zou ver-jsekeid wezen. Laat ons niet verzuimen on zen to&vlucht tôt het zomergraan te nemen. Ondanks zijn zwakkere opbrengst kan het de grootste dien-sten bewijzen wanne:r het wintergraan niet yoluoende is. Nâ het graan komen de aardappelen- Hunne schaarschte doet vele menschen lijden. (Zekere gronden en middens passen niet aa:i de kultuur yaa tarwe. Men moet haar daa vervangen door j'ogge, die ook meel voortbrengt dat zeer gewaardeerd Is voor de broodbakker. Vroeger stelden do menschen van de buiten er zich mede tevreden in een groot deel ,van ons land. 1k ken er nog die roggebrood boven tarwe-brcod verkiezen. Het eerste is diikwijls rijr ker aan voedsel dan het andere, ondanks zijn bedriegelijke witachtiga kleur. Maar nood dwingt. Men zal gelukkig we-zeu het zwart brood terug te vinden wanneer 1iet ander er zal onlbrekem. Do rogge lcvert nog andere voondeelen op. Zij brengt zeer veel op iin de gronden van mindere kwaliteât die geeno tarwe kunnen opbrengen. Zij is sneller rgp. Aldus bekomt men een yoordeeligen oogst. Le raap is een zeer waardevol voedsel voor het vee gedurende den winter. Zij houdt de zuivelopibrengst recht in ©en groot deel van het_ land wanneer de kocien niet naar de weide meer kunnen gaan. ilet graan vindt eehter vijaaden in het groot getal vogelen der naburiigje gronden. Ook wordt de gezaaido tarwe dikwijls ver-skmden vooraleer zij rijp is. Do rogge ontsnapt meer aan diei plaag. Ik> kleine vogels zijn ea' niet o>p verlek-kera, wèl de kraaien en de raven, die 's winters schade aauriehten wanneer. de rogge in vollen grand, in schelven is op-getast. ' Sneeuw en vorst zijn schadelijk vootr de roggeschelven. Weldra is het strooien hulsel ddor den zwerm kràaien afgerukt en aldus kunnen zij des te gemakkelijicer tôt in het binnenste der schelven dringen om er het eten te zoeken dat de bevroren met sneeuw lxdekte aaide hun ontzegt. Kraçhlige maatregelen zullen vereischt worden om zekéro soorten van vogelen te vcrnielen of tenminste er het getal van te yerminderen. Laat ons dus aile middelen gebruiken om het meest mogelijke meel te bekomen om brood te bakken, alsook aardajppels. Aan beide voortbrengselon zal men altijd een beetja vet kunnen voegen wat aldus niet volroaakt rantsoen zal wezen om den mensch te voeden. Daarna zullen wij er aan denken het tïier het noodige tel geven. Een oude Beigische iandbouwer. * * * Het economische yraag- stuk. « ,Wij ontvingen (liet volgende schrifvien. dat van durf en jiniiiatiiief getuigt en herinnert aan de leus pnzer vaderein: Help u zelf, zoo heljpt u tîod. _ Naar aanledding van jiwe waardevolle ar-tikekn, oVer België's econoaraisch herstel, en bijzondei' die yan 22 en 30 Maart 1.1. en van 3 dezer, heb ifc de eer dfezen oproep aan do Beigische yluchtelingein te rjohten : lo. Zeker is het, dat hier, in Holland, vale Belgen verblijyen wfcr woningen en andere gebouwen door de Belgfbçhe militairen af-gebroken of wier Jjèplànliîgen vernie'd zijn; 2o. Anderen, wier gebouwen en -ewassen door oorlo'gsfeiten hetzelfde lot heibben on-dergaan;3o. Men zal er aantreffen, dite grondeige-naar zijn ein yan hunne renten leven en die na den porlog de gronden, die tôt lust-parken dienen of wel braak liggen, zullen willen ontginnen tôt het algemeen nut; 4.0 .Ook zullen er onder hedoelde eige-naren gevonden worden, die uit oorzaak van groote verliezen, verplicht zullen zijn, eenige bijverdiensten te zoeken. fio. Eindelijk zijn er lanjdbouwers, die door verscliiliende gevallen, ook veel zullen geleden hebten, en veel moeilijkhcdn zullen ondeivinden, om er zich terug qp1 te werken enz. Aile bedœlde pefsonen zouden veel be-lang hebten : Met _ comiteiten te vormen, caiderver-deeld in oommissiën oni de verschilende gevallen lp Jbespreken en zooveel mogelijk vast te stellen, welke handelwijze vool- elk geval in 't bijzonder het voordeeligst zou zçn; Door aan zeer goedkootpe pr^zen o£ gra-tis-brochuren uit te gevetn, welke tôt hand-kiding aan de belangheibbenden zoiuden diç-nen. Met dat doel zouden eereleden zelfs met kleine bijdragen zich zeer yerdiensteiijk maken ; Om bonden te gtichten, die eerst hunne uitwerking zouden heblben, na onzetn terag-keer in *t vaderland; Om van de bevoegde ministerieën, van nu af reeds de noodige toelatingen, inliohtingen en medewerking te yerkrijgen. De personen, die aan de stichting van zulk comiteit vooa'_ Bergen op Zoom en lûan-streken zouden willen meidewerken, zij die in een of meer van die gevallen zich be-vinden, en degenen die hunne bekwaamheid ten dienste van het algemeen beîang zouden willen stellen, worden beleefd verzocht zich aan te melden of hun adres op te geven aan den heer P. van Geet (voor 't comiteit), Huijbei^sehestraat no. 10, Bergen Zoom. EEN PUTSCHS ABONNENT. MET@ESTI4MP ' > ' Het i& goed, het is noodzakelijk zich in het verstand te prenten dat het in het Westen lo&gebroken offenaief de be-Blibsende worsteling indondert. De aangevangen gevechten zullen voortgaan zonder ophouden, zonder ver-sagen, doch met den vasten wil om den vijand naar zijn land te jagen. Men vergete niet, dat 2/3 van het Duitsch leger op het Westen drukt, ten-gevolge van de revolutie in Rusland, Wiens leger voor het oogenblik buiten gevecht is gesteld, omdat eene réorganisa tie gebeurt. , Xiemand twiijfedt aan den geiioopteoi uit&lag, doch men moet aile ongeduld kunnen bedwingen en niet meeinen dat Koning Albert dezein zomer te Brus&el ?al wezen. De Duifeehera missen, . als zij mée-nen, dat het offensief tôt staan is geko-ffien, wanneer een leger adem haalt om opnieuw aan te vallen. Dit was het ge-1 a' voor een dag voor de Franechen, die onmiddelhjk zoowel ten Westen als ten (Josten van Reims opmeuw fhnke vorde-3 ingen hebben gemaakt. Thans h'ebben zij ; m het fort ConcV; en de linie tusschen La, f faux—Bra^y;e en-Laonois—C'retonnei—La ;)le-au-bois bijna rechtgemaakt, vele ge-A nngcnen en kanonnen genomen en zulks ondanks do aldanr opgehoopte Duitsclie reserves. Daarop moet een aanzietnli k !,lad als F r a n k f. Z e i t u n gi schrijj-v®n. :,Die I.age im Westen ist? nicht nur giit, aie ist sehr gut." En het blad voegt < bij, dat de Duitsehera het eerste deel ' uer velds.agen bij Arras, aan de Aisne < fi'nln- Champagne hebben gewonnen. gaat als meis hun broodrantsoen : 1 °P. het' slagveld zijîi de Duitschers 1 met weinig tevreden. Waar zijn de bombastige legerberidi- 1 -u van Vroeger ? Hoe bescheiden is c lhans het proza van Ludendorff. Is dat overwinnaarstaal ? Thans zijn de Franschen bezigi de ganache stelling ;der Aisne (plateau van Craonne) uit hare hengsels ta heffen en wamneer de nieuw voorbereide Engeische aanval, die binnen enkele uren of dagen zal gebeuron, bij AtrecM de Duitschers veiner achteruit werpt, dan -wordt, het garische centrum van de Duitsche opstel-ting in Frankrijk, de nieuwe Siegfried stelling inbegrepen, omgeworpen. Ook in Champagne hebben de Franschen nieuwe voordeelen behaald, wier uitbreiding den vijand weer moet tnboe-neinan Moranvilliers en Auberive zija flifit-ke winsten. Van de andere fronten kam alleen ge-meld worden dat Broœiloff leweindlger laat vechten in Ôost-Galicië; dat de ge-schut&trijd aan het Italiaansche front he-vig is. De oorlogsconferentie met de Entente. Radio, is in staïait, uit Washington hob -togiramma van die oiorloggiooinfeireiatia van lo veirtegeniwcioirdigieiis diar Entente met iVilson te piublioceren. Dit programme) Oïn-i at de volgende punten: 1. Bespirekingi der voorwaardeoi onder wel-ïe jnen over vredlesaiainbiedingien zou kun-iein) sj>reken, in gievatL de centralen ea* -voor-jtelden. 2. De vei-dieieling der voarsehotten ran S milliards amdw die ledien dier enLtate. î. De gtemeeinzeime maxhieoperaitiën tegendo luikbooten. 4. Stoun yan leivenisimid)dej,en, niimitia en mainmeni van de Enittentelegera • I»or Ameiikfl1. 5. IieMingi vam een nieuw AroerikfliaiDSch leger en zijn eventueel garni ik tegen Duitsohland1. 6. Het gebruik ran de hulpixTanoien van Oemtraai- en Zuid-Ameirika voor het giewajl dat de etaiteavan îet Laiijiiseh Amerika in den oorlog len tredeii. / Links en Kechts. Or. Abraham Kuyper orakelt. Voor zekere Hollanders is het een ziekte den neua te steken in allerlei zaken, Dr. Abraham Kuyper moet ook al orakelen over het besluit-wet van 14 April. Ejj schrijft: „Maar blijkt het waar te zijn4 dat men te Havre een strafbepaling, en wel een zeer zware strafbepaling, heeft uitgevaardigd tegen aile Vlamingen, die zich thans voor een „be-stuurlijke scheiding" tusschen Vlamingen en Walen uitspraken, zoo schijnt dit besluitons toe uiterst moeilijk voor verdediging vatbaar te zijn. „En zulks niet alleen, overmits deRegee-ring te Havre, zonder medewerking van het Parlement, geen nieuwe bepalingen in het Strafwetboek kan opnsmen, maar veel meer zelfs nog, omdat hiermede het zoo moeilijke en zoo ingewikkelde Ylaamsche probleem opnieuw een zeer bedenkelijken schampstoot ont van gt." In kalvinistische theologie is Dr. Abraham Kuyper sterker, zooals men ziet, dan in Bel-gisch recht. Het Vlaamsch probleem zal best opgelost worden zonder verrad ra en zonder pan-neer-landisten boven wier hoofd de Duitsche Keizer de hand houdt. ' De Nieuwe Courant en België. De N. C. van 16 April schreef : „De Beigische regsering heeft zeer strenge straffen aaogekondigd voor hen, die door den vijand te steunen bij diens wetgevenden ar-beid, de trouw jegecs Koning en Staat aan het wankelen brachten. Het is duidelijk, dat deze maatregelen allereerst bedoeld zijn om de Vlamingen te treffen, die de bestuurlijke scheiding met raad on daad doorzetten, in bestuur, onderwijs, enz. De daad der regeering, is er een van verdediging. Of zij verstandig is ? Of het niet beter ware geweest heel de Duitsche actie in de Vlaamsche beweging onmogelijk te maken door een ridderlijke ver-klaring omtrent de Vlaamsche rechten? Wij gelooven het wel. Déze stap zal slechtsméér verbittering wekken. En nu de regeering aldus, buiten het parlement om, de grondwet uitbreidt, rijst de vraag : had zij dan ook niet op dezelfde manier den Vlamingen tege-moet kunnen komen?" Wij drakken alleen bovenstaande als een nieuw staaltje van de takt van dô N. C. in zaken die haar niet aangaan. Sedert wanneer stelt die courant de wet aan de Belgen en aan de Beigische regeering, zij die zoo ver-ontwaardigd was door de tusschenkomstvan een paar geallieerde diplomaten in de zaak SchrOder ? Het antwoord der regeering. In Vrij België vraagt de jonge heer Hoste — net als hier boven de Hollandsche Nieuwe Gourant waarmedehy bevriend schijnt — dat de Beigische regeering eene verklaring inzake de Vlaamsche beweging zou afleggen. Dit zou voor hem een „groote zegepraal" zijn, maar de regeering heeft geantwoord met het besluit-wet van 14 April. Via Berlijn. Wij vernemen uit goede bron dat de Hollandsche socialistische Kamerleden Troelstra en Albarda, plaatsvervangende leden van het internationaal sooialistiseh bureau, via Berlijn naar Zweden reizen. Tegen den Vrede. De heer Herbette schrijft in de „Echo de Paris": „De> regeeringsdynastie der Hohenzolierns zal nooit worden vernietigd door een spontané beweging van het Duitsche voîk naar eeri ideaal, maar alleen ineenstorten onder het gewicht der teJeurstellingen en van het lesd, die het volk zal lij'den, en door de nieiderlaag van den generalen staf en van de buxieaucratie. Wie d)o Duitsche bestuurderai tegen die catastrofe wil beschermen. werkt in waarheid tegen de Duitsche démocratie. Ook de socialisten, die naar Stockholm gaan. Onder de neutralen, die zicih leenen voor die taak zijfn er medeplichtigen en dupes. Wjj willen ze nu niet aanwijlzen, maar het is duidelijk dat .aJUen, die werken voor de reaotie in Pruisen, tegen de democratische evolutie, die in Biérlijki merkbaar wordt, de Hohenzolierns helpen, en Scheidemann en zijn regeerings-sociaal-democra.tie steunen die vroezen de volksmassà niet mieer in de harud! te kunnen houden. De neu traie sooiialisten, die naar Stockholm gaan verrarden hunne leer st ellingen, tegelijk met hun vaderland, dat door het Duitsche Rijlk wordt bedreigd. Daarom moet nu, aan deze en aan de andere zijde van den Atlan-tischen Oceaan gezegd worden:, Geen vrede met de HohenzoL ler n's." Wa|, moet er dan gezegd worden van den Belg lîuysmans? Ahierika tegen Duitschland. De Argentijn«che regeering heeft bevol gegeven, dat de 14 Duiteohe stOornsdiepiem, die in de Argenfàjnsehei wateirs ligg«n, naiar de haven vain Buenos-Airea te voerenw In he* akiaatcfiroer te Buenos-Aires aàjjm vijf diooden, ongeitw\jfeld zàjm er meer. Het volk bedredgde bot Duitsche gezalutschap, wiens leden vam1 het dlak eau uit de veostere meit retvolvers «n: gewerea echoten. Oûdlamks de tusschenkoansjt van de pioiitâe is het bureau van het Duitaclie blad te Sao Piaole gpmsoit veni'ield. Te PatraMR heeft de feevoïklng de gebouwen dfâr Duitsche blaten m Ikina's beT beèMUtoife schade verooraaftkt. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST ONTVANGST DER SOCIALISTISCHE AFGEVAARDIGDEN IN RUSLAND. PARIJS, 20 April LwoSf en de andere leden der regeering hebben de vertegen-woordigea's der Fransche en Engelsche socialist.sche parti j'en ontvangen. De ver-tegenwoord'ger der Engelsche arbeiders, het lid van het Lagerhuis, Sanders, heeft verklaard dat de demoer&t'sche bevolking van Engeland gelukkig is zich met de Russische démocratie te vereenigen en dat de democratische overwinning m Rualand in het; vervolg elke mogelijkheid van oorlog zal uitschakelen. Wij zijn gelukkig dat in dezen tijd de Engelsche domocratie hand in hand gaat met de Fransche, Russische en Amerikaansche. De sociaiistifcche vertegenwoordiger Mou-let, heeft gezegd: Vooral de Fransche democraten gaven er zich rekenschap van dat het Fransch-Russische verbond noodzakelijk was voor het Europeesche evenwicht. Maar dit verbond kan niet anders dan met moeite hartelijk zijn zoolang Rusland onderworpen was aan bet despotisme. Het vrije en democratibche Frankrijk, verbon-den aan het vrije en democratische 11 us-land zal krachtig strijden tôt aan het eind, tôt aan de overwinning van het mi-litairisme voor de vrijheid van aile vol-ken en voor de verdwijning van den oorlog. In naam der voorloopige regeering begroette de minister van buitenlandsche zaken Mîlpekoff de Fransche en Engel-sche vertegenwoordigers. Hij verklaarde: Slechts wehjig tijd is er verloopen sedert ons bezoek aan Frankrijk en Engeland. Wij hebben met u aile yraagstukken van den oorlog besproken. Wif hebben toen gevoeld, dat gij vertrouwen in ons hadt, omdat gq ons persoonlijk kendet. Maar wij voelden ook, dat u vertrouwen vertroebeld werd door het wantrouwen ten aanzien van de duis-tere krachten van het tsarisme. Thans is ailes veranderd. Onze gemeenschappelijkai wenschen zijn vcrwezenlykt. Aan de vereeniging van de democra^ t'e van Europa heeft zich een nieuwe kracht gevoegd: die van het vrije Rualand. Wanneer gij in uw vaderland te ruggekeerd zi^t. verzoek ik u te doen weten dat het vrije Rusland dubbel krachtig geworden is. Dank zij de demo-cratiseering van al zijne instellingen, zal h Si, weerstand bieden aan aile tegenela-gen, die de oorlog met zich brengt en niettegenstaande de revolutie sfcreven wij het zelfde voorname doel na, dat de oor log ons oplegt. Wij kunnen zeggen dal de voorloopige regeering met een groo-tere intensiteit streven zal naar de vea> nietiging van het Duitsche militairisme, want ons ideaal bestaat daarin, in de toekomst allo mogelijkheid van oorlog t< voorkomen. Wij zullen den vijand met ve^dtabbeldd kracht ontraoeten, overtuigd van eem spo&digo overwinning. Kerensky nami daarop het woord en begi'oette de afge-vaardigden uit naam van de démocratie en de Russische socialisten en uit naam* van het Rustsische volk. Wij zijn heslo-ten, zeiue hij in hoofdzaak, voor goed een einde te maiken in ons land aan aile pogmgen van het impérialisme en ovsr-weldiging. Wij willen de dienstbaarheid van niemand, wij dienen de idee der vrij. heid, gelijkheid en broederschap van alla volken. OONFERENTIE DER ZUID-AMERI-KAANSCHE STATBN PARIJS, 20 April. Een telegram yan Bue» nos Aires meldt, dat de republiefc Argentiniai ae Zuid Amerikaansche Staten " heeft uitge-noodagd zich te Buenos Aires te vereenigen tôt een conferentiei waar de vraagstukken Len opzichte van den oorlog behande'd zullen worden. Verschillende teekenen yan instem» min g, onder andere van "Uruguay zouden , reeds door de Argentijnsche regeering ont< yangen zijn. Legerberichten der Geallieerden. Nederlaag der Duitschers aan de Aisne. Oe Franschen slsuken de duitsche 8ijn in en ^rei*®¥ei*ett Ssst fort Condé en verscheïdene dorpen ten Westen en ten Oos*en van Heimis. — 0e Engelsclsen malseei zich tot^ nieuwe aanvallen ge^e^si. — KafeEneSscrssis in Spanje. — ixeen §e®aas* van afsonsierlijken vrede vasmege Rusland. Van bet Westelljk front. Het Fransche legerbericht. PARISS, 19 April (Havas). Ten Zui-den en Zuidwesten van St. Quentin gïoote artilleriewerkzaamheid aan weers-zijden. Patrouille-ontmoetingen aan den zoom van het hooge bosch van Coucy. De Franschen hebben gevangenen gemaakt.Tusschen de Afsne en den Chemin des Dames hebben de Franschen hunne vor-deringen voortgezet ten noorden van Vailly en d'Ostel. Een Duitsche aanval op de streek van Courtecon is tegenge-houden door de Fransche machinegewe-ren.Meer naar het Oosten hebben de Duitschers gisteren tegen 6 uur ls avonds een zeer hevigen aanval gedaan op de Fransche stellingen" op het plateau van Nanclerc. Zij werden door het Fransche vuur weggemaaid en de aanvalsgolven hebben moeten terugvloeien met groote verliezen en de Fransche linTes niet kunnen bereiken. Gedurende den nadht levegdige artilleriewerkzaamheid in de sectoren van Lapigneul Dugodat en van La Pompel-le.In Champagne hebben de FransclieÎL hunne successen voortgezet in het bosch van Moronvlllers. De Fransche aanval-len zijn over al geslaagd. De Franschen hebben den Mont Haut genomen en ver-scheidene hoogten, ten Oosten daarvan, waaronder de hoogte 227, ten Zuiden van Moronvillers. In den loop van de gevechten van dezen nacht hebben de Franschen twee nieuwe Duitsche batte-rijen genomen. De Franschen hebben op het front tusschen Soissons en Au'oerive twaalf nieuwe Duitsche divisies geïden-iifieerd. In de streek van St Mihiel is een Duitsche aanval op de boerderij van Romanville mislukt door het Fransche vuur. De Duitschers hebben gevangenen In de handen der Franschcn achtergela-tenPARUS, 20 April. (Reuter). (Avoni-communiqué). Ten noorden van de Aisne gaaat de vijand onder onzen druk voort terug te trekken naar den Chemin des Damies. Wlgl hebben Airy, Jouy, Laffaux ©n het front van Condoîbuet en hlijiven in nauwe aanraking met den vijand. Wij namen een sterk stcunpunt ten noordem van Huntehise, waar bij wij 500 gevangenen maakten en 2 kanoiinli nen na m en, van 105 m. M. Ten wies» ten van Bermericourt maakten wif belang. rijfce vorderingen en namen 50 gevangenen. in het bosch van Moronvillers. Wij strekten onze stellingen uit ten Noorden <van" den Mont Haut en sloegen daar ojp den Mont Courillet twee iegen-aanvallen af. Ten noordwesten van Aube-rive namen wij echitterend ever een front van 2 K.M. eon sterk georganiseerd loopw gravennet, dat Auberive met het bosch/ van Moronvillers verbond; wij sloegen den vijand terug tôt den zuidelijken rand v-an Vaudraucourt, waarbij wij 150 gevangenen maakten. In de Argonne sloe-gen^ wij den vijand gemakkelijk terug, die^ een aanval deed op een van onze loop.. graven bij Bolante Met Engelsche legerbericht. - LONDEN, 19 April. (ReuterJ. Off. Del Engelschen verbeterden vannacht hun stelling een weinig ten Z. van Monchy le' Breux, Vandaag kwamen zij ver der vooruit ten' 0. van Fampoux en in de Duitsche, Ioop-graven- {en Z.O. van Loos. Van bet Znidelijk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 19 April. (Ag. Stef.). Oif. InJ het Lagarina-dal veroorzaakte het heruieuw* de, doeltreffende vjlur van het ftaliaanseh! geschut van het grootste kaliber op het: station van Calliano groote branden, die, aangewakkerd door den wind, aanzien]rRce afinetingen aannameu. Sien meldt kleine gevechten in het Lafi-sadaal, in he-t dal van de kleine Rio( Freddo (Posina-beek, Asticoj en m dei omstreken van den Passo del Cavallo (aani de boyen-Butj. De Italianen namen eenige( gevangenen. Aan het Giulia^front werd de ai-tillerieH Averkzaamheid ook gistexen lieviger in del zone van Gorizia. Op den Karst Lrakenl kleine Italiaansche gvoepen, door de duig-sternis begunstigd, door de ijzerdraadwm spemng van een vooruitgeschoven Oosicnj-rijksche post ten N. van Castagnavizzai en bezetten deze bàj verrassing, de vep. dedigers gevangen nemen de" en wapem(i en munitie huit makende ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume