De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

3499 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 25 Juli. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x639z91n2p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar. — Nr 30. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 25 Juli 1914. DE BEIAARD -ifraiph weegpjd \> ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Binnenland : Ir. 2.50, voorop betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeellngen, de redactle betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wlj melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLOERS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SQ.ll. Het recht aankondigingen of artikels t weigeren is voorbehouden. De niet ingelaschte handschriften worde nlet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden niet aar veerd. e BER1CHTEN en AANKONDIGINQENI Aankondigingen : 15 cent®" per regel. , Berichten : 30 cent®60 per regel* Rechterlijke eerherstelling : I frank pcf regel. Prljsverminderlng vr dlkwijls herhaald* aankondigingen. 'tNieuwsvaode Week Woensdag is het 'groot H. Sakra mentsoougres le Lourdes, in Frankrijk geopend. Te dier gelegenheid heeft de wereld bekende bedevaartplaats een feestelijl uitzicht gekregen. i'ransclie en pauze lijke vlaggen werden ten allen kant uit gestoken. De gevels werden met schii jdjen en draperijen beliangen. Als bi tooverslag rezen er overal praalbogei xùt den grond. De aanblik ider stac is overheerlijk. Mgr Heylen, bisschop van Namen en voor-zitter van" het congres, kwam dinsdag mor-gend om 9 ure 40 te Lourdes toe. In de slatie fsvtcrd hij afgewacht door 53 Lisschop-]ien, door den burgemeester van Lourdes en door de graven de Beauchamp en de Jan-ville.Aan den uitgang der statie verdrong zich eene talrijke menigte en zoodra Mgr Heylen buiten kwam sleeg uit aller borst een geest-driftig gejuieh op. De bisschop van Namen nain pLiais in een rijtuig met vier paarden bespannen. Zijn gevolg en de andere bis-schoppen volgden in 15 andere rijtuigen. Do stoet reed door de versierde straten en ten allen kante was het een onophoudend ge-îoep van « Leve Mgr Heylen ! » Do aankomst 's namiddags van Z. E. den kardinaat legaat Granito di Belmonte, was grootsch en indrukwekkend. Rond twee ure stoomde do trein de statie binnen. De kardinaat stapte er met zijn gevolg uit en werd veirwetkomd door Mgr Schoepffen, bisschop van Tarbes en door den gemeenteraad van Lourdes met den burgemeester M. Justin Lacaze, ridder van Sint Gregorius-de-Groote, aan 't hoofd. E venais voor Mgr Heylen, de voorzitter rail het congres, waehtle aan den uitgang der spoorhalle eene talrijke menigte den kar-dinaal af. Zoodra deze verscheen kende de geestdrift van het volk geen païen meer. Men juichte en riep aanhoudend: a Leve de kardinaal !> Deze stapte in een prachlig rijluig met vier paarden bespannen. Aan zijne lin-kerzijde nam Mgr Sehoepffer plaats en reehi-over hem de Tmrgeriieesler van Lourdes. Twee andere rijtuigen dienden voor het gevolg van den kardinaal. 'En terwijl de stoet zich naar de basilick begaf luidden de klok-ken en hoorde inen het gejuieh der op den doortocht geschaarde menigte als een donder voortrollen. Aan het Rozenkransplein werd de kardinaal legaat ontvangen door de talrijke bis-sclioppen, te Lourdes vergaderd. Vervolgens nam hij plaats onder den draag-hemel en werd processiegewijs naar de grot geleid, waar het kerkelijk onthaal plaats liad. Daarna stapte de kardinaal terug in zijn rijtuig en begaf zich naar het bissehoppelijk kasleef waar zijne appartementen voorbe-reid waren. Het congres sluit zondag door eene machlige godsdienstige betooging. Aile geloovigen zullen zich, naar den wensch van Hunne Hoogwaardiglieden de Bisschoppen van België, in den geest aansluiten bij deze grootsche pleclnig-heid en zondag 2fi Juli zal het in aile parochiën van Jjelgië een H. Salcra-inentsdag zijn en zooals onzen bemin-deu kerkvoogd, Mgr Stillemans. in zijnen lierdertijken brief aanbeveelt : Vereenigen wij ons allen, het hart vol vreugde, over de lieilige plechlig-heden van Lourdes. In onze kerken en in onze parochiên weergalme het eere-betuig onzer harten : Sacris solemniis •juncta sint gaudia, et ex proecordiis sonent proeconia. — De voorzitter der Fransche repu-bliek', M. Poincaré. aan boord van de « Franco » en vergezeld van verschei-dene andere fransche oorlogschepen, is maandag, bij regen- en onweerachlig weder, le Ivroonstad (Kusland) aange-komen. De czaar is aan boord van de « France » gekomen om het Fransèh staatshoofd te groelen. Dit bezoek1 van cen drijtal dagen, heeft een politiek karakter en dient om de verstandliouding tusschen Rusland en Frankrijk nog te versterken. Te S. Petersburg zijn op dezen oogen-blik rond de 160.001) werkslakers. De groolste policiemaatregelen waren genomen om betoogingen te voorkomen op den weg dien président Poincaré en de Fransche officieren moes'.en volgen. — De politieke moord op M. Gaston , Calmelte, bestuurder van het parijzer dagblad «Le Figaro», gepleegd door de ministère' vrouw, madame Ca'llaux. werd maandag voor het assisenhof te Parijs opgeroepen. Onze lezers herinneren zich vcor-zeker nog al de omstandigheden van deze gruwelijke moord, welke heel i Frankrijk in beroering bracld. Madame Gaillaux, geboren Genevieve Rai-nouard, beticht eenen vrijwilligen doodslag, met voorbedachthcid, te hebben gepleegd op c'en persoon van M. Gaston Calmette, den 16 Maart 1914, opgcsloten in het gevang van S. Lazare, werd zondag overgebraeht naar de conciergerie. Strenge maalregelen waren genomen om den groolen volkstoeloop te vennijden. Maandag verscheen de beschuldigde dus voor liet hof. Haar verdediger is M. Labori. De burgerlijke partij is vertegenwoordigd door M. Chenu. Alleen de getuigen, advokaten, de drnk-pers en personen, voorzien van kaarten, zijn in de ziltingzaal toegelaten. In hare ondervraging looehent Madame Caillaux aile voorbedachthcid in de misdaad. De debatten waren op sommige oogen-blikken zeer hevig ten gevolge der gelnigenis van Caillaux zelve, die eenvoudig getracht heeft van het procès eener gewone moorde-nares een politieken warboet te maken. Men verwacht de uitspraak voor het einde dezer week. — De iersche kweslie, die thans aan den gang is. mag gerust tusschen een der beiangrijkslen van de Lngelsche geschiedenis gerangschikt worden. In de politieloe kringen lieeft men ook geen de minste illusie over de ergheid,over het gevaar der krisis. Eris nu echter iets onverwachls ge-beurd : De engelsche koning is per-soonlijk tusschen gekomen met eene conierencio i>ij ccu ic luepen uni \ic kweslie te trachten eene oplossing te geven. De vei-schi!Icnde partijen: minls-lerie, oppositie, nationalisten en pro-testanten van Ulster, zijn er in verte-genwoordigd.Het is dertig jaar geleden, in 1884, dat de Kroon in de inlandsche .politiek tusschenkwam. Deze koninklijke tusschenkomst wordt in verschillcnden zin beoortteelt en vêle politieke mannen en ibladen denken dat er in plaats van eene ver-zoenende oplossing in tle Iersche kwes-tie, er wel eene ontbinding van het Parlement zou kunnen uit voort-spruiten.— Mexico heeft eenen nieuwen président, M. Carbajal. die naar het schijnt met de besle inzichten bezield is en zou trachten de vrede te brengen in dit wœlig land. Al de gezanten liebben van generaal Huerta twee telegrams geltregen. In den eersle zegde lluerla lien vaarwel en in den tweede verzocht hij hen hunne medewerking te verleenen aan de nieuwe regeering. De genei-aals Huerta en Blanquet zijn maandag avond met hunne families aan boord van den duilschen 'ki-uiser 1 Dresden » naar Jamaïque vertrokken. — De nieuwe shah van Perzië is dinsdag gekroond te Téhéran. De shah is 's morgends in liet per-zisch parlement den eed gaan afleggen. Daarna ging hij in de moskee bidden. De ki'oning had in dennamiddag plaals. —^ Vooruitgang van België Waren. wij in tijd van kiezing, ,men zou zioh inbeelden dab dit artikel geschreven is om te bewijzen dat Balgië zijn voornitgang aan de katholieke partij te danken had. Het is nu geschreven negen weken na de kiezingen, doc h het kan daarom dienen als antwoord aan hen die gedurende den kiesveld-tocht bij hoog en bij laag 6taande liielden, dat de klerikalen het land naar den dieperik helpen. liet betreft de uitbreiding ^van den handel in België en de cijfers zijn ontleend aan de « Action Economique ». Ziehier de tabel van den Belgischen handel sedert het ontstaan van het yijk : Jaron Invoer Uitvoer. In millioenen franks. 1831 89.089 9S.565 1841 210.030 151.139 1851 218.085 200.130 18G1 556.789 453.613 1871 1.276.977 888 659 1881 1.629.872 1.302 670 1891 1.799.814 1.519.033 1901 2.220.901 1 828 232 1911 4.508.472 3.580 319 1912 4.958.099 3 951.478 1913 5.049.850 3.715.813 Zooals men ziet is de Belgische îliandel gestadig in vooruitgang, ondanks de crisissen die van tijd tôt tijd woeden. En men zal opmerken dat, ondanks al de jammerklachten eener vooringenomen pers, dio vooruitgang vooral groote sprongen heeft gemaakt in de laatste 30 jiren, juist die van het zoogenaamd «achterlijk» katholiek be-wind.Het doet ons dan ook genoegen « Le Nouveau Précurseur» te hooren verklaren : « Ziedaar de prachtige krachtsinspanning »door België verwezentlijkt; eene krachtsin-» spanning door dewelke ons land eene der » -eerste naties der wereld in den internationa-»len wedijver blijft». Zeker, en daar mogen wij allen fier over zijn, tôt welke zienswijze wij pok behooren, en zonder dat het noodig weze ellendige kies-argumenten te zoeken in iets, dat ons aller trots eu ons aller eer moet wezen. * Een en ander. 1VATÏO-VA1LE FEESTEiV. , Dinsdag was de hoofdstad in feesttooi en ook in de provincie wapperde aan al de open-bare gebouwen de nationale vlag, ter gelegenlieid der verjariagj dat Leopold I, in 1831, als eerste koning der Belgen werd ingehuldigd en trouvv zwoer aan "s lands grondvvet. Onder andere feestelijkheden "had dinsdag te Brussel, in de groote zaal van het Hall'-Eeuw-paleis, de plechtige uitreiking plaats der nijverheids-, landbouw- en inutalusten deco-ratiën.Woensdag was het voor de belooningen van mop-d. en zelfopoffering. , Jbeiae piecntrgneaen weraen vereera met de aamvêzigheid des Korjngs, der prinsen un andere hoogwaardigheidsbekleeders. De ministère Hubert en Helleputte spraken er gelegenheidsredevoeringen uit. De gedecoreerden defileerden met duîzendcn voor bij den troon, de ministère en ambtenaars, uit wicr handen zij hun eereteeken ontvingen. Werden uitgedceld : mutualiteitendecoraties, 220 van eerete en 1290 van tweede klas ; vooruitzichtdecoraties, 17 van eerste en 27 van tweede klas ; decoraties voor samenwerking, 5 van eerste en 40 van tweede ,klas; deco-raties van beroepsvereenigingen, 3 van eerste en 76 van tweede klas; bij:<ondere landbouw-decoraties, 540, waar van 140 van eerste klas ; werklieden-landbouwdecoraties 410, waarvan 160 van eerste klas; nijverheidsdecoraties: 633 voor bedienden; 774 eerete klaa voor werklie-den, 4329 van tweede kla6, ddem, en 338 voor dienstboden, in 't geheel 8702 decoraties. Eene aantrekkelijkheid te meer voor de nationale feesten, was het verblijf van drie dagen te Brussel, van den lord-mayor en andere leden van den raad der City van Lon-den. Ter hunner eere hadden allerlei feestelijkheden en ontvangsten plaats waar het Brusselsch volk verzot op is. SOCIALE WEEK. De zevende Sociale Week, zal plaats hebben te Leuven, van 24 tôt 27 Augusti pan-staande. Het programma is uiterst belangrijk. jHlDDEXSTAXDSBÉWËGING. « De Gids voor don Middenstand. » — Tegen 25 Juli aanstaande zal een nieuw tijdschrift, met hooger oj^egeven titel, het licht zien. «De Gids voor den Middenstand » zal het orgaan zijn van het Katholiek Middenstands-verbond van België. De nieuwe gids heeft voor doel de midden-stands beweging te behelpen door onderricht en propaganda. VIEBDE VLAAMSCHE BUEGERSBA.G. — De vierde vlaamsche burgersdag zal dit jaar gehouden worden te Eecloo, in de maand Ooçst. SOCIALE BUEGEESWEEIv. — In Sep'em-ber aanstaande zal er te Gent oene sociale B'urgersweek gehouden worden. OVER COXGO. In het ministerie van koloniën wordt ijverig gewerkt tôt hervorming van het koloniaal be~ heer, zoo in Afrika als in Europa. Verechei-dene besluiten worden dienaangaande opge-maakt om aan de handteekening van den Koning onderworpen te worden. De hervorming schijnt heel belangrijk te zullen wezen. Eens dat groot werk gedaan, schrijft de brusselsche correspondent van den « Bien Public », gaat minister Eenkin dadelijk aan 't opmalcen van een boek over Congo. ! Yeel personen die van Congo spreken, ken nen dat uitgestrekte land niet, omdat zi er valsch over ingelicht werden of het nie gevoeglijk bestudeerd hebben. De heer minister wil een vijfjaarlijksch ver slagboek over de kolonie uitgeven betrekke lijk ailes wat de kolonie >en de kolonialt regeering aanbelangt, met vergelijkende kaar ten welke zullen toelaten te zien wat er ir de verloopen vijf jaren vèranderd is. Parlementair jubelfeest. Te Sint-Nikolaas-Wae3 werd zondag, zonde] al te veel praalvertoon het parlementair jubel-feest gevierd van M. Yan fltfaemen, burge> meester, die 25 jaar deel maakt van Kamer er Senaat. Ten 10 ure woonden de achtbare jubi-laris en zijne familieleden eene plechtige mis van darikzegging bij, in de primaire kerk, Tusschen de talrijke aanwezigen bemérkte men verscheidene senateurs, volks vertegenwoordi-gers en vele andere hooggeplaatste personen De kerkelijke plechtigheid werd gesloten met een « Te Deum ». In de Akademie werd vervolgens eene feest-zitting gehouden, die insgelijks zeer talrijk bijgewoond werd. "s Avonds werd er op de Groote markt een prachtig vuurwerk afgestoken, dat duizen-den menschen te been bracht. De « Rubenscantaat », te Geiit. De uitvoering van het meesterwerk van den groot-en Peter Banoit, heeft zondag een reus-achtigen -bijval bekomen in het feestpaMs. le Gent. Vooraf ging de kindercantaat «De Wereld in», die niet min bijval oogstte. De « Hubenscantaat » werd uitgevoerd door 80C antwerpsche zangers en zangeressen, waar-bij het gentsche kinderkoor gevoegd was, liet al begeleid door het orkest van den Dieren-tuin van Antwerpen, onder het bestuur var; meester Eduard Keurvela. HUICHELARIJ. Daar is een pater jezuiet, die geschreven heeft, schijnt, dat het Vlaamsche volk het bal-dadigsle en meesl woeste volk is van gansch do wereld. 't Is mogelijk, maar we zijn hier gelijk Thomas, !we zouden het willen gezien hebben. Wc kunnen het moeilijk aannemen omdal het Vlaamsche volk het zijne heeft bijgebracht en bijbrcngt om van Beleië bp.t vaor.snnf.fi !f». aie iduu wereia te maken; — omdat van over eeuwen het Vlaamsche volk heel Vlaan- deren bezaaid heeft met praalgebouwen voor welke de vreemdelingen uit aile deelen der aardeity fbewondering slaan — omdat het Vlaamsche volk zijnen geboor'egrond, van nature onvruchlhaar, heeft weten te herschep- pen in eene slreek welke met recht den hof vân Europa wordt genoemd. Een ryvoest, baldadig volk, brengt zulk geene meeslerstukken voort, verricht zulk geene wonderen op landbouwgebicd, brengt zijne nijverhcid en zijnen handel niet tôt het hoog-ste punt. Dat er woestelingen en baldadigen onder de Vlamingen zijn, dat zullen we niet ontken-nen — er zijn er onder aile volken, maar dat het Vlaamsche volk onder dat oogpunt het record slaat, lieen, dat ncmen wij niet aan. Geuzenbladen nemen dat wel aan; ze hooren zoo gaarne het Vlaamsche volk mis-prijzen.En, ze?ggen ze, als 't Vlaamsche volk niet beler is, dan is het de schuld van de geeste-lijkheid, die heer en meester speelt over het Vlaamsche volk. Haha, 't is de schuld van de geestelijk-heid!Des zondags in de mis predikt de priester tegen de dronkenschap, het nachtzitten en de baldadigheid met al hunne gevolgen. De geuzenpcrs lacht daarmede, en zegt: Wat! ge zoudt geen pint of geen druppel mogen drinken van den pastoor!... tut, tut, tut! ge moet daar niet naar luisteren, pak maar 'ne goeie! — Wat, de pastoor zou wil-len dat ge met de kiekens gaat slapen!... tut, tut, tut, menschen zijn geen kiekens; na naarslig gewerkt te hebben moogt ge u wel wat vermaken, het steekt op geen uur. — De pastoor is tegen de danszalen... tut, tut, tut, 'ne ïlikker slaan en kan geen kwaad, enz., enz. En als den maandag morgend, de eene of andere, lialf of geheel doodgeslagen of dood-gesteken langs de straat gevonden wordt — als een andere door de gendarmen wordt ge-haald; als twee huisgezinnen in jammer en ellende gedompeld zijn, dan komen de geuzenbladen verkondigen: 't Is de schuld van den pastoor, die ze niet heter heeft gekweekt. Akclige komedianten! ; « Uit Sinte Anne- Schapraai ». Mijne goede vrienden, vandaag groete en saluoer ik u, met mijn paaschbeste fraksken • aan... Gij zult misschien vragen wat er nu te doen is... is 't voor het « Te Deum » dat vandaag op de buitenparochiën gezongen wordt \ Ofwel is 't omdat 't kermis te Bottelaere is^ Neen, menschen. maar g'hebt zondag hooren aflezen in de kerk dat 't vandaag moet H. Sakramentsdag zijn. 't Is vandaag liet sluiten der grcotsche pleclitighcden van liet 2Ï. Sakramentscongres, in Lourdes-Frankrijk. Gansch de wereld door, vereenigen i zich de christenen om met één hert en éône ziel hulde te brengen aan den God onzer altaren, aan O. L. Heer in het H. Sakrament. Aigemeene Communie en processie met het Hoogweerdig ! en daarvoor is 't dat ik mij-nen besten frak aan heb en ik hope dat al de mannelijke lezers van « De Beiaard » het-zelfde zullen doen en met waslicht het Aller-heiligste vergezellen in de processie van dezen heugelijken triomfdag van 't maat-schappelijk koningschap van Onzen Heer Jezus-Ghristus... Ja, 't is waar. 't is vandaag ook de feestdag van de Ii. Moeder Anna, de patronerse van Bottelaere, waar haar mirait uleus beeld door duizenden bedevaarders bezocht wordt. Sint-Anncke wordt bijzonder vereerd tegen de vrouwenkwalen en is de bcschermheilige van naai-, brei- en spelle-werk.52AAXfiî>AG, feestdag van Ste-Christiana van Dickelvenne, waar zij, na hare bekeering door den II. Ililduardus, een klooster stichtle langs de Schelde... Dien dag ook feestdag van S. Panlalcon, patroon van de geneesheeren. 1MIV&BAG, feestdag van den H. Nazarius. Hij was de zoon van Sle-Perpetua en was een uilstekend predikant, die veel' ongeloo-vigen bekeerde... Hij werd voor het geloove gemarleld te Milanen... Denzelfden dagvicrl men S. Victor, 14e paus van Roomen. WOEXSÎ5AC, feestdag van Ste-Martha. Zij bediende het arnbt van « Maarte » of dienstmeid, als Onze Heer bij haar broeder diensîmeiden... Men viert vandaag ook Ste-Beairix, die de martcldood onderging omdat zij hare broeders, martelaars, op christelijke wijze had doen begraven. !yOXB>ERDAG, feestdag der HII. Abdon en Sennen... Zij waren te samen naar Roomen gekomen onder keizer Decius... Aan-gehouden aïs christenen, werden zij voor de leeuwen gewoipen, en daar deze dieren hun geen leed deden, gebood eindelinge de keizer dat ze zouden onlhoofd worden. VïtfiJS>A£î, feestdag van den H. Ignatius, stichter der Jezuitenorde en ook van den helligen Germaan van Auxeere, in Frankrijk... Koning Childebert stichtle eene schcone kerk ter zij lier eere, rcchtover het paleis van den Louvre te Parijs. ÏATERDAG, feestdag van S. Pieters-banden... Gcdurige Aanbidding te Nederbra-kel' en patroondag te Grootenbcrge en te Envetcgem, ook feestdag van de H. Sophia en hare drij dochters, martclaressen... In 't bisdom Gent viert men -heden de ver-heffing en de overdraging der relikwieën van den H. Bavo. WIJ ZIJN GELUKKIG ONZEN WEKE-LIJKSCHEN « KOUT » ditmaal cens te mogen beginnen met een nieuws dat alieman verheugen zal : 't Is dat onze zeer eerweerde heer Deken van Sottegem, kanunnik De Corte, komt benoemd te worden tôt ridder der Leopoldsorde. «De Beiaard» voegt zijne gelukwenschen bij deze van priesiers en geloovigen der gansche Dekenij, en bidt den Ileeropdatde brave priester en kloekeouder-Iing nog lange jaren moge staan aan de spits onzer geestelijkheid, die hij met zoo-veel voorzichtigheid en wijsheid bestiert. LA AT ONS NU WEER AAN DE RAM-PEN EN DE ONGELUKKEN BEGINNEN. Er zijn er ongclukkiglijk maar al te veel : Op het vliegplcin van Stockel 'Waren zondag de vliegproeven begonnen en werden maandag voorigezet... De bijzondcrs'.e waren wel deze van mevrouw Cayat de Castello, die zondag en maandag per valscherm van verscheidene honderden meters neerdaalde. Dinsdag nu was 't de laatste dag... Rond 5 ure steeg mevr. Cayat de Castella met een vliegtoeslcl toi op eene hoogle van 300 m. en zou wederom van zoo hooge per valscherm nederkomen : En zie, de valscherm, die ljijkans gemaakt is 'lijk 'nen parapluie, en ontplooide zich niet en de ongelukkige vrouw stortte ten gronde 'lijk cen sluk lood, en werd gedood op denslag... t Dunkt mij dat 't toch nog al \raaghal-zerij Is ! i ' " ; El, WAT DROEVE DINGEN TOCH! Zondag met de Gentsche feesten was de groote klokke « Roeland » aan 't luiden op 't aloude Bclfort... De Gentenaars hun herte gaat open als ze « Roeland » hooren ! Maar ai met 'nen keer de klok verandert van toon... Ze was 'lijk heesch... en een bectje daarna ze viel stil... 't Gerucht liep weldra in de stad dat « Roeland » met eene breuk Iag... en 't is waar ook, de klok is gebors-ten op eene lengle van 60 centimeters... « Roeland » zal naar d'operatie moeten. WEL, WAT IS HET DEZE DAGEN TOCH HE ET GEWEEST! 't En is geen wonder dat er zooveel malheuren zijn : Een mensch van Nederbrakel, Alfred D'Hoze, 27 jaar oud, kwam zalerdag uit 't Fransch waar hij den oogst ideed... Hij was ginder ziek geworden van de danige hitte... en zondag is hij bezweken... Maandag was er te Dickelvenne zekere Remi De Groote bezig met pikken en hij zijgt daar thoope en hij is dood! De man en was maar 48 jaar! — Wij schreven over acht dagen dat 't « oor-log » wras ! maar er slerven er toch zooveef op 't slagveld van den arbeid. DE MENSCHEN HEBBEN NLT BE-MERKT DAT ONZE KONING, als hij op het zeestrand wandelt, allijd een zwart zakje aan de hand draagt, alzoo een affaire gelijk de madammen dragen... Z'hebben er lang naar gespeld om te weten wat er in dat zakske mocht zijn, en eindelinge schijnt het uitgekomen te zijn! 't En zijn geen boter-hammen, maar Wel zand waarmee het zakje gevuld is! En 't zoun de doktoors zijn die onzen koning die penitenlie opgelegd hebben... En dat zou zijn opdat zijn arm niet en zou stijf worden ten gevolge van den val die Zijne Majesteil over eenigen tijd gedaan heeft... De menschen zijn toch kurieuslAis er iets is wat ze niet en weten. ze zouden er waarlijk hun slapen voor la ten om er achtcr te gaan. ZIE, IN DEN WINTER IS 'T OP HET IJS DAT ER MALHEUREN ZIJN en in den zomer is 't met 't zwemmen... Te Des- îsiJmelass verre geriskeerd... 'Nen soldaat daar voor-bij komende, zag aan 't spartelen der jon-gelingen dat ze gingen verdrinken... Hij speelt met haaste zijn vest nit en springt in 't w^ter! Hij gelukte er in den jongste le grijpen en op 't drooge te brengen... Hij springt terug om ook den oudste te redden, maar 't was te laat : Hij kwam niet meer boven... Het lijk werd later bovengehaald... 't Was dit van Richard D'Haese, 'nen bra-ven jongeling van 22 jaar. Zijn broer is er 13... De moedige redder is Frans Buvle, soldaat bij de jagers, die juist in verlof kwam. AMAY ! AMAY ! ALZOO EEN ONGE-WEERTE maandag avond ! De menschen stonden allemaal buiten te kijken en zezei-den :« Ze zullen er ginder langs Brussel wel van hebben ! En inderdaad, van af Welle, Denderleeuw en alzoo Brabant in, was het gelijk einde van wereld! Donder en blik-sem en dan regenen dat de straten waarlijk in beken herschapen waren... De koeriers uit de provincie Luik, komen ons zeggen dat het er langs die kanten ook wreed ge-geislerd heeft... In Brussel was 't bijzonder erg : en langs Watermael was er dan nog hagef bij die veel schade veroorzaakt heelt aan de moeshoven en aan de velden. ZIE, 'T EN IS WAARLIJK NIET TE VERWONDEREX dat de menschen kwaad worden oip die stinkers van autoraobiels, als ge hoort wat al malheuren daarmee ge-beuren : Wij geven er hier een heele zanle : Niet verre van Belceil is 'nen auto in 'nen gracht getuimeld : Twee bedienden van het huis Englebert van Luik, die er in zaten, zijn de een, den ruggraat gebroken en de andere erg gekwetst... Ze zijn in dien staat met auto en heel den boel door voorbij-gangers gevonden... — Te, Hemixem is de auto van doktor Verhoeven door de Ileuvel-straat gereden waar het juist kermis was, en heeft er een meisje van 7 jaar, Marietje De Coninck, doodgereden... Te Thourout, waar de stalknecht Georges Putte bezig was met te Ieeren wielrijden, heeft de aulomobiel van den burgemeester van Langemarck, den ar-men jongen om verre gereden... Hij werd zoodanig vermassakreerd dat hij seffens moest berecht worden, en een half uur na-dien in de schrikkelijkste pijnen bezweken is. — Te Cumptich-bij-Thienen is de too-neelzangsres, jufr. Marie Medts, verongelukt, 'lijk zij een toertje deed per aulomobiel, in gezelschap van twee hecren van Brussel... a»a——ri iiiMwi'imin ma i.iiwinr—n—— WEJ L MENGELWERK. 122 DE TWEE WIEGEN naar Emile Riehebourg — 2^al zij komen ? de ongelukkige. — Ik twijfel er niet aan. En kwam zij niet, dan zouden wij haar toch gemakkelijk welen te vinden. Een half uur waren zij op deze wijze in gesprek, toen de gravin en hare dochler ahuis kwam. Zij wisten nog van niets. De dokter stond van zijnen stoel op en .groelte eerbiedig. — Dokter Gervais ! riep mevrouw uit. Wat .een genoegen u hier te zien! Intusschen was Ernesline tôt den graaf ge-naderd om hem te omlielzen. Eensklaps ech->ter stond zij stil en stiet een luiden angslkreet uit. — Mijn God, wat ziet gij bleek! vader, murmelde zij met bevende stem; vader wat .deert u? De graaf nam zijne dochter in de armen en drukte haar aan het hart. Op den uitroep van liet meisje was ook •fie gravin loegeschoten, ■ ?.y-, . j — Ja, riep zij zeer gejaagd, gij ziet er i geheel ontdaan uit, vriend! En mijnheer é Gei'vais is ook niet dezelfde persoon als anders. Wat is er? Welk ongeluk is ons c overkomen? Adolf, ik bid eruom, antwoord î mij. < — Wat zou ik langer aarzelen? opperde > de graaf. 't Moet er toch eens van komen. s Luister, Mathilde, Inister Ernestine, en be- 1 reidt u voor iets schrikkelijks te vernemen. < — O, ik wist het wel dat ons een groot i ongeluk boven het hoofd hing! riep het \ meisje uit. i Weenend wierp zij zich om den hais harer moeder. i De gravin trok hare dochter zachtjes inede terzijde en beiden lieten zich op een sofa nedervallen. 1 De moeder hield hare dochter in de armen < gekneld. i Thans deelde de graaf in korle trekken < mede hoe hij uit den mond van een werk- man, die gekomen was om Louise Verdier 1 le verwittigen, eensklaps vernomen had, dat 1 er eene snoode moord gepleegd was in de Guldenlrapslraat, en hoe hij, overtuigd dat < het slachtoffer niemand anders kon zijn dan ; de burggraaf de Lucerolle, zich omniddel- lijk naar genoemde straat begeven had, door < dokter Gervais met de grootste bereidwil- i ligheid vergezeld. ] Pan Ycmameji moeder en dochter wat er i n tegenwoordigheid van het lijk was voor-;evallen.Bevend had de gravin geluislerd zonder te ►nderbreken. Doch toen de graaf op de loogte van het verhaal was gekomen, waar lokter Gervais op de aanwezigheid der roode lek wees en volmondig verklaarde dat het j lachloffer het kind niet was, dat hij aan -ouise had toevertrouwd, was zij haastig ►pgesprongen om eenige schreden te doen n de zaal, niet wetend op welke wijze lucht e geven aan de gevoelens, die haar zoo nachtig bestormden. Thans leunde zij tegen den grooten mar-neren schoorsteen. De graaf zweeg. Daar stond nog steeds de gravin met het îoofd op de borst gebogen, de eene hand >p de borst gedrukt, terwijl de andere scheen nachteloos neer te hangen. Zij was op dit >ogenblik in diepe gepeinzen verzonken. Ernesline was op de knieën gevallen en veende met het gelaat in beide handen ver-jorgen.De graaf werd ongerust over het stilzwijgen 1er gravin, die daar zoolang bleef staan, x>nder eenige beweging te maken. — Mathilde, sprak hij op angstigeif toon, ;ij hebt ailes gehoord en zegt niets 1 Dunkt i ook niet dat Louise Verdier eene cllende-inge is, eene eerlooze. Toen zij u zegde, lat haar zoon dood wast loog zij op schaamle- looze wijze. Ons kind is dood, het onze!.. De gravin richlte het hoofd op. — Indien de veronderstelling van dei graaf de Lucerolle waarheid bevat, ant woordde zij langzaam, met plechtigen ernst dan is Louise Verdier natuurlijk een eer loos, een ellendig wezen. Doch hoe zonder Ung, hoe onbegrijpelijk ons haar gedrag mog< loeschijnen, toch verneem ik nog eene in wendige stem, die mij toeroept: Veroor deel haar niet, zonder haar alvorens ge hoord te hebben 1 — Gij staart mij verbaasd aan, Adolf en begrijpt wellicht niet, waarom ik noj hoop koesler en ailes niet verloren acht Dezelfde innerlijke stem roept mij toe: slui niet het hart voor eene onvenvachte hoop Waar de nood het ergste is, kan men d« hulp nabij achtenl — In de plaats van ons kind heeft Louisi Verdier ons haar zoon gegeven! riep d< graaf uiL i — Dat is waar. — En gij tracht haar te verschoonen? — Ik begrijp er niets van, antwoordd< mevrouw de gravin haren gemaal. Doch laa ons de diensten niet vergeten die Louise on bewezen heeft, en wij hebben zeker ool rekening te houden met de verkleefdheid die zij steeds voor ons heeft aan den daj geiegd, . ! J i..k; Li..[ uil_J ^ — De roi door deze vrouw hier gespeeld, | laat zich maar al te gemakkelijk verklaren. t Zij heeft ons allen op eene schandelijke wijze - bedrogen. Ik bewonder uwe groolmoedig-, heid, Mathilde, maar gij moest uw hart - wat meer mis trou wen. Gij zijt te goed, - Mathilde, veel te goed! ; — Waar is Louise? riep de gravin cens- - klaps uit. Waar is zij? — Wij hebben haar bij het lijk van haren zoon gela ten. De gravin naderde haastig den heer Ger-, vais. I — Dokler, zegde zij, gij hebt Louise ge-. kend toen zij nog slechts een meisje was, l niet waar, dokter? '• — Ja, onmiddellijk bij hare aankomst te 1 Parijs. Zij was toen nauwelijks zeventien jaar oud. î — Het meisje had volkomen uw vertrou-ï wen, niet waar? Want ge koost haar tôt voedster van ons kind. — Geheel mijn verlrouwen, mevrouw de gravin. — Het arme meisje had een misslag be-t gaan? j — Dien zij steeds zwaar belreurd heeft. : Ondanks mijne ernslige raadgevingen en die 5 mijner vrouw, is Louise gelrouwd. ; De gravin de Lucerolle was eene hevige onlroering ter p.rooi» j I , _ ; 1 _ u_J_i ] — O, riep zij eensklaps uit, nu geloof ik dat ik ailes begin te begrijpen. Dokter, her-nam de gravin met bevende stem, terwijl zij den grijzen geneesheer bij den arm vatte, dokter, hebt gij den man van Louise Verdier ooit gezien? — Een paar malen. Het was naar ik mij nog zeer goed herinner, een flink gebouwde jongen die goed ter taal was en zelfs eenige geleerdheid bezat. Louise had zich door zijn verleidend uitcrlijk laten bedriegen, doch het duurde niet lang, of de ongelukkige onldekte duidelijk genoeg, dat haar nian een slechte kerel was, met allerlei ondeug-den behebt. Nadat zij cen jaar en enkele maanden te samen geleefd hadden, was zij verplichl hem te verlaten. ' < ' [ — En hoc heette de kerel, dokter? j — Pierre Ricard. — Pierre Ricard! riep de graaf uit, eensklaps van zijn sloel opspringend. — Pierre Ricard! herhaalde Ernestine. Eensklaps helderde het gelaat der gravin op. Thans scheen het van vreugde te schit-teren. Zij wierp zich in de armen van haren gemaal met de woorden: ' . — Onze zoon leeft, Adolf! Onze zoon leeft. — Wat heeft dat te beduiden, Mathilde? Verklaar u nader, _ L ; i [J , Li -Iii ii; -j. «wjtgMey

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume