De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

2006 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 Juli. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z60bv7c525/4
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I Dertiende Jaar. — Nr 27. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 4 Juli 1914. DE BEIAARD «raillé wisiœ Voor het Binnenland : fr. 2,50, vooroo betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop Vc betaalbaar. :ieven en mededeellngen, de redactie betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. m ieder boek dat ons gezonden wordt geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS 3. EYLENBOSCH & FR. DUPON opvolgers van l. vekeman "rapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG«Ï1. Het recht aankondigingen o! artikels te weigeren 1s voorbehouden. De niet ingelaschte handschriften worden niet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden niet aan-veerd. Aankondigingen: I5.centmen per regel. Berichten : 80 centmen per regel* Rechterlijke eerherstelling : I frank pet regel. Prijsverminderlng vr dlkwyis herhaald# aankondigingen. IlieuwsvansfsWsek sr~ Iiaffc moorcï op don Oostenrijkschen kroonprins eia zijne gemalin. Een schrikkelijk nieuws bracht zonda; gansch de beschaafde wcreld in on'.roering de aarlshertog Franz-Ferdinand, troonopvol ger van Oostenrijk, en zijne gemalin, werdei beiden op laffe \^ijze door revolverschotei vermoord te Serajevo (de voornaamste sta( van Bosnie, door Ooslenrijk over zes jaa: ingelijfd) tenvijl zij aldaar op ofl'icieeli omreis waren. De aarlshertog Franz-Ferdinand, die een< zuster heeft weike kloosterlinge is te Uccle bij-Brussel, is maar vijftig jaar. Na de dooc van prins Rodolf, 's keizers eenigen zoon die de prinses Stéphanie van Belgie gehuwe had, en in het jachtslot van Meyerling eer geheiinzinnig einde vond, — \verd aartsherto£ Franz-Ferdinand, zoon van 's keizers broe-der, lot troonopvolger aangewezcn. De km deren van den vermoorden hertog zuller hem nochtans in Ooslenrijk niet opvolgen Immers, Franz-Ferdinand had eene vrouw gehuwd die wel is waar tôt den hoogster adeldom behoorde, maar van geen konink-lijken bloede was en die daarom aan der troon niet kan komen, noch zij, noch hare kinderen. De vrouw van aartshertog Franz-Ferdinand, door en door christen, was de dochter van graaf Chotek destijds oosten-rijksehe afgezant bij het hof van Brussel. De aartshertog beminde de jonge gravin Chotek met de edelste liefde. Hij verklaarde aan elen keizer dat hij bereid was van ailes afstand te doen om met haar in het huwelijk te treden. De keizer, na lang tegenstribbe-len, slemde toe; maar de aartshertog moesi voor zijne kinderen aan het recht van troon-opvolging verzaken, ofschoon de oude keizer ook de jonge vrouw vàn den aartshertog waardeerde en haar den titel schonk van hertogin van Hohenberg. Zij kon geen keizerin van Ooslenrijk worden, maar wel koningin van Hongarie, waar dezelfde wet van troonopvolging niet bestaat. De ongelukkige vermoorde aarlshertog zal aïs vermoedclijken opvolger hebben den aartshertog Karel-Frans-Jozef, zijn neef, die nu omirent 27 jaar is. Ooslenrijk is als eene Arlekijn's kazakke, zooveel volkeren bevat het, verscheiden vari ta al en zeden, en die dikwijls vijandig tegen malkander staan. De vermoorde aartshertog werkte om deze verschillige rassen nauwer aaneen te sluiten, hetgeen wel noodig is, want men vraagt zich af wat er van Oostenrijk ge-worden zal, eens dat de taehtigjarige en zoo beproefde keizer zijn hoofd zal neergelegd hebben. Keizer Franz-Jozef is als de band die de verschillige volkeren sâmensluit. Zal die uand met hem niet verdwijnen, nu dat ook zijn troonopvolger zoo onverwachl en wreed weggemaaid wordt ? Aarlshertog Franz-Ferdinand was een man uit één stuk: vriendelijk, maar kloekmoedig, katholiek dwaarsdoor, zijne gedachten niet duikende, zeggende, luide en overal, elat het noodig is de beschaving en den vooruitgang van een land op den godsdienst te grond-vesten.De Heer, in zijne ondoorgrondelijke raads-besluiten, heeft toegelalen dat zulk man en zijne vrouw, die hem waardig was, onder de slagen van laffe moordenaars in jeugdigen ouderdom zou vallenl Hoc de eerste «nanslag gescïiieMe. De aartshertog-troonopvolger Franz-Ferdinand en zijne gemalin begaven zich naar het stadhuis van Serajevo, waar eene offi-cieele ontvangst moest plaats vinden, toen plots (eene bom geworpen werd op den automo-biel wiiarin zij zich bevonden. Die bom ont-ploiite toen de automobiel even voorbij was. De personen, die in de volgende automobiel zaten, graaf Boos-Waldeck en luitenant-lcolo-nel Merizzi, werden licht gewond, terwijl zes personen uit het publiek min of meer ernstige wonden opliepen. De dader van dezen aanslag, zekere ge-naamde Cabrinovitsi, letterzetter te Trebinje, werd dadelijk aangehouden. De stoet vervolgde zijnen weg naar het stadhuis. Toen de burgemeester ten stadhuize bij de prinselijke ontvangst eene redevoering wilde uitsprelcen, nam de aartshertog eerst het woord en zegde: « Mijnheer de burgemeester, bij mijne aankomst te Serajevo werd eene bom naar mij geworpen. 't Is onwaardig ! » Dan, na een oogenblik stilzwijgen, voegde hij erbij : « Spreek nu maar 1 » De 'burgemeester hield dan zijne redevoering en de aartshertog antwoordde hem om te be-danken.Het publiek, dat intusschen den aanslag -rernomen had, juichte geestdriftig den erl Drins toe. Do Éweeile doodeîijke aanslag. Na eene halve uur lang het stadhuis be ;ocht te hebben, wilde de aartshertog zio îaar het krijgsgasthuis doen geleiden waa le luitenant en de kolonel, door de bom ge vond, verzorgd werden. Toen de erfprins ge :omen was op den hoek der Frans-Joseph n E.udolfstraten, op de Groote Markt, spron: en net gekleede jongeling, Grevillo Prinziep an nervischen oorsprong, door het volk ei oste zeer snel twee revolverschoten. De eerst :ogel doorboorde het wand van den auto ej rof de aartshertogin langs den achterkant i) l.en buik. Door het tweede schot werd di artshertog getroffen in de keel; de slagade ras doorboord. De aartshertogin verloor lie lewustzijn en viel op de knieën van harei chtgenoot. Eenige stonden later viel dt artshertog ook zonder kennis. De auto reec nel weg naar de « Kona.k ». Biehalve dei artshertog en zijne . vrouw, bevonden zicl i het rijiuig de bevelhebber van het loger :orps der streek en graaf Harrach, die dei iito 'geleidde, alsook de overste van het mili î-ir huis van den prins, kolonel Bardoff er en bevelhebber. Ondanks de spoedige zorgen zijn de twee ekwetsten korts nc^dien bezweken. Je nitïcggiiigea der moordenaars De Viader van den aanslag Grevillo Prinzip ! 19 'jaar oud : hij werd geboren te Gra-ovo, in het district Livno. Tijdens zijne ndervraging heeft hij bekend sedert lang et inzicht te hebben gelijk welk hooger ersoon te dooden om redens van « interna-onaal belang ». Hij looehent medeplich-igen te hebben. De letterzetter Nedeljko Cabrinovitsi, ouc 1 jaar, wiens bommenaanslag mislukte, heeft Dk verklaard geene medeplichtigen te heb-3n. Hij toonde zich zeer schaamteloos binst jne ondervraging, en verklaarde verder dat e bom die hij geworpen heeft, hem toege-rnden was door een anarchist van Belgrade ie hij niet kende. Seffens na den aanslag as hij in de rivier Miljacka gesprongen, och lagenten en burgers wa.ren seffens achtei em geloopen en haalden hem er uit. Algemeene rornv. Zoodra de dood van den aartshertog en zijne rouw gekend was, werden de vlaggen half-ip gehangen. De rouw is algemeen. De Dorzitter van den Dandtag heeft aanstonds aar den keizer een telegram gezonden, waarin ij de droefheid der bevolking uitdrukt, alsook îre onwankelbaxe trouw en verkleefdheid aan 3t keizerlijk stamhuis. Toen men het droevig nieuws aan den keizci rans-Jozef mededeelde op zijn zomerverblijf te ichl, barstte deze in snlkken los en zonk op -/ijn ;oel ineen met de woorden : « Afschuwelijk ! fschuwelijk ! Op deze aai-de zal mij dan niets sspaard geweest zijn. » De keizer trok zich toen in zijne kamers jrug. Al de plechtigheden en schouwburgver-joningen werden dadelijk afgezegd. De grijze 3rst bevond zich nog maar sedert 48 uren op jn zomerverblijf te Ischl. De aanslag heeft in geheel het keizerrijk me onbescnrijflijke verslagenheid teweeg-2bracht.De kinders van den aarlshertog — eene doch-ir en een zoon, 13 en 12 jaar oud, —zijn op 3t kasteel van Konopischt gebleven. De plechlige lijkdienst had vrijdag te i/eenen plaats, en zaterdag moest de bij-îlting der lijken in den aartshertogelijken L'afkelder van Artstett gesehieden. 't Eon ongcîalc na het ander. Zal de oude keizer kunnen weerstaan aan den ieuwen zwaren slagdie hem komt te treffen? "t Is al eene geheele reeks ongelukken die de >i'st heeft tegengekomen : de zware inland-:he moeilijkheden bij zijne troonbestijging, l 1848 ; de opstand te Weenen, met groote loeite onderdrukt; Italie en Hongariè kwamen izelvertijd in oproer en de keizer moest een îroep doen op Eusland om het koninkrijlc m Honçarië te behouden; dan de oorlog i-n Italie in 1859, die een einde stelde aan e oostenrijksche heerschappij ; vervolgens idowa, die voor gevolg had dat Venetië m Oostenrijk ontnomen werd: de tragische Dod van Maximiliaan van Oostenrijk, jte ueretaro ; de voortdurende woeling der Tchek-în; het drama van Meyerling; de moord p keizerin Elisabeth : de verdwijning van alian Orth ; zoovele andere redens van droef-eid...?t Is een oprechte doornenkroon die de )jarige keizer van Oostenrijk draagt. Ver«nÉwoorde2ijkheid. In zekere officieele kringen van Oostenrijk-!ongarië worden Rusland en Servie ver-nlwoordelijk gesield voor den moorddadigen anslag op den Oostenrijkschen kroonprins a zijne gemalin. Stellig is 't dat de twee jongelingen, die de îoorden pleegden, door anderen gewapend jn geworden, en di^ anderen zijn voorzeker ersonen die vijandig gezind zijn aan Ooslen-ijk, evenals de regeeringen van Rusland en ervië dit zijn. Die ook hun vreugde niet kunnen verber gen, dat is de socialistische pers en ook d liberale pers van 't gehalte van de « Dernier Heure ». Ze kunnen het den Kroonprins nie ^ vergeven dat hij overtuigde katholiek was ei r in aile omslandigheden van zijn openbaa . of bijzonder leven opentlijk van zijn geloo - belijdenis gai'. Die bladen schrijven dei 1 kroonprins dan ook aile slach van inzich ï ten toe, die ze weten onwaar te zijn. 2 oVieiùwe Tervoïg'icîgen in Frasikri jïi i De nieuw benoemde fransche minister, M 1 Malvy, wil zich beruchl maken: Op zijr l voorslel heeft het ministerie besloten 14^ kloosters uiteen te drijven en de goederei: J van de kloosterlingen binnen te palmen. , Da's kunnen! Frankrijk maakt zich be-[ roemd in 'l vervolgen en verbannen van de l braafste onder de braven! RO>OSE¥ELT tegen WîLSOTS". l Roosevelt trekt te velde tegen président ■ Wilson; met twee jaar is 't kiezing en de gewezen voorzilter, die veel ambitie heel't, zou gaarn terug tôt de hoogsle waardigheicï ' der Vereenigde Slalen verheven worden. Roosevelt verwijt aan den voorzitter der Unie ■ dat hij, door zijne wankelende politiek, de wapens geleverd heeft aan Mexiko die de Amerikanen kwetsten; hij hee!'t inderdaad 1 deslijds den invoer van wapens toege-laten. i Er zal élus veel afhangen van den afloop der zaken in Mexiko om Roosevelt of Wilson in de gunst te doen stijgen. De behoudsgezinde generaals van Mexiko liggen thans onderling in twist. Er is kwestie zeifs elat ze het oorlogvoeren zouelen op-geven: ze hebben noch geld, noch wapens meer. De politiek van Wilson is van Mexiko op « zwart zaad » te zelten. Indien dat lukt dan zegeviert Wilson op Roosevelt. Het Jubelfeest van Mgr Stillemans. Een volkshartelijk betoog is zondag de viering van Z. D. H. Monseigneur Stillemans' bisschoppelijk jubel geweest. No oit zagen we zulke getuigenis van dankbare wederliefde voor een weldoener. Om 7 ure 's morgends had in de hoofel-kerk eene algemeene Communie plaats. Rond de veer.ien honderd man naderden ter H. Tafel. Om 11 ure werd de St-Baafskerk schier stormenderhand ingenomen door eene over-talrijke menigte. De orntrek der kerk had een fecslelijk uitzicht. Al de huizen waren bevlagd en op den toren der kathedraal zelve wapperden pauselijke en nationale vlaggen.In de kerk was de versiering met aller-hande vlaggen en g.roen, eenvoudig, maar zij bood een overheerlijken aanblik aan. Yooraan in de middenbeuk bemerkte men: M. den staatsminister Van den Heuvel, baron de Kerchove d'Exaerde, gouverneur van Oost-Ylaanderen; senalors, volksvertegenwoordi-gers en meer. andere voorname personen, alsook lalrijke geestelijken. Om 11 ure slipt verliet een indrukwek-kende, stoet de kapel van den Bisschop. Min-slens'honderd vlaggen en bannieren gingen het gelcide van Monseigneur vooraf. Z. Hoogwaardigheid slapte voort onder een zij'Jen met goud afgezetten hemel, klom de trappen op van het koor en zegende de menigte. Daarna had het « Te Deum » plaats, gevolgd van een vurig gebed voor den ju-bilaris.Na deze kerkelijke plechtigheid werd op de S. Baafsplaats en in de omliggenele slra-ten een stoet gevormd van katholieke maat-schappijen, die zich naar het bisschoppelijk paleis begaf. Op gansch den doorlocht waren de straten bevlagd. Op klokslag twaalf ure verscheen het hoofd van den stoet aan de Bisdomplaals. Mgr Stillemans had aan het balkon van zijn paleis plaals genomen. Hij was omringd van Mgr Van Reehem, van ZZ. EE. HH. vicarissen-generaals De Bock en De ÎBaets en van de secretarissen van het bisdom. Toen de eerste groepen op de plaatsen ver-schenen, s/feeg van aile kanten een geest-driftig gejuich op. Men zag het wel, het deed allen goeel eens lucht te kunnen geven aan den geestdrift, die zij voor den « Bisschop der werklieden » gevoelden. En zoo was het lot de stoet gansch voorbij was een einde-loos gejubel. Op zeker oogenblik zag men de afgevaar-digden van den Anlisocialistischen (Bond Zijne Doorluchlige Hoogwaardigheid een groot en prachtig kruisbeeld aanbieden, gift van al - de werklieden deelmakend van den A'ntiso-2 cialistischen Bond. De ondervoorzitter van î den Bond, JVI. Alfons Maerlens,. gaf lezing van t het adres, waarop Mgr Stillemans, uiterst i bewogen, in eenige woorden antwoordde. :• Deze indrukwekkende betooging eindigde f met het spelen van den « Vlaamschen i Leeuw » door de muzieken die aan elen op-■ tocht hadden deelgenomen. De jubilaris zegende de menigte en trok zich onder emdeloos gejuich t terug. Ter gelegenheid van zijn zilveren jubelfeest heeft Z. D. H. Mgr Stillemans, bisschop van Gent, talrijke telegrammen van geluk-; wensching ontvangen, onder andere van Z. H. de Paus, Z. M. koning Albert, Z. Em. karelinaal Mercier Mgr Ladeuze, reclor der Hoogeschool van Leuvcn, Mgr Tacci, aposto-lische nuncius, MM. de Broqueville, voorzilter van fden ministerraad, Davignon, minister van buitenlandsche zaken, Carton de Wiart, minister van justicie, Helleputte, minister van landbouw en openbare werken. en zoo voorls. Mgr Stillemans heeft dinsôag morgend eene heelkundige bewerking ondergaan. Deze was noodzakelijk geworden door een abcès achter het réchteroor, waaraan de cerbiedwaardige kerkvoogd sinds eenigen tijd lijdend was. De bewerking begon ten 8 1/2 ure, nadat de geneesheer den doorluchSigen lijder had doen in.slapen; ten 9 1/2 ure was ailes afgeloopen. Mgr Stillemans heeft, ondanks zijne hooge jarea, de heelkundige bewerking allerbest doorslaan. De geneesheeren verklaarden zich zeer voldaan, zoowel over den goeden uil-slag der opéra lie als over den algemeenen toestand van Zijne Hoogwaardigheid. Wij vormen de besle wenschen voor het spoedig en algeheel herslel van onzen gelief-den Bisschop. Konioklijke Ylaamsche Akademie Dat gelecrd korps hield zondag, om 11 ure, zijne ja'arlijksche algemeene plechlige ver-gadering onder voorzilterschap van den Z. E. H. Joos, besluurder. M. Helleputte, minister van openbare werken, woonde de vergadering bij, waarom de Z. E. H. Joos hem bijzondere hulde bracht. De Z. E. H. Joos handelde over het op-voedingsvermogen der moederlaal. De woorden en zinsneden der moederlaal slechts één uitmakende met het verstancl van het kind, worden altij,d bêler begrepen élan deze eener vreemde taal. Er zijn sludie-vakken die slechts in de moedertaal tôt hunne vo!Iedige onlwikkeling kunnen komen, zooals bijvoorbeeld: de dichlkunst, de dekla-matie, 'de voordracht, de zang. De moedertaal is tevens het besle opvoe-dingsmiddel ; de gedachten en gevoelens worden er bêler en duidelijker door vertolkt; zij is de keten die den huiselijken haard met ' de school'verbindt; de moedertaal is, zooals ; Richter zegde, de zuiverste en liefelijkste . tolk onzer gedachten en gevoelens. (Lang- . durige toej.) De eerwaarde pasloor Hugo Verriest, op : donderend handgeklap onlhaald, behandell ' verder de vraag « Wie en wat ben ik ? » 1 Gij zult zeggen: gij zijt een oude Vlaming. : Ongelukkiglijk gij zijt mis. Mijn mond is ' geen Vlaamsche mond. Ik ben weliswaar, geboren uit Vlaamsche ouders, doch ik kom -uit eene Fransche school en die school' is j Fransch gebleven. i Mijn gcbuur, mijne vrienden, mijne kol- : legas, mijne o vers ten, de staat, spreken « Fransch, mijn mond kon zich nog niet goed aan den zoclen Vlaamschen tongvaf gewe'n- 1 nen: ik ben nog, — vergeef de uitdrukking ] — een Vlaamschen barbaar. (Toejuichingen.) Ik ben nog geen Vlaming — en Gij? — i Het ec'hte Vlaamsche volk leeft nog: op den ' builen; de boeren en werklieden van het ] Vlaamsche land, worden uilsluitelijk in de î Vlaamsche laal gevormd: de bron en de ] schatlen eener levende taal. i Er is een ander Vlaamsch volk dat het karakler van zijn ras heeft verloren. Ik vraag j aan {daL volk : Wie(waart Gij ; wat zijt Gij ; wat : wilt Gij worden? i Wat zijt Gij? Is het U mogelijk, dokter, • advokaat, priesler te worden door uwe 1 Vlaamsche taal? Wordt er in de stad geen < Vlaamsch gesproken? Ja, door de werkers ; en burgersklassen, doch door de hoogere j standen ? ; Ach neen! < Gij zijt niet meer i Gelijk weleer... < In de Tenloonstelling^ voor vorsten en ' prinsen, hebt Gij een ïransche taal gespro- 5 ken waar men te Parijs den spot mede dreef. Hoe veel grooter haddet Gij u getoond, haddet Gij gezegd: Ik ben Gent! (Toej.) Edoch, het echte Vlaamsche volk, steekt den kop omhoog en niemand zal het weer-houden1Ik ben een oude zwakke Vlaming die uit-sterftx doch ik verheug mij, in het herboren worden van het Vlaamsche volk. (Langdurige toejuichingen.) Daarna werden !aan de bekroonden der Akademie, de palmen uitgereikt. (Fondsenblad.)' Lindeblcemen Mijne goede vrienden Iezers,w ik groet u alien in 't zweet mijns aanschijns, want ge moogt gelooven dat 't zonneken steekt en 'k geloove waarlijk dat ze bezig zijn met er nog wat brokskens op te scheppen. Maar laat ons niet klagen, menschen, want ik hoore daar van 'nen kozijn die uit Amerika komt dat 't ginder nog wel 7 keeren erger is; dat de menschen daar steendood vallen van d'hitte en dat ze 's nachts in hun bedde niet meer slapen, maar in de parken en hovingen van de slael hunne nachtrust gaan nemen. In aile geval heeft ailes zijn weerken, hel Iiooi, de patotterkens, de oogst, de betterave, enz... Peist élan eens op onze brave franschmans die ginder zoo verre van huis, in het uitgestrekte vlakke veld, waar noch boom noch slaak en staat, hunne betteraven staan te braken! Na die menschen van verre gegroet te hebben, gaan wij op den Almanak. ZŒXDAC4, 1e zondag van Juli, viert men den plechligen feestdag van het Iieilig Bloed Onzes Heeren, en ook de Solemniteit van den feestdag van de HH. aposlelen Petrus en Paul us. 't 1s de feestdag van de steenbakkers, a/sook van de plalikers, 't is te zeggen van de « plafonneurs » want anders wordt de stiel van « pfakken » door iedereen wal "uitge-oefend, bijzonder door de dronkaards die altijd meer dorst hebben dan geld. MAAKDAG, feestdag van de II. Maagd 2ii martelaresse Godelieve, patronesse van Grhistel : Sintc Godelieve wordt grootelijks vereerd in 't klein Begijnhof te Gent waar men Godelieve koeken bakt: Ook wordt zij ^ebeevaard te Beirlegem, te Godveerdegern m in de kapelle van Ter-Eecken te Sint NTilvlaas. Zij wordt aanroepen tegen de zeere iele, de zeere oogen en ook om den peis en yrede in den huwelijken staat te bekomen m te bewaren. feestdag van Sint Wibo, bisschop, broeder van Sinte Walburga, en ook !eesldag van Sint Pantènes, geboren in Sicile. was zeer slerk in de sludie van het H. Schrift. ♦ WOENSDAG, feesldag van de H. Elisa-Delh van Portugaal. Nia ele dood van haren jernaal ging zij in een ldoosler van Arme \Iaren dat zij zelve gestieht had. Zij stierf n 1336. BOi^I>E^5îAG, feestdag van Sint Leo-îardus van Vachel en gezellen, gemarteld foor 't geloove te Gorcum, in Holland. 3ok feesldag van Sint Ephrem, leeraar der >yriaksche Kerke, die in 't geloove onder-vezen werd door den.H. Jacobus. VISUDAG, feestdag van de H. maagd ^melberga, patronesse van Temsche en van Vlaeler. De neilige Arnelberga wordt aan-"oepen bijzonder legen de onweêr- en hagel-•ampen. Ze wordt verbeeld met eenen steur >mdat zij volgens de volksoverlevering te remsche op eenen steur over de Schelde luchlte om aan hare vervolgers te onlsnap-)en.ZATEKDAG, feesldag van den. heiligen ^ius I, paus. Hij ontving dien naam om zijne îilnemende goelvruchtigheid. Hij deed de jrieslers de HH. Sakramenten met plechtig-îeid en met eerbied toedienen, en bestreed net krachtdadigheid de ketterijen van Valen-inus en van Marcianus. ALLEE, ALLEE, WAAROM U. VOOR 2ENE ONNOOZELHEID zulk kwaad bloed naken? 't is op nen vent van Lede dat wij lat zeggen. Zondag achlernoen, de landbou-ver Pauwels bezig zijn met k ers en pluk-:en... en ge weet hoe de kinders zijn... ien tiental kleine bengels liepen er onder met djne perinissie om de kersen op te rapen... ^[aar elaaraevens was eene weide, die al tfgemaaid was en de kinderen liepen er op >m de kersen op le rapen. Das.rop is de ;igenaar der weide komen toegeJ.oopen in )verdreven gramschap en heeft die kinderen laar geslagen met zijn hangzeel of in gel, dat 't kompleei kleine oorlog was. AI de ouders van die kinderen hebben klacht ingedienel bij de policie... Voor alzoo eeiv onnoozelheid de kinderen ' ^aarbij het is een oud spreekwoord. « Nooit en mag men zich zelve recht doen, of de rechters en el'advokalen zouden moeten verhongeren. >. Op 'tzelfde treffelijk Lede is dinsdag morgen een schrikkelijk ongeluk gebeurd op de wijk Gehuchte. De veekoopman Kamiel Cornelis van Schellebelle was daar bij boer Coppens gekomen om eene vette koe te koopen. Hij gaat allecn naar den meersch om de koe eens goed te onderzoeken, en zie het moest toch zijn dat Machochel de koe dat kwalijk opnam, want ze is in éénen keer gloeiende dul geworden, en ze sprong Cornelis toe en wierp hem met de hoornen wel 10 meters^ verre over den pikdraad "waar hij bewusteloos bleef liggen. Hij had nen hoornstoot in den buik bekomen welke eene vreeselljke wonde had veroorzaakt. Nia in eene hofstede verzorgd te zijn geweest is hij met veel om-zichligheid naar SchcIIebelie gebracht maar zijn toestand is erg. DE SCHRIJNWERKER JAN DAELMAN, VAN (HOFSTADE, )32 jaar, die over 14 dagen zoo ongelukkig van eenen kerselaar ge-vallefn Avas, en den ruggegraat gebroken>; is overleden en dinsdag begraven. OCH ARME TOCH1 TE LEBBEKE gingen de kinderen van Amand Van de Vreker, maandag avond eene wandeling doen in ge-zelschap van hunnen hond. Onderwege moesten zij voorbij eenen wal en lieten er het beest in om te zwemmen... Ja maar, al met nen keer zien ze dat hun klein broerke van 3 jaar weg is... En de voorbij-gangers zagen met den andere het kind in het water liggen spartelen. Toen men het kind bovenhaalde, had het reeds opgehouden le leven. De droefheid der ouders is hartver-scheurend om zien. TE LOKEREN, Frans Van Laere 17 jaar, had heel den dag in het hooi gewerkt maandag. In den namiddag wilde hij een bad nemen in de Durme. Hij was maar reis in het water aïs hij een bloedopdrang Ja*eeg en verdronk. TE MERXEM-BIJ-ANTWERPEN waren denzelfden dag vier personen met een roei-boo'je gaan spelevaren in de Kempische vaart. In 't begin ging ailes wel, maar zie, zot zijn, en hunne manieren niet kunnen Iiouden, ze kregen er plezier in om liet bootje over en weer te doen schommelen, en al met nen keer, het vaartuigje klikt 0111 en de vier « schippers » lagen in 't water te spartelen. Drij zijn er toch, met veel moeite, al zwemmende uilgeklefferd, maar de vierde is verdronk en. 't Is de genaamde Dolf Tiele-mr.ns, 27 jaar, gehuwd en va der van twee kinderen. HANSKE iAIELDT ONS DAT ER EEN,' ERG ONGELUK heeft plaats gehad bij de legeroefeningen. Niet ver van Eenacme Iag de 80e batterij der gemengde brigade, langs den steenweg naar Aalst zich uit te rusten. Opecns, lijk 't bij den troep gaat, het teeken wordt gegeven: Alleman te peerd! en ieder kaiionnier nam zijne plaals in. Een soldaat die zich naast het stuk wilde zetten, slibbert van de voellrede en zijn rechterbeen wordt iusschen het wiel en 't kanonstuk gevat. Hij werd het been tôt aan den knie verpletterd. 't Is zekere De Coninck van Eecke, en hij is na verzorging naar 't hospitaai gédaan. EN ZOU "I1 WONDER ZIJN, DAT ER ALLEMETS eens gebriescht en geterreest wordt op de stinkkoten en de doodrijders??! 't Is nu weer eens gebleken te Gent zondag avond op de Kasleellaan. Er kwam daar weer een auto afgezoefd en dan nog juist aïs de palronagie der meisjes gedaan was. Vier meisjes wilden de slraat over, afs zij ^t getrek zagen afkomen... En door het haaslig zijn is een der meisjes gevallen en ele auto liep het kind over het lichaam! Men snelde van aile kanlen ter hulp, maarhelaas! geene hulp mocht baten! twee minuten later was het arme scliaap een lijk. Het zustertje van het slachloffer w"as getuige van het' ongeluk. Zliebben het lijkje naar huis ge-voerd met een ambulancierijtuig. De ouders waren om zinneloos te worden van droefheid.'T DEES IS IETS OF WAT BETER' NIEUWS : Te Marseille was er nen postbe-diende, M. Gr. Pioch, 25 jaar oud, die vrijdag gepasseerd ging een bad nemen in de zeej toeu hij eensklaps in het water 'verdween. Ze zociiten en herzochtcn er naar, maar niet le vinden... De familie, uiterst bedroefd, en peisde niet beler of kalant was naar het pierenland !... Allo, zeîkochlen allemaal rouw-kleôren, want daar houden. ze in Frankrijk meer aan dan aan een gebed of eene H. Mis voor 'nen overledene. Maandag/waren ze juist (e wege in 't zwart buiten te komen, aïs er nen taBKaOB8BMP>giiB>gwaawMCTaK'c«»T|*»>iLiiinrQ«nai^r' MENGELWERK. 119 «TWIEWIFi» naar Emile Riehebourg MevTouw geleidde zelf hare doehler naar RijsselschesLraat, doch ging heen na Leon-e omhelsd en hare dochter verwittigd te bben, dat zij om vier uur terug zou zijn i haar dan eventjes aan te roepen. rhans volgde er Iusschen beide jonge mes eene aangename samenspraak, waarin eenvoudigste dingen~eene bijzondere be-orlijkheid aannamen. Terwijl Leonline de îrtroostingen ontving, welke haar door de enter eler gravin geboden werden, vergat voor een oogenblik hare droefheid, haren îeselijken angst. Zij'voelde haar hart ver-lit, en hoe droevig haar toestand ook s de aandoenlijke belangslelling, die men ar toedroeg, fluislerde haar duidelijk in t oor, dat zij om zich niet ondankbaar te men ook niet onwederroepelijk mocht nhopen. ^ Lang spraken zij over Pierre Ricard. Dikwijls stortte Leontine biltere tranen. — Beniint gij hem zoozeer? vroeg Juf-iuw1 de Lucerolle. — 0, ja, eindeloos veel. — Eene bijzondere liefde dus, buiten de warme gevoelens, die men zijne ouders toe-draagt?— Ja, Ernesline, een onverklaarbaar ge-voel.— Dat is liefde. Ik ken dit gevoel niet, maar ik weet wel, dat het mij schrik in-b'ôezemt.— Gij zult beminnen, Ernestine, en voor eeuwig gelukkig zijn. — Wanneer ik u zoo' veranderd zie met de oogen vol tranen, dan vraag ik mij af, of het niet écri ongeluk is te beminnen. — O, hernam Leontine, ik vorm een uit-zondering op den algemeenen regel. Slechts weinigen verkeeren in de omslandigheden, waarin ik mij bevinel. — 't Is waar, gij zijt zeer wreed beproefd geweest; doch God, die zoo goed is, zal u groote vreugde schenken om u het leed te doen verge ten, dat gij geleden hebt. Leontine loosde een diepen zucht. — Uw hart is toch vol hoop, nielwaar, Leontine? — Men hoopt altijd, vriendin, zoolang er leven is. Werd ik daardoor niet onder-steund, ik zou zeker het leven reeds lang ingeboet hebben. — ' O, wat zegt gij daar! Zoudt gij ster-ven, gij, zoo jong en zoo schoon! Open liever uw hart voor de dood. U.w verliefde <itri ithii ■ n in. i is onschuldig! Gij bemint hem, hij bemint u. Gij zult samen gelukkig zijn. — Ja, Pierre is onschuldig; daarvan ben ik volkomen overtuigd. Maar zal hij zijne onschuld kunnen bewijzenï — Louise Verdier is er van overtuigd en wij hebben een eindeloos verlrouwen in naar. — Mij ook heeft ze dit verzekerd, en toch heb ik nu en dan zware oogenblikken van twijfel. Zij heeft mij tweemaal op denzelfden dag bezocht, en waarom is zij nu ook niet gekomen ? — Aile dagen gaat zij uit en houdt zich druk bezig met het verzamelen der bewijzen, die voor de onschuld getuigen kunnen van uwen verloofde. — Maar ik weet niets, niets!... — Louise is niet in staat u te misleidcn en mama ook is volkomen overluigd dat zij zal slagen in haar streven. Gij kunt u aan ook volkomen geruststellen. Komt zij van avond tijdig huis, dan zal ik haar tôt u zenden. Met het grootste genoegen zal zij hier komen. Om half vijf slond het rijtuig van de gravin voor de woning stil. De knecht klom naar boven om juffrouw de Lucerolle le verwitligen, dat hare moeder wachtte. De twee meisjes omhelsden elkander en juffrôuw Ernesline verliet hare vriendin met de herhaling der belofte, dat zij denzelfden avond nog Louise Verdier zou zenden. — En ik kom spoedig ook weer terug, zegde zij. 't Was ongevee'r op denzelfden tijd, dat, op bevel van het parket uitgegaan, do deuren van Mazas voor Pierre Ricard of, beter gezegd, voor den burggraaf de Lucerolle werden geopend. — Vrij! riep hij uit. Ik ben vrij! Met voile teugen aèlemde hij de lucht der vrijheid in . en hief in een gevoel van innige dankbaarheid de oogen ten hemel op. Na een oogslag geworpen te hebben op de wijzerplaat van de klok op het Lyon-stalion, haastte hij zich ijlings voort naar het Bastilleplein. Wat gevoelde hij zich licht! 't Was alsof hij vleugels had en zijne voeten den grond niej, raakten. Eene eindelooze vreugde ver-, vulde zijn hart. In minder dan een kwaarlier uurs was hij Ihuis. Bij 't zien van haar geliefd kind, viel de ' goede moeder Chéron bijna in onmacht. Onmogelijk hare vreugde te bcschrijven ; I zij gevoelde zich als in een hemel van zalig- ! heid overgebracht. Zij ladite en weende ter-zelf der lijd. Zij kon den lieveling niet genoeg j aanschouwen, niet genoeg naar harlelust om- j Iielzen. Elk oogenblik sprong zij hem om den ! hais; zij was als waanzinnig. — Wanneer ik bedenk, riep zij uit, dat er hier in dit huis menschen zijn, die durven zeggen, dat gij misdaden bedreven liebt, dan begint mijn bloed nog te koken. O, ik heb u met kraclil tegen de boozen verdedigd. Ik zou haast in staat geweest zijn hun de oogen uit 't hoofd te halen! Wat! riep ik hun toe, gij acht mijn Pierre in staat eene misdaad te begaan, o, dat is peue schande, dat is eerloosl ■ — En toch geloofden zij aan, uwe sehuld, mijn beste Pierre! Ik zal 't hun nooit vergevetn... 0, Pierre, ik was besehaamd, enikboog het hoofd om niemand te zien, wanneer ik: uitging. Doch nu zal ik mij wreken; met opgeheven hoofd zal ik ieder voorbijgaan en talle kwade ton-gen tôt stilzwijgen brengeii! — Zeg niels, moeder ChéPon, niets. Ik bekommer er mij weinig over -wat men van mij denkt en spreekt. Mijne arrestatie gaf aan tal van lieden, die mij .zoo goed niet kennen aïs gij, het volste recht mij schuldig te achten. Laat ons dan niemand een boos hart toedragen. Gij zijt gelulekig mij weer le zien, moeder, en dat is geritoeg! — Of ik'gelukkig ben! Dat gelooî ik wel! — Dit zij u voldoende, en dit moet ook uwe weerwraak zijn... Doch 't -ttiordt reeds laat; ik ga mij eerst kleeden. — Gaat gij uit? ; — Ja, ik moet uitgaan., 1 i ! — Nu reeds? pij zijt pas thuis. — Gij hebt mij gezien zijt nu gerusl- gestcld, niet waar? Maar ik heb vrienden, die nog zeer ongerust zijn, en moet zonder aarzelen hen gaan bezoeken! , — Den heer Corbon? ~ ' — Dien zal ik zeker een bezoek brengen, doch daarmede kan ik wachien tôt morgen. — Maar wat doel heeft het, dat ik ulhans allcrlei vragen stel? gij weet veel beter dan ik wat ge te doen hebt. Nochtans, al-vorens uit te gaan, moet gij wat gebruiken. Eer gij gekleed zijt is de tafel gedekt en ailes gereed; gij moet wel honger hebben. Neen, ik heb geen honger, antwoordde hij lachend. Denkt men aan elen, wanneer men uil de gevangenis komt? Heeft men dan den tijd daartoe? Neen, ik heb geen honger, ging hij met eene zekere vervoering voort. Wat ik op dit oogenblik noodig heb is vrije lucht; daarmede wil ik mijne Iongen ver-zadigen, met de zuivere, de reine lucht der vrijheid! Een weinig voor zes uur was hij in de Rijsselschcslraat. Hij wilde de loge des portiers binnengaan, om Madame Fabrice goeden avond te zeggen en haar eenige Iroostwoorden toe te sturen; de deur was echter gesloten. 'Op de tweede verdieping gekomen schelde hij. — De porlierster, die bij den heer Blanchard was, opende de deur. J LuUl Lii ÏWprdt VoOTfgezet], JJj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume