Belgisch dagblad

807 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 12 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 17 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5m6251gf1n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Iste Jaargang DINSDAG 12 OÇTOBER 1910 »M «.«ilm.—i—., — — IVo. 23 t—r~é-* ABONNEMENTEN. Pèr 3 jnaan&eû %$or Hoflànd f 2.50 franco pôr post. Loip itummers! Voor Holiand 5 cent voor Êuiteaîsffid ï'/s cent. Den ïfaag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redacîie : E. PREUWIONT — L. DU CASTILLOf ADVEBTE'NTIEN: . Vaa 1—5 regels f 1.50: eîka regel rriçor f 0.30 ; Beclajneà ^r-5 régels f 2.50 ; elke regel Eiçèr f CM Londoh : 2 White Hall Housa "Wliitehall É.W. il m il i il ni il i ■ mi in ni in mu—m ONZE BURGERLIJKE MARTELAARS. Met innige deelneming en grieveuden wee-înoed denken wij aan onze in Duitschland 'gevangen medeburgers. Omdat die Belgen niet hebben willen buigen onder het vijandelijk juk, werden zij brutaal uit hunne gezinnen gerukt om, als booswichten, naar Duitsche kampen te worden vervoerd. Vaderlandsliefde was immers hunne eenige misdaad. Beseffen wij genoeg wat folteringen onze landgenooten in het land van den vijand moeten doorstaan. Denken wij genoeg aan die ongelukkige beklagenswaardige Belgen ? Doen wij onzen plicht tegenover de besten van onze burgerlijke bevolking? Eilaas! wij schijnen te veel te vergeten alsof het spreekwoord „Uit der oogen uit der harten" hier waarheid zou wezen. Het lot van die gijselaars doet sidderen van angst en vrees. Verkeeren zij steeds niet in onmiddellijk gevaar? Verduren zij niet ontberingen van ailen aard, ongedierte en vuiligheid, koude en hitte, honger en dorst en bovenal de zedelijke marteljngen? Staat niet een ijzeren niuur tusschen hen eu het vaderland, tusschen hun hart en hunne geliefde wezens? Boven den ingang is geschreven Dan-te's woorden: „Gij die binnentreedt laat aile hoop hier varen." m In die hellen zuchten Belgen van allen leeftijd. Wij kennen burgers, boeren enwerklieden, die reeds twaalf of dertien maanden aldaar worden vergeten door God en door de wereld. Met den diepsten eerbied schrijven we de namen neder van Adolf Max, den held-haftigen redder van Brussel, de belichaming van de Belgische gemeentevrijheid, met Paul Bippens,den burgemeester van Moerbeke-Waas. Theodor de incarnatie van de eer en de onafhankelijkheid van de Belgische balie, den vurigen patriot aan wien we groo-tendeels de jongste hervorming van ons leger-stelsel danken; Raymond Van de Venne, ûen eerbiedwaardigen en kranigen senator, die de ballingschap en de gevangenis verkoor dan de arbeiders van Sweveghem aan te zetten voor den vijand te werken; Arthur Verhaegen, den waardigen hoofd-man van de Katholieke arbeidersbeweging in België; August De Bunne, den ijverigen sociaal-democraat, die kranig weigerde de werkersklas van Meenen aan te raden loop-graven voor den vijand te delven; Alfons Sevens^ den radikalen flamingant die over den Rijn werd gestuurd omdat hij landverra-ders had geblameerd. Victor De Bille, een journalist van talent en zoovelen wier namen we niet kennen. Nog het liefst denken wij aan de nederige boeren van rond Beuven, Mechelen en Dendermonde die reeds meer dan een jaar als onschuldige slachtoffers van den oorlog, na onbeschrijfelijk lijden, steeds maar ge-scheiden blijven van vrouw en kroost; Aan de burgers van Visé en Dinant, aan wie het nog niet vergund werd de puinen van hunne stad te zien, alsook aan andere stedelingen die door de Duitsche willekeur van hunne vrijheid werden beroofd; Aan onze kloekmoedige werklieden van Meenen, Sweveghem, Buttre, Manage, Cues-mes en elders, wier vaderlandsliefde in opstand kwam tegen den dwang van den overweldiger. Aan de nog talrijke priesters, die moeten boeten omdat zij den vijand niet in de hand willen werken. En eindelijk aan de honderden en honder-den jongelingen, die verrast of verraden aan de grens die zij wilden overschrijden om hunne broeders aan den Yzer te vervoegen, door de pinhelmen werden gevangen en naar Duitsche kampen gestuurd. * * * Enkele weken geleden kon de Thieltsche koopman, de heer Hendrik Ide, na maanden gevangenschap naar huis terugkeeren. De ongelukkige was een geraamte geworden. Niet uit louter menschelijk medelijden hadden de Duitschers hem laten gaân, doch wel omdat zij meenden dat zij ne dagen geteld waren. Daar men veel over zijn geval had geschreven vonden de Duitschers het niet politiek dat hij in een van hunne kampen zou bezwijken. Zijne vrouw had dus de toelating bekomen haren man te gaan halen. Een inwoner van Thielt ver-zekerde dat Ide's gezondheid zoo zeer door allerlei ontberingen was uitgeput dat de anders kloeke man zijn eetlust moest op-wekken door een vingerhoed melk en een eierdooier. Over zijne behandeling durfde hij zich niet uitlaten, doch men giste terecht, dat de marteling verschrikkehjk was ge-weest. Hij ontving ook de vele pakjes niet die zijne nabestaanden hem stuurdên. In hetzelfde kamp bevonden zich ook Senator Raymond en Karel van de Venne, twee bejaarde broeders, deze laatste een industrieel uit Kortrijk. Daar trof men nog aan een veertigtal belgische priesters. Nevens de lichamelijke folteringen waren ook zedelijke in het werk gesteld. Zoo kwam een Duitsche priester de Belgen lijdzaamheid en onderwerpmg aanpreeken door te drukken op het verlies van hun land dat onweder-roepelijk aan Duitschland was geannexeerd I ? Die preeken maakten echter geen indruk. Ziedaar een staaltje van het rampzalig lot van onze landgenooten in de Duitsche kampen voor gevangenen. Nu geven wij ter overweging indien de Paus niet kan doen vrijlaten de nog vele gevangen belgische priesters in Duitschland. Kunnen neutrale Staten als Amerika, Spanje en Nederland, Zwitserland, Zweden en hoe zij heetén, uit menschlievendheid niet aandringen, te Berlijn, om het lot van al die burgers te doen verzachten? Wij lezen dat de gezanten van die landen nu en dan eens Duitsche kampen bezoeken om zich over het lot van Engelsche, Fransche en Russische gevangenen te vergewissen. Mogen wij hetzelfde voor onze landgenooten verwachten ? De.toesfand. Van al de op het Westelijk front gevoerde acties teekenen zich nog steeds het duide-lijkst af het offensief der Franschen in Champagne en de vruchtelooze pogingen der Duitschers om in Artesië en meer ten noorden van het front voor veelen te behalen. Terwijl de verbondenen een groote artillerie bedrijvigheid aan den dag leggen om hun aanvallen in Champagne door te zetten en in Artesië te steunen, zijn de Duitschers bij îaliure tôt tegenaanvallen overgegaan die hun in de gelegenheid stelden eenige honderden meters te winnen op een frontbreedte van slechts 4 kilometers; dit valt in 't niet bij de successen der Franschen. Dezer ter-leinwinst toch hep over een front van 25 kilometers en eene frondtdiepte van 3 tôt 5 kilometers,. Op het Oostelijk front worden verwoedde gevechten geleverd voor.Dwinsk. Het offen-Êief der Duitschers wordt er telkens gebroken door het ongenadig mitrailleuse-vuur der Russen. In Wolhynië oefende de Russen een Bterken druk uit op de Duitsch-Oosten-rijksche legers. Deze poogden zonder succès te reageeren. Zij deden aanvallen bij het spoor Kowel-Kowno, welke allen afge-glagen werden met verlies van circa 400 gevangenen. Op het front Rostoki-Gontowo tvas het getal gevangenen nog grooter: 1175 man. In den buit kwamen 8 mitrailleurs Voor rekening. In ons vorig overzicht wezen we er op dat het tooneel der vijandelijkheden op het Balkan-front in Servië, naar de bergstreken zou verplaatst worden, Het is dan ook geble-ken dat de Serviërs Belgrado hebben ont-ruimd en zich niet lang hebben opgehouden om den doortocht van den vijand langs de Save, Drina en Donau te betwisten. Met het oog op een onverhoedsche aanval -van Bulgarije, zoeken ze zich te concentreeren met de verbondenen. Aldus kan Bulgarije niet in den rug aanvallen en wordt een afsnijden van Serviërs en Verbondenen ver-meden. Griekenland blijft heel omzichtig in het uitlaten zijner plannen. Maar zou het zuidwaarts trekken der Servische leger- machten niet voor doel hebben ook een schakel te vormen met ? Wij spraken de meening uit dat de nieuwe oorlog in den Balkan eene groote wijzging der fronten zou te weeg brengen. In een Havas-telegram van 10 October wordt een gelijk waardig oordeel geveld door Kolonel Teijler, de bekende Zwitsersche militaire deskundige. Hij schrijft dat in het Westen een par-tieele terugtocht moet beginnen, terwijl er in den Balkan een front moet gevormd worden. De tegenslagen der Duitschers in Champagne en bij Beus zouden groote gevolgen kunnen hebben. De smokkeïhandeî aan de Ziiidgrens. Louia Raemaekers teekende dezer dagen een prachtige plaat over den uitvoer van margarine aan de Zuidgrens. Een correspondent uifc Putte meldt ons dat die plaat nog ver van de waarheid is. Bijnoiie en margarine worden er inderdaad in massa over de grens gevoerd ten bate van de Duitschers die deze hoeveelheden met dank en met een glimlach in ontvangst nemen. Voegen wij er bij dat de margarine niet eetbaar is en dus tôt andere doeleinden dient dan op brood te worden gesmeerd. # De verdiensten zijn dan ook groot voor de smokkelaars van Putte en omtrek. Er wordt ons verzekerd dat te Bergen-op-Zoom een vereeniging bestaat tôt bevordering van den smokkelhandel in het groot. Wel is waar heeffc de militaire overheid strenge maatregelen genomen tegen degenen die eenige liters petroleum of baaltjes meel of rijst over de grens voeren, doch de smok-kelarij engros blijft bloeien. Te Putte wordt geld verdient met de macht. Men mag zeggen dat elk Puttenaar thans zijne schaapjes op het droog heeffc. Het is niet zeld-zaara dat een gezin er tôt 300 en 600 gulden in een nacht verdient.... Links en Rechts. Koning Albert peter in Frankrijk. Koning Albert komt peter te zijn.... in het Kanaal ! Een zeker aantal Belgen zijn naar dit departe&ent uifcgeweken, Welnu, Mevr. V.... te Saint-Lo-d'OurvilIe, çen zevenden zoon ter wereld gebracht heb-bende, zoo hebben de vader en de moeder aan den Koning geschreven om hem te vragen te willen peter te zijn van het pasgeboren kind. Het antwoord heeffc zich niet laten wachten en was overeenkomstig de koninklijke overle-veringen,Het kind heeft de namen van Albert-Joris-Raymond ontvangen. Zwende! met Belgisch geld. In. vejschillende dagbïaden veisch'çn de-zef dagen eene &ankon<!iging vr.agerîde 1.000 fiianks in Belgische munt. Het is. algcmeen geweten, dat de Duitschers aile middelen gebruiken, om axa munt te komen. Zij h'oogen hiepmede niet minder dan de wcwdo Van de mark te doen stijgen. Men houde zich dus op zi}n hoede; jSTiet in de kaart spelen van den vijand, is het oîdewc'ord. Voor gekwetsten en zieken. Krachtens een overeenkomst die werd gesloten tusschen den minister van oorlog, baron de roqueville, en de Zwitsersche regeering, werd eeneprijsvermindering toegestemd voor het ver-voer der gekwetete of zieke militairen die zich naar Zwitserland begeven om daar verdere ge-nezing af te wachten. Die gunst wordt verleend op voorwaarde dat de zieken op de kosten der liefdadigheid reizen, dat zij reeds vroeger werden afgedankt en In burgerkleedij waren. Nieuws uit onze kolonie. De heeren Georges Woeste, secretaris-gene-raal van Katanga, zoon van graaf Woeste, en R. Vandercruyasen, militair agent, keeren naar Europa terug. Bebalve de personen, die zich met de An-verville voor Congo inschepen en wier lijst wij hebben inedegedeeld, raoeten nog de vol-gende bijgevoegd worden : Voor het ministerie va n kolonien : Vander-gheynst, Surin mat zijne vrouw ; Callebaut, LebruD, Albert, Lagrange, Àncot, Ilmanen en zijne vrouw, Aitamurto, Moyart, Lapraille, Polie, Denood, Minet, Bueds. Voor de Compagnie van Kasai: Charles Sederland, Cyrille Brion, Poncelet. Voor de Forestière et Minière : M. Gaston Baudour, M. Alexandre Hansoulle. Voor de Produits Végétaux du Haut Kasai: Ivan Herlenvaux. Munitieaanmaak. Bij gelegenheid van het verblijf te Londen van den heer Thomas, den Franschen staats-secretaris van munitie, heeffc hij samen met Lloyd George maatregelen getroffen voor nauwere samenwerking tusschen de beide landen bij den aanmaak van munitie. Er is besloten, dat Frankrijk en Engeland hun grondstoffen in de allereerste plaats zullen gebruiken ten bate van de nationale verdedi-ging en pas in de tweede plaats zullen denken aan de behoeften van de particulière in-dustriën.Een Duitsche kwakkel. De „Kolnische Zeitung" had gemeld dat de Engelsche en Fransche regeeringen geweigerd hadden nog een voorschot aan den Belgischen staat te verstrekken. Dit nieuwsje moet nafcuur-lijk dieuen om den Belgen te ontmoedigen. W rlnu, „Be XXe Siècle" antwoord hierop dat de bevriende regeeringen België aile krediet hebben verzekerd noodig om den goeden strijd nevens de ' bondgenooten voorfc te zetten en om in het algemeen, het krediet van België en de Belgische werken in stand te houden. Wij verwachten nu een anderen Duitschen leugen Duitsche volksvrouwen protesteeren. Verscheidene Berlijner vrouwen, die voor den Rijksdag om brood hadden geroepen, werden in de gevangenis geworpen. Haar geval heeft eene hevige verbittering onder de volksklassen gewekt. De ontevredenheid is zoo groot dat de houding van de vrouwen nieuwe onlusten kan verwekken, vooral ua hefc vertrek van de thans opgeroepen mannen. Nieuwe Beigische postzegels. Aan het Koninklijk besluit waarbij nieuwe postzegela worden uitgegeven, ontleenen wij het volgende: „Overwegen dat groote hoeveelheden postzegels van de thans in omloop zijnde seriën, gestolen zijn geweesfc in de Belgische postkantoren." Er zal, zooals men weet, eene nieuwe reeks postzegels, post- en briefkaarten worden uitgegevon bevattende, behalve de ingebruik zijnde waarden, een postzegel van 15 centiemen en een van 10 frank. Die nieuwe zegeis zullen te beginnen van 15 October worden verkocht. De bestaande postzegels zullen metuitzon-dering van die van het Roode Kruis, als ver-vallen worden verklaard. Na 14 October zijn de oude zegeis niet meer geldig. Opruim van meiaien. De Duitsche regeering legt beslag op aile koperen voorwerpen. Zij heeft het vooral gemunt op de koperen kandelaars en andere lichttoestellen, alsmede op beelden en kunst-werken van koper. Onnoodig te zeggen, dat die nieuwe maatregel de bevolking misnoegd heeft. Zonder koper geene granaten en geene hulzen voor patronen. Hun organisât f egeest Er zijn menschen die vol bewondering zijn voor de organisatiegeest der Duitschers. Een voorname Fransche schrijver — daar ontgaat me zijn naarn — beleed zelfs, dat de geal-lieerden een goede les van organiseeren kunnen nemen bij Duitschland. Ik wil die organisatiegeest niet onder-schatten. De Germanen hebben blijken gegeven van vernuft, van durf, van in- en oprichtingszin, van vindingrijkheid. Geen twrjfel. Hoewel ik er niet hoog mee op loop. 'tls immers enkel een geschiktheid geweest om ailes klaar te hebben op tijd en stond, ten einde de verdelgingstaak met succès te kunnen aanvatten. Het is het vernuft, het beleid, de vindingrijkheid van den roover, van den moordenaar die ailes goçd voorziet,- precies den plaatstoestand opneemt, voorzichtig aile kansen berekent, zijn dolk en breekijzer van ' 't beste materiaal kiest — en er dan onver-hoeds op uittrekt. Keen ik loop er niet hoog mee op. Omdat ik het hooger acht mensch te zijn. Mensch in den echten zin van 't woord : een wezen dat een zieleleven heeffc, bewust, blij, vol, alzijdig."' Die idealen bezit buiten de stof om, buiten geld en zaken doen om. Die zich niet voor eenig doel stelt : rijk te worden, op welke wijze ook, als het maar gauw en zeker gaat. En die daarom buigt en likfc en kruipfc zoo-lang hij niet bijten en vertreden kan. Neen, waarachtig, ik loop niet hoog op met den organisatiegeest der Duitschers. En wij moeten het in der waarheid riiet van hen leeren I Ze zijn aangestormd gelijk een lawiene, voorbereid als zich hadden gedurende veertig jaar. Ze hebben schier heel België enNoord-Frankrijk overrompeld, Jaî maar verder is't niet gekomen. Wat de Duitscheis bereikt hebben na 40 jaar, hebben de gealliëerden op het Westfront verwezenlijkt na enkele maanden : zij hebben zich zoo goed georganiseerd dat ze den verschrikkelijken stortvloed hebben ingedijkfc. Wat de Duitschers hebben volbracht in jaren van gemakkelijken, meewerkenden vrede, hebben de geallieerden bekomen in enkele maanden, midden lastigeD, tegenkan-tenden oorlogstijd : zij hebben munitie aange-maakt, legers geoefend en te been gebracht. Zij hebben, zonder hefc den Duitscher af te leeren, zich ingericht, Zij hebben daarenboveii, wat aile inrichting bekronen moet : v^ilskracht, volharding, hoop, moed en Rechtvaardigheids-zin. En zij hebben het zoover gebracht dat zij hun machtigen stormram hebben kunnen beuken op den Duitschen menschendijk en dezen achteruit hebben geschoven. Neen, waarlijk, wij hebben bij de Duitschers niets te leeren, noch te bewonderen. Zelfs niet hun organisatie-zin. Wanneer een iiatie het zoo weet aan boord te leggen, dat de helft der wereld ze veraf-schuwt en de andere helft ze wantrouwfc, dan is er bij haar niets te vinden dan voorbeelden van.... 't geen men niât doen mag. Dwanyarbelâ in Ylaanieren. Wat in Vlaamsch-BeJgio verdient de opnierkzaamheid van onze regeering en van d'à neutrale Staten. Wij hebben gemel<î hoe ae anibachta. lieden van Lokexen en Waasiminster door d,e Duitschers werden bijeengeroeipen ôm naa-r het oorlogageibied ^n West-Vliaiani-deren te worden gezonden ten einde er. militairen arfoeici voor den vijand te ver richten. Het zelfde felt wordt ona uit Noord-Vlaanderen gemeld door onzen correspondent uit IJzendijke. Dit is het geval te Eekloo waar de vijand honderd ainbachtslieden Ibelioefden. Daar die ar-, beidera njiet zeer liaastig waren om toe te gevén zou d3 sitad gestraft worden met schorsing van het tramvetrkeer en het geven yan passen. • Te Somerghem werden metselaars en tinmierlieden 's nacht s van hun bed ge-haald en in auto naar eene hun onbe-kende bestemming weggevoea-d. & Men kan zich de droefheid en het misbaar van hunne vrouw en kinderen voorstellen. In do geaneenten langs de grens zooals Watervliet en S'int Laureins zijn de measte ambaietolieden over de grene ge-vlucht. Een hunner, zekere Bloname, ' bleef zelfs aan den prikkeldraad hangen waar hij als lijk werd teruggevonaen. Allé ambachtslieden van 17 tôt 45 jaar worden op die wijze opgelicht of tôt dwangaa'beid verplicht. Ook te Meulonbeko op een mijl -van het hoofdkwai-tier van den Hertog van Wurtemberg, ois chien de Duitschers burgers op om nieuwe laa<J- en loshel lingen in het s-tation aldaar te werken. De burgers wedgerden. Wat deedi devij-andl? Hij verklaarde Meulebeke in staat van beleg. De burgemeester, de heer Emile Goethalsi, lid der Belgische Ka-mer, werd bewaa.kt, terwijl prieeîerPar-mentier en de heer Léo Boone, lid der Provinciale Staten, als gijizelaars te Thielt voor een nacht in de gevangenis werden c(pgesloten. De bevolking moest d'an ook toegeven-150 burgers boden zich met den dood in het lijf aan om voor den Duitschers te werken, en dan werden de burge -meester en de gijzolaars losgelaten. Hoelang nog zullen de neutrale regeeringen, dio de Cionvenitien van Den Haag modo hebben onderteekend, de schennia-sen en van toelaton? BELGIË. De brleven gesloten. Kj»! r-r, ^ !_ I r r | In het vervolg zullen aile brieven, die binneî^ het gebied van het generaal gouvernemenf gericSt worden aan personen die dezelfda gemeente als de afzender bewonen, mogei» gesloten worden. Die maatregel betreft het bezette België1 lest-Vlaanciepenl _— " i De officieren van Gott mit uns. Vcoir enkele maanden, kwainen d^ Duït :che offiiCieiren — onda'nks het protesjij van de ovej'Site — zich vesdgen in he;t Iclooster der Rijselstraat te Meenen. Naife welijks aangekomen, deden zij uit Rijsieï twaalf lichîekooien komen, waarmede zij samen huisden. De moedier-overste teekeS de tegen d®t schandaal, maar yrucht^ lo.os, protest aan, want de officieren gjnfM ^oordden haar barschweg dat zij ziç|^ met hunne zaken niet had te bemoeien4 Maar de overste richtte zich rechtetireek|j tôt gouverneur-generaal von Bissiingdië, na oAderzoek, aan de officieren bevel g^if met hunne sletteh op te kr^men. Toen vestigden zij zich in het lotkaaÉ van den Katholieken Kring; debewoneir^l mochtem zich tevrèden stellen meit eeaj( keuken. Enkele dagen nadien, deden zi| de bowoners van het aambelendend huiîï vertrekken, deden d© gemeene muur al, breken-, en brachten voormelden slettenj in die wonâng. Andere officieren vestigden zich korl midcjen in l»t C'alsino, lok'aal van __de!ùi Liberalen Kring. Zij ontboden zesjwjjveinj uit Robaais en de orgiën duurden acht dagen lang. Barbaren! Twee Engelsche krijgsgevangènen zijpaj te Meenen gfâstorven. De Duitschers had* den deze gedwongen hall gekleed een ganschen dag te gaan wandelon onder §enen silagregen, tôt dat zij van afmait-j ting ten gronde vielen. In stede ze on-mididellijk bij hoogdringendheid naar het hospitaal te brengten, sloten de Duit-£chers ze in eene kazerne op, waar d'e| ongelukkigen kort n®id]ien van ontbexin^ gen en miishandelingen omkwamen. Oosf^Mlaandereti. De gevaren van den prikkeldraad. (Part.) Nog zijn de ongevallen aan dea prikkeldraad menigvuldigt, zoo schrijft onze correspondent van Ysendyke. Aan de haven van Bouchaute is een duitsche landstormet door den prikkeldraad ad patres 'gezonden. Ook te Sint Laurens is een man door den draad gedood. Te Stroobrugge werd Zaterdag-avond eene vrouw, die in aanraking kwam met den electrischen draad, eveneens gedood. Lokeren gestraft. (Part.) Wij hebben hier een bericht van den heer burgemeester Baemdonck betrelfenda den tegenstand der Lokersche ambachtslieden aan de Duitschers medegedeeld. Thans ver* nemen we, dat veischeidene personen er ge« van gen genomen en naar Gent zijn overge» bracht, omdat zij weigerden Ipehulpzaam te zijn bij " het uitvoeren van militaire werken. De stad zelf is ook gestraft. Aile herbergen en winkels moeten 's avondà om 6 uur gesloten worden, terwijl de weke-hksche markt vôorloogig niet meer mag ge» houden worden. De stad is van buitenverkeer afgesloten. Ëeeft dit Élas! U» w rie racle BP ter fiezing. r———». r»— ■ — —. —————■ Wat de maonelijke Belgen te wachten staat, Vluchtelingen uit Eolen melden dat Duitsche officieren hun hebben gezegd: Polen wordt door een drievoudige lijn van loopgraven en een drievoudig netwerk van prikkeldraad omringd. De Russen zullen aldus niet in staat wezen ons te verdrijven, Ingeval wij echter mannen te kort hebben zullen wij de gansche manne-lijke bevolking van Polen wape-Hen en haar verplichten tegen Rusland te vechten. Zoo zullen de Duitschers ook handelen met de mannehjke Belgen in het bezette land in geval hunne legers- te veel slinken. En dan treft men nog Belgen in den vreemde aan die naar huis willen terugkeeren.De meesten hebben echter nooit geweteii hoe zwaar teutoonsche hakken wegen. Dit: is echter geen reden om andere Belgen aan te zetten naar hun land terug te keeren en ze bloot te stellen zekeren morgen in grauwe uniformen en onder commando van Duitsche drilmeesters zooniet tegen hunne broeders van den Yzer, toch wel tegen onze beadge-nooten op te rukken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume