Belgisch dagblad

1294 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 14 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0p0wp9tv18/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ïste ^aargang- ZONDAO 14 eu MAANDAG 15 HOVEMBER 1915 iso. 52 ' ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post. Lossè tiummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland 7'h cent. • Den Haag, Prinsegraclit; 39, Telef. Red. j A dm. 7433. BELBISCH DAGBLAD ADYBETENTIENÎ Van 1—5 regels f 1.50- elk» regel meer f 0.80 ; Reclamef 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixôn House Lloyda Avenue E. C. 3estuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBÎET. Redactie : E. PREUMQNT — L. DU CASTiLLON. LEVE DE KONING! Deze kreet zal heden — met Kern Lu g Albert's naamdag — met crkentelijkheid .en bcwondcrixig worden aangeheven door al de Belgen, di,e een oprecht gevoeî van yaderlandsliefdê in het harte dragon. In-derdaad, in ons benijkienswaaidig land, klein door zijne grenzen, doch oncindig g root door zijne vrijheidslievende instel-fingen, is het voile trapggewirfze tôt de overtuiging gekomen dat onze Koning — het hoofd van den staat — ook de eerste burger van het iand is. ..Allé macht komt uit het volk", zegt (Je Belgische grondwet in overeenstemming met do princiepen van moderne bescha-ving, waarvan de volkszeden zoo diep doordrongen waren in "1830, het is te zeggen tijdens de verovéring onzer onafhan-kelijkheid. Doch, indien Be'lgë's onafhanke-Dijkheid werd gewaarborgd door de groote mogendheden van Europa, dan wetfd ons ïerzelvertijd de uitdrukkelijke plicht op-gelegd onzs neutraliteit te verdedigen. Het is alzoo dat de zending van onzen Koning voor doel heeft to waken over de oaischendbaarheid onzer grondwet en de veiligheid onzer grenzera. Welnb, van het eerste uur van ûet gevaar af heeft Koning Albert getiodid dat hij in den vollen zin des wDords de grondwettelijke vorst is, waarop een vrij volk in de moeilijkste omstandighe-den met voile geruststelling mag stea-nen.De grondwet stelt van rechtswege den Kogiing aan als opperbevelhebber van Jiet ïeger. Al de Belgen weten thans welke uit-stekende hoedanigheden hun Koning onder dit laatste opzicht hieeft getoond, welke aanhoudende bewijzen van kalmte en wilskracht hij heeft aan den dag ge-legd. Met een diepgevotelde fierheid wij-zeb zij op, hem als de incarnatie van de zniverste vadcrlajidsliefde, als het toon-beeld van pliehts betracht ing en vastbera-denheid. Gansch Europa staat vol bewondering voor een zoo edel staatshocîà ; men mag zeggen dat Albert I des te meer door den soldaat bemind wordt, daar hij zich altoos van hem onafscheidbaar toont en dagelijks zijne gevaren meeleeft; men heeft gezien hoe hij als ©en een-Youdige soldaat zijîn leven in de loopgra-ven heeft blootgesteld. En wij burgers, die thans in den vreem-de vertoeven, wat moet onze houding wezen, in afwachting dat ons duurbaar België wederom vrij en onafhankelijk .woirde ? Wij hebben altoos de vaderlandslieven-de woorden van onzen Koning voor-oogen te houden, wanneer hiij ons toeriep op het oogenblik dat hij met het uitbersten van deze oorlog zich naar het „front" begaf: „Geen verdeeldbeid meer, geen twisten, noch van politieken, noch van eoccalen aard. Er is slechts eene groote nationale partij, de vaderlandsche partij. Dit wa,s nogmaals te taal van een grondwettelijken vorst, dàe de onafhanke-Ëjkheid van het land boven ailes plaatst. Hoe kon dan ook anders de houding geweest zijn, van Koning Albert, wanneer hij eenige weken geleden zonder de min-ste omwegen zijn oordeel uitdrukte over een geschil van bestuurlijken aard, welk oaitstaan was tusschen Belgen: „De Koning, — zegde zijne Majesteit — doet een dringend beroep op al de Belgen, opdat zij tegenover den vijand geen an-der doel beoogen, dan de vrijmakiing van ons land." Zooals ik daar zoo even zegde, maakt de grondwettelijke houding van onzen vorst? van hem den eersten burger van bet land, aan wien al .de Belgen geen oogenblik aarzelen hunne vereering te too-men. Wij mogen niet vergeten dat onzie gevoelens van liefde en bewondering zich ook moeten wenden tôt onze moedige en lieftallige Koningin, die zooveel lijden heeft verzacht en tôt de Koninklijke Kin-deren.Laat ons dus allen — hier in het gastvrije Holland — onze persoonlijke mee-ningen op zijde stellen, en het eenige doel Jrachten te bereiken, waarvoor Via, mingen en Walen zoo h«ld'haftig strijden: de herovering van België's onafhankolijk-heid, de redding onzer vrije instellingen. Herinneren wij ons ten slotte de ver-zen van onzen nationalen poëet Antoine Clesse: „F!amands, Wallons, 'Re sont que des prénoms. Belge est notre nom de famille.'1 pa ook de Vlaamsche Brabançonne, wel- j ke in de gcmeentescholan te Antw^rpen wordt gezongen, en waarki onder anderen Toorkomt : „Nooit zal men ons een morzel gronds • ontwringen, Zoo lang een BeJg, 't zij Waal of Vlaming leeft." • LEVE DE KONING! VAN DE WALLE, Senator van Antwerpen. Haarl em. Lewe Belgle en sijii HofroiGig ! De feestdag van Zijne Majesteit willen wij niet laten voorbijgaan zonder opnieuw hulde te brengen aan den grooten Hoofd-man van ons beldenleger. Sire! wij bewonderen Uwe wilskracht, Uwe vastberadenheid en Uwe hoop. Aile Belgen volgen Uw voorbeeld en ieder van ons, boe nederig ook, spant al zijn krachteu in voor de verlossing van den geboortegrond. Ontmoediging kennen de Belgen niet, moe-deloosbeid zullen wij nimmer kennen ! Onrecht is ■ ons Vaderland aangedaan. Duizenden en duizenden jonge Belgen zijn bezweken in den vreeselijken strijd. Steden en kunst-schatten zijn vernield; de Belgische bevolking wordt ter neer gedrukt en gëmarteld, maar buigen doet zij niet ! Uwe onderdanen in België weerstaan aan den sluwen vijand en hoe grooter de ver-drukking wordt, boe hooger onze harten stijgen in den weerstand! Onze vaderlandsche geest staat als een rots tegen den vijand op! Die geest van rechtschapen vrijheids-zucht zal nimmer overwonnen worden! In tijd van vrede streden wij in groepen en in partijen om in voile overtuiging de belangen van België te behartigen. Den dag jran den oorlog hebben wij zonder aarzelen dat wapen neergelegd. Wij veçbten met hart en ziel tegen den vijand en wij beloven U dat wij die gedragslijn volgen zullen tôt op den dag dat België volkomen zal zijn hersteld. Anders bandelen ware verraad! Wij willen aile kracbten vereenigd zien in een doel: het opbouwen van een grooter België! De strijd, verre van ons te ontmoe-digen, heeft in ons nieuwe krachten ont-wikkeld. Hoe grooter ons leed, hoe grooter ons Vaderland! Sire, wij bannelingen, wij rusten niet, wij deiîken aan de toekomst. In onze studie-kamer hangt het verheven beeld van Uwe Majesteit; op onze kleederen dragen wij de kleuren van ons Vaderland en in ons hart brandt de haat tegen het onrecht en de bezielde hoop der koinende redding. Na de verlossing rijst een nieuwe dageraad op voor P.eJgîë. Door eendraclit zullen wij maditig zijn en dank aan de samenspannende krachten brengen de Belgen hun Koning op een hoogeren troon in een grooter Vaderland! Wij leggen tlians de arduinen zuilen, die wij in bange tijden hebben bijeen gebracht voor een nieuw gebouw, dat wij willen op-richten tôt glorie van U en van de dappere soldaten, die hun leven gegeven hebben voor de heilige Belgische zaak. Iyeve de Koning! ARTHUR BUYSSE, Volksvertegenwoordiger van Gent. Vox populi. Wij, Belgen, zijn geen volk van hovelingen. In ons gloeit de edele hartstocht der vrij-heid. Vurig beminnen wij onze onafhankelijk-heid. Zelfs gaan wij de païen van die hoedanig-heid soms te buiten. Doen wij dan niet mede aan vrijpostigheid en soms aan ruwe oprechtheid in onze critiek ? Wij zijn diep doordrongen van den zin voor gelijkheid. Helder weerkaatst ons gansche volksleven onze democratiscbe gevoelens. Wij weten wanneer wij op zijn Belgisch moeten praten. Niets kan ons weerhouden om voor de gansche wereld ons hart rechtuit te spreken. Wanneer een volk met zulke gevoelens, zonder den kleinsten wanklank, de grootheid van een man verkondigt; wanneer het hem zijne bewondering, zijnen eerbied en zijne aanhoorigheid eenparig uitdrukt, dan zijn die meening en die overtuiging enkel des te grooter. Zij hebben er des te meer waarde om. Onze Koning Albert geniet dit voorrecht, eenvoudig, natuurlijk en zonder de minste snoeverij. Edel heeft hij als eerste burger van België zijn plicht vervuld. Tegenover de Teutoonsche trouwbreuk heeft hij, zonder aarzelen, de opvatting van de eer en het recbt gesteld. Zoodoende is hij geweest de hoogste uit-drukking van den wil van het Belgische volk, de trouwe spiegel van de natuurlijke eerlijkheid der natie. In de geschiedenis zullen onuitwischbaar gegrift blijven zoowel de rechtschapenheid, hoogste glorie van ons dierbaar landje, en de valschheid, de eeuwige- schande der ge-weldige Duitsche oorlogsmacht. Te vergeefs heeft een verafschuwde vijand in onze dalen en velden den honger, den dood en de ellende rondgezaaid. De dappere koning stond pal voor de mis-daad. Zijne soldaten, onze broeders, subliem van moed, hebben zijn vaderlandschen oproep beantwoord. Aan den barbaarschen inval hebben zij den weg versperd. Zij waren verzekerd, dat de dag zou aanbreken, waarop de zo.nne der verlossing zal rijzen. „Dans les ruines et le sang ..Fleurit la rose de Liberté. Dr. M. TERWAGNE. Volksvertegenwoordiger van Antwerpen. (ta pli jus Kiii ei Vaderland. Wat wij vroegtr hielden voor eene of-ficieele plochtigheid, is nu voor ons ge-worden eene noodzakelijke behoefte: ùet _vieren van Koning en Vaderland. En met gretigheid grij'[>en wij naar elke golegen-heid pan onze oprecate geestdriftige hulde te brengen aan Koning Albert. Want in Hem veroenzelvigen wij ailes wat ons tôt het dierbare vaderland bindt. Het is Qns onmogelijk geworden aan dit vaderland terug te denken zonder tegelijkertijd 'de Koninklijke figuur van onzen Vorst in gedachte te zien opkomen. Daarom wordt Hij vandaag overal gevierd en ge. hnldigd in eene aandoenlijke opweiling van geestdriftige en warme vadeTlands-liefde. Onze bewondering voor Hem wordt tronwens gedeeld door de heele beseiiaaf-de wereld, want reeds bij het begin van dezen ontzettenden oorlog, toen elle individu, hoe hooggeplaatst of beroemd ook, in zijne machteloosheid tegenover het ont-ketende geweld, zich zoo nietig en klein 'gevoelde, toen reeds was de figuur van Koning Albert sterk genoeg om den aan-bJik van den venvarden toestand te be-heerschen. Hij had immer3, het zwaard getrokken voor de eerbiediging van die deugden zonder dewelke eene Beschaving onmogelijk is. Koning Albert heeft zioa niet de vraag gesteld welk© de belangen waren van zijn vorstenhuis. Hij heeft ook niet berekend wat er te winnen of te verliezen was met Zijn fiere antwoord aan de Duitsche „Kultur". Hij heeft alleen geluisterci naar de stem van Zijn gewe-ten die Hem gebood niet te verzaken aan het eenmaal gegeven woord. De prijs die is betaald geworden vjor het handhaven van zijn Koninklijke troraw, is niet te duur gebleken voor de Belgen, die zich gesterkt hebben gevoeld do.oi de dappere iioucTnig van hunnen Vorst. Hoe grootsch, hoe fier, hoe dapper die houding van België geweest is, blijkt nog meer wanneer men ze vergelijkt met het zeltzuchtige Bjacheren waarmede an--dere landen hunnen roem trachten in te oogsten. En -terwijl andere gekroonde hoofden de belangen miskeimen ©n de eerlijkheid verkrachten van de volkeren jzaarover zij den schepter zwaaien, om ze te ondervver-pen aan zelfzuchtige dynastieke overwe-gingen, stond Koning Albert onbuigzaam pal in den e erbted voor zijne Konink-iijkè waardigheid en de eer van zijn volk. Uit die houding is een kracht gespro-ken die aan oins Vaderland ten goeide zal komen. Zijn voorbeeld van ongeëvenaarden moed en grenzelooze onbaatzuchtigheid moeten wij voor oogen houden en .;et maken tôt ons ricbtsnoer bij àet vervullen van de plichten die op onze scaouders 'rusten Want plichten hebben wij allen na te komen. Aile Belgen, mannen en vrou-wen, kunnen bijdragen tôt den grooten geweldigen strijd, waarin voor ons voiks-bestaan gestreden wordt. Dit mag ons niet te zwaàr vallen, want hierin zijn wij reeds voorafgegaan door onze.zoo oprecht geliefde Koningin, die niet alleen wordt aanbeden als eene voiorbeeldige heerscae-res over een ongelukkig en dapper volk, maar (lie ook door de heele wereld wordt gehuldigd als een engel van lieffle en offervaardige toewijding en als eene vrouw van tôt nog tere omgekende zede-lijke kracht. Veel moet er nog gestreden en gewerkt worden alvorens wij onze vorige onafhan-kelijkheid zullen herkregen bebben. Dat iedereén zich dus de vraag stelt wat van hem wordt verlangd, en dat iedereén dan de tâak uitvoert die het vaderland of zijne landgenooten van nut kon zijn. Dit is de- beste hulde die wij onzen Koning kunnen brengen. Eendracht maakt macht. In fide constans. En ons, op dezen feestdag van Koning Albert, de woorden herinneren van admiraal Nelson t3t zijne zeesol-daten te Trafagar, mogen wij ons elkaar wel toerDepen: Het Vaderland en de Koning rekenen er op dat iedere Belg zijn plicht zal doen. doen. C. VAN DAMME, volksvertegenwoordiger; van Dendermonde. Scheveningen. KÂMPIOEN mm E PLICHT. Ik ben zeer gevleid om uw aanbod, doch Gij vraagt me iets boven mijne krachten. Om onzen roemrijken Koning in uwgeêerd dagbl: 1 te verheerlijken zou er iets grootsch, eigenaardig en onuitgegeven behooren en dit ontbreekt mij. Wees verzekerd dat ik het betreur. Ik kan alleen uitkreten mijne groote en diepe bewondering voor onzen welbe-xninden Koning, kampioen van Eer en Plicht. E. DE SCHEPPEfl^ Zwolle. Generaal majoor. De Fiambouw. Ik droomde.... Ik droomde, en in mijn droom zag ik een wijd-uitgestrekt, somber veld en op dat veld stond een -man groot en sterk met een nobel en een sereen gezicht. In zijn rechter-hand bield bij een zwaard met de punt op den grond. Naast hem stond helder een flambouw te branden. Een groot rumoer kwam* aangedreund van verre in den donkeren nacht. Woeste stemmen scbreeuwden: Weg die man met zijn zwaard en weg die flamboc^over het somber uitgestrekt veld! Maar de groote, nobele man bleef onbe-wogen staan op 't ruime veld en de flambouw bleef helder branden naast het in den grond gepuntte zwaard. Toen loeide en laaide 't op als een orkaan van vernieling. 't Was of de gansche wereld instortte en tôt puin vergruisde. De g«oote, nobele man moest wijken; maar de flambouw week met hem mee en ook het gren-zenlooze sombere veld scheen met hem mee te wijken. I}i droomde Ik droomde, en in mijn droom zag ik de dagen, de maanden, de jaren, de eeuwen 1 in het verleden en in de vergetelheid ver-zwinden. Ailes was veranderd op de wereld. Wat eenmaal grootsch en trotsch was, werd nederig en klein; wat eenmaal nietig was werd groot en sterk. Eén beeld slechts bleef onaangetast en onveranderd: De forsche man,"met zijn nobel en sereen gezicht, naast de brandende flambouw op het eindeloos uitgestrekt veld, Toen kwam er belderheid in mijn droom. Ik herkende dien mah; ik herkende die flambouw; ik herkende dat wijd-uitgestrekte veld. Die man was mijn Koning, die flambouw was de flambouw van het Recbt; en die wij d uitgestrekte vlakte was het veld van Eer! Zoo zal België's Koning voor het nage-slacht verscbijnen, zoolang er meoschen op de wereld leven! CYRIEL BUYSSE. Wenscben eener t Moeder. Stil en ingetogen vieren wij uw feest, o Koning. Het is feest omdat wij, ondanks aile doorgestane ellende, de noodige kracht putten in Uw bovenmenschelijken strijd. Hoog bruischen in onze harten, de harten der Belgische moeders, bij deze gelegenbeid de gevoelens op van Txspuw en Verknocht-heid aan U, zoodat die stem ditmaal luider klinkt dan die van de vrouwelijke beschei-denheid.Wel mocht de vijand een deel-van ons dierbaar vaderland bezetten, ons uit onze haardsteden verjagen, onze oude kunstge-bouwen met moderne kanonnen vernietigen, onze kerken ontheilige'n, vrouwen en kinde-ren en grijsaards ombrengen; onheil, ver-woesting en rampspoed stichten bij elken stap, dien hij deed, maar de harten der Belgen kon hij niet bedwingen. Inniger dan ooit vertrouwen zij in U; grooter dan ooit is hun geloof in de komende ztegepraal. Het heiligste, het beste wat wij bezaten, onze zonen, schonken wij U. Tôt in de ziei geroerd zagen wij hoe liefderijk Gij dit pand hebt aangenomen, hoe Uw harte bloedde bij elk nieuw offer dat de oorlog vergt en hoe Uwe doorluchtige hand veel lijden wist te verzachten. Groot isjjwe liefde voor Uw volk, o Vorst, maar omdât Gij het de hoogste les van zelf-verloochening gaaft en den weg van Waarheid en Recht hebt gewezen, daarom ook zal voor U een nieuw volk verrijzen eendrachtig en moedig naar Uw voorbeeld. Zooals in elke Belgische huiskamer Uwe geliefde beeltenis op de eereplaatse prijkt, zoo ook draagt elke Belg Uw beeld in zijn hart van af de dartele bengel tôt de hoog-bedaagde grijsaard. Hebt Gij docr den kleinen hertog van Brabant aan het leger te schenken aan ons, moeders, niet |eleerd wat ons hoogste plicht is? * . Den dag, waarop de laatste Belgische vrouw hare moederliefde zal offeren aan ons gemeenzaam vaderland, zal ook de laatste jongeling zijn strijdende Koning gaan ver-voegen.Dit is een dure maar heilige Plicht voor aile Belgische moeders, die zonen voor het vaderland hebben gebaard en geene voorwendselen zoeken om ze tegen te houden den vaadren-grond te bevrijden. Duizendmaal liever ze als Belgische helden te zien sneven, danze later in vijandelijke legers te zien dienen als z66 vele spruiten van onderdrukte volken. Nog dezer dagen hoorde ik een klein kleuterken, dat op Uw naamdag drie jaar oud wordt, aan Sint Nikolaas een kanon vragen om den vijand — den vijand van zijn land, zijn koning en zijne ouders — te verjagen.Wij prenten in onze kinderen Uw voorbeeld van taaien en onverscbrokken moed Ta, de jonge moeders van heden zullen in het hart harer kinderen het zaad van heldenmoed en mannelijk geduld in het lijden strooien. Zoo willen zij hunne trouw en liefde bewijzen aan het Vorstenhuis en den grondslag helpen leggen van een her-boren vaderland, ten voile waardig van den Vorst van Recht en Plicht en Dapperheid. Mevr. LOUISE DU CASTILLON. HUME AAN im ALBERT, Het Belgisch D agblad had eene gelukkige gedachte vertegenwoordigers van aile politieke denkwijze uit te noodigen elkander de hand te geven om eenparig onzen grooten en goeden Koning Albert te huldi-gen.Hoe treffend belichaamt hij niet de vaderlandsche Eendracht! Hoe goed verdient hij niet die hulde van aile Belgen! Geen ander blijk van eerbied zou Hem aangena-mer kunnen wezen. Koning Albert bemint met eene zelfde liefde aile Belgen, grooten en kleinen, Vla-mingen en Walen, katholieken, liberalen en socialisten. Zijn hart is breed genoeg om ze allen te bevatten, hoe zij ook wezen. Allen moeten dus' op dezen dag samengaan om Hem, ter gelegenheid van Zijn naamdag, een eenparigen blijk van liefde, dankbaarheid en onwankelbare trouwe aan te bieden. In deze donkere dagen, die wij met Hem doorleven, kan geen enkel steun hem meet welkom zijn, dan die vaderlandsche hulde. Eendracht maakt macht! Het is dus nood-zakelijk dat . de gansche Natie zonder onderscheid van partijen, klassen en talea zich scharen rond baren Koning om met Hem slechts een hart en eene ziel te wezen. Dit weet de vijand maar al te goed. Daarom spant hij al zijne krachten in om ons vaq elkander te scheuren. In dat werk van ver-deeldheid zal hij echter niet slagen. Hi) mag de socialisten, de Vlamingen en da katholieken pramen en verlokken. Vergeef-sche inspanning. Wij allen antwoorden fiel met den kardinaal van Mechelen: „In onze zaken hebt gij niets te zien. Ontruim België en vergoed de schade. Dit is ailes wat wij van u verwachten." Geen enkel steun, geen enkel troost zal onzen grooten en goeden Koning meef verheugen dan deHeiligeEendracht. Ik voeg er bij dat die opwekking Hem dea te beter zal schijnen daar hij reden zal hebben te gelooven dat de wapenstilstand der partijen den oorlog zal overleven en eene definitieve eendracht zal worden. Ongetwijfeld zal eerst vereischt worden een min of meer lang tijdperk van herqpboiiW onder leîdïng van een nationaal ministerie, waarin aile partijen julien vertegenwoor-digd zijn. Daarna zal het normale spel van onze politieke instellingen zijn loop moeten hernemen. Elke partij zal op hare beurt haar steun aan de ontwikkelling van den openba-ren voorspoed verleenen. Eene wijze wedijver zal hen opvolgenlijk en bij beurt ailes doen verwezenlijken wat in hun macht is. De vrees van het Vae Victis zal de eene partij niet aanzetten zich aan het bewind vast te klampen. De partijen zullen malkaar de strengen van het gespan des staat'swagens overhandigen tôt het welzijn van het gemeenebest, verzekerd dat hunne willige belangen steeds zullen worden ge-eerbiedigd. Het begeven der plaatsen, die zware stronkelsteen, zal rechtvaardig wezen onder het verlicht en krachtig controol des Konings, die de weegschaal gelijk voor allen zal weten te houden. Hij zal de benoeming niet van de best beschermden, maar van de bekwaamsten en waardigsten kunnen ver-zekeren.Wie zou beter kunnen aangewezen .zijn om die matigende roi te vervullen dan onze groote en goede Koning Albert met zijn verstand, zijne wijsheid, zijne karakter-sterkte die allen erkennen; met het onbe-twistbaar gezag dat hij heeft verworveiij met het onbegrensd vertrouwen dat hij voortaan aan aile Belgen inboezemt? O! dit is een droombeeld en een hersen-schim, zal men mij misschien zeggen. Eilaas! het is mogelijk, maar is het zeker-heid? Moet men dan wanhopen om het gezond verstand der Belgen ? Zullen wij dan niet begrijpen, na de verschrikkelijke les, die we thans ontvangen, hoe ijdel, hoe ge-vaarlijk onze kleingeestiçe en rampzalige twisten zijn? Vereischen onze belangen niet dat eene breede, edelmoedige en vruchtbare medewerking van allen voor het welzijn van iedereen tôt stand kome? Neen, ik sou voor mijn deel niet kunnen wanhopen de Belgen eindelijk het volmaakt en prac-tisch begrip van hunne leus: „Eendracht maakt macht" te zien beseften. Laat ons in aile geval in de maat der mogelijkheid dit practisch ideaal verwezenlijken! Laat ons onzen Koning verzekeren dat al onze krachten er naar streven. Wat schoone dag voor zijn feest indien het be-schenen werd door de warme zon van de _ voor altijd gesloten verzoening der partijen ! Na een ongeevenaarde ,,Koning-soldaat te zijn geweest, zou hij zeker zijn weldra uit aile oogpunten en voor altijd de gelukkige Vorst van den Vrede wezen. Indien wij het willen zal men nooit een gelukkiger volk onder een beteren Koning hebben gezien. Mogen wij weldra die .gelukkige dagen zien krieken. ♦ Moge België met den vrede langs bmnen en langs° buiten, weldra opnieuw worden de bloeiende natie, die door de wereld werd benijd. Moge zij gelukkiger en nog voorspoediger worden met de nationale leus: Eendracht maakt macht, eene werkelijkheid geworden onder den beschermenden scepter van Hen» die de Historié niet weten zal te noemen Albert de Goede of Albert de Groote. Kannunnik HEYNSSENS, pastoor van St. Pieteis te Cent RosendaaJ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume