De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1884 0
03 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 03 Januar. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/183416tw42/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

î ûnrlû Toor» TVTv» 1 Priis nj^r» niinimpr • F» c iHèmAn Zaterdag, 3 Januari 1914. y De BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD ^ — y « . _ !.. 30nnementsprijs perjaar : Brieven en mededeelingen, de redactie drukkers-ujtgevers Het recht aankondigingen of artikels te berighten en aankondiginqeni leVialbE!" n6n'and : ^V00r°P betreffende, vrachtvrij te zenden q £YLENBOSCH & FR DUFON welgeren is voorbehouden. Aankondigingen : 15 centmen per regel. i schrijfTin : TRAPSTRAAT, 23, en S0TTE°em' ' opvou3eks van l. vekfjwan De niet ingelaschte handschrlften worden {^chten : 30Icerrt-" vnttt*. ip aile postbureelen van het land. len laatste den donderdag avond. TrAPSTRAAT 23 SOTTFGEM 23 Trapstsaat niet terug gegaven. , g- p &r het Buitenland : 5 frank, voorop Van ieder boek dat ons gezonden wordt ' " > • > Ongeteekende brieven worden nlet aan- Prijsvermindering vr dikwiils herhiald» letaalbaar. geven wij meldlng. Telefoon SG-11. veerd. aankondlglnsen. Bij dit nutnmer is eenbijvoeg almanak gevoegd, die De Beic aan zijne geëcrde abonnenten getrouwe tezers als nieuwj; geschenk aanbiedt. "bëricht" De gemakkeiijke manier om e inschrijMng op De Beiaard nemen, 't is van het aan den p bode te zetrgen en hem dan fr. : tegen kwijtschrift te betalen. h kan zich ook rechtstreeks tôt bureei wenden. Onze abonné nten, aie niet re; matig « De Beiaard » ontvan^ worden verzocht het postbest hunner verbljjfplaats hiervan middeiijk te verwittigen. ^NieuwsfmiileWei Nieuwjaar brengt mede dat eens een kijkje slaan in het veri pen jaar en nog eens voor 't geh gen de belangrijke gebeurtenis een voor een brengen die pic hadden Nog omtrent gansch het jaar heeft gedonderd in de Balkanstaten. Den 19 cember 1912 was een voorbereidende waj stilstand gesloten — ter uitzondering Griekenland, dat weigerde er zich bij i te leggen — om bepaalde vredesonderhai I luigen te kunnen aangaan. In 't begin Februari werd de ooiiog niettemin verw voortgezet tusschen Turken en Bulgaren 1 't bezit van Andrinopel, terwijl de Griekei 1 Macedonie en de Montenegrijnen voor î I tari aan den sfag bleven. I f'> Een eerste basis van overeenkomst w *| hierop getroffen, dat de Balkanezen al door hen veroverde gronden volgens e overeenkomst van 1912 zouden verdeelen de Turken in Europa enkel zouden mee I blijven van Gonstantinopel en dejzelfs j i vineie. Daarop werd den 20 April eenekri schorsing tusschcn Turken en Bulgaren | ^ sloten. r De Grieken die, door de eeuwen he altijd eene valsche roi gsspeeld hebben, ste den op de jaloersehhejd van Servie en M tenegro jegens Bulgarië, om dit laatsteweg 't verdeelen van den buit aan te vallen, hoewel het eigenlijk de zegepralen der I garen in Tnracië waren, die den T hadden klein gekregen. De onderlinge si der Balkanezen gaf nieuwe kraeht aan 1 kije, dat weder aanvallend optrad, en slotte moest Bulgarië, een groot eleel 1 Thracië met Andrinopel en Kirk-Kilisse, het mei. zooveel opofferingen gewonnen h terug aan Turkije afstaan. De verraderlijke Griek heeft gansch spel verbrod om zijn persoonlijk voord boven de vrijheid der Baikanvolkeren te si len. Macedoniërs en vele Albanezen, ve van bevrijd te wezen, zijn onder een d danig juk gevallen. dat het er zelfs ge schijn van heeft, of de thans gesloten vr< zou kunnen duurzaam zijn. Daarbij heeft broederstrijd, door het grieksch vcrraadv wekt, voor langen tijd de vervvezenlijking \ het gedroomd verbond der Balkanvolkei onmogelijk cemaakt, Heeft die broederstrijd den Turk in Eure wat meer verademing gegeven, hij heeft hi integendeel voor blaki nde brandpunten Klein-Azië ges'eld. Hun meester verzwî ziende, komen de daar onderdrukte volkei thans in woeling. Armeniërs, Arabien S)Tiërs en Libanezen, streven naar zelf] staan en willen eindelijk vrije uiting yan , loofsleer en eigen leven hebben, al zij i in staatkundig opzicht, ook onder turks k bewind. Van dat streven zal 1914 ons misschi nog duidelijker blijken geven. * Van det ailes hebben de europeesche v keren den terugslag gevoeld in den aangr hunner bewapening. Engeland versterkl gteeds voort zijne mai tiae vloot. aoor ha! flprhiria hiihnnwp.n * S0Î- vervaarlijke zeemonsters. t's'and veiklo; j maand op maand zijne lelkrach'en, voc • al in zijne zuid-ooslelijke|e\vesten, 't is 611; zeggen: tegen Midden-Euirpa in. Duitsc lar-;iand en Oosienrijk vermtKlerden nog c langs hunne krijgsmachl net de bijvoegi van gansch nieuwe legcrDrpscn. Frankr heeft gemeend dat voorbdd te moeten Vi gen en zelfs het kleine Merland heeft n geaarzeld naar versterkin ^an wap:nkra< uit te zien. 6H6 Beieron, Brunswich, Cicken'and, deV "fp cenigde Staten van Nooia^merika, de G neesche repub!iek, Frakrijk, hebben DSt- 1913 nieuwe slaatoverstergekregen, wier pi ) 5Q soonîijkheid invloed hebfen kan op denga îen™^ OflS En tusschen dat aile in. Iigt ons klei België, datom zijn vrijtze'fbestaan daar n îel- onverschilJig mocht aaiwezen en het c niet geweest is, zooaîs ^e verder zullen z Ons België is eene gradig ka;ho:iekenal LlUr fn 1912 hadden algemshe wetgevende v Jdezingen dat eens te iecr u't^emaakt, de bij groote meerderhei te toonen. dat den kalholieken godsdinst tôt gronaslag vc wasgr. de opvoeding harer kideren wii. Het j: 1913 moest de wettelke bekroning van « wilsuitdrukking zien. t'Is hclaas niet z geweest. We teekenden hoopr hoe ons duurbs W6 landeke i,ich een oopnblik omgeven vo qq_ door een t'allen kan! stijgenden vlocd v bewapening en oologstoebereidsels. "U- kamerdip'.omaten die p papierbergen slape Sen oordeelden dat we dar niet moesten na omzicn, onze onzijdi^ieid en onafhankdi. heid en de onschendharheid van ons gror grondgebied door demogendheden gewaî hei borgd zijnde bij een ^rdrag dat, bij het e< Do- ste kanongebulder, t'derhoogste voor schi )en i>rop zou kunnen diaen. van Onze katholieke rgeering zag klaard( icer bij 't losbreken van en storm, zal degroc tde- gebuur ons aan een ifdak helpen, op voc van waarde dat we zelf ten minste voor e oed schcrm hebben gezogd. Vooraf moest o om léger tôt schutting -nzer crenzen verstei i in worden. Dit is gedan, zelfs met medehn leu- van eenige liberalen,die verklaarden dat h nog niet genoeg wa.- Maar als 't er nu i erd aankwam de uilgava voor de vermeerder de legerkosten te dekkei bij middel van taks ene op onnoodige, zelfc schadelijke of slecl en weelderige zaken, an speelden die zelf sier liberalen voor Griek in de Balkans. Ondan >ro- hen werd het noodip gestemd. jgs- Dat had veel tijd ;evergd en de vrijheic ge-« wet in 't schoolwezei kon slechts later i de plank komen. Z\ is dan ook niet af$ en, werkt geworden en bijft nu onze naaste ho< un- voor 1914. Zij is oize kracht geweest on» 1912, zij zal <in 1914 onze zegepraal weze ens <r al- * * iuj_ Dat zcer bondig overzicht van het verlo pen jaar, kunnen we niet sluiten zonder n "iid îte YfrwiJ?en naar de misdadige, antidem uJr_ j kratische en vooral antisyndikalistische p ten \ ^cr sociaï-sten niet hunne gansch m •an * politieke algenieene werkstaking. j Geen vijfde der werkli.den namen er d< a(j j aan en hun aantal versmolt weldi-a zoodan ' j dat de uitroepers der staking ze zelf ded< | eindigen, nopens het kiesvermog n vanwe eej i minister de Broquevile, dezel.'de verklaii: j aannemend als deze tegen dewelke zij i rre i sla^'n8 hadden doen uitbreken! i * is- I * * en | 1913 heeft getoond dater nog altijdwaa ;de j heid is in de oude latijnsche spreuk: t de ; mensch is een wolf voor den mensch. sr- » De volkeren zien geen broeders in bui] an } volkeren. De standen zien geen broeders en • andere standen. En leden van denzelfdc , stand belcampen elkander met valsche midd pa | len, om wille van peisoonlijke poliîiekebaf îni J Slechts één behoedniddel staat daar tegei innover: het christen ideaal met zijne lieft ïkt j of algemeenheid ondei de hoede van'tKrui en j )!> j Woop de middenstanden, ^e- ! Zaterdag ontving H. baron de Broquevill iet - niinister-voorzitter, eene afvaardiging van d( ch , Katholieken Bond der kleine Burgerij. M. Kar Van der -Cruyssen trok de aandaeht van de en I minister op de dringende noodzakelijkhe | eencr wet ten. voordeele der kleine burger | Hij legde de wenschen der middenstanden u | sprak over de neergelegde ontwerpen, de ui 0j_ j gedeelde verslagen en drong aan op de spo dige stemming der ontwerpen op de lirmcte] X1. policie en op het beroepskrediet. AI. < j Broqueville luiiterde aaûdachtig naar die ui -h-1 eenzetting. Hij beloofde gansch zijne medehu an 1 aan ri a urai-Varo vnnr- ^ r, A kt j burgerij, en gaf de verzekering dat hij al d ,r_ zal wat in zijne macht is om ten minste te dier wetten te doen stemmen voor het e van den wetgevenden zittijd. n- • "™" * "if; Maatschappalijke Werkei jet Daar was een tijd — dat is nu 20-25 j: , geleden — dat elke burger, elke landbou elke werkman, op eioen liand voortging voortdeed. En men kloeg dat het slecl 5r- tijd was. tii- In de steden begonnen de werkliedon in handen ineen te slaan en daar waren si jr- . men die verkondigden dat ook de burger n« ' de menschen van den buiten hetzelfde moe & • doen. Die stemmen werden gehoord en ; sloeg de handen aan 't werk; het is van . af dat men in den buiten die talrijke ne eenigingen en bonden heeft zien tôt s iet komen, welke voor doel hebben de ongelul 0k welke den mensch treffen te verzachtenc în> ze gezamenlijlc te dragen. j ' lu de ziekenbeurzen vindt het zieke • onderstand gedurende den tijd dat hij werken kan ; in de verzekeringen tegen a or lei sterfte van vee, vinden de leden, w ze dieren verliezen, vergoeding voor het gelec or verlies ; in de maatschapprjen van san ar aankoop hebben de leden waarborg, dat ]je niet bedrogen worden noch over hoeda 00 heid, noch over hoeveellieid en dat ze n'e ; -.iuur zullen betalen. ; In het Landbouwbulletijn vinden wij c statistiek der maatschappijen welke sc< 11(1 dien gesticht zijn. an - De landelijke Yîikvereenigingen zijn De getalle van 1978, waaronder 814 bonc n, f 99 boerinnenkringen, 253 veekweeksyndika ar ' 340 geitenkweeksyndikaten, 88 konijnenkwi k^ s y n d i k a t e n, 44 varkenskweeksyndika 154 maatschappijen van vogelteelt, 35 m; schappijen van liofbouwers, 20 maat?chapp ,r" > van groenselkweekers, 98 maatschappijen t > sHikerbeefc"> suikerij-, tabak-, hoppe-, aarc ' /.iën-, erwtenplanters ; 14 maatschappijen y | kweek van trekhonden. -r ; ! In bovenstaande zijn al de maatschapp te - niet begrepen, maar alleen deze welke erk ,r_ . zijn door de wet van 1898 op de beroeps1 5n ; eenigingen. iis • ^00 z^n er landbouwbonden in p'e , ' van 814 hierboven vermeld, doch er zijn J41 386 welke zich niet door de wet hebben d AP erkennen. et i Die 1200 bonden tellen 78.123 leden, wî >p : van er 42.539 aangesloten zijn bij erkende i je eenigingen. ?n ? zijn ook 037 veekweeksyndikaten, m er zijn er maar 237 erkend, en er 501 geitenbonden die 44.159 leden tellen, h ks . ken(^e S2.651 verzekerde dieren. î Er zijn 12-60 maatschappijen van samena îkoop voor zaden, voedstoffen en meststoff 'S- ] zij tellen 78.850 leden> 3p i In 1911 deden zij voor 20.382.831 fr. a ;e- , koopen. hetzij voor 2.380.000 fr. meer dan jp 1910. Voorzeker is het dat het bedrag hun jn aankoopen in 1912 en 1913, dat van 1911 oi n. i fcr°ffeD- heeft, maar het Landbouwbulletijn ' . voor die jaren nog niet verschenen. s Het ware wenschelijk kon het vroeger i o- ; schijnen dan Imet twee [jaren Vertraging. ; De syndikaten voor den verkoop van mi boter en kaas, zijn ten getalle van 559 i -56.474 leden; zij hebben voor ongeveer 40 r lioen fr. voortbrenggels verkocht. s~ j De Raiffeisenkassen zijn ten getalle van 2 zij hadden op 31 Dec. 1911 voor 990.032 21 '■ krediet op de spaarkas, dat zij ten beloope ig 278.822.61 fr. benuttigd hadden. în : Do 8 middenkassen on de 2G1 lokale spe kassen, hadden in de spaarkas een spaarpe > van 6.196.577 franks. ' De vrije verzekering van het vee telde ; 31 December 1911 een totaal van 1329 m£ î schappijen, met 115.346 leden die sai (320.605 verzekerde dieren hadden. r Er waren nog 20 onderlinge verzekerin j" • tegen Aie sterfte Ider paarden. le ^ Ziedaar wat ineen tijdverloop van 20 ja ^ verwezentlijkt is, dat, zonder rekening te h r- den van de ziekenbeurzen en pensioenkasî [n welke ook in elke gemeente bestaan. :n We nemen hier deze gelegenheid te baat e_ ' hulde en dank te brengen aan degenen ^ , eene beweging in het leven hebben gero3[ ' welke tôt zulke prachtige uitslagen heeft • • leid en aan degenen welke onbaatzuel hunne medewerking hebben verleend om s. die inrichtingen tôt stand te brengen I recht te houden. Onder die werkers noemen wij: geestelijk - „ onderwijzers en bijzonderen, die hunnen e, ï; Iiebben ten offer gebracht. :n « Een en andei t- ! kartel. e- ' Te Aalst îs het kartel met de socialis s- verworpen door al de kantonale libérais i le s eenigingen van het arrondissement. Er zou: t- : bijgevolg, bij de aa«staande wetgevende kies [p ^ gen, yier lijsten zijn: katholieken, libéral °ln i SCevciaer . ,n f Volgens officieele cijfers is Kevelaer in inc e afgeloopen pelgrimsseizoen dcor 600.000 l j vaartgangers bezocht, die in 600 extratr, | kwamen. Bovendien zijn er nog mins l 150.000 per fiets, wagen, auto of te ■j4 -geweest. Samen dus ruim 750.000 bedevî f gangers. W-r! J Scheêdsgerecht in Ha en } IM;en weet dat onze geachte senator. iten ?heer staatsminister de Sadeleer, in uitvoe | eener diplomatieke overeenkomst tuss de Duitschland en de B,c-publiek Haïti, door lem- koning aangeduid werd om 't schcidsgei i en te Port-au-Prince voor te zitten. ÎM} do S sten leer is met de stoomboot Lapiand in B men teruggekeerd, vergezeld van zijne doch te dan zijn zoon, die eene reis gedaan hebber ver- Canada en in de. Vereenigde Staten. and scheidsraad was samengesteld als v< :ken MM. de Sadeleer, voorzitter ; J.-J. d'Albé oor oud-voorzitter van het beroepshof en gew gezant te Parijs en te Berlijn; M, And lid Blunck, advokaat te Hambourg, lia van niet Riijksdag. Niettegcnstaande de tropische 1 [1er- heeft de rechtbank gezeteld zonder verpo ilke in minder dan drie weken waren de tal Lene kwesties opgelost, en zulks tôt algeheele ten- doening van de belanghebbende regeerin ze ' De amerikaansclie dagbladen zeggen dat aig- . scheidsgerecht een record 1s van werkza , te heid en snellieid. Mv de Sadeleer is Haïti naar New-York gekomen langs Col ene biè, Panama, Cuba en Jamaïca. iert • Zondag ontving de koning, in zijn pa ? M. de Sadeleer, die verslag over zijne zenc ten ' gaf. j Espéranto :ek- f Uit eene statistiek uitgegeven door ;en, ■ Polytechnische Vereeniging, wier voorzi lat- de heer Baudin is, de Eranache minister ijen zeevaart, blijkt dat, naast de Ez-ansche ( i'an Engelsche(56), Duitsche (41), Spaansche ( be- \ en Italiaansche leergangen (10), welke iec oor ' week te Parijs gegeven worden, twintig w. - lijksche leergangen van Espéranto best gen!welke insgelijks onder de bescherming înd i die machtige groep gegeven worden. 'er- * m f ^ Het Belgisch paard in Koord-Ita] 3en j Een fransch landbouwingenieur, M. Go , schrij vende over het vraagetuk Yan het ti ar- paard in Noord-Italiè, zegt dat hij, in 6 er- tember 11., te Cremone, een belangrijke ; gadering van paarden bezôcht' heeft, waar aar een lot van 17 Belgische hengsten zag, sijn niet minder dan 208.000 frank betaald werc eb- , Nochtans ondervindt de aanfok van 'i z\\ » trekpaard tegenkanting in het Noorden an- Italie, door de pogingen van het departem en ; • van oorlog, dat zoekt het voortbrengen bevorderen van remonte-paarden, dienstig v an- de artillerie, waar van de behoeften ste in . grooter worden. Gedurende het tienjarig t ner vak 1902 à 1911, kocht de remonte 15.00U p< 'er- den, waarvan slechts 2.500 in het rijk gebc is , en gelcweekt waren. j Sedert 1909, worden, dcor het Italiaan-: rer- département van oorlog, Irlandsche, Bret ' sche en inlandsche merrièn, kosteloos, bij :1k, kweekers uitgezet ; deze merrièn worden net dekt door bepaalde hengsten en de r.mo îil- heeft over de veulens, die er uitgeborenv den, een voorkeur bij den verkoop. 33; Niettemin, kweeken de Italiaansche la fr. bouwers lie ver zware en kracht ige paarder fan de roep is, tegenwoordig vooral, ten gui van den zwaren Belgischen hengst. De veul ar- die voortkomen van de kruising van de >tje hengst met de inlandsche merrie, zijn g gespierd en goed gebouwd en werden, in £ op tember, te Cremone, op den leeftrjd van at- maanden, 500 à 700 frank verkocht; eer ien zelfs 800 frank. I; Men begrijpt dat, in deze voorwaarden, >en • fokkers zich liever van den zwaren trekher : bedienen. Overigens schijnt het dat cl ren kruisingsproducten als artilleriepaarden ou- stekend passen. De feiten bevestigen zulks en, r dit wordt ook staande geliouden door een ; voorstaanders van den aanfok van het ] om ' gisch paard in Italie, den heer V. de Carc die noofd van de Landbouwschool van Crem< en, M. do Carolis is van meening dat men g ge- ; vrees hoeft te hebben voor de overgre tig ■ massa, het zware gewicht der Belgische p. al ■ den, daar de invloed van het klimaat, en het voeder of van een nog onbekende oorz steeds de groote en de massa stsrk vermir en, ren doet. ;ijd Tôt daar ML Gouin. Uit zijne mededeeling volgt dat Belgisch paard met het inlandsch paard Noord-Italiè, kruiselingen verwekt van e bepaalde, gelijke type. Dit vermogen is nati * lijk toe te schrijven aan de rassenzuiverheid » het Belgisch paard. Het is overigens ook ■ in de Vereenigde Staten van Amerika, Canada en elders, vastgesteld wordt. ten Daar ligt dan ook eene nieuwe reden er- onze kweekera eens te meer aan te mat ion met aile mogelijke oplettendheid ons z\\ in- paardenras zuiver te houden. Laten zij 2 en, nimmer of nooit voor den kwesk van ti I vere Belgen zijn. Eokt nooit met paarder kgj. ' Belgisch type in het buitenland geboren, ,e(je_ men weet nooit met zekerheid of ze van z ineiî Belgisch bjoed zijn en zoo is men steeds tens atavism blootgesteld, 't is te zeggen dat voe't ?root gevaar loopt in den zuiveren iart- feischen kweek vreemde elementen in te , ren, die hoe goed ook, anders niet dan sli 1 7 uitslagen overleveren kunnen. |f i, ; DE LANDBOI da | " i! « Koekendeesem tcht aae- ' Mijne goede vrienden lezers, ge ku îigie zeker toch wel inbeelden, dat ik, voc eerste maal dat ik u mijn groe- *jà De ten toesturc dit jaar, op mijne ilgt: bijzondere pointilje sta ! Daar-bij, met dees dagen en komt het op anders niets uit, dan op den proeten, wenschen en buigen... "l|s§ litte 'Nen mensch zou er wel pijn in 204; den rugge van krijgen... Maar & of dat buigen en dat wenschen je,; allemaal rechtzinnig gemeend is.dat is 'dit ander paar mouwen ! 't Is meestal voo am- bate, voor 't oordjen, dat er gewen om" 1 worc^t en gelogen 1 En wee aan dezen ji met de nieuwjaarsdagen hunnen duir tels, 'de hand houden... Er worden hun dik\ Llns j binnensmonds wenschen toegestuurd d ! hier niet en zou willen neerschrijven ! l | wat nog het aardigste is van al, 't is da ûe ; menschen in 't algemeen nog met ^cr ï komplimenten gediend zijn! Daarr jgJ1 vrienden lezers, stappen we op den tr îsj de trein van 't jaar 1914... Naar christi iore gebruik, eerst een goed kruis gema ka- en daarmeê « panenzâ ! » Voort ! V' van naar d'eeuwigheid, waar we allen, eene vroeger, den andere later, toch t moeten aanlanden ! •» ZONDAG, i Januari; Oelaafdag der .1" • lige Onnoozele Kinderen en leesldag j S. Veerle of Pharailde, zuster van de , lige Gudula, gediend te Steenockerzeel. te ,ep. | de ziekten onder '1 pluimgedierte. Zij w< rer_ i ook vereerd als beschermheilige van hij •zîgërs en vaarlieden. du; I MAANDÀG, feestdag van den H. Sïn | Stylides, die in den ouderdom van 13 j .a;1 het klooslerkleed aantrok en weldra al z ent i medebroeders in heiligheid en strenge b te pleging overtrof. In den ouderdom oor . 30 jaren ging hij de rest van zijn leven c eds brengen van boven op eene kolom waai '.!- aan de gure luchtgesleltenis blootgesteld bl ■aT~ ,'tls maandag ook Dertienavond of E ren j kqningenavond. De menschen mogen : che I verbeugen en verblijden, omdal ze in on_ ! persoon der HH. Drijkoningen tôt het w do I geloof geroepen zijn. Maar met die da ge- > gemaskerd loopen en onbelamelijkheden ate j steken, dat en is niet weerdig van or- i christen mensch, en dat leelijk gebruik, | sederl eenige jaren hier in de streek h toegenomen, dient door de gemeenteo' |s™ heden streng ingeloomd en verboden te v ens • den, want er komt niets goeds van I ' zen i immers geen vastenavond ! j DINSDAG, feesldag der heilige E eP" koningen, waar zooveel, sehoone en o 203 gebruiken aan vast zijn. De heilige E ^ ' koningen zijn de palronen der reizig Hunne hoofden berusten te Keulen in gst kaihedraal. Feestdag der boutzagers, eze wille, 't staat geschreven: Zij zagen c lit- sterrel en WOENSDAG, feesldag van den heili Luciamus, priesler te Nicomedie. Hij v. gemarteld onder de kerkvervolging van I me' cleliaan, omdat hij weigerde aan de afgo een te slachtofferen. .Men viert dien dag ote den H. Tilo, apostel van Tseghem, in W Vlaanderen. DONDERDAG, feesldag, der H. Gud de. patroonerse der stad Brussel, geboren Ilam-bij-Aalst, werd zij begraven te M< sel, op de plaats waar nu nog S. Goe het kapelle staat. De eeredienst van de hei 'an Gudula is te Moorsel nog in voïlen bloe ur^ VRIJDAG, feestdag van S. Julianus S. Basilissa. Deze HH. echlgenooten best( vat den gansch hun leven aan den dienst in zieken en het verspreiden van den g< dienst. De H. Julianus overleefde zijne ei om genoote en stierf in zijnen ouden dag en> marteldood. Feestdag der stroodekkers. ^ ZATERDAG, feestdag van den heili ek_ paus Agatho. Hij was de eerste paus die van lijken toi aan den keizer te betalen, waa: vvanfc door vroeger het pausdom als van den ke jiver zer afhankelijk werd verklaard. aan B men i Alla, we zullsn de koerier Bel-, maar binnen laten; ze zien er nog : voeri pertig uit ! Er is daar een die prijs heeft zond< »chte . draaien: Hij komt ons zeggen dat er donde: s dag, op Kerstdag dus, twee aaneengegroeic v Jmeisjes naar een kliniek ta Parijs gebrael |zijn. De twee kindertjes zijn met den bui faancen gegroeid. Wanneer zij wakker zij ^ fen doen ze niets dan godsgenadig vechte i tegen elkander: van nu af willen ze aile twe meester zijn! 't Was zoo erg dat ze 'ne r doek rond hunne handjes hebben moete bindenl Ze zijn onderzocht met de Xstrale en 't is bewezen dat geen enkel levensorgaa «i gemeen Is aan de twee kinderen. En de dol J toors zien er veel kans in om de kindere @6 te scheiden. 't Is een geval dat zich ail S& dagen niet voordoet. Ook zullen de speki; linussen.er op afkomenl | Hait sepieutelsHntoe^zïj» p Wij vernemen dat de heer Kamiel Mabilde * hoofdgeneesheer van het krankzinnigengt een sticht te Selzaete, bevorderd is tôt officie r van het Leopoldsorde. Welverdiende eei . , waarvoor wij den heer Mabilde en zijn ,. achtbare familie onze beste gelukwensche] c3.ie aanbieden. j:/" En «rilt ge nu 'nen keei . wat weten? 't Is gebeurd, en 't gebëurt no. ^ aile dagen te Loochristi. Wij weten het eigen En handig van den koerierI 't Is dat er daar ail t de dagen eene duif den tram naar S. Amands die berg vergezelt! Het beestje vliegt dikwijl ^eê, zeer laag, nevens den tram. Aan iedere stand ejn plaats zet de duif zich op den tram en, rijd fcIiik !de tram verder op, ze is man-mee tôt aar „iÀ i de Zwaan en dikwijls tôt in S. Amandsber. ' | en dan komt zij alleen terug. Allemets, al ^ort j de tram uit S. Ainandsberg terugkeert, vlieg ^en \ zij hem een eind wegs te gemoet en kom ens? dan met hem weer. En dat is niet ééner jkeer, maar bijna met aile trams. Het is eer ^ei_ {zwarte kropper die toebehoort aan M. Louiî van i Van Acker, likorist, in de Schandelisée, t< hei- ; Loochristi. Ja, ja, kijkt maap op, >rdt ' menschen, omdat de sneeuw begint te vlie^ rei- gen. Te Parijs^ waar ze toch altijd wat voor-- uit zijn, daar sneeuwt het zoodanig dat di ion ' dienst van den Métropolitain zondag a! aar onderbroken was. De peerdenkoersen di< jne zondag te Vincennes moesten plaats heb- ^et- ben zijn ook uitgesteld. De gemeenschap var ran telegraaf en telefoon met de provincie er er- met Duitschland zijn onderbroken. Langs di hij zeekanten is 't nog slechter, daar is 't storm eef. en tempeest, al erger als in Vooruit te Gent. rij- Op de Noorderkust van den Atlantischen ich Oceaan, woedde een hevige storm, waarop len eene geweldige hooge tij volgde die meer aar dan om vijf milloen schade heeft aangericht gen in den staat van New-Jersey. Te Scabridge uit- werden verscheidenc huizen door de golven iën meegevoerd en te Barnegat zijn tien men- dat schen verdronken. Op de kust van Long- eeft Island, zijn verscheidene steden door het rer- orkaan vernield. °r- En zeu ons niet moeten ■ ls 1 verwonderen indien we ook wat van de ^ brokkelingen kregen: de oude generaal wilt rij- hebben dat wij van den 1 tôt den 8 Januari îde geweldige sneeuwstormen zullen hebben en rij- dat de sneeuw onder de voeten zal schuifelen ers. en kraken door de geweldige vorst. Moe-de ten wij den man gelooven, 't gaat een op-om rechte smoddermaand zijn: van den 9 tôt ene met S. Antoontje, dooi en regen, en dan tôt 'teinde der maand afwisselend guur, koud, gen sneeuw en daar eene saus bij van overvloedige erd regens, 't Is om bij klaren dage in uwbedde )io- te kruipen! ie? : En waf is daisi- i" 1 30k Er is door de policie eene dievenbende ont-dekt van 21 leden, verdeeld in drij afdee-v lingen, elk besluurd door 'nen kapitein en lia, 'nen luitenant! Iederen keer dat er een aan-tot slag moest gepleegd worden, maakte de kapi->or- tein brieîkens met een kruisken en één len briefke met eene 0 op. Die het briefke mei lige de 0 trok, moest het stuk uitvoeren. En hoc i. oud dat die bandieten waren, menschen 1 en Van 10 tôt 13 jaarl Een -^rechte keutel-;ed- jacht! En die loopen '* avonds zeer laatom der hunne schelmerij te plegen! 't Zijn meest >ds- al gastjes van buiten de Brugsche poort iht- Maar 'k vrage mij af wat ouders dat zijn, de die niet beter op hunne kinderen waken ! ^ Over eenige dagen hebben drij van die broek-gen; venti*s ten ^ ure van den avond eene juf-jjij ' vrouw aangerand op de Coupure, terwijl iim itwee kereltiefi, aewanend met tin mes e« I» . juiwaiotiu i'Jéim. mnymr MENOELWERK. nnTWRR wipiii fi ? « JRiâJ ?! IliUi naar Emile Riehebourg Ilet monster was ovenvonnen, machtc neergeslagen. XVII. DE PREFEKTUUR VAN POLKSIE, Vier-en-twintig jaren na het verschr: lijk tooneel in het kleine huis je van .Toi had Louise hare wraakrï'eming volbr Haar man had haar weer geslagen en n teloos ten gronde geworpen. Nu lag P Ricard aan hare voeten, zich wringen de ijselijkste stuiptrekkingen en 'haar n lijden afsmeekend. Docîi kon zij wel medelijden hebben ^ ■ zulk een booswicht. Ja, de omstanuigheden geboden het rechtvtrardigheid Gods wellicht, was zij gesproken had. — Ik hem zvvaar getroffen, dacht Ziedaar de straf, die een aanvang ne ' ' doch zal hij genoeg uitstaan om voor misda*den te boeten ? INa enkele minuten eener akelige hernam zij op somberen toon: i 93 — Pierre Ricard, ondanks al den afsi al de walging, al den afschuw, dien ik u koester, heb ik niet geaarzeld hie I' %| ' te komen om u te zeggen wat gij JJ J ^ » gehoord heb. Ik wilde u de verzekerin ~ i ven dat uwe misdaden niet onbekend | Raadpleegde ik niets anders dan mijne < t, heid en mijne gramschap, dan zoudt gi | binnen enkele minuten aïs een wild loos " door de policieagenlen worden uitgesle ; Ja, ik zou u moeten aanklagen en aa ^ gerecht overleveren, u naar het schavot • brengen! Mijn geweten zegt mij, dat il mijn plicht geheel en al zou vervullen e kke- de samenleving eenen grooten dienst 1 iarre zen. En toch zal ik het niet doen. Vraa icht. niet waarom, Pierre, ik weet het zel ach- goed en vrees maar al te zeer, datderec ierre welke ik mij voorspiegel, niet goed d in Geloof echter niet dat ik medelijden tede- u gevoel... Pierre Ricard, gij kunt te niet langer verblijven, gij moet Frankrij] met laten, voor immer ver d wij nen. Vertrek gen ; heden avohd nog, binnen een uur ! , de u, vertrek en verberg u met zorg, indi rvan niet met een enkelen slag onder het van den beul al uwe gruweldaden wil zij. boeten! Daarvoor vooral ben ik hie emt; komen. zijne Ga heen, Pierre "Ricard, ga heen, il haal het u, v r r ' binnen twee dagen zc stilte te laat zijn!... Ziedaar wat ik u te ; b fcoop u nooit terug te zien ©n ihrik, ? meer van u te hooren spreken. Ik gee voor \ vrijheid om uwe zonden uit te boeten ( rheen S leven te beicrcn ! thans 2 Met deze woorden wierp zij het ni( g ge-Çitc tïifcl, dat zij s teeds in de hand ha zijn. ? houden en snelde de deur uit. Iroef-1 Een rogenblu laie* stond zij tege j hier I Boyer, die ongerust begon te worden, ds dier^zoolang wegbleef en op het punt ston ept!... jhuis op zijne beurt binnen te treden. n het £ — Eindelijk, zegde hij. O, nu hei doen ? ik ! Ik begon werkelijk angst voor : dan ^ koesteren. i aan — Gij waart ongeduldig ; maar ik jewrj- \ ooif wel te lang weggebleven. 8 n.11J | — Daar ik den persoon ken, had il met ^ tuurlijk geen reden om zeer gerust te enen, y Hebt gij hem gezien? X; ~~ ^a; 'aten °ns ^ians Pariis ^j^erert- misschien niet goed dat J '■ ons te zamen ziet spreken i ver- mor_ Zij stapten naar hun rijtuig. Spoed Driekronenstraat! riep Louise den en gij sier toe. mes Zij namen tegenover elkander plaat t uit- koetsier legde de zweep op het paar r ge- ; voort ging het in een sukkeldrafje de ] C op van St. Fargeau. : lier- ^ Naar Thibaut? vroeg Boyer. >u het ■ — Ja, antwoordde Louise. :eggen — Hij zal niet thuis zijn; mijn vrien< nooit mij gisteravond gezegd, dat hij vandaa vclla jjilttlutu utuioucu, uit m—i iiiiiiiri—ai ? u de werken ; maar heden middag kunnen Jwij n uw wellicht thuis treffen. — 't Is tien uur nu; gij kunt niet b !S op wachten. Maar gij zult bij uw vriend :1 ge- boven gaan en zijne vrouw verzoeken te zeggen, dat hij onmiddellijk na zijn nover dagmaal bij u kome vooraan in de D ar zij straat. Daarheen zult gij onmiddellijk I d het keeren en die plaats als een observati kiezen. Iioud dan steeds de deur in he adem van Ramoneau's woning; gaat hij uit, u te hem op en vergewls u iwel van al de ; sen die hij bezoekt. Gij zoudt ailes m ben weten wat hij heden verricht tôt mi naclit toe. Gaat hij naar 't spoor en i c na- hij een kaartje, zcg dan niets, laat he zijn. dat geval vrij vertrekken. Doch verlaa van avond of heden nacht Parijs niet, moet gij hem morgen opnieuw stap voo: volgen. En daar ik steeds ingelicht blijven over de verriehtingen van dien zult gij morgen vroeg, terwijl Thibai wacht is in de St. Fargeaustraat, m k°e*" het hôtel de Lucerolle komen opzc — Hoe laat? s. De — Van af zes uur zal ik op u wacht» i, en En heden avond zal ik u niet îoogte moeten ? — Ik heb vqndaag veel te doen. W< Izult gij mij in het hôtel de Lucerolli aanlreffen, en gij zult trouwens ook l heeft genoeg hebben. H»bt gij mij verstaan, g ging " vriend ? t _ •' i MU- J — J O o O O " hem — Ja, madame, zeer goedi — Wij hebben dus goed afgesproke ijven verwittigt madame Thibbaut en keei naar middellijK naar de Daroystraat teru. hem niet op eenige uitgave en spaar, zoo n miel- geen rijtuigen. arcy- Met deze fwoorden stak zij Boyer twee erug- stukken in de hand. epost — Voor u beiden, zeide zij; gij t oog geen geld te kort komen. volg — Maar ik heb nog geld, madame L Dlaat- — Gij moogt het uwe niet uitg oeten Volgens îflle waarschijnlijkheid, voe^ deler- dan Louise bij, zal Ramoneau niet Leemt - heden namiddag uitgaan; doch zeke m in • ik er niet van. Begeef u dus onmid t hij ; naar uwen observatiepost. Doch verzu: dan ; tusschen niet eerst wat te gebruiken. • stap j Weldra stond het rijtuig in de Drie] moet « genstraat stil. kerel, ; — Tôt morgen, madame, zegde Boyi ît op stappend. ij in — Ja, tôt morgen vroeg, en zeg aa eken. vriend dat ik op hem reken even als Louise reikte den jongman de har ;n. riep den koetsier toe op den bok: ont- — Naar de prefektuur der policie! ( De koetsier braclit zijn paard weer ïllicht | langzaam drafje. i niet 't Sloeg elf uur op de klok van hei werk • ciepaleis, toen Louise op de Gouelsn mijn i kade uit het rijtuig stap te. j Daar vroeg zij naar 't bijzonder kabii ' f den prefekt van policie. De vrouw had een il. Gij ï langen gang door te gaan en dan een breede •t on- trap op te klimmen, die naar een flauw ver-Zie lichtte groote zaal leidde, waar eenige per-Dodig, sonen op en neer stapten. | Vandaar kwam zij in een klein vertrek, goud- • dat slechts met enkele stoelen en een bank i langs den muur gemeubeld was. moogt] Dit was de wachtkamer van den prefekt. | Verscheidene personen die voor haar ïwaren ouise. aangeleomen, wachtten min of meer bedaard îven... f het oogenblik af, dat zij bij den hoogen amb-;de er tenaar zouden toegelaten worden. voor < — Gij wenscht mijnheer den prefekt te r ben zien? vroeg haar een dienaar, die aan de deur lellijk der spreekkamer stond alsof hij den toegang m in- te verdedigen had. — Ja, antwoordde Louise. — Dan zal ik u aanmelden. Uw naam i — Zij bracht den brief te voorschijn, îr uit- dien de heer de Lucerolle voor haar geschreven had. n uw — Mijnheer de prefekt kent mij niet. ©p u. zegde zij, den dienaar het schrijven over-Ld en reikend; doch gelief mijnheer te verzoeker kennis te nemen van dezen brief. De dienaar trad binnen en keerde ni in een enkele oogenblikken met eene beleefde nei ging terug. justi- — Gelief binnen te komen, Madame, zegd< leders- hij. Mijnheer de prefekt wacht u. En hij opende de deur en liet Louise be ict van leefd voor zieb doorgean. jfWordt voortgezct^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume