Belgisch dagblad

1930 0
15 September 1915
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 15 September. Belgisch dagblad. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/610vq2sx6m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

: ■ WÔJENSDAÔ 15 191S No. 1 v abonnement en. IPer 3 maandea voor Holiand f 2.50 franco per post. Losse Êummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland 7V2 cent. Dan Haag, Prinsegraclit 16-39, BELGISCH DAGBLAD Bestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUS/IONT — L. DU CASTILLON ADYiiRTËNTIEN: Van 1—5 regels f 1.5Û; elka regel meer f 0.30; Reclamca 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 White Hall Houss Wliitehall E.W. ONS PROGRAMMA. M De huidige tijden leenen zi j niet tôt breedvoerise ^£teenz< tiugen. Z^hicL m enkel c woord* \ ^cc programma, dat het „Belgis< Dagblad" zich. on'voorwaardelij ten doel stelt: Wij verscliijnen in een land, d zijn broederlijke gastvrijkeid v leendo aan de meest ongelukkig onder ons en voor hetwelk 1 steeds de diepste erkentelijkln zullen koesteren. Dit zegt vol(lo> de dat we de eerbiediging ziji neutraliteit zullen betrachten. België is een martelares v het recht en de "eer. De Bondj nooten hebben haar verdedigi opgenomen. Zij hebben gezwoj den strijd niet te zullen stak vooraleer ons land terug zal 1 wezen. Zij verdedigen de besc' ving tegen de brutale macht. zijn vast besloten de taak te \ einden, welke het kleine Bel. de eerste verdedigde. Wij zullen hunne militaire ac volgen met belangstelling en c volstrelct vertrouwen. De toekomst der Europeesc volkeren berust in do eerbiedigi der internationale verdragen. JE enkel land heeft bewezen zich a de eerbiediging der verdragen, a het gegeven woord niet te stor Dit land mag Europa nietbehe • jschen, daar een duurzame vrc niet mogelijk is, zonder zicîi a de veidragen te houden. De eenig aanneembare vrede degene die zal voorgesclire^ worden door de naties die 1 recht en de vrijheid der volkei eerbiedigen. Al degenen die sp ken van vrede, voordat de Yerb< den den zege hebben bevocht< 1 moeten aanzien worden vijanden. Wij zetten de politiek van Augustus 1914 voort. België he het Duitscho ultimatum met fi heid afgewezen: het recht en eer vooral. In dit geval was Belgische regeering de getrou tveerspiegeling der geheele nai Het Belgische volk, het Belgis< ih loger, namen een sublieme houdir )t- aan. Onze soldaten veroverden vos :m hun land een ontsterfclijken roer ;h Koning Albrecht deed zijn tragi k, ken plicht met een karakter, e( adel en een eenvoud die hem eei at plaats verzekeren bij de groo 3r- mannen der geschiedenis. Koning en Elisabeth is een model van liefd vij Dat moet gezegJ en herhaa îid worden terwijl we, iederen da îfi- dienen te brandmerken degem 1er die het Belgische volk hebb gefolterd, degenen die in ons lai an al do misdaden hebben bedrev nadat ze aangqyallen hebben zij c ng ze, krachtens hunne verbintenisse •<|n moesten verdedigen. en Onze betrachting is bescheide rrij Wij willen er ons bij bepalen on 1a- landgenooten in te lichten, h Zij te documcnteeren in den strijd v o'I- iederen dag, welke wij tegen gië schaamtelooze leugens onzer vijc den dienen te voeren. tie Moed ! Geduld ! Vertrouwen ! sen Onze eenige bezorgdlieid is ( gene door Koning Albrecht in e ;hé thans befaamd telegram aanl pg volen : en „Ondertusschendo an „d e Koning e e n d r i •an „gend beroep op ( 3n* „B e 1 g e n opdat zijvo' 3r" „den vijand geen and '•!e „d o e 1, n o c h an d er ô fc ctl „kommernis zoudi ,,hebben dan de vr is: „making van het gron en „g e b i e d." ie^ De heldhaftige strijd der zon en van België die hun leven gev re" voor hun land, leert aan hen ( )n-" slechts de pen in plaats van 1 31?' geweer hanteeren, eenvoud a 3 bescheidenheid. Laat ons de ta met eenvoud aanvatten, en gev 4 wij al de kracht van onzen ge< eft voor de verdediging van het er- derland, dô Dr. M. Terwagne. we Ch. Herbiet. .•Q E. Preumont. L. du Castillon. Oe fciestand. De belangstelling gaat nog steeds 1 het Oostelij k-froat. Alhoewel de Duitsc graag de Russische hoofdstad zouden redken in de gedachte dat do Russis kolossus na den Duitscho zegevierei intocht ^e Petrograd, zich zou ve-rL geven, tooh Llijkt de toestand rond B hen daartoo weinig kans te geven. stad Riga is tlians nog huit en gev en in h-eel de streek van Riga, I drichstadt en Jacobstadt, valt geen ve dering van belang aan te stippen. fensîo ■ vijand gaat tôt een uitgebreid de Russen eenDwinsk, v den en blijk geven van De Russische campagne heeft de aj schers meer uitgeput, dan men wel de lezers-kringen der W,olff- telegram: denkt. Van een massalen rechtsom naar het Westelijk-front zal niets ko en erj? valt aan het doortrekken treinen met versterking naar Franbrijî twijfelan. Er hestaat allen grond om aan nernen, dat binnenkort do Duitsehers in Rusland zullen moeten ingraven gedurende het winterseizoen een de sieve houding aan te nemen. Op het Westelijk.fnont, weinig acti' Toch zal men niet lang hoeven wachten om van een krachtdadig of in li arty>/\n vivi i v/xjl> &£ei w@orsi^ainsfe. De meening van Emiel Eoj , volksvertegenwoordiger van A Doornijk.— Ik wil me zelfs niet vragen hoeveel tijd het zal duri Een enkel ding volstaa onderscheiden van dag t'ot dag v er te doen valt, op welke man men de zaak der Verbondenen k dienen. 1 Onze Redaeteuren. hcrs Indien Léonce da Castillon en Edw, Preumont tôt de redactie van het „ï cne gisoh Dagblad" geroepen zijn, is het < Ldca Jaj- bunne werkzaamheid, sinds het ■ ^ren breiken van den oorlog, steeds bezi 1§a' was door warme, volstreikte liefde v de bevrijding van ons grondgebied. aar. Preumont in hoedanigheid van- hoc r-ie- redacteur aer ,;Volksgazet'' van Antw ran. peni -weigerde zijn dagblad onder toezi der Duitsehers te laten verschijnen bleef in zijn waardige houding volhaid 'aar ondanlfcs da manoeuvres, aangewend tôt plooibaarheid aan te zetten. Da na vertrok hij naar het Belgische fro in en"^'i' m^itairo operaties van na landsciie blaHW^* .in , de van meegeleefde dingen. % fcd;£hf v!n zich dcK)r een ^aeû zin van opmeri' v.an en kleurigheid. ■ 16 De Belgen kennen de rarigheid \ Léonce du Castillon, de loyauteit en 7'fh a^ner pen. Zijn talent als polem nm thans ae gelegenheid gegeven 2. ongenadig te richten tegen Duitschlai dat zulke machtige wapens tegen...., z zelf aanbiedt. '• De heroepshoedanigheden der tweo fea. d.^cteuren van ' „Belgisch Dagbla< zijn ons esn waarborg, dat onze lezi — 0113 de gedane keuze zullen ten goe houden. tv«i HT m «n TT 5 ,l/a. J.tx • X. TSH v/, SX, 'er, th" Tegen Tauben en Zeppelins, af- Een -Belgische vliegenier heeft een m: del uitgevond'eô. om vijiandelijke vliegt , gen, neieir te halen. Het maa-kt het { • bruik van mitrailleuzes overbodig en rat er speeiaal op gericht, om die schro ier van den vijand te vorbrijzelen. Eeumie dit .deel van het vliagtuig gertroffen, et( an de vijand onvermijdedijk en met gtroo snelheid naair benëden. 'u ________ l.„_m u Links en Redits. Vermist. Het Haagsche ialkhiiDgsbureau vo r Bel S gische mililairen meldf, dit Franz D^ens, mi )1' litiaan bij het 2.J regimentkarabiniers, ver q mist werd te Stuyvekenskerke. Deze soil d.aat is de eenige zoon van den volks-vertegenwoordigeir van -Aa'ef, die nog t\ve« in schoonzoi;en i n he>t ieger heeft. Dramali ^ sche bijzonderheid : Tcen in 1909 di we op de plaaîs vervan g in g werd afgeschafr weTd vx)3rgesJ.e!d d it de te nge zonen 7/ju in den vrijg-es^d worden. Het amendeaien rd verwoepeii met een enkele s'ea , meex^erheid, de;*e van den hcei Peiïu: ld Drieu s. SC Louis de Brouckere. De heer Louis de Brouckère. d!e zic! v-t in Engeland in het bizonder met de bc ^ scherming van de Belgische arbeidskracl: 3n ten bezi? houdt," wordt in Den Haag ver Î0 wacht. n, De ,,Alberiviile:'. Er wordt ons medegedeeld, dît de sto" in. mer ^Albertville", dezer dagen vertiekt na) ze Belgisch Congo. h Oader de pa?sagiers wo.de i g 11 emd: '-'n Voor de Maa-tschippij der ^poo:wegcn ail M. M. Mari.t, meestergast (4e vertrelc); Pc. mudin, co-muiies; Neiemans, dr.iaier; De Marcq, b.ankwerkeï; Fnoidœte, kele'miker c n" Jlarijneu, werf-opziener. Yoor de Alaaitschappij van Kassaï: M. 1 Peterson, beheerder en Jamez, -adjunct. ■ Voor da Comptoir Coaximeïcial Congolaïs le" M. G. J. Vis. en Voor de Maatstliappij van Be'gisch Congc M. M. Armand Corne^ Feirniad M' r.hal e Jules Anciaux. a ^ Belgisch humor. n- In België in 't diepsîe van den winle j g Het agentschap Wolff, een groote overwii ning op het Oosfelijk-front aangekondigi 3 r hebbend, spoedde een Duilsche officier zic 0 r om het zijn tijdelijke en g-edwongen gast€ n. ter keannia ie ïw\Vii"*.n en «îçpd bot in eer taal, die hij als een ^Parisien" doc ht • 1 ^ spreken : ij- — Ge verstaot wel, wij komeu da-àr „Be (J. ddiCcheff" te „plukken". — Alsl zei.een der toehoordere beleef kan dat „bewaard" woirden? g-Q De uhlan heeft niet begrepen. en Allen Belg vooral. Er blijkt sprake te zijn dat de : iet België gehleven Vlamingen te Antwea eil pen een manifeet zullen verspreiden ; , deze energiei!-:e termen opgesteld : a'i „Wij ondorg'rteekemden, Vli-atmsch en Belgen; houden eraaai het volgemde 3g|. veïrklaren : r„ lo. Vv7ij zijn van oordeel dat de gui tten welke de Duitsche regeeiring va oen deel der bovolking buiten de Belg sche Grondwet om zou willen verleçnei onaannoembaar en ongewenscht zijn; 2o. Wij verklaren dat zekere loemscl: bladen, die hier vereohijnen en die, oi der den dekmantel van strijd voor ( Vlaamsche taal, andere belangen dionc dan die der Belgen, geen enkele fraet »«- dor Vlaaansche bewoging vea'tegenwoo. digen ; 3o. Wij doen een beroep op 0in; "Vîaamsche en WaayIschB landgenooten , opdat aile taalgesehillen zouden terzij< ^r. gielaten worden, zoolang de onafhank lijkheid van België bedreigd wordt doc 'n^ een vreemde bezetting." ^ Dit manifest zou namelijk pniderteekei ® worden d|oor Caiimel Huijsmans, Lou: " ^ Franck, August Vermeylen, Nefator c Fière, Karel van de Woeateyne. e'nz. t:r Deze gezonde taal zal bij aille rech " geaarde Belgen weerklank vinden. Zi "en w'eze tevens. eene waarschuwiing voo: en degenen die uit aberratie of trouweloo! • heid, van den rechten weg ziin afge 3:11 dwaald. til- | Een klokje Bit Antwerpen. 211 Onze Antwerpsehe correspondent schrij ■"s —». # n[l . Do Duitsehers hebben d an stad de verphohting meef da ae éen nullioen schadevergoeding tu ist voor de huizen van Duitsehers, die b ch de oorlogsverklaring bes-chadigd werden. id, De stad heeft nog hooge boeten 1 ch betalen. Begrijpelijk wordt de financîeel toestand daardoor nog meer bedenkelijî ro- en onverm-ijdelijSc zal het oogenblik komer l"„ dat de betalingen niet meer kunnen vo ■rs daan worden. Van die gebeurlijkheid 0 de de hoogte gesteid, hebben de DuSschex reeds met net nemien van gijzelaars g< dreigd. „ Do schepen-kwesti-e is nog steeds han gend. .Wijlen schepen Frans Van Kuycl is noe: niet vervangen. Deheeien Louis Franc, id- en Le.on Van Peborgh, bedanken voo ai- het mandaat. ;e- Men spreekt veel voor de kandidatuu is van M. Steger. ef Do Intercommunale Commissie bestaa aj nog; zij zet geregeld hare werkzaarnhedei irt voiort. is verplicht, na elke vergadering te aan do Duitsehers een vèrslag van haa besprekingen voor te leggen. Coures ra_Be|M_3 Ciileili. Dinsdag 14 dezer, te 11 ure, hield het Verbond van Belgische Comiteiten, eene vergadering in de Seinpost te Sche. veningen Het bureau was samengcsteld uit de heeren Dr. Terwagne, lid der Belgische ' Kamer, eerevoorzilter, César Van Damme, lid der Belgische Kamer, en advocaat De Ryckere, voorzitters, advocaat De liai en ' Evrard, secretarissen, advocaat Arthur j- Buysse, lid der 2e Kamer, Louis ■ Dicrckx. t Arrondissementsconmiissaris van Antwer-, pen, Léon Léchante, Van Bergen, Rev; Levilaîn, Smeets, Raemaekers, leden van het comiteit van Schevenjngen. In de zaal bemerkten wij de afgevaar digdcn Lemodne en Leruitte (Den Haag). 1 Van Gestel en Do Decker (Rotterdam), Paul Meert en Jacobs (Huist), Delaer-; zO'Oin (Middelburg), Remi Van Santé ('s-Bosch) Dierckx (_Breda), Van Muvllen (Sluis), Delaere en Verschoore, bankiers Bovy. Léon Dieur, Evn. en G. Foulon O. Lafeuillade, Cassalette, Jos. Aerts, D< Groodt, Fern. Vrxftien, Alph. Joosen, Arth r Deridder, Hub. Blanequaert, G. Joosen F. He ckaer:s, Dr. Ilenckaerts, G D Geesl E. Wijffels, 'César Geerinck, J. Harteau, B Van Strydonék, Ph. Vinckers, P. Vai | Elsen ^ E. Ilientiens, J. Tewret, E. Vai Iloydonck, Bianconi, E-. De Wit, H. Peitzer I Louis Van Cauwcnbergh, W. J. Oedenian C. Maisier, Ern. Dujardin, M. Tips, J L Evrard, J. Anckm, V. Boland, Benninck Neuville, Van der Lancke, René Van Dooi 41-e, Paul Balat, Ernest De Neck, Rob.i en vele anderen. Verwisseling van Belgisch geld. II Aan de dagorde de verwisselin van Belgisch geld. De heer voorzitter Van Damme vej welkomde dj aanwezigen en maande te r beknoptheid aan. x. Dr. Terwagne verkiaarde, dat het off oieel Belgisch comiteit zich reeds meei ^ maals met de verwisseling heeft bezigg< a houden, dank aan de heeren Van Dtimni 1<? j en Louis Dierckx. Het is eçM*3f-lG eerst eh vooral een eeresaiuut te siure aàn den Koning, aan het Belgisch lege j.. en aan de dappere Belgische burgeR de gijzehiars van den vijand. (Toejuic-hii 3, gen). De heer Paul Moert stelt de vraâ; door wie de nieuwe wisselkantoren zoude worden ingericht? Is het door de' Be gische regeering do Natioiiale bank c eene andere bank? Te Middelburg hebb" ;n wij heit geld voorgeschoten. Met zijne algemeen erkende bevoegdhei ,n behandelde e»n vakman, de heer Ve: schoore. het princiep en kwam tôt he p besluit, dat de Belgen, welke door d 1,0 regeering worden verhinderd naar hui land terug te keeren, recht hebben 0 1- bescherming. n Eene gedàchtenwisseling volgt over d i- vraag eenmaal per week <of per maan wisselen. De voorkeur wordt aan he eerste stelsel gegeven. .0 Verscheidene ltden deden uitsch^nen i- het verschil van behandeling en d-e wi [e lekeur, volgens de plaatsen waar gewii n seld wgjdt. De heeren De Ryckere e lo Van Siante eischten, dat etf overal gelijl r- heid zou heersohen. Wisselkoers. , Eindelijk werd een grondige besprekin [o gevoerd over de wisselkoers. Intéressât 5. was de uiteenzetting van de gedachten de ir heeren Verscho-oren. Hij was van me< ning, dat de Nationale Bank niets vcj liest bij de verwisseling van Be'.giscl ;s geld. We moeten veroiijden, dat het gou [0 in Duitsche handen konit, want de zaa is eene goudkwestie. De heer Robo achtte de oplossing ee.c « vouid(g, namelijk, dat men klinkende mun zou geven in plaats van papier. la da geval zullen wij bij elken wisselaar 4 ° gulden voor 100 frank bekonien. De heer Dierckx was van meening dat do Natiojiale Bank ons eene guns toestaat. Wij hebben geen recht op eei privilege. (Tegenspraak). De heer Verschoore verkiaarde, dat b den minister van finantiën kan wordèi ft aangedrongen, opdat do Nationale Ban. iiix Nederland een krediet of eene leenin. e bekomen, ,te regelen na den oorlog, or n de verwisseling op redelyken grond ti ft verzekeren. U Up vt-roo-ok v^n de vergadering diend de heer Verschoore eene 0«rgoïg£a tnoti 0 in, dio eenparig werd aangenoimen. e :. De heer de Ryckere hield het slol 1. woord. , De toekomende vergadering zal med R te Schevi-ngen gehoudan wo.rden. sn De vergadering ging te half 2 ureuiteon _ Een. gezellig en -keurig ointbijt had plaat in het hôtel Royal, onder voorzitterschaj - van deai heer César Van Damme. Advo •• caat De Ryckere dronk eir op het wak ker bestuur van den Belgische^ familystere r MAX STAATSMINISTER. Uit weiingeli h e bron wordt ons mode t gedee'd, dat de heer Adolf Max, burge 1 meester van Brussel, die te Glatz gevan , gen blijff, staalsministen zal worden fc« f n.oemd in vexvanging van wijleiV deirt hee Louis Huijsmans. UIT BELGIE. Brabant. Op z'n Duitsc h. Het was ons reeds opgevallen, dat do Duitsehers ten behoeve hunner soldaten 0|> hei Wester-front het verspreidea v-an een! zeer tendencieus biad bevorderen. Wij ncer men de „Dusseldorfer General Anzcige»".. Tijdens de oa-errompeling van België volgdq het blad de troepen op de hielen om eï( „de trcef' onder te houden. Nu, in een deaj laatste nummers van „I.a Libre Belgique" spelen de moedige -opstellers van dit vadeï;-Landslieveid hlaadje, de Duitsehers een to.B van beiar.g. Onder de ho^fding „Hoe hunnoi^ pers te wej'k gaat", kondigen ze de " £ac-simile af van twee verse hillende exemplarem : v.an de „Dusseldorfer", voornoemd, een; bestemd voor het Westelijk f ont, het ja,ndeiei i voor het Oostelijk front. Door een vergissing der post, kwiam het eene voor het Oostelijk-front bestemd, in ; België aan. De datum en de uit?aven zija1 dezelfden. De tweede, derde en vjerde blad-zijden der twcr' /lummers insgelijks. Aheehi , de eersîe bladzrjde versehilt voigens het pU-bliek tôt wie ie gerichl is. Het nummeil i \o r het Wes.elijk f ont bestemd d ftagt een] 1 liand luideiide : „Rusiand r.ijpt vt>jr deai Vrede". Ile bevat nieuws over Ruslnnd, da(t het and ie niet weergeeft. Het nmnmer bestemd voor het Russisch front.melut: ,„Nieuwe.vooruitgang der Duitsehers in Argonne". , W,àt moeten de Duitsche soldaten, oveï dit boerenbedreg gedacht hebben, tOen dai verkeerde nummexs in hunne handen ïfyajfc ten. 5 De verschijnselen vs.n staking in hur.îïes zangen, zeggen genoeg, dat ze geen appe-len voot citroenen blijven slikken. t M r. T h 0 o d 0 r. Theodor. Onze cor:espondent uitBii'ua-sel schriijf t : Zoaals u reeds beke^d is, Werd g de stafhouder der ballie bij het Juof vaiOl • Rgfocp te JB-russel, Mr. Léo Theodor, lid deT. __| îi Kani'r, i i'vr "Du:tS'.hla.^gL-înt'è*'zij!ieîoiis^ f d.aad bestond hierin: een Duilsche pachteîcl . daagde den eigenaar van het huis voofl j_ de recbtbahk. Î3e heeir Von BissLng heeft, zo als men v/ e1, bui engewoï.e r.ei h Lankefti ingesield, samenges.eld uit Duitsche en Bei gische rechters, cm dergelijke gevallen ta l_ onder.'icelcen. Mr. Theodor liet den (advocaiait van den Duiitscher bij zich roepen en veE-Q bood hem te plei'.en. Daarop taanlda htvaffl de Duitsche partij tegen den stalhouder, dio ij bij den landvoogd g roepen werd. Na eeo| heftige dispuut werd da heer ïheedef eigert» ^ machtig vocr diktator van Bissing tôt de-!-0 po'rtatie verooideeld. j De verooirdeelde hefeft -juist tien minuteiï p tijd gehad, om afscheiid van zijn familio te nemen en wat kleeren in een peiszak te; 0 stoppen. Een auto bracht hem naar het land waar Adolf Max, sénat r Vacd f e ne, ^ Arthur Verhaegen en nog andere potabela. Belgen hunne vaderlandsliefde moeten uit-boelen. Léon Theodor is een vurig paiiofc j. en was den Duitsehers een dooirn m het 00g. Zijn jongste protest uit aaam van da. ^ advocatenorde tegen de Duitsche willekeurg Idgt in hèt geheagen van aile Belgen. D tar-om moest hij boeten...... Aïs lid van het Centraal Comiteit tôt bevoorr, iding van België maakte Theodor zich uiterst vefrlienste-„ lijk. Toen we nog in Brussel waren ontmoet-iea wij hem dikwijits in -de Leopoldswijfc do _ Brusselaa,rs opbetu'end en aanmoedigend. Aani Heador danken wy groolelijks de mihtaiïO . wet van 1913. Hij was steeds een aanhaxt-L~ ger v,an een sterk léger, van algcmeenen en| ^ persoonlijken dienstplicht, gepaard met )al-jc gemeen kiesrecht. Zjjne vaderlandsliefde dwingt eerhied en hoogachting af. Het zijfa de beste vruch;en, waaraan de wospea kna- t §en- 1 Vlaanderen. Graaf Joseph do Hemptinno. ' Uit Gent wordt gemeld, dat graaf Joseph do ^ Hemptinne en niet zijn hroeder Jian, zooa's verkeerd werd gezegd, bitir.en tort Koot den ... krijgs-rtaad moet verschijnen. Eene vseoegeaj j doorgezonden meid had hem bij de Duit-c schers aangeklaagd een Franschen soldaat bij zich te hebben verborgen. Bij gna,af Joseph, = do Hemptinne werd een hijiszoeking ge-^ dasn. Het schiijnt, dat men werkelijk een reeds ouden brief zou hebben ontdekt. Dit , volstaat den v^and, om voor^e schryven, ^ dat de plichtige voor den kop worde ge-s-cho^en. Na Arthur Vefflhiaegen, die te t 3 jaar opskuting in Duitschland weird vex.ve-zen, graaf de Hemptinne. Wie, zal de derda zijn ? Vliegtochten bovea Gônt. Gént achijnt voortduren'd het doel to zijn van do vlieg.oniers de® verbondOnien, wat geen wondier is daar er 'groote militaire vliegkampen zijn. De bedde goeid|gi> lukte aansiagen in de vdirige week, wa|-ren zelfs tôt dicht bij de Hollanadsche grena te hooron, eu eenmaal wareai zeif^j de vliogeniea's vanuit Aseenodo te zienj Do onfploffmgen waren gieweldig hevig, > vanmoedelijk zijn de benzlue-depota gO - - troffen. Het is aan de burgerij in Gtenjfc - en aan do Duitsche miliMren, ten. strong-1 i* ste verboden aan wie dan çok, eenigé p mededeeling over dergelijka asavallen. to \ioen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume