Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

752 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 19 Oktober. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Konsultiert 30 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5pw8w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Œcfîg Mmsabe Çfl) pteïss 10 pfennig Belgifcher Kurier i33rilffetctv Seï Ssî«is?dje Sseïea etfdjeint te Srûfîet S5glt<§ (ceij eotutaj») gtocitttaï auget ïtontag bormUtag. SU £ ï {t e 21 « § 3 a ï> c (A) cïfdjclnt iebtn Sîcdjmittas. lie 3 tt c i t c Sï u S g a 6 c (B) «[djeinê motaccS. (Stnjenbnngcit ftnb ttut an bic StfjrijtWttmg, n t dj i an einjelttc îpcrfattctt S« tidjtcu. Sut anbsrfottgt eingtfattMc 2Jîcnufîrtptc lattn îctnc ©ctoâijt a&crtioramta toerben. Tà$e&%€Ïi:um$ S « s«i«t« latttt tmnf) We ÇoftaufialitB obet «aftre SetrietêtteStea erfclgetî. »ejagît>r«t5 monattid) ffir Sribc Huîgcfcca jufeinmen M1. .2,75. «njcigea: geitc 50 $f, Kcflamc 31 £. 1,50, Selegt-.abteffe: StnietjeifeStBfîcl. SenltoetMttbuag: 2>eu4f($e 8aaf, SBriiffcï. ?5oîtidjed=5lont# Srfiffclïît.6. S#te^(tnubem: 11—12 unb 5—6. 0efc§3fWftea« Sriifftl: Komct bc «tcj»®traBt 1. 3îummer 538 <mna|bhnesraç=œsb552naàmahk!ab9ss=es» Btûffd, Donnersfag, 19. Dffobcr 1916 Bra—naniimi! n mMu».' 2. Mrgang is-ipii vi'rului1 il, i)ij i, mi ip> iimii.ii n,m.aa:r Der deutsche amtliche Bericht. WTB. GroBes Hauptquartier, 18. Oktober. v ■ * Westlicher Kriegsschauplatz. HeeresgruppedesKronprinzenRupprecht: Der Artilleriekampf erreîchte besonders nôrdlich der Somme in breiten Abachnitten betrâchtliche Stirke. Zweschen Le S a r s und Gueudecourt griffon die Énglânder, zwischen Les Boeufs und R a n -court die Franzosen abends an. Unser Vernichtungs-feuer auî die geffillten Sturmgraben des Feindes brachte den Angriff beiderseits Eaucourt—L'Abbaye im Ent-stehen zum Scbeitern. Bei Gueudecourt kam es zu heftigen Nahkâmpfen, in denen unsere Stellun-gen voll behauptet wurden. Die aus der Gegend von M o r v a 1 und Rancourt vorbrechenden Franzosen wurden nach heîtigem Kampfe abgewiesen, in Sailly ist der Gegner ein-gedrungen. Der K a m p î ist dort noch im Gange. Seitlich der Hauptangriîfssstellen bei T h i e p v a I, Cour-c e 1 e 11 e tind Bouchavesnes brachten Vorstôfie dem AngfeiferkeinerleiErfolg. 5 feindliche Flugzeuge unterlagen im Luftkampfe. Heeres gruppeDeutscher Kronprinz: Auf dem Ostufer der M a as rege Feuertâtigkeit. Oestlicher Kriegsschauplatz. Heeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern. Nach dem verlustreichen Scheitern der starken Inïan-terieangriffe gegen die Front westlich von Luzk be- schrânkte sich dort der Feind auf lebhaïtes Artilleriefeuer. Gegen ôsterreichisch-ungarische Stellungen bei Zwyzyn (nordwestlich von Zajozce) angreifende Infanterie wurde miter starken Verlusten durch Feuer in ihre Grâben zuriickgetrieben. Auf dem westlichen Narajowka-Ufer siidwestlich von Herbutow stûrmten nach auigiebiger Artillerie-vorbereitung fcayerische Bataillon® einen russischen Stutzpunkt und brachten zwei C?ffi-ziere, 350 Mann und 12 Maschinengewehre ein. Front des Générais der Kavallerie E r z h e r z o g K a r 1 : An der B i s t r i t z a Solotwinska scheiterte eîn Angriff gegen unsere vorgeschobenen Stellungen. In den Karpathen lag die L u d o w a - Hôhe unter starkem Ge-schiitzfeuer. Im Kirlibaba -Abschnitt wurden VorstôBe zuruckgewiesen. Kriegsschauplatz in Siebenburgen. Die Geeajntlage hat sich nlcht verândert Balkan-Kriegsschauplatz. Mazedonische Front: Gesteigertes Artilleriefeuer leitete westlich der Bahn Bitolj-Planina sowie nôrdlicd und nord5stlich der Nize Pla-nina feindliche Teilangriffe ein, die m i fi 1 a n-g e a. Ein bxilgarischer VorstoB sàuberte ein Serbennest auf dem Nordufer der Cerna. Der Erste Generalquartiermeister. Ludendorf f. SefAie^iag non Selfocf. ut. gimdj, 18. CïtoBer. OPrib.=£eïegr.) Sie giitidjer Slatter beridjten: ®ie Sîadjte bout Won* iag, ben 9. uttb Sieitsiag, ben 10. CïtoBer, toaten fur bte 35e= faolferuitg bon 33eIfort bte fcfjrecïïicfjften ' feit SJegtnn be§ J£rtege§. ' Seittt nid)t nur ^ I i e g e r erfcfitenen u n a u f -fy'àxlïâ) u B e r - b c r Stabt, fDitbertt auc^ to c 11 =■ itagenbe ©efcf)ii^e bout CBcrelfa^ mac^teit ftdj uttauf-j^oxlic^ BenterïBar. Set $>tarî)tt>oïïeîrt SBetter unb ^eïïent 33lonbf^eœ famett am9. CïtoBer nac^ ©tnBruc^ ber 9lac^t bie beutfc^ett % ï t e g e x fùnfmal in ber 3"^ bott 8,40 ll^r Bt5 11,20 ll^r aBenbê. ©S tourben baBei -9 33 o nt B e tt auf bte ©tabt aBgetoorfeit. SCttt barauffoIgenbenSIBenb gtng e§ nod) btel leB^after ju, beitn fdjoiî uœ 6 tUjï aBenbâ ertoitfe ber JÇIiegeralarm. gît ber Biê 9,35 Ufir er» fd^tenèn fetÇêtttal beutfd^e gltegergefi^tnaber iiBer ber Stabt. .Sîaum toarett bte le^ten ^Iteger berfcf)toun^ ben, alê urn 9,40 tUjr-tmt getoalttgent ©etôfe ettt toett* ttagenbeê ©efc^t)^ bont CBereïfa| tn bte ©tabt ^erunter=> faufte. S)er .jtoette Sc£)u§ foîgtc utn 9,45 HEjr, ber britte urn 9,50 ll^r, ber bierte urn 9,55 U^r unb ber le^te itrtt 9,57. 2)er llmftanb, ba| ft^bteSc^uffefnraf^^tnteretn^ anber folgtett, Berec^tigt ju beat ©cfjïufc, ba§ nttnbeftenâ jioet foldjer toeittragenber ©efcftitye trn CBerelfaf? tattg ftnb. 2Hë ber donner ber gro^ett ©efdjû^e tierBaiït trar, erfiitettett urn 10 tt^r unb unt 10,15 ll^r inteberunt beutfdje gltegergefcBtoaber ûBer bettt gcftuttgsBeretcB itttb ber ©tabt 33eIfort. Set bent SBontBarbemettt ftnb bter Sîenfdfiëtt getôtet uttb feljr gro^cï 3KateriaIfc^aben ange-rtdf)tet toorben. ________ laifetlif^et Saut. WTB. &ontgs6cts, 18- Oîtober. 'i&te ber 10. Sirmee (1!3tîtta) berëffetttfirfjt nadjfte^en^ feen SageSBefeBI beâ ^rtttgeit Seo^otb bon ii ai) ern : 0eine 9Kajeftat ber ®atfer unb ^onig Bûôett mtd) Beauf» tragt, an bte Sîrtnee anîafçtteB beê Sefu<Beê ber Oftfront aller* Boc&ft feinen S>anf unb ferne SCnerîennung fiir bte Berborragen-ben Seiftungeit bor bem fïehtb fotote fetite befoitbere ^nîrteben» Bett ûBer bie borsûflltcfje §altung ber 6eft<Bttgteit Srubbcn au§= pîbre^en. ©ê gereûBt mtr »itr BoBen ^ryibe unb p Beîortberent @tot3, btefe aùerfennung beê 2Iïïer6o^iîten ^rtegêBerm au bte nttr unterfteïïten §eere§'grubben iiBermttteln p ïonnen. SeoboIbbonSSat)ern. âalfec — ^mbetiîmtg — unb Ofîprcu^en. m. 23erltn, 18. CïtoBer. (5)3rib.=Xclegr.) Sie SSerliner SSIâtter ntelben auâ SlontgêBerg: ©elegeitt-Iic5 ber 2CBfrf)teb§feter fiir ben junt Sanbe§l)au|:tutariu getoa^ï^ im Bt^etigert Sartbrat ï>c| Sïçfei Stênktéfëffr. & feetonte CBer^rafibent b. Serg, alê et bte Serbtenfte beê un= berge^Itc^ett §eerfûBrers §tnbenburg BerborïjoB, beffen innigeS ^erfonïic^eâ 33e*r^aïtntâ unb Su" fantmen^aïten ntit bent ^laifer, baë er, b. ©erg, ben §3orgitg Batte, Bei fetnent îitrjli^en Stufentfyilt int ©ro^en ^au^tguartier ju Betounbertt. Set biefer ©eïegen^eit B^Be ber Si a t f e r ifjnt junt STbfe^ieb bie SBorte jugerufen: ©ru^en ©te nttr nteine IteBen Oft^reu^en. Dec tmlgitiffte Betidif. WTB. Sofia, .18. Oîtoèer. 2ttttili(^er SericEit bôm 17, C!toBer. ïOc a ,5 e b o tt t f et) c ^ r o n t : .Seine Seranberung. 2tn ber g'ront oftXic^ beê Î0teipa*@ee8 unb int Kctna» Sogen leB^afte Strtifferietâtigïeit. 93tr ftfiïugen fc^toa^e feittb-Itcf)G Stngriffc Bet ben 2>orfern ©rabsst|a unb Sarnoba (9Ztbje Spiaîtina) aB. ^n ber 501 o g I e n t ^ a = ©egenb Sîuïje. Sîuf Beiben llfern beâ SB a r b a r [teïïenteeiie fcBinacfieé 2ïr= ttïïeriefeuer. Sei etnent ^atrouiffeitgefecBt oftlic^ beê SBarbar na^nten ioir jtnei ©nglanber gefangen. 2£m guçe ber S e I a* ft^a 5}3 ï a tt i n a fdjtoadjeë Sïrtitteriefeuer. Sïn ber © t r u nt a - ^ront 5}îatrouiiïen unb ©cf)arntù|el. Sïn ber Îîiifte beê SCegaifc^en 5Dleereë 9lu|e. 3luntdtttf(^e gront: Seine Seranberung. Sangê ber Sonau 9îu^e. Qtt ber ®oBrubfd)a fteïïentoeife fd)toûtf>eâ Slrtiïïeriefeuer unb ©e!t)e^rf<ï)uffe. Sir gerf^reng^ ten jtoife^en Sujus ïftamitt uub fntibje buvcf) geuer auê brei Satterien eine aué SBaia^onett Beftebenbe fetnbXicfje 2C6= teitung. Stuf ber gln&'t fieç bie Sebienungêmattnfi^aft ©t» fc^ù^e unb ^htitttionfïiften- jururf. 9tn ber Sûfte beê ©df)toaï5en ÎOleereê 3ltil)e. Die taiB8Biffte Sobiœeffsïtife. m. Serftn, 18. OïtoBer. (-^rib.sïelegr.) Serliner Sïcitter laffen fid) auê Sufareft nteïben: IXm ein Son^entrationêminifterium gu Biïben, berîianbelt Sra= tianu mit ben ËI)efê alïer 5j3artete;î. " h Ser^ûttbluitgen entf^recfjûrt nai^i SKei'.tung beiji r Statter_ bent SSunfcf)eber ©ntente» ^i^iïon-.uuy, bie S r a 11 a n u, toenn auc^ nt i t b e r r t n g e ï i e r p a dj t,_ a n ber © £ i ^ e ber Sftegierung er^alten tooïîen. 5>er feit bent 2lu§= Brucfj beê Sriegeê fern bon 23uîareft ïeBenbe D p J3 o {i = tin'nê^ef SOI a r g îj i I o nt a n {oÏÏ teIeâV.ûftBiià î u nt S 8 S ï S enttolen toorben {em. 2fls Bottine tlbcr BuÉinlen. 3^ ber twit uns.in Sir. 528 initgetetlten, bont ?. mtb ?« 'DHmjierhim^beé 2teu§era beroîfetttlidjieu ©ammlung ber ïll bt^Iomattfi^en SfïienftuSc iiBer bte Sestefjungeu Cefter» retc^=lXrtûarnê p SRuntànten in ber 3e^t Bont -22. Q'uït 191Î Bt# 27. âuguft 1916 fdjrcibt uns uttier 3S t e ix c r ÏÏÏttarBetter foîgenbeS: §err b. Set^ntann §oïïtoeg I;at bon Siuntanten gefagt, bajj eê entfcfjloffen toar, fid; ait einent bernteiittlic^cn „Seid)en= rauB" gu Beteiltgen. Q'n ber ^offnmtg, ©teBenBùrgen oftnc Befonbere ^îraftanftrengung an fidj rei^eit gu ïonnen, irat btefeê Simtgretd) in ben .'Irieg ein, nâdjbent eê fo lange gejo» gert unb unfdjïuffig Bin unb §er gepenbeft Batte. SUIer» bingê toar int ïe^ten SlugenBIid bon lSfhî_§ïanb eiit Befonberer ®rucE auSgeiiBt icorbeit, aber §err Sratianu, ber ïUtttôttifdje 2)Httifterj)râftbent unb etgentlic^c Setter ber 5pqlitiï, trar ino^I innerïidj .fro^, ba^ bie ©tunbe ber ©ntfrîjeibuitg fdilug. ^cr Siinbniêbertrag, ber SKumànien an bie Beiben mitteïeurp^di» fcfjen Saiferretdje Banb, gaït biejem ffru^eïïofen §errn ni^tê, unb beê^alB fiel tBnt aud) ber jâBe tleBergang bom SunbcS» genoffen put tMifdjen geinbe ïeitteêtoegê fd)iner. îod) bie ©nttâufcBung ift fiir Sîuntanieu unb fus bie ©ntente rafdjer eingetreten, alê felbft bie SBartter int SonigreicBe aBitcn !otut= ten. ®te S^ieberlagett in ber $oBrubfd)a cBenfo inie bic Tue* Derlagen in ben grofjen ©c^ïad)ten Bei .§ermannftabt uttb Sronftabt B^Beit bie Sraume rafd) jerftijrt. ©ieBenBitrgeit toirb bon ben tapferen berBùnbeten Xrupjjen Bcfrcit, unb bie îRuntanen nttiffen baê Sanb i^rer ©e'BnfùcBt mit blufigen Sbp» feit berlaffen. lleBer bie ganje 3cieberirat^tigïeit ber mmanif^eit tif ïann man fic^ jei?t ein ïïareê Silb tttadjctt, luentt matt bie foeBen erfdjienene ©ammlung bon aiîtenftiirfcit iiBer bic Sc« jietjungen Cefferrei^^llngarnê $u SRuntânien burdjlieft, bie baê ï. unb ï. SJcinifterium beê 2Ieu|ern BerauêgegeBen Çat. Saê StotBucB umfa§ 111 9îummern, bod) eê ift tro^bem §iemïidj fd)Ianï, bénît eê ja^It nidjt nte^r alê 70 ©eiten. 2lbct tueld^e Sontrafte entrait ber ^n^aït, wie fbannungêboll ift bie Seïtiire. 2>ie ©ammlung Beginnt mit etner Sîc^cfdic beê ©rafen Serdjtoïb an ben ôfterreidjifd^uttgarifdjett ©efanbtcn in Suïareft, ©rafen Ottoïar Sjernitt, bont 22. gutr 1914. ©le Bereitet auf baê Ultimatum an ©erBieit bor. ©raf Sjcr» ttin toar bor ïeine Beneibettêtoerte SIufgaBe geftelît, ba er unter ben fdjtoierigften Ser^aïtniffen toirïett mu^te. Sonttte er am Slnfange ttod^ mit bem Sunbeêgenoffen rcdjncn, fb niu§te er' allma^lic| fe'^en, toie bie Slegierung uttb ein SeiC ber Sebolîerung bie entgegengefe^te ^olitiï Begûitftigten unb ben Stuféfjlufj an bie ©ntente fôrbertett. 2BoBI Beftattb au§er^ Itd)jtotf(^en. §errn Sratianu unb ben ^entagogen ber ©tirage ein ©egenfa|, ber jebod) in 2Birîlicf>ïeit ttidji borïjanbcn toar. ©er rumanif(^e SKirtifter^rafibent Bûtte bon aïïein_2ïnBeginne . nur ben einen 2Sunf^, fi<^ im ridjtigcn SlugenBïide auf bie ©eite beê ©iegetê ju fi^Iagen uttb o^ne C|)fcr reic^ett 2oI)it eiitjuïjeimfett. Seê^alB anberte fidj feitte .Çalhtitg je nad) ber miiitàrifdjen unb poïitifcf)ett Sage, ©djott am 29. ©e^ temBer 1914 — Beridjtete ©raf Êjerttitt — fi^ien ber SfSIait eineê ntilitarifc^en Ëingriffeê gegen bie §aBêBurgerntonarc^ic fertiggeftellt ju feitt. 2)ie 3luffe.n Batten bamalê Gcrfolge, unb Sratianu toar immer geneigt, feine_ §offnungett auf bte ruffif^e Sampftoalje ju fe|en. Slllein bie Dîeutralitat tourbe im ÇerBft beê erfiett Srtegêfa^reê nod) aufred)ter^alten. 2lïê italien feinett Sreubrud) Beging, toar bie §aïtung ÎRuntû niettê toieber uttfidjer, unb baê toieber^olte fic^, fo oft eine 3eit ber Sebrangniê fiir bie Beiben berBjxnbeten Saiferretdjc gefontmett fdjien. ©raf Ê^ernitt liefe fidj jebod) burcB bic 2Borte beê rumanifdjen ÎDiinifter^râfioenicn .nid)t taufd)cn. gr fdjafete bie Serlapidjïcit unb ©Brlid)!eit beê §erm Sra= tianu nidjt j^o^er ein, alê fie eê berbienten, uttb bic ^itfor» mationen, bie er nacf) 2Bien gelangen ïie§, toaren in biefent Siittte ge^alten. ^mmer gro^er tourbe ber SlrgtooBn gegen ben leitenben rumanifdjcn ©taatêmann. Ë'nbe ^unt biefeS 1 Qafireê telegra^B^ite ber ©efanble: „3'd) ïann ©urer_ Éj» gellett$ leiber meitten Ëittbrud nic^t berï)ejjïett, ba| bic ©itaa» tiott î)icr mit febem !£ag ïritife^er toirb. ©te ëntfd^eibuîtg fte^t jtoar nidjt unmittelBar Bebor, jebod^ berfe^arfen ficB bic aSerîjaliniffe, unb meinc ïjeutige IXrtterrebuitg mit -éerm S3ra» iiattu Bat ntir ïeinen ^toeifel bartiBer gelaffen, bag ber 9JHni< ftetprafibent nod) niemalê feit SriegêBegiun fo naBe barait toar, bic Sîeutralifât ju berlaffen alê ie|t." S5ie ruffife^e Of» fenfibe madjte auf iïjn eitten ftarïen Ëinbrttcf, unb feine 5j3i^an» tafie malte fidj Bereitê Silber auê, bie ben SBiinfdjett, aBer nidjt ben Satfadjen erttf^racfien. ©eneral Sruffiloto mu^te bie ©renjen feiner SKat^t erfennett ïernen. 2>o^ nad^ bem ^aïï bon CC§ernotoi| neigte Sratianu itttnttt meljr ber Entente ju, toaîjrenb er bem ©efanbten berfid>erte, baç er bte 9leu= tralitât aufredjterBalten, aïfo ben Srieg bermeiben toolle. $a, nod) unmittcïBar bor bent Sronrat bom 26. 5Iuguft gaB ber rumattifdie ÏDÎinifter^rdfibent fein ©^reittoort, bag Sftu* meittien neutraï BIciBen toerbe'. toaê gttt etnem 23ta=< Janu bie toa| baê Sort! ©raf g^crntn §<itte, Berctt? t ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brüssel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume