De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

2214 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Februar. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/086348hc3h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar. — Nr 9. Prijs per nummer : 5 centiemen Zaterdag, 28 Februari 1914. DE BEIAARD 1f»[M WEEPWB ^ ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : ^ Voor het Binnenland : Ir. 2.50, vooroD betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten Iaatste den donderdag avond. Van Ieder boek dat ons gezonden wordt geven wlj melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG-11. Het recht aankondiglngen of artlkels te weigeren 1s voorbehouden. De niet ingelaschte handsehriften worden niet terug gegeven. Gngeteekende brieven worden Blet aan-veerd.wammmmaBmmammmÊËitmaniama—mmmmÊÈtmpu BERICHTBN en AANKONDIGINQEN ! Aankondiglngen : 15 centmen per regel. BeFichten : 30 cent™" per regel. Rechterlijke eerherstelling : I frank per regel. Prijsverminderlng vr dlkwflls herhaald# aankondiglngen. Bij ditimmmar behoorteea bij voegsel t*iiBuws«anâeWea> 't Is volop anarchie in Mexiko. Do fransche bladen wijten dien loe-stand toe aan de lusschenkomst van den voorzitter der Vereenigde SLaten: Wilson. Ze beweren dat hij de anarchie in d'hand werkt om zich ten voordeele der Vereenigde Stalen mees-ter le maken van dat land. In den tijd hebben de Vereenigde Staten de Cubanen tegen deSpaansche regeering opgemaakt en eindelijk heb-,ben ze zich van Cuba meester jge-maakt. 't Heete dan in de bladeui, dat Amerika de Cubanen ging beschermen tegen de dwingelandij van Spanje, maar op en einde kwam het uit, hel vvas om zelve meester te spelen, dat de Amerikanen het volk van Cuba tegen Spanje hadden opgezweept. Met Mexiko zal dat spelleken zich weer verni euwen! In Rusland worden de katho- lieken meer dan ooit vervoigd: aile bekeeringswerk' wordt verhinderd door strenge geldboeto en gevangzitting. Middelerwijl schenkt de Engelsche regeei'ing volop vrijlheid aan de katho-lieken en aan den katholieken eere-dienst. De waarlieid alleen lijdt ge-weld.In Frankrijk is het ministerie gedwongen geweest zich te verklaren voor den driejarigen militairen dienst-tijd, allioewel verscheidene minislerE er tegenstaanders van waren. De Pruissische regeering hcefl bij monde van haren gevolmachtigden minister, in de Pruissische Kamer ver klaaj-d dat het tijd werd door aile slag van middels de kinderbepea-kina ta beteugelen. De bisschoppen van Pruisen hadden reeds het volk ge-waarschuwd tegen die afschuwelijkc misdaad, maar de geleerden uit de hoogeschool en vooral de socialisten hadden in hun scliriften de kinderbe-perlcing aangepredikt. Maar versclirikt door de slechte ge-volgen welke die afschuwelijke leei teweegbrengt, durven ze niet meei opentlijk het Malthusianisme in zijne slechte strekkingen aanprediken. He js reeds veel gewonnen op dien ge tluchlen vijand die in al de landen me open vjzier durft vooruitkomen.. Over een aanslag op het bis schoppelijk paleis te Debreczin word aan het Berliner Tageblatt he volgende geseind : Eenige maandei geleden had de Hongaarsche regeerinj een Grieksch-katholiek bisdom in De breczin gevestigd. Dit onderscheiddi tich van de reeds bestaande daardoor dat de taal van den ritus Hongaarscl is. Reeds toen werd door de uitersb Roemeensche nationalisten uit di streek een hevige strijd gevoerd tegei de oprichting van het nieuwe bisdom omdat een aantal Roemeensche ge meenten, die vroeger tôt de Roemeen sche bisdommen behoord hadden, on ider het nieuwe bisdom getrokkei waren. Deze nationalistische beweging heel waarschijnlijk den aanslag veroorzaakl De bisschop dr. Miklossy lag al seder weken ziek te bed. Hij ontsnapte aai den dood als door een wonder. Ivor te voren had men hem uit het palei gebracht. Dienaren hadden hem o: eene draagbaar naar buiten gedrager Zooveel te vreeselijker waren de ge volgen voor de andere bewoners vai het huis. De vikaris van den bisschoj Dr Jaczkovics is in stukken ge scheurd, de sekretaris van den bis schop eveneens gedood. Ook zijn toe vallig in het huis aanwezige advokaa Dr Csath, twee dienaren van den bis schop en de keukenmeid. Levensge vaarlijk gewond zijn vicr geestelijker en twee advokalen en de vrouw vai een der advokalen en de vrouw var den schouwburgbestuurder. Bij onder zoek heeft men onder de slaapkamei van den bisschop de hulzen van dri< dynamielpatronen gevonden. Aan de « National Zeilung » word geseind dat de bisschop uitgeiredei was, dat hij1 reeds voor zijn palei: terug kwam en men op het punt wa: hem naar binnen te dragen. Kaîholieke eenhcid. In Duitschland heet de katholieke parti « het Centrum ». In ieder der landen di Duilschland uitmaken, bestond een afzonder ijk bestuur der partij, Nu zijn al deze be >turen ineen gesmolten. Ieder streek heeft e :ijne vertegenwoordigers. Het Centrum heeft van de gelegenheid ge bruik jgemaakt om eene verklaring af t< eggen. En de katholieke werkliedeninrichtingen die in Duitschland zoo machtig zijn, dedei aetzelfde. De algeincene partij-hoofden en d eiders der katholieke werkliedenbeweging -bolwerk tegen het socialisme — hebben gepro esteerd tegen de beschuldigingen der zooge zegde « pure » of « integrale » katholieken die de andere beschuldigen niet katholiek ge aoeg te zijn. Die «pure» katholieken, die me? egenwoordig in verschillige landen ontmoel en hebben maar tijd en goesting om eige: geloofsgenooten aan te gaan, te beknibbele en van ketterij te beschuldigen. Zij spare niemand, noch bisschoppen noch eenvoudig geloovigen. Dat stelt men ook vast in Frankrijk e: Oostenrijk. De aarstbisschop fvan Weenen, di tegen dit gedrag opkwam en de strekking va deze «pure» afkeurde, heeft daarover eene brief ontvangen van Zijne Eminentie de Kardinaal-Staatssekretaris van Z. H. de Paus, die hem ten voile goedkeurl We hebben in ons land ook die « puren gekend. Niets was katholiek genoeg in hunr oogen. 't Zijn nu de mannen die met c groene demokraten meeloopen. De deze oo vinden dat er maar eene soort van slecl volk is: de katholieken. En de katholieke alleen vallen ze aan. Maar met framassor en socialisten spannen ze aan. Dat zijn iook mannen die lien uitgeven voc de eenige goede « christenen », Werkstakingen sabotage Dinsdag werd in de Kamer de ondervragir voortgezet, op liet einde van verleden ja; onderbroken, « over het feit dat !M. Eenie t voorzitter van den Bondvjder Vereeniginge t van Maohinisten en Stokers in België, va . zijn ainbt afgezet ie.* M. Van de Vyvere, minister van spoorwege > i heeft de redens doen kennen waarorn hij alzc • i handelde. Deze machinist had, opcntlq î werkstaking en «abotage bq werklieden v£ Staatsijzerenweg aangepredikt; hij had, m 3 dit doel, artikels geschreven. 1 Daar het den derden keer vran, dankte ï î Van de Vyvere hem af. I Werklieden der bijzondere nijverheid he j ben liet recht lu werkataking te gaai Staatsbedienden en S taats werklieden nie ? Immers, zulke werkstaking onder Stuatswer. " lieden xou eenen openbaren dienst, dus h - algemeen belang, in gevaar brangen. Dat mî niet geduld worden. Zoo oordeelt men er ov in aile landen. Toen, in Frankrijk, onder et 1 liberaal-socialifltisch ministerie, eene wer 6taking onder de ijzerenwegwerklieden uitbra L handelde M. Briand, die op verre na geen «k lote» is, veel strenger dan M. Van de Vyvei . Dat een werkman van «Vooruit» moest do< tegen baas Anseele wat de wegçezond( 1 machinist t,%çon het spoo wogb.v tu»r uitr'c' tt t hiid hij tien keeren eerder afgedankt geweee 5 Er aijn daarvam voorbeelden genoeg. > Ean ander Voor de uitwijkeling*n. Te New-York bestaat er eene vereenigin - die voor doel heeft den toestand der arc _ menschen zooveel mogelijk te verbetere Uit eene statistiek, door die rereeniging o ^ gemaakt, blijkt dat men in Amerika een i " komen van 6.250 fr. nioet hebben, om m - een huishouden ran 5 personen heel still I kens te kunnen leven. Ailes is er verschrik-L kelijk duur en het werk gaat er doorslecht l zoodat er meer armoede i6 dan welvaart. Dt L personen die lust hebben om naar Amerika uil • te wijken, zullen goed doen zich driemaal t< • i bedënken, alvorens een beslissenden stap ir x ! h»t onbekende en onzekere te wagen, Âardapji«len. L Men weet dat de regeering der Vereenigde , Staten den invoer verboden had van vreemdc * ' aardappelen. Sedert maandag is dat verbod in-^getrokken voor wat aangaat de aardappelen Ivan belgische herkomst, dank aan de tus-schenkomst van onze ministers van landbouv* en van buitenlandsche zaken. vernuft. De mensch die het eerst een boomstam f uitholde om er een vaartuig van te maken. r - zou voorzeker geweigerd hebben te geloovei I dat er eens een dag zou komen, waarop er f steenen schepen het domein der visscher. > I zpuden bevaren. Ehwel, die onwaarschijn |lijkheid is thans wezenlijkheid geworden. I Sinds eenigen tijd was er spraak van proef- J J nemingen die gedaan geweest zijn, ten eindc ^v-schepen in ciment te vervaardigen. Be beîg "I die nooit op den achtergrond staat wannee t'er eene nieuwigheid te beproeven vaLt, koi s natuurlijk iu deze kwestie ook niet ongevoe-!( lig blijven. Eene groep onzer landgenooter ' { heeft nu, na grondige voorbereidende studies. II een cimenten vaarjuig gebouwd, dat schijn i voldoening te zullen geven. Die zeevaai} J«kundige zeldzaamheid, eene sloep van 11( l \ ton, voorzien van een motor, ligt gemeerd il ^|de zuiderdok te Antwerpen. '•«Oe bvlgon m den vr»esnd* 1| Yoor de eerste maal had er in Frankrijl e * eene vergadering plaats der bijzonderste aal i moezeniers van de landbouwwerken. Naai q het voorbeeld van België is er een Verbonc q . gesticht, om al de te stichten regionale krin n ^ gen te vereenigen. De Z. E. H. kanunnil Luytgaerens, de knappe algemeene schrijve: » van den Belgischen Boerenbond, die te Parij: e was voor het congres der maalschappij vai e de fransche landbouwers, heeft voor de aal k '■ moezeniers der landbouwwerken eene voor Lt ^ dracht gehouden. Hij legde uit waarin hunni n ' taak moest bestaan en wees de werking aai s t die door de landbouwkringen moet gevolgt i' worden. ProviB ciale Herverzekeringskasseï 0! tegen de sterfte van het rundveè. • Deze herverzekeringskas hield hare jaar ■g lijksche algemeene vergadering vrijdag mor gend in het Landbouwershuis, te Gent, onde ^ voorzitterschap van den heer Martens, notari n te Gent. De vergadering wordt bijgewoond door IV] a' Strubbe, algemeen opzichter bij het minis ^ terie van landbouw; Pussemier, lid der bc A stendige deputatie; Maenhaut, kamerlid; dell ît. Faille d'IIuysse en de Ghellinck d'Elscghem j senators, M. (Martens, in vervanging van M. Vai > Snick, schrijver, die zich met de ontvangstc: moet bezighouden. geeft verslag over d fc- werkzaamheden van 1913. Eene maalschappij, deze van Kaprijke Lg werd ontbonden en verdween dus van d 5r lijst. M ' 1 ! f !n Vijf nieuwe sloten zich aan bij de hervei ^ zekering: Bavegem, Belzele, Doel, Laarne e: Ylekkem. e. Dus vermeerdering van 4; totaal aangeslc ten maatschappijen: 201. 'e Zij tellen 23.437 leden ; hebbende 67.369 vci t.zekerde dieren, welke eene waarde verteger •j woordigen van ruim 28 miljoen fr. (Beweg. | Het getal sterften beliep 1848 of 2.S8 pe jeent; in 1912 was het sterftecijfer 2.46. | Voor vergoedingen belaalde men 88 du * zend 236,95 fr. Er bleef een batig slot van 13.290,45 f voor 1913 — dat gevoegd bij het overschc re van 1912 — een inkas geeft van 88.774,79 f a. Men bespreekt vervolgens verscheiden P" i kwestiën van liuishoudelijken aard. gjj Ten slotte geeft de heer hoogleeraar Iiej 8_ ï mans eene voordi'acht over de pokziekte. ^ Paardenverze-keringen. Vrijdag morgend hield deze herverzeki ringskas hare jaarlijksche algemeene verg; dering onder voorzitterschap van den hee De Vuyst, notarb» te Borsbeke, den heer Til baut, eerevoorzitter en den eerw. heer Va Impe, onder-eerevoorzitter. De heeren Maenhaut, volksvertegenwoo liger, baron délia Faille d'Huysse en d Ghellinck d'Elseghcm, senators, Pussemie: ad der Bestendige Deputatie, wonen de zi ing bij. De heer E. Tibbaut dankt de leden voc liunne talrijke opkomst, en stelt vast dî le paardenverzekering meer dienslen bewij: lan ooit en eene prachtige toekomst voc <ich heeft. De eerw. heer Van Impe, doet de werl 'aamheden voor 1913 kennen. De waarde de erzekerde paarden overtreft de 14 miljoe •n is sedert 1912 met meer dan een miljoe 'ranks vermeerderd. Hel sterftecijfer was 2.78 [•/<>; eenigzins kle îer élan in 1912. Er werden voor 88.988 fr. vergoedinge jetaald; de rekening sluit met een overschc ran fr. 5.736,52; het actief beloopt nu 53 du ^end 205,69 fr. De provincieraad heeft zijn hulpgeld va 12000 fr. op 15000 fr. gebracht, — daarvoc >nze dank. Spreker brengt Iiulde aan de nagedachten .an den heer Veldeman, gewezen voorzitt( in een der stichters der herveraekeringska Spreker geeft vervolgens eenige inlichlii ;en mede over de « stijfkramp » of klem e .le « kankerpooten »■. Het klem wordt niet veroorzaakt door c jijïi, maar wel door de besmetting eeni wonde door eene mikrobe, die in den gror vu in het mest aangetroffen wordt. Eens d ( het elier aangedaan is, is de genezing zel« ' £aam; men zal dus de wonden der paarde verzorgen. Een geneesmiddel is het inspuiten ih' ■ilembestrijdend sérum. De oorzaak der kankerpooten is nog ni |uist gekend. In het algemeen verklaart ; zich op paarden van lympothischen aar met platte voeten en izwaren straal e jchicht, wanneer ze staan op vochtigt ^rond of natte uitwerpsels. De heer J. Van Haelst, Kieldrecht, wor bij eenparigheid van stemmen lot bestuu lid gekozen in vervanging van den heer V< | ieman, o verleden. Het mandaat der heeren Arckenaars, Denie, Th. De Wandeleir, A. De Witte, ï Van Assche werd vernieuwd bij toejuichin De Kieskwestie. vVoensdagmorgen vergaderde de Commis der XXXI, gelast de kieskwestie te onde ■oeken opnieuw te Brussel. De heer voorzitter stelde voor de heer» Van den Heuvel, Waxweiler en Dejace a; e duiden, ten einde met 't bureel der Coi jiissie, eene ondercommissie te vormen, g iast met het vas tstellen der te volgen or bij het onderzoek der vraagstukken die a; de dagorde der Commissie zullen komen, : le algemeene bespreking. M. Ligy, die vervolgens het woord voerc iegde er zich op toe te bewij zen dat het g Tieentekiesrecht een belangrijke factor is vo het goed beheer der gemeentebelangen. O der de huidige wet hebben de gemeenti hunne ontwikkeling kunnen verzekeren. Maî ; de stemmengelijkheid, welke door sommigi '■ /ooruit gezet wordt, is, in grondbegin g i vaarlijk, want de nietbelastingbetalers zo den de kiezers-belascingbetalers verplettere Het gevaar is zoo groot voor de kleine g meenten als voor de belangrijke steden. D is zoo waar, dat de partijgangers van h - ^uiver stemrecht zelf naar waarborgen zoeke ■Ml. Ligy is van oordeel dat de verschillen ' ■ ot hierl oe vooruitgezette stelsels onvoldoen ' zijn. Na het grondbegin van het meervoud r stemrecht verdedigd te hebben, eindig spreker met te vragen of men niet tôt ee [. overeenkomst zou kunnen komen, gesteund den grondslag van't meervoudig stemreOht zc als het ingesteld is voor de Kamers. Men z dan de bijgevoegde raadsleden afscliaffen il de evenredige vertegenwoord:ging algeme r maken. M. Golaert nam daarna het woord om h ( vrouwenstemrecht te verdedigen. Hij somde verschillende landen op waar het ingevoc ia en zegde dat, in Amerika, het vrouwe stemrecht uitmuntende politieke uitslagen c levert. Vischgr&ten. r Mijne goede vrienden, ge kunt wel zie i- dat 't Vasten is, aan 't opschrift van or n wekelijksch parlement, niet waar Maar we moeten de dagen neme " mWÏ* Se,ijk ze komen ! 't Is vaster e daarom groet ik u allen m( -, dezelfde vreugde en met dezelfd l- beleeîdheid alsof het kermis war« De vasten is daar, maar de Meei r w»*** is daar ook ; daarmeê komt sti! it lekens aan de lente in 't land, en 'ne il mensch kan al eens 't veld intrekken : d r haring zal er wat meê zakken en zoo gau\ niet komen door de keel kijken ! Ik ben n - eens benieuwd om te weten wat weêre d r Oeneraal ons zal beloven voor de maam a ^eert, want voor de korte maand staa a hij met schrikkelijke zweetvoeten. ZO]VÏ>ACî, eerste zondag van den Vaster '• begin van sint Jozefsmaancl. De heilige Joze is de beschermer van ons vaderland, ail n dagen moeten wij hem aanroepen voor he t welzijn van België: en dat welzijn is dat on - vaderland niet meer overmand worde doo de geuzerij. Zondag is 't de fameuze « koeke n rapinge » op den Oudenberg te Geeraardsber r gen, en 's avonds « tonnekenbrandt », waa men eîan uit gansch den omlrek van op d ls hoogten aan beantwoordt door vreugdevure: i genoemd « walmke-brandt ». 5. MAANDAG, feestdag van den heilige: i- Karcl de Goede, vermoord te Brugge. Hij i n de patroon en 't exempel der christelijke lie dadigheid. Vandaag is'tde jaarmarkt teGeei ie aardsbergen, alom bekend onder den naan -r « Eerste toog ». d ï)IK"Sï>AG,feestdag van sinte Kunegonds il dochter van Siegfried, eerste graaf van Luxen burg. Zij huwde keizer Kenricus en werd aldu n keizerin. Zij bouwde verscheidene abdijen e na de dood van haren echlgenoot ging z -t haar leven in een derzelve eindigen. WOENSDAG, quatertemperdag, gelij et ook vrijdag en zaterdag. 't Is feestdag va ;ij sint Casimirus, patroon van de kleermaker 1, Op sommige plaalsen viert men heden oo 'P sinte Walburga, abdesse van Hildesheim. u DONDERDAG, feestelag van den he ligen Adrianus, die 't geloove verkondige il te Cesarea, in Pales tina en de martel doc r_ onderstond ter plaatse zelve van zijn aposte ;1- schap en door zijnen heldenmoed veel mei schen bekeerde. P- VRIJDAG, feestdag van de heilige Mot der Coleta, gestorven te Gent, in 1447 e g- grootelijks vereerd in al de kerken der Arir klaren. Zij wordt bijzonder vereerd door c; vrouwen om blijde moeder le worden. Die dag ook aflaat van het heilig Herte van Jezu. ie daar het de eerste vrijdag is der maand. r" ZATEKDAG, feestdag van den heilige !n Thomas van Aquinen, de vermaarde kerl m Jeeeraar van :t Orde van den heiligen Dom Q- nicus. Hij is patroon der godsgeleerden e f" daaTom is 't dien dag feest in de seminariëi J® WIE DAT ER ZONDAG heel zeker b ia geenen folograaf en zullen geweest hebbe om zich te lalen portrettecren, dat zijn dr e' heerkens van Dendermonde, die zalerdfi or per automobiel naar Zele gekomen warei a- Aan aile* kapellekens »spanden zij af en h' ^ was'il rond 9 ure van den avond als ze e f- op dachten om naar huis te rijelen. Als z é. nu op Zele-Dijk waren, juist op den elraa u- zijn ze met hun stinkkot in 'nen gracht g< n- botterd. En nog 't ergste van al, er wî daar 'nen pikelraa d gespannen die de et meersch en den gracht afspant, en de dr n. Dendermondenaars hebben daar leelijk g le stramijnd geweest in het aangezicht. H stinkkot is bovendien schanelalig ontreddei en kapot. ne Z'HEBBEN NU TE NAVALCAN, pr< 3P vincie van Toledo, in Spanje, nu ook onde °" vonden wat de katholieke priester is. E Bn eerw. heer Nicanor Moyoral, was daar pa 5n toor genoemd en de menschen en moeste er niet veel van hebben. Er was nu biie ^ mensch van 65 jaar gestorven van de zwar rà pokken, en niemand en dierf er omtrent k n- men om dien mensch te begraven. De pa P- toor, bijgestaan door den geneesheer, het Izelf het lijk op de schouelers genomen en het twee kilometers verre naar 't kerkhof gedragen. Daar hebben pasloor en dokler zelf n den put gedolven en het lijk begraven. De s heer pastoor is dan nog de arm gebroken «p ten gevolge zijner heldendaad. De burge-n meester heeft nu aan den bisschop 'nen i brief geschreven om hem te bedanken om ,{ alzoo 'nen man als pastoor daar gesteld te e hebben. Er was nochtans eene goede som , geld beloofd aan deze die het lijk zou willen ^ begraven, maar niemand werd er gevonden. Ook schrijft die burgemeester dat de paro-n chianen weer naar de kerk komen, die zij L sedert lang verlaten hadden. v OCH, NU WEER EEN VER VAARLIJK j AFFAIRE te Houthem-bij-Komen. Langs de e vaart der Yperlee slaat de herberg a De ver-J loren lioek », gehouden door de echtgenooten I Bernard Knockaert, menschen van rond de 18 jaar, die maar een kind en hebben. De herperg; draaide goed, maar die menschen j leefden in vijandschap wegens eene oude veete met 'nen inwoner van Houthem. Maan-' lag avond, om 7 1/2 ure, komt Knockaert van zijn werk, en hij stond heel verwonderd bij het binnentreden van zijn huis, zijne vrouw niet te zien. In de herberg lag ailes overhoop, en hier en daar waren er bloed-plekken op den vloer die schenen naar den , kelderte leiden. Hij ging verschrikt naar den ' kelder en daar lag zijne vrouw te midden van eenen grooten plas bloed, het hoofd ^ loorkerfd met messteken en bijna den hais s overgesneden. De buik der ongelukkige was loor vier ijsselijke messteken opengerelenl Aanstonds was er volk, en de menschen zei-^ len bijna luidop wie de moordenaar was. Nochtans is er tôt hiertoe niemand aange-houden. Het parket doet eerst onderzoek. { JA, 'T WAS TE PEIZEN, dat de eene of s de andere roekelooze vlieger zou de ballen ù betaald hebben met Pëgoud te willen navol-j gen. De duitsche vlieger, Breitbeil, wilde nu sondag namiddag ook 'nen keer Pégoud spe-l len op het vliegplein van Johannistliaî. 5t En d was pertank geen vliegweer met alzoo 'nen ; wind. Maar niet te doen. Hij steeg op ! Geduld rende lien minuten deed hij de gevaarlijkste loeren in de lucht en eindelinge zag men [. het vliegmachien voorover duikelen en in ( voile snelheid beneden komen. 't Volk meen-d de dat 't nog 'nen toer was dien hij uit-[- rechtte, maar 't was vallen, menschen, «tom-t. ber». Met een ijsselijk gekraak viel het getrek ten gronde en vlieger Breitbeil werd de bil gebroken, en zijn lichaam moet inwendig nog n al erg gehavend zijn want de dokters vreezen c aile oogenblikken eenen noodloltigen afloop. e Hij ligt in 't hospitaal en zijn hemde ligt al n gereed om hem af te leggen. Iiij was nog geen 24 jaar. Zijne moeder en zijne toekomende slonden onder de nieuwsgierigen toen het n ongeluk gebeurde. AMAY, AMAY, TE L0KER2N, op de wijk i- Staakte, zijn dat tocli dingen! De vrouw van n Emiel Nieulandt, had woensdag van de markt i. eene flesch vilriool meegebracht en z'had ze ij in den kelder bij andere flesschen gezet. n 's Namiddags moest ze ievers de azijnflesch ij bezigen, en om zeker te spelen dronk zij aan g ele flesch. De ongelukkige had zich mispakt: i. 't was vitriool dat zij binnen gezwolgen had! il Het mensch vicl, kermend van de pijn tert r gronde. De doktor kwam in allerhaast maar ij hij kon er geen Iiand meer aan sleken. De i5 vrouw is donderdag avond in de schrikkelijk-sle pijnen overleden, eenen weduwenaar met is zes kleine schaapkens van kinderen nchlerla-n f tende. ij? DE FAMEUZJT. BELGISCHE KAMPIOEN î- Van Houwaert, was donderdag avond te ït Brussel in een magazijn gegaan en had zijnen d velo aan de deur laien staan. Maar wanneer hij buiten kwam zag hij dat zijn velo vertrok-)- ken was. 't Is te peizen dat 't getuig alleen r- niet gaan loopen is, maar dat er een dief zich ie opgezet heeft en er mee verhuisd is. Hij kan s- er nu ook prijzen mee winnen! n El, DAT ZIJN NU NOG SCHOOXER ZA-n KEN! Te Oordegem ziUen de helft der inwo-Le ners nu zonder waler, bij zooverre dat de d- wijfs geenen koffie en kunnen opgic!en! Ge s- moet weten, de gemeente is daar rat in ft tweeën gesneden door de nieuwe î-jn Brussel- -— — MENGELWERK 101 DE TWEE WIEGEN naar Emile Riehebourg Zonder door de dienstboden t« worder opgemerkt, slo®p zij de kamer binnen var hem, dien men burggraaf de Lucerolle genoemd had en sloot zich daar op uit vreej van door iemand in haren arbeid gestoorc te worden. De vrouw pakte de koffers var den jongman en zorgde dat deze gedurendt het diner werden afgehaald. Sedert eenige dagen verkeerde iedereer in het hôtel in eene zeer droefgeestige stem In ing, de dienstboden zoowel als de meesters De graaf was zeer bekommerd en hoogs ongerust en de gravin toonde zich vol ach terdoclit. Zij vermeden het met de grootsti zorg elkander hunne vermoedens mede t> deelen. Ook Ernestine was zeer ongerusl Haar vader zag zij in gedachten verslonden hare moeder zonder in staat te 2ijn nog o] iets acht te slaan. Zij hield zich overtuigd dat haar iets verborgen werd gehouden. De dienstboden schenen niet luid te durve: spreken, zij fluisterden en ondervroegen e] kander in stilte. fonder iets te weten, zonder «enigen recht matigen twijfel te kunnen koesleren, be-grepen zij dat er iets zwaars, iets buiten gewoons op 't punt was uit le barsten. Dienzelfden avond, toen Ernestine bin nentrad en zij evenals den dag te vorei slechts voor drie personen gedekt zag ei haar broeder niet bemerkte, vloeiden er dikk-tranen ,uit hare oogen. Het meisje koo hare gewone plaats tusschen vader en moede en telkenmale dat de deur geopend werd richtte zij levendig het hoofd op in de hooj den burggraaf nog te zien binnentreden. Eindelijk begon zij luid te weenen. — Mijne dochter! Mijn liefste kind! rie] de gravin uit. Haaslig sprong de dame op om hare ge liefele dochter met warme kussen te over la den. — Waarom weent gij, mijn kind? vroq de bedrukte moeder, Wat is er, mijn schal wat deert u? — Ik weet het niet, anlwoorelde het meisj terwijl zij hare tranen droogde. Ik dacli aan mijn broeder, aan de arme Leontine en kon mijne tranen niet langer weerhoudei Maar 't is niets, nu is 't reeds voorbij. ( pardon, lieve moeder, pardon, daar ik zoozeer heb doen schrikken. De graaf scheen echter zeer ontroerd. — Beste vader, hernam het meisje, zic tôt den graaf wendend, waarom komt mij broeder reeds in twee dagen niet meer aa ^tafel. | — Is 't omdat hij niet hier is, Ernestine. ? dat gij zoo geweend hebt? vroeg de graaf. P — Ja wellicht, ook een weinig daarom. • maar vooral omdat gij beiden zoo bekommerd 1 zijt en nauwelijks met elkander spreekt. Men 1 zou zeggen, dat gij elkander iets te zeggen ; hebt, doch dat mijne tegenwoordigheiel u 1 i hindert. Ik verbeeld mij, misschien is het echter ten onrechte, dat gij mij hoogst ? 1 ernstige zaken verborgen houdL Reeds drie dagen leef ik hier als in eene woeslijn, en j zonder te weten waarom wordt ik gefolterd j en gekweld, | — JVIijn lieve Ernestine, antwoordde de graaf met groote teederheiel, mistrouw uwe verbeeldingskracht, die u tooverbeelden voor |oogen brengt welke niet bestaan. Indien gij overtuigd zijt van onze genegenheid, onze 9 liefde, wat kan u dan pijn of leed veroor-' zaken? Wat ontbreekt u? Laat hooren. Zijt a gij niet gelukkig? ' ( t — O, ja, ik ben gelukkig in mijne liefde voor u, antwoordde het meisje, de eene hand den vader en de andere de moeder toe-) stekend. n — Zoo ik bekommerd ben, liefste, dan moogt gij u daarover niet verontrusten. Niets kan uw geluk, uwe tevredenheid aantasten, li welke onder de hoede uwer moeder is. De n hemel is niet altijd helderblauwj vaak drij-n ven er sombere wolken aan het uitspansel. Zoo gaat het ook in het leven. Maar, ik hcrhaal het u, mijn kommer zal spoedi^ verdwenen zijn, en de bezorgdheid uwer moeder, ook, welke in dezelfde oorzaak hunne reden van bestaan vinden. Houdt nu 01 tranen te storten; wij kunnen u niet langei zien weenen. — O, ik ken de oorzaak van uwen kommer antwoordde levendig het meisje, ik begrijp uwe droefheid en reeds lang neem ik er dee aan. Gij hebt u zwaar te beklagen ovei mijn broeder; hij is een verdwaaldc die misschien nog wel met zachte, liefderijke woor den op den goeden weg is terug te brengen O, ik poe/g niet hem te verontschuldigen. ik weet dat hij al uwe gestrengheid 1er zeerste verdiend heeft, doch hij is uw zoon mijn broeder!... Zeg mij, hebt gij hem nie al te zeer aan zijn lot overgelaten? Pardon pardon, zoo ik ele vrfjheid neem dit hiei le uiten, doch het scheen mij, dat gij lien niet zeer innig bemindet. f ? De gravin sidderde. — Ernestine, zegde de graaf op droevigei toon, ik kan het gevoel niet misprijzen dat i de verdediging uws broeders in den moni geeft, doch gij hebt ongelijk gehad ons ove hem te spreken. Uwe moeder en ik hebbei hem bemind even vurig als wij u beminnei en God weet welke blijde verwachlingen w: vroeger van hem gekoesterd hebben. Hij ha het geheel in zijne macht onze genegenhei en liefde te bewaren, onze vreugd en onz ; trots te worden. Doch wat heeft hij daartoe gedaan? Niets. Hij is doof gebleven voor al onze beris-, • pingen. Hij heeft zich noch onderdanig, noch : goeel, noch dankbaar, noch eerbiedig ge- j Hoond. WTij hebben hem niet verlaten, mijne f dochter, hij is het die zich verwijderd heeft j om zich alleen door zijne elriften te laten ; Ùeiden en zich tôt een slaaf zijner hartstoch-j .ten te maken. Zoo heeft hij eene erbarme-j \ lijke ondankbaarheid aan den dag gelegd. j îNeen, Ernestine, uw broeder is niet eenj jjj verdwaalde, hij is een boosaardig jongman Ien ik wanhoop aan zijne toekomst! De gravin zuchtte dieper en*dieper. — Ernestine, ging de graaf voort, ^vraag . het aan uwe moeder, wier 'hart vol ieeder-lieid en liefde is, of mijne woorden de 11 weergalm niet zijn van hare gedachten. Bc-L} min haar veel, mijn kind, scliat hoog onze l liefde, want op u alleen berust thans al [onze lioop, en, geloof mij, mijne dochter, i. indien onze genegenheid voor uw broeder i verminderd is — ik zeg niet dat zij geheel i is uitgedoofd — dan geschiedt dit, omdat l hij zich onze teederheid onwaardig heeft r gemaakt, omdat hij zelf ons niet bemint. i — Zooeven vroegt gij waarom wij hem gis-î teren noch vandaag aan tafel gezien hebben. j Ik weet er niets van. Wellicht loopt hij 1 allerlei vermaken na, iets dat wij trouwens I van hem gewoon zijn, en gisterenavond heb e ik van Louise vernomen, dat hij voor eenige I -3 dagen is uitgegaan. Waarheen? Sinds gerui-men tijd geeft hij zich zelfs de moeite niet meer ojize toelating te vragen, wanneer hij zich verwijdert, zoodat hij van dag lot dag meer en meer voor ons vervreemdl. —- O ja, dat ailes is slecht, zeer slecht, sprak het lieve kind met diepe droefheid; doch zoodra hij terug i~> zal ik hem spreken en hem de waarheid voor oogen leggen... | Ik ben nog maar een kind en ken nog niets jvan de aangelegenheden der wereld, doch in ! mijn hart zal ik woorden vinden om tôt hem ; te spreken, woorden die zijn hart zullen treffen; hij is niet slecht; dat kan hij niet |zijn, want hij is mijn broeder! Gij zult het >ien, hij zal naar mij luisteren, ik zal hem ; met zooveel zachtmoedigheid aanspreken dat , hij den moed niet hebben zal zich van mij af te wenden. Hij zal opnieuw uwer waar-dig worden, u achtcn en eeren, u die het zoo duizendvoudig waard zijt! De gravin wierp een blik op hare dochter, waarin eene eindelooze teederheid te lezen stond De graaf was in gedachten verdiept. — Gisterenavond, hernam hij, na een oogen-blik stilte, heb ik vrij lang met Louise ge-sproken. Zij scheen mij zeer opgewondcn en gejaagd toe. Hebt gij niets buitengewoons bemerkt? fWordl voortgezet). j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume