Belgisch dagblad

1669 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bz6154fm5c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaarganj* WOENSDAO 17 WOVEMJBER 191S No. 34 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland 2.50 franco per posfc. Losse ummers: Voor Holland 5 cent oor Buitenland 7k cent. Den Haag. Prinsegraclifc- __ 89, 'eléf. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWftGNk — 0H. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENs Van 1—5 regela I 1.60: élis regel meer f 0.80; Reclames 1—5 regels f 2.50 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lioyds Avenue E. O. DUITSCHLAND'S NOOD. Een groep dagblîds chrij vers uit neutrale Janden werd laatst do or de Duitsche over- i heden uitgenoodigd een reis te maken door de verschillende landen van het rijk i om zich van diclitbij van den econpmis-schen toestand en den algemeencn stand, lia J5 maanden oorldg, te overtùiigen. On-der dg journaiisten die deze uitnoodiging aanvaard hebben, be vindt ziob een opsteJ- i 1er van het B e r 1 i n g s k e T i d e n d e van Kopenhagân, de heer J. Lindback. , Ziehier de vooxoaamste deelen van een • der arlikelen, die de heer Lindback in het , groote Deenscbe dagblad komt te laten ! verscliijnen : Wat- is de nauwkeurige toestand in Duitschland wât de voedingsmiddelein be-treftV Ais m'en, naar de spijskaarten moest soordeele-n, die w.ij gedurende onze reis ingezien hebb-çn, zou 'de toestand sdhitt©-ïc-nd Tnoeten zijn. Nadat wij de eer hadden genoten zeven gerechten te eteri, waar-vàn er dfie zwaar met vléesch beladen waren, zeiden onzg gasÂhearen gewoonlijk: ,,U zie't. wel, mijne heeren, dat wij in Duitschland nog niet verhomgeren." Ik zal nooit de dàg vergeten waarop men ons , drie eétmaleh met Champagne voorzet-te, het eerste reeds oui halE elf 's moir-gens ! En .cm ons op nog schitteren-der manier te bewijzen dat de levens-middelen niet ohtbràken, schonk de stad Brunswijk aan elk onzer, een kist met iwarst en andere eetwaren. Nochtans sehenen de prijzen der restaurant ies ans overtuigender. Te Berlijin wa-ïen zij gemiddeld 25 à 50 pet. gestegen en de grootte der porties was vermin-derd. Deze waren overigens voidoende en de aan elken reiziger verstrekte brood-kaart v< rzekerde hem een voorraad, vol-do en de om er den dag mede door te brengen — vermits men er ook vjeesch bij hacC Het is nog belangrijker een antwoard te zoeken op de vraag: kan het volk ' waarlijk de noodige levensmiddelen beko. 1 men? Iîe,t schijnt dat op dit punt de toestand oeter is dan de vijanden van ©■attsciriarul v-ijuiiicii, niiti-i irtj is verre vaa goed.... Dank zij de kràchtigo maat-regelen der regeering is er geen tekort aan aardappelen, maar de prijzen zijn altijd zeer hoog. Niettegenstaande hunne vaàerlandsiiefde, vreezen de agïai'i'ëis niet hooge prijizen te vragen en de tegeering dur Et den verkoop van aardappelen niet zelf ter band te nemen uit vrees deze heeren te beleedigen. De woekerprijzen werden aile dagen in de Berlijnsche bladen besproken.... Gedu. rende mijn vtrbiijf in Duitscliland was de boterprijs tôt 2 mark 80 peir 500 gram gestegen, en dit schijnt nog niet te zullen ophouden. De meikprijs was in hetzelfde geval. Boonen, erwten, linzen, enz., waren ook zeer duur en de voorraad zeer be-perkt. De eieren kosten 5 mark do .20. De vjeeschprijs is zoo ho 3g dat fei-telij'k de arbèiders, noch het grootste ge-deelte der middenklass?, er van kunnen gen.eten. De veestapel is zeer verminderd en dit is voor de varkens hetzelfde geval.. Men bestatigt dat zelfs te Berlijn de geestestoestand gedrulît is. De straten zijn betrekkélijk rustig en er is geen opgewekt-heid ik was er gsdurende de twee- ,,Hin-denburg '-iiageu, 2 en 3 OctRber, toen het houten staudbeëld wertl ingehuldigd. Men besiatigde dat de onde generaal, de bevrij-der van Oost-Prafsën; eene groote popu-lariteit genoot, groote'r dan die van den keizer. ,,Hindenb.arg zal er een einde aan maken", huorde men overal zeggen. Eclater is er t^en zeer wéinig' gevlagd en men besiatigde dat er bij de inwoners weinig medeslependheid was. De overwin-• nirjgen op het Oosterfront hebben geen geestdrift vervvekt, eér een onderdrukte vrees; hoe groot zullen de verliezen zijn die in de volgende lijsten zullen geboekt worden? Er veas een tijd dat iedereen geîoofde ]at Pçrijs en Petrograd in den loop /an eenige maanden zouden vallen eu ïat men Kales ging bezetten, zich naar Londen begeven en den grootsten vij-and: Engeland, nedervellen. De nationale liederen werden vroeg en laat gespeeld. Een aanjieht lijdende grijsaard werd1 ge-ïlagen, omdat hij niet wilde opstaan toen D e m t s c h 1 a n d ii b e r Ailes voor le negende maal gespeeld! werd. Tegen-tvoordig schijnt dit ailes voor een eeuw rebeurd te zijn. • Eene dame zegde mij : ,,Wij toonen wee geziehten: het eene vvanneer wij net vreemdelingen omgaan, het andere ils wij alleen zijn". ,,De ^tijden zijn sleeht, aber w'ir mtissen ttârch", is de loopende uitdi'ukking. Het getal dooden en gewonden neemt geweldige al'metingen aan... In een ly-eéum van eene provinciestad werden ze-ventig leerlingen in dienst genomen ; achttien bunner reeds zijn gesneuveld. Het is verboden het aanta'l dooden uit te gèven: geloofbare personen hebben mij nochtans gezegd, dat er reeds vijlhon-ierd viji en zeventig duizend waren, on-geacht de verliezen gedurende het laat-ste Fransche offensieî geleden... „Gcheel een geslacht vernietigd ! ', zegde mij een Duitscher. En misschien dat de bestuurders van tijd tôt tijd denken: ,,Wij kunnen grondstoffen of surrogaten ervan be-komen. Ilet is moeilijk levensmiddelen le krijgen; misschen kunnen wij ons die toc-h versehaffen. Maar waar zullen wij dat mensehenmateriaal vandaan halen om nog jaren oorlog te kunnen Voeren ?" Do rekruten, die ik zag, waren waar-achiig geene mannen van eerste klas. Voeg bij al dit nog de zorg voor de toekomst. De schuld stijgt aanboudend. Wel is de derde oorlogsleening een sucres geweest; zij bracht twaalf milliard în dertig millioen op, terwijl de staat Maar tien milliard gevraagd had. Deze ieening bewijst, dat het Duitsebe volk le rijksschuld ïs tôt dertig milliard1, of zesmaal het bedrag der oorlogsvergoe-iling van 1870—'71, gestegen. De bonds-staten en de gemeenten geven millioenen op millioenen uit. De belastingen zullen na den oorlog geweldâge aEmetingen aanr-nemen. Zal men het middel vinden ze té verdagen ?... De Vereenigde Staten hebben den Duitschen handel in Zuid-/imerika verdrongen, Japan dien in het Verre Oosten. Zal het mogelijk zijn de» verloren markten te herwinnen, met al den haat die tegen Duitschland ver-eenigd wordt ? De bladen verzekeren al-toos dat men er in zal gelukken, maar deze verzekeringen worden zoo dikwijls herbaald, dat zij niet meer waarachtig schiinen. Tenslotte lijdt een groot gedeelte der Duitsche bevolking zeer hârd .door den oorlog. De. landbouw wint er bij, de industrie is in oorlogsnijverheid herscha-pen. Van den overgrooten handel blijît enkel die in de Oostzee over en daar ook zijn de bedingen geheel veranderd. De handel met de neutrale landen is zeer vermiiiderd. Toeristen komen het land niet meer bezoeken. De bad- en kuui*plaatsen zijn gesloten. Niemand durft het Zwarte Woud bewonen, uit vrees voor de Fransche vliegeniers. De Berlijnsche gasthoven zijn zoo goed als ledig. Men verliest veel geld. Gezien al deze redenen heef't men ze-ker het recht te besluiten dat het Duitsche volk naar vrede snakt. Maar wel-teverstaan een eerbare vrede, met eene aanzienlijke land- en machtsuitbreiding. De meeningen verschillen zeer over den aard van dezen vrede. YorpiiciiteiÈ aeiisi voor joip leipn. • Er is door de Belgibehe regeering een wet afgekondigd, waarbij aile Belgen, dio geboren zijn tusschen 1 Januari 1890 en 31 December 1896 en dte op 30 October 1.1. m een vreemd land, anders dan in Frankrijk en Britannië verblijf hielden, zich bij de lichting van 1915 moeten voe-gen. Wie het njet doet, wordt als d e-8 e r t e u r beschouwd. Beter laat dan nooit. Dank aan dit besluit zal het schan-daal dat namenlijlt in Nederland groot was, ophouden. / ^ t ' 1 i > ' ^ ' / De Belgische pera in Nederland mag zich echter reeds over den bekomen uit-slag verheugen. Het is grootendeels aan haren per?-veldtocht te danken, dat do regeering is tusschen gekomep Eens te meer blijkt het, dat het tele-gram uit Le Havre aan De T ij d, dat het tegenovergestelde beweerde, en het telegram aan een Hollandsch gesticht, waarvan melding werd gemaakt, niet. met de waarheid overeenkwamen, maar dat wij het recht eind vast hadden. Aan de jonge Belgen, die niet vrijwil-lig of uit zedelijken plieht, hun land wilden dienen, thans de verplichting aan de wet te gehoorzamen. Een valsch gerucht Een Nederlandsch blad heeft gemeld, dat onze Koning ziek is en aan maag-pijn lijdt, die zijn gestel ondermijnt. Dit is een valach. çerucht. Nog gisteren ontviiigen wij uit De Panne nieuws over den Koning, die zich over eene blakende gezondheid mag verheugen.Wat belang hebben zekere Nederland-sche bladen valsche tijdingen over den Koning der Belgen te verspreiden? Geeft dit Blad Ow vrienden tel* lezing. Links en Redits* Caijîaux in Den Haag ? In de „Tiuies" is op., eaomen een iagezoaden stukje van „Vigilans" ait Den Haag verzonden waarin deze scbrijft: De diplomatieke wereld is ten zeerste verbaasd (greatly intrigued) over het bezoek van den heer Caillaux, ver-gezeld van baron d'Estourneîles de Constant. Door een zonderlingen samenloop van oui-standigbeden waren ei1 tezelfder tijd ook leden van den Duitschen Eijksdag in Den Haag. Is het nieuwsje " echt ? Le Petit Parisien heeft het gelogenstrafr, zeggende o.m. dat Caillaux Frankrijk nietrheeEt verlaten. Laat ons ook aan 'eene logenstraffing be-treffende den h 9r d'Estourneîles de Constant, ,den bekenden pacifist, verwachten. De#klas van 1917. Op voorstel van generaal Gallieni zal de klas van 1917 zoo haast mogelijk worden binnengeroepen om de leemten aan te vullen. De wet Daebier zal anede strenger worden toegepast op de mannen die zich schuil houden. De gevolgen van den ooriog. Uit de „Vorwârts." Een trein tusschen Bremen en Oldenburg. Een vrouw stapte een coupé binnen, waarin al een paar meisjes zaten. Even later kwam er nog een man binnen, die een vrouw geleidde. Deze vrouw zat nog niet lang, toen ze staag op haar vingers begon te telen: een, twee drie.... een, twee, drie.... en het voortdurend, met korte tusschenpoozen, herhaalde. De meisjes gichelden, stootten elkaar aan en hadden elkaar allerlei te zeggen over de zonderlinge gebaren van de vrouw, telkens als ze weer op haar vingers begon te rekenen. Ten slotte werd het den geleider van de vrouw te veel en hij zei tôt de meisjes: „U zoudt dat domme gelacli wel laten, als u wist, dat mijn vrouw drie zooas aan het front verloren had. Ik breng haar naar een gesticht." Toen*werd het onzettend stil in de coupé. Russische Roode Kruis en Grieksche doctoren. Uit de R j e t s j. De gevolmachtigde van Un*- "D „ - T7"—1_ i. "j 1 T"" < o heeft zich gewend tôt het hoofdbestuur met de vraag, of het geoorloofd is Grieksche geneesheeren te verbinden aan de inrichtin-gen van het Russische Roode Kruis. In antwoord op de vraag heeft het hoofdbestuur meegedeeld, dat bezwaren tegen de aanneming van Grieksche medici niet be-staan, en tevens verzocht voor elk afzonder-lijk geval de beslissing af te wachten van het hoofdbestuur. De diamant-Industrie. De De Beers maatschapprj zal op 28 December haar jaarvergadering te Johannesburg houden. Het verluidt dat de toestand van den internationalen diamant-handel in het jaarv-erslag in het algemeen gunstig zal worden genoemd en dat een opbloei der industrie na het sluiten van den vrede in het vooruitzicht zal worden gcsteld. Divideind zal waarschijnlijk over boekjaar J914—15 niet woTden uitgekeerd, daar het bestuur er de voorkeur aan geeEt tijdens dem oorlog de beschikbare miiddelen in lcas te houden. Aan hetzelfde blad wordt gemeld, dat de Premier-mijn op 1 November de belft van haar diamant-voiorraad tôt voordee-lige prijzen van de hand heeft gedaan. Honger-onlusten te Berlijn Een reiziger, onderdaan van een neu-traal land, die zoo juist uit Berlijn is teruggekeerd, bevestigt, dat ernstige on-lusten te Berlijn en in de provincie, ten-gevolge van de duurte • der levensmiddelen, uitgebroken zijn. Zelfs was hij ge-tuige van opstootjes, die enkel door een uiterst krachtig optreden van de politie bedwongen konden worden. Er zouden meer dan 200 dooden en gewonden zijn. Poolsche conferent;e. Aan Stockholmschê bladen wordt de volgende mededeeling uit Warschau ont-leend.De Galifisehe leiders der Polen hebben te Warschau een coinferentie met vertegenwoordigers van de groote partij van het Poolsche Rijk gehad. Aan de conferentie namen deel de uit Weenen overgekomen Graaf Goluchowski en Za-moiski, Dr. Steinhaud en Zmarzjewski. De ^Heue Freie trisse" klaagde er over, dat de onderhandelingen langzaam gingen, omdat de Russische Polen trouw blijven aan Rusland en omdat de Gaiicische Polen de Russische moeten overtuigen van de onjuistheid van hun inzichten". Napoléon over Pruisen. Twintig jarengereden, zoo sqhreef Napoléon, aanzag Pruisen het als een voorrecht, den vrede met zijne vijanden te sluiten en oorlog te verklaren aan zijne bondgenooten, ver-dragen te maken en ze te breken als zij waren gesloten en midden de onderhandelingen ook aan te vallen om zelf een sterker land te kunnen worden. De wapenen van den Duts. Een Franftche Alpenjager heeft metenkele makkers eenige Duitschers gevangen genomen. Het is nacht en hij ziet ternauwernood een gevanger^ Duitschen officier, — Geef Uvv degen, zegt de Alpenjager. • De olficier antwoordt: Ik neb er geen. Mijne wapenen zijn eene flesch vitriool, mijn oliewerper en miine buis van stikgas. De Duitsche kolonel Goedkte, een bekend militair strateeg, erkent dat de toestand van de legers der Centralen en der Bulgaren niet sebitterend is. Het is onmogelijk te zeggen, aldus de kolonel, waneer het lot van Servië zal beslist worden. Spijt aile bekomen voordeelen van gedurende het eei-ste van den veldtocht weten de vijandeiijke staven niet hoe de operatiën zouden draaien in geval het Fransch-Engelsch expedietiekorps tijdig ingrijpt — en de laatste gevechten te Walandovo bewijzen reeds dat men aan een keerpunt komt —. Wat zal er dan worden van de Bulgaren en de Germanen aïs Russische en Italiaansebe troepen op hunne beurt tusschenkomen ? De Kaiser heeft lust een laatste krachts-inspanning tegen het Westelijk front te wagen. Daaioiu liet bij troepen uit Rusland naar Vlaanderen en Frankrijk komen. Doch wat tioepen! Uitgeputte mannen. Ailes heeft een einde, ook de massa lichtingen. Wanneer de mansehappen er niet meer in overvloel zijn, wanneer een buitenmatig front niet meer dicht genoeg bezet kan worden om den schok te doorstaan, zooals in Rusland, dan ziet men nederig af naar Konstantinopel te gaan en nog minder naar Indië als een nieuwe Alexander de Groote. De ebbe is voor het Duitsche leger be-gonnen.De positie der Russen is in de streek van Riga thans gunstig. Tusschen Riga en Tukkum trekt de vijand zich terug, zooodat de druk op de Midden-Dwina minder zal worden. De rechtervleugel der Russen vormt eeu ernstige bedreiging voor de vijandeiijke tioepen die opereeren tusschen Jakobstadt en Frederikstad. Riga loopt geen gevaar meer. De Oostenrijkers beweren een succès bij Tsaitory~k bij de strijd te hebben behaald. Het kan echter maar een plaatselijke over-| winning zijn. De Russen zouden eens te meer i niet geslaagd zijn in hun doorbraakpoging, omdat de Oostenrijkers tijdig genoeg nog ver-[ bterlf ingen konden aanbrengen. Dit heen en weer loopen kan echter niet blijven duren en rnoet op den duur het Oostenrijksehe legér, daL8p M$£- voor numeriek hooger legermaehten naar betere stellingen aan de Lim moeten wijkea. De Oostenrijkers leden zware verliezen. Tôt heden zouden ûe Serviërs 30,000 man buiten gevecht hebben, doch de vijand ver-loor veel meer volk. Aan te slippen dat een Italiaansche kruiser de Bulgaarsc e haven Dedeagatsj heelt ge-bombaraeerd. Hij bracht er de batterijen tôt zwijgen en ontsnapte aan eene duikboot, die misschien wel gezonken is. 30,000 Bulgaren werden door de Franschen verslagen. Dit is de bevestiging van ons nieuws van gisteren. In het Zuidwesten van Krivola bij Fares hebben de Franschen een deel van het Bul-gaarsche leger omsingeld. Men zegt, dat de Bulgaarsche soldaten slecht vechten en met den revolver moeten aangewakkerd worden. De Bulgaarsche berichten zijn niet ver-trouwbaar. Men herinneren zich 1913, toen de Bulgaren 14 maal de val van Salonikaen de slachting van 920JO Grieken meldden. Aan het Weste.ijk Iront niets van beteekenis. Aan de Oostenrijksehe giens vorderen de Italianen 'langzaam maar zeker. Men vindt overal langs de wegen delijken van door Mace.doniërs en Bulgaren vermoorde vrouwen en kinderen. Ue samenvoeging dsr geallieerde legers zal plaats hebben op de Dskub- en Veleslmie. Een Meriniiermyskapei te me Faune. Het is stil ià De Panne Heb ik u al iets verteld van de nieuwe kapel, die naar onze konink ijke ziekenverpleegster, vorstin E;isa-betu, is genaamd en aan de H. Elisabeth is toegewijd ? Het is een gerechte oorlogskapel van dezen IJzeistr d geworden- Hoe die kan ? Wel, men heelt van her en der uit stukgescLioten keiken en gestichten de gew.jde voorwerpen hiei heen gehaa d om er mede dit kapelleke op te siertn Al wat er overbleet uit Veurne-Annbacut hier saamgeta-t, en ^preekt van uithouder en volhardeii, van heroprichten en herrijzer uit de puinen. Wij treden binnen en steken onze hand ir het wijwatervat uit de St. Walburgiskerk vac Veurne. i^evens de poort staan twee geoeeid-h uwde eiken kolommen uit de kerk vac A.veringhem op wacht. Het kapelleke is een muséum gelijk. Nevenï de ingangsdeur staat een houten kruisbeeld atkomstig uit Oostvleteren en dagteekenenc uit de 17e eeuw. Uit Oostvleteren is ook noj een predikstoei aanwezig, benevens een ajf en uit AVekapelle. De koor wordt vandebeukei alge^loten door een ijzeren communiebank siijl Louis XiV, uit Oosikerk. In een biecht stoel uit Avekapelle kan men zijn biech spreken. Beelden, schilderijen, crucifixen, kan delaars, banken , wieiookvaten en tal vai andeie keikehjke zaken uit Isieuwpoor., Oô^t kerk, Veurne, Avekapeile, Oostvleteren, Alve ringhem enz. vindt men er. Merkwaardigi schilderingen zijn rondomme opgehangen een „alneming van het kruis'' (ltaliaanscbi schilderschoolj uit Avekapelle, een portrec vai Keizer Karel, dat door pasioor Vermeulen van Wieuwpoort, werd geschonken, (ueneven enkelo engelenkopjes, heilige beelden enz ] vooria de Geeseling van Van Heede (17e eeuw uit de kerk van Deren enz- BELGIË. De spionnage. De spionnenvrees neemt zoo vcirschrikl, kelijk toe, schrijft de correspondent van de „Journal des Débats", dat de Duitsche overheid de beiachelijkste maatregelen genomen heeft. Zij maakt gebruik van de onnoozelheid der soldaten die in l>etrekking staan met de burgers, om hen te waarschuwen tegen, het gevaar dat er bestaat met de Belgen in gesprek te komen. „Elke onbescheiden-het stelt het leven van dui-zenden uwetf makkers in gevaar", wordt in allé sta-tionsplêinen en gebouwen van 't bestuufi aangeplakt. Te Antwerpen, is aile toegang tôt dei wigk, die het paleis van den gouverneur omiingt, streng verboden; de trams die in die richting rijden, worden alleen toe-gelaten wanneer ailes volkomen gesloten! is en op voorwaarde geen oponthoud te! hebben vôôr de aankomst op. de Groen. plaats. De ha,gen die men langs de spoor.. wegen aantreft, w&den weggenomeai on» de bewakin,g te vergemakkelijken, en nieu< we vooi'schfiften worden toegepast betref< fende d$ ontpJoffingsstoffenbergplaatsen. Die duizenden voorzorgen duiden aaiï hoe onveili,g zich do duitschers in het ;,gepaeificeerde België" bevinden. De internationale spionnendienstein zo« handig door de onderdanen des Keizers bewerkt, bevinden zich op het oogenblik in de Warande te Antwrerpen. Gesloten auto's gaan de Duitsche zen-delingen van het midden station afhalen1 wanneer deze van Nederland komen en brengen ze terug wanneer zij de terug-reis aanvaarden. Niettegenslaande de neergelaLen gordijnt» je s, heeft inen vrouwen geizien — en! vooral vrouwen — die door toedoen vàn de consuls, zich weten naar Den tijd tôt tijd „via" Tilbury of Harwich', naar Londen en Folkestone gedaan worden. Hier is eens bijzondere bewakening noo-dig, die met den besten uitslag zal be-kroond worden wanneer de achtervolging in Nederland begint. Gewoonlijk beweren die vrouwen geboren te zijn in den Alsace of in Zwitserland en zij bezitlen daarioe! prachtige nagemaakte bewijsstukken. Een zonderiing gevai. Het is reeds vermeid, dat in de laatste dagen aviateurs der geâllieerden boven Ant-werpen en zijno omgeving zijn geweest. Een er van hëeft ook boven Capelle gevlogen. Da bewoners kwainen allen uit hunne huizen, toen plotseling een zwarte massa naar beneden viel. Men dacht algemeen aan een bom. Da bewoners stoven naar binnen, doch het voor-werp ontplofte niet, zoodat eenigen het durf-çjeù wagen, naar de plaats te gaan, waar da bom was neergevallen. En ziet, tôt aller ver-wondering was het geen bom, doch een Belgische soldaat, geheel uitgerust met geweer en ailes, die een brief bij zich had, waarop in groote letteren stond geschreven : „Ik ben de eerste, die u het vryheidsbericht komt brengen; binnenkort zullen duizenden u komen verlossen uit den knel, waarin gij thans zit geklonken." De Duitschers, die ook spoedig van een en ander de lucht beetkiegen, kwamen naar deze plaats geloopen en vernamen, wat er had plaats gevonden. De pop moest worden afge-geven en het geheele terrein werd afgezet Heneqo&swen. De bewaking der spoorwegen. In het centrum van Henegouwen, zijn ail® Belgen van 18 tôt 30 jaar verplicht de aan-wezigheidslijsten ten gemeentehuize ta onder-teekenen ; die van 30 tôt 50 jaar, moeten, atwisselend, de spoerwegen bewaken. Dus zijn zij verplicht de diensten te verrichten die iu ' aile streken aan de burgerwacht of aan den laudsturm toevertrouwd wordt. Men kan dus ook niet ontkennen dat dia diensten een zuiver militair karakter hebberji Brabanf. Huiszoekingen. i Er zijn in den laatsten tijd in Leu-ven en andere gememtén, o. a. ook te i Turnhout en Hasselt, huiszoekingen ge- « daan bij eerzame burgers, die door nie. ! mand van eenige kwaadwilligheid ver-i dacht werden dan alleen door den Du it. schen. gouverneur, die na.tuurlijk hiandeuv ' op advies van de gewestelijke commandait-i ten. t — ■ Kultur-ondank. . Wel pocht gij o<p uw nietig ijzren kruis, a Gij feidgraue Saxer, gepinhelmde Pruis, , En gij, alte Gott van een Keizer ! Maar hoe ondankbaar toch ,1 Gij pocht ' er niet O neent op het kruis dat u België biedt s ' 't Kolossale kruis van dea IJzeri 1DH. DEMAEGT,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume