De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

2303 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Februar. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cj87h1fn8x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar. — Nr 6. Prijsper nummer : 5 centiemen, Zaterdag, 7 Februari 1914. -, DE BEIAARD ABONNEMENTSPRIJS PERJAAR: Brieven en mededeelingen, de redactie DRUKKERS-UITGEVERS Het recht aankondigingen of artlkel» te BERICHTEN en AANKONDIGINOHNi ^°hI®Jfnen*an^: *r* v°°r0D betreffende, vrachtvrij te zenden /-» FYÎ FNRO^fH & FP HTIPOTsI weigeren is voorbehouden. Aankondigingen : 15 eentmen per regel, «en schrtift in : TRAPSTRAAT, 23, en 23' S0TTEGEM' ' OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN De niet tagelaschte handschrlften worden eerh:e?fi?eS""| franktw op aile postbureelen van hei land. ten laatste den donderdag avond. TRAPSTRAAT 23 SOTTEQEM 23 TRAF3TRAAT niet terug gegeven. reeel. r telling. I frank per /oor het Buitenland : 5 frank, voorop Van ieder boek dat °ns gezonden wordi 1 ' ' ' ' Ongeteekende brieven worden nlet a«i- Prljsvermlnderlng vr dikwllls herhaald. betaalbaar. geven wi] melding. Telefoon SQ.11. Veerd. aankondigingen. Bij ditnummer beboorteeii bij voegse iNieuwsïtutaeWeeii Noch Vooruit nocli Laatste 'Nieuw s, bladen door libcrale cr socialisiische fioofdmancen uitgegeven du'rven niet meer kippen over Vortu gaal. En met reden... 't Gaat er zoo-danig slecht sedert dat de republiel uitgeroepen is, dat geen dag voorbij gaat zonder opstand en oproer. Dt gevangenhuizen zitten opgepropt, niel van dieveu en moordenaars, maar vai; personen, die verdacht van kouings-gezind te zijn oï antirepublikeinscb en daaronder bevindt zich reeds me-nige socialist en liberaal die destjjds geholpen hebben priesters en otfi-cieren in den bak le steken, wanneer de koning vervallen van zijne rechten was verkiaard. Dezer dagen is een priester aan-gehouden geworden, omdat liij op den jpredikstoet dierf z'eggen, dat « de Voor-zienigheid ons bestuurl », terwiji de beambtë" beweerde dat ' het All'onso Costa was cîie ailes iSL'geerde ». Dië er meest bedrogen uit komen met hun republiek, zijn namelijk de werkmensclien : deze worden slech-ter behandeld dan onder 't koningdom ; ook voigt de eene staking de andere op. En ondertusschen is Engeland met Duitschlarid aan 't redekavelen op vvëlke wijze ze best Portugaal zouden pluimen van zijn schoone koloniën... Allo, wanneer roepen onze libero-so-cialisten nog eens : Vivat de republiek van Portugaal ! De vredesonderhandelingen tus- sclien Turkije en Servie zijn geschorst. De D a i 1 y T e 1 e g r a p li hecht groot belang aan liet bezoek, dat de koning en de koningin van Engeland aan Pai"ijs gaan brengen. Tôt hierloe heeft het vorstenpaar nog geen enkele buitenlandsche hooMstad officieel bezocht. In Mei 1913 was het wel te Berlijn, doch dit geschiedde om familieaangelegenheden, wijl de dochter van den Duitschen keizer in den echt trad met prins Ernest-August ivan Cuinberland. Indemaand Juni van verleden jaar was de Fransclie r.epubliekspresident, de lieer Poincaré, de officieele gast der Engelsche vorsten. 't Is ten gevolge van dat bezoek dat koning Joris en koningin Mary nu officieel iJarijs gaan bezoeken. De Daily Telegraph ziet daar-in de bevestiging der goede verstand-houding tusschen Engeland en Frank-rijk. Die verstandhouding is tegenover het vastelandsche Drieverbond noodig voor den Europeescnen vrede, en de karakters der luclithartige maar geest-driftige Fransclien en der ernstige en kalme Britten volledigen daartoe goed clkander. In algemeen kongres te Rome heeft de Italiaansche radikale partij beslist voortaan de richting der hui-dige regeering van Italie niet meer te volgen. Ilare parlementaire verte-genwoordigers en de leidende bladen der partij zijn tevens verzocht zich naar deze beslissing te gedragen. Ondanks de stemmîng 'tegen het mi-' nisterie, blijven de radikale ministers aan 't bewind. DE SPOORWEGEN. In onze Kamer van volksvertegen-woordigers, hebben leden der oppo-sitie, verleden dinsdag, eene onder-vraging gedaan over de « ontredde-ring op den ijzerenweg ». De heer Van de Vyvere, minister van ijzerenwegen, antwoordde daarop MENGELWERK. 98 DE TWBE WIËGÈN naar Emile Riehebourg — Wat moeten mijne vrienden wel van mij denken? vroeg Pierre zich af. En Leon-tine*.. Doch neen, ondanks allen uilerlij-ken schijn, kenl men mij te goed om een enkel oogenbiik aan te nemen, dat ik cen dief, een moordenaar zij. Zijne gedachten hielden zich sleeds met het jonge meisje bezig, dat hij zich voor-stelde als ontroostbaar en met rood be-schreide oogen, het lieve kind, dat hij steeds, bittci* weenend, aan het geopend venster zag, de armen van wanhoop wringend... Ilad hij zijne aanstaande nog maar een woordje mogen schrijven I Dat zou hem een bijzon-dere troost, een onuiîsprekelijk genotîgen geweest zijn. Doch tal van zaken zijn de gevangenen verboden. Aile briefwisselingen werd hem ontzegd, op zijn dringend verzoék onïving hij eohter enkele boeken. De twee dagen, die hij in volslagen een-zaamheid liad doorgebracht, hadden hem minstens eene eeuw lang toegeschenen. — En wat zou het dan zijn, vroeg hij zich niet zonder schroom af, indien ik hier maanden lang moest blijven? 11 dat de ijzerenweg overlast is geweest onder andere voor wat de verzendin-. gen van koopwaren betreft. Daaruil volgen vertragingen. In andere landen k .gebeurt dit ook. De heer Van de Vy-, : vere heeft dit bewezen. In Rolland | werden, op verscliillende lijnen, de ; vérzendingen zelfs voor verscheidene ' dagen opgeschorst, om eerst den : achterstel van koopwaren te knnnen i verzenden. ï Dan het geurig weer, de vorst, heeft .■ oolc den dienst vermoeilijkt. En de onderbieking der scheepvaart nog s meer. Er komen van "die tijdstippen i van overvloedig werk. " (Daar al de schuld van leggen op den 111g der regeering, is belachelijke, kleingeestige politiek maken. | Er waren zelfs liberale en socialis-; lische ondervragers, die beweerden dat î het de schuld was der pasloors ! ! ! î Deze beletten de oversten de onaclit-Izarae werklieden naar verdiens'ie le îstraffen; en alzoo hebben de over-Jslen er geen voldoende gezag op! Zoo îsprak te tegenpartij. IDe minister antwoordde : « En gij, heeren der oppositie, zendt gij mij nooit aanbevelingen? Ik lieb hier de lijst tder ingekomene aanbevelingen. En ■gij liebt daar mv groot deel in!» 5 M. Van de Vyvere heeft ook opge-jsomd de millicenen — ze zijn talrijk — ! die de regeering uitgegeven heeft 0111 | de ijzerenwegen te verbeteren en het ' materiaal der spoorwegen te vermeer-jderen. Men zou geen oogen moeten i hebben in zijn hoofd, om dat niet te S zien. Maar ja, er zijn menschen die S ziende blind zijn, van zoo zij met een I een « klerikaal » bestuur te doen heb-f ben. 'Een en andei . B«? asnstaand» ktezingen. De liberale gazelten zijn droefgeestig. 1. Ze klagen en kriepen omdat er zoo wei-nig eendracht heerscht in hunne partij. 2. Omdat er geen mogelijkheid bestaat de ; katholieke regeering in Mei aanstaande om-ver te werpen. De liberale Etoile Belge schrijft: De kiezingen van 1912 hebben aan de klerikalen zestien stemmen meerderheid, gegeven, en zestien stemmen meerder-; heid, onder ons kiesstelsel, zijn zooveel j weerd als vijftig stemmen meerderheid ; onder het vorig kiesstelsel, Als ze het zelve zeggen... Erfanissen. ' Zooals men weet, zijn de personen die erven of d e e 1 e n verplicht eene aangifte van de erfenis te doen, binnen de zes maan-den na het overlijden van den erfenislater. Die aangifte moet altijd gedaan worden, • zelfs als er niets te d e e 1 e n is, op straf " van boet, als de aangifte laatlijdig gedaan wordt. Onder de oude wet werd er geene boet -, toegepast als de aangifte niet gedaan werd . en dat er niets te deel en viel. Yolgens de nieuwe wet van 30 Oogst 1913 moet de aangifte gedaan worden in elk geval. Bij gebreke daaraan kan elke erfgenaam ■ eene boet oploopen van 5 franks voor elke s week vertraging; dat is voor elke week boven ■ de zes maanden na het overlijden. Zoodus, indien een vader of eene moeder sterft, dan moeten de erfgenamen, dat zijn ' de overlevende echtgenooten, de kinderen of. kleinkinderen, eene aangifte van overlijden doen, zelfs als er niets overschiet, of dat j het aandeel van elk zoo klein is dat er geene < erfenisrechten te betalen zijn. Het aandeel van den erfgenaam dat ruimï G00 fr. niet te boven gaat moet geene erfenis- ; rechten betalen. Zeer vele menschen kennen de wet niet; • vooral niet de nieuwe wet, maar dat is geene veronlschuldiging. ■ ■ »■ j , Dus bij elk overlijden zou eene aar gif te dienen gedaan te worden. Die aangiflen zijn niet zeer moeilijk doc elkeen zal wel doen cen bevoegd persoon l • raadplegen. I Z© sijm Ssen&uaedi» ) Zondag kwamen de liberalen bijeen l Aalst en te Zôningen. ; In de twee plaatsen werd beslist dat ze l van dezen keer, geen kartel met de socialis ten zullen maken, voor de Kamerkiezing vai . Mei. In andere woorden: ze gaan alleen opko men. ^ Ze hebben, in 1912, te slecht gevaren me v het kartel. t Men is maar geleerd als men van schoo t komt. î j Onze Nationale Bank. j De minister van geldwezen, de heer : Levie, heeft zeer belangrijke cijfers rs medegedeeld over 'de Nationale Bank | die aantoonen dat onze Bank rede-| lijk goed voorzien is van muni. i Ziehier wal de minister dienaan-ï gaande verklaai'de in antwoord op j eene vraag gedaan door volksverte j genwoordiger Caluwaert : S Volgens den loastand der Bank op 29 Januar [ 1914 afjekondigd in het Staatsblad van 1 Febrinri \ waren er biljetten in omloop ; voor . . . fr. 1,010,683,960 C( s en de Ioopende rekeningen sbedroegen .... ■ 89.H36.180.6( Samsnfr. J,I00,525 140 61 j Anderzijds was er in kas fr 439,257,496.1; verdeeld als volgt : -CouJ . 249,833,357.76 Wissels en beschikbaar goud op • den vreemde . . . 133 505,483 1c ? Vijffrankstukken . . . 44,905 935.0C ! Pas-en deelmunt . . ; 10 892,720 4 S wat gelijk staat met eene verhouding van 39.91 t. h f Ik voeg erbij dat het geld in cassa toegenomer 1 is met \2j milliocn geduren ;e de drie laatste jaren, ' zoodanig dat het heden feste/jen is tôt : ; fr 305 662 013,02 of 27.77 p c. van de verbinte* ' niesen J De ftank heeft mij te kennen tegeven dat zij van plan was het bedrag der in omloop zijnde bankbil-jitten met nog een sterker in cassa te dekken. Geloofsonderricht. God is onsi^dig voim^eki. God is eengeest; een geest van oneindige volmaaktheid. Wat wil dat zeggen? Wij zien rondom ons dat het eene wezen volmaakter is dan het andere... Sommige dingen bestaan, zonder te leven: b. v. de steenen. Andere hebben een zeker leven, omdat ze groeien, zooals de planten. Do dieren hebben daarenboven nog een zekere kennis en gevoelen, en zellbewe-ging.De mensch heeft bovendien een gceslelijk leven, aangezien hij keimen en willen of beminnen kan. Boven de mensch hebt ge nog een gan-sche wereld van zuivere geeslen, die elk een eigen volmaaktheid hebben, de eene grooter dan de andere. Hoe hooger men opklimt langs die ladder der schepselen, hoe volmaakter deze worden.Toch is er geen enkel van hen oneindig volmaakt. Waarom? Iloe volmaakt het moge wezen, een schep-sel heeft toch nooit aile volmaaklheden, en de volmaaktheden die *t bezit zijn niet ver-heven tôt een oneindigen graad: zij hebben immers altijd hunne païen, of zijn gemen-geld met onvolmaaktheden. Aan een schep-sel ontbreekt altijd iets. Maar neem nu eens aile beslaande, aile mogelijke volmaaktheden sameu: wijsheid, goedheid, macht, rechtveerdigheid, schoon-lieid, enz., enz. Vereenig al die volmaaktheden (ze zijn ontelbaar) in een en zelfde wezen. Neem aile gebrekkigheid en onvol-maaktheid daarvan wcg. Eindelijk, veron-derstel nu dat al die goede hoedanigheden en volmaaktheden geen païen hebben, maar - dat ze verheven zijn tôt een oneindige graad... i Zoo krijgt ge een gedacht van een oneir s dig volmaakt wezen. Zulk wezen is God. In God is geene enkele onvolmaaklhei of gebrekkigheid... In God zijn aile b( staande en mogelijke volmaaklheden te vin den... In God zijn al die volmaaklhede; î verheven tôt een oneindigen graad. ' I Dat is het wat wij bedoelen als we zeg ■jgen: God is oneindig, oneindig volmaakt. Landbouwbelangen. f Het Verbond van Geiten en Melkschapei 1 i van Oost-Vlaanderen hield zijne algemeen I vergadering in het Landbouwershuis, onde Svoorzitterschap van M. Maenhaut, volksver tegenwoordiger. De heer Ch. de Ghellinck d'Elseghem schrijver, gaf verslag over de werkzaamhedei van het afgetoopen jaar. Het Verbond tclt 55 aaugeslotcn maat schappijcn met 1557 geiten. Iîr werden 47 keuringen gehouden. In d( iTentoonstetling bekwam het Verbond veer lien medaliën. De ontvangsten beliepen Fr. 8904.62 De uilgaven id. 9327.80 ' Er is een oversehot van Fr. 576.82 De herverzekering der Provincial l Geiten- en Melkschapen-verzekeringen vai Oost-Vlaanderen, hield hare algemeene verga dermg maandag namiddag, om 2 ure, ir ' liet Landbouwershuis, onder voor 1 zitterschap van M. De Gend (Berlare), De ontvangsten hebben de uitgaven over' troflen met Ir. 1849.22. Er is in kas 12.901 frank ; zijnde duizenc 843.22 frank vermeerdering ; in 1912 was er eene achteruitgang van 300 frank, tenge-volge der groote sterfte. Er zijn nu 245 aangeslotenen maalschap-pijen met 18.595 leden, 22.301 geiten en 309 bokken, 1473 verzekerde melkschapen, voor eene waarde van 743.400 frank. . De herverzekering mag zich dus in eenen schooneu bloei verheugen. De slerfte is ver-fliinderd, wat bemjst dat de leden nut trek-kon uit den raad welke hun gegeven wordt. Belaagen van ons arrondissement, Onze katholieke volksvertegenwoordigers, M!M. Woesle, Moyersoen en baron de Bet'.iune, hebben aan den heer minister van spoorwegen, volgende vraag gesteld: Sedert lange jaren hebben de inwoners der gemeenten Haeltert, Kerkxken en Denderhau-tern aangedrongen opdat een buurtapoor-weg tusschen Aalst en Ninove aangslegd worde. Talrrjke pogingen zijn aangewend bij de Nationale Euurtspoorweg-Maatschappij, opdat ze zonder uitst.el een gunstig besluit zou nemen. Het aanleggen dier lijn is bijzonder belang-rijk voor de gemeente l3enderhautem die eene talrijke bevolicing telt en ten minste eene uur van de s tatie van Ninove verwijderd is. Zou de achtbare heer minister van sp3>r-wegen niet kunnen bijzonder aandringen bij het, Bestuur der jVIaatschappij van Buurtspoor-wegen opdat weldra eene stellige beslissing in deze zaak zou genomen worden? ANTWOORD VAN DEN HEER. MINISTER. — De Nationale Maatscliappij van Buurtspoo:-wo-gen besludeert een ontwerp van buurtlhn Den-dermonde-Aalst-Ninove, en zal binnen kort de beschrijvende memorie indienen, welke aan de regeering moet toelaten een bepaald besluit te nemen omtrent het in aanmerking nemen van dat ontwerp. Niel s zal veronachtzaamd worden opdat de zaak zoo spoedig mogelijk opgelost worde. * ¥ ¥ Vraag van den heer baron de Bethune : Honderden werklieden nemen dagelijks den trein in de statie Erembodegem. De gebouwen der statie EVembodegem zijn ontoereikend en feen gT00t getal werklieden zijn verplicht des morgens in koude en slecht weder buiten te blijven wachten. Zou de achtbare minister de gebouwen der statie Erembodegem niet kunnen doen vergroo-ten? De noodige grond is reeds sedert lang door het staatsbéstuur a:ingekochtî ANTWOORJD VAN DEN HEER, MINISTER, — Die werken zullen in den loop van dit dienstjaar uitgevoerd worden. ^ « Oranjeschillen. >: Mijne goede vrienden lezers, ik wens d u allen den vriendelijken goeden dag, r 5 ££& miin ^este g/octen daar -1 en daarmêe zijn we schc i i kort maandeken in. Februc - 't kakkernestje van de ma; ■ den... Alhoewel de oude gei (iàg&P raal ons de eerste dagen, kot sneeuw en gevveldigen wind 1 «Hfefcfisr looft, vind ik de eerste dag ( overheerlijk schoon, en om er altijd ju jop te raden, dat moet voor dien vent al z moeilijk zijn als voor een ander. Is hij i met de eerste dagen in affronten gekome î daarvoor en zwijgt hij niet, maar hij belo< * ons van 10 tôt 17^Februari eenen vo; ■ gelijk arduin en bergen van sneeuw, voor 't einde van de maand dooi en ove , isirooining van heel Europa. Gelukkig d i ons boerkens dien kadé zijn adres niet < kennen: ze zouden hem 'nen keer zi ■ assclien afscheppen voor zijn schooi profecieën! We zullen 't afwachten, < i ondertusschen eens onzen almanak raa ■ plegen niet voor 't wêere, maar voor < ^îeestdagen der Heiligen die voorkomen. ï /OiYDAO, septuagesima. Hola! kleii £ Kabouters, 't is 't begin der zeven wek( ^ van voorbereiding tôt de plechtige Eers • Kommunie. Die wat traag is geweest om zi - lesse te leeren, kan zijn schade nu nog i t halen. Aile dagen wel bidden om eene goe< ■ • Lerste Kommunie te doen, l ] MAAXDAG, feestdag van de H. Apc ■ ' lonia, maagd en martelares. Zij werd c » .iinden uitgeslagen en stierf op den bran» stapel. Groote feestdag te Elst, waar men t« gedachtenis van Sinte Apollonia zulke le] kerc geutelingen giet. DIXSMG, feestdag van Sint Wilheln een fransche edelman, die slecht geleel hebbende, van den Paus als penitentie kree te beevaarden naar 't H. Land. Hij ble< er acht jaren en ging daarna in de wildern leven. Ook viert men dien dag de heilig ; Scholastika, zuster van den heiligen Beni diktus. WOE3VSDAG' feestdag der verichijnin van O. L. Vrouw in de grot van MassE bielle, te Lourdes, in 185^. Lourdes, d plaats van mirakelen, was over 50 jaar ee vergeten stadje, en is nu door gansch d wereld vermaard. DONBEKDAG, feesldag van den heil gen Julianus. Hij was een edelman van Na pels. Terwiji hij eens zijn kasteel had vei laten, kwamen zijne ou&ers hem bezoekei: en zijne vrouw deed hen in Juliaan's kame vernachten. 's Nachts thuis komende e: iemand in zijn bed vindende, doodde hi in zijne woede 'Zijn vader en zijne moeder die hij slechts herkende als 't te laat wai Hij heeft gansch zijn leven boete gedaan ove die euveldaad. VRIJDAG, feestdag van Sint Polyeuctes officier van 't Romeinsche léger, die gemar tcld werd voor 't geloof, om de afgoden béelden verbrijzeld' te hebben en de bevel brieven des keizers te hebben in stukke] gescheurd. %ATJ£KDAG, feestdag van den heiligei Yalentinus, Romeinsche priester, die on ^ijnen iever voor 't bestrijden der ketterijen ten blocde gegeeseld werd en daarna ont hoofd ter plaatse waar later paus Theodoru eene kerk deed opbouwen ter zijner eere Weet ge 't nog, meiischeii, dat w u spraken over acht dagen van 'nen Hollan ? der, Sebasliaan Bordes. Hebt ge hem niet ge t zien ? Neen? Ilewel, ge moet er ook nie i meer naar zoeken... Z'hebben hem al! Hi • was bankbediende niet verre van Breda en was er van onder gelrokken met 130 dui zend frank in Hollandsche bankbriefjes Hij was over België met 'nen vriend naa; Parijs gelrokken, waar zij wreed bombale kens hebben gehouden en de huizen vai plezier bezocht... Hij was van achterna naa ; Antwerpen gekomen, hopende van daar o] : a'enzelfden voet te kunnen voort bambo , cheeren... Maar d'Antwerpsche politie ei ^ heeft geenen vaak meer, en kadé is geknip in een hôtel der Gemeentestraat en naar ) het politiebureel gebracht. Daar heeft Sebas-tiaan volledige bekentenissen afgelegd, en ich werd niet alleen zijn conscientie, maar ook net zijne kleederen onderzocht... Er zaten nog bij voor 88.000 fr. bankbriefjes ingenaaid. De on mouwen van zijn veste waren gevoederd met ri, bankbriefjes van 100 gulden... 'k geloof het in- wel dat er die kerel warm in zat! Hij is le- naar een ander hôtel gedaan, waar hij het de wat smaller zal moeten aanleggen, in >e- afwachting dat hij opgelaten worde naar Hol-en land, waar hem bepaald eene voorbeeldige ist straf verwacht voor zijne onkiesche handel-oo wijze. nu Hola! 't dees en zal niet wel geko-n, men zijn voor de madammekens en juf-)ft vrouwkensl 't Is dat er sedert maandag in -st Amerika eene strenge wet is in voege geen komen, waardoor het verboden wordt plui-:r- jnen van wild gevogelte binnen te brengen, at ten ware dat H ievers voor een wetenschap-;n pelijk doeleinde ware. Enkel de pluimen jn van neerhofgevogelte en deze van vogel-struis le zijn toegelaten. Gij dus, damen en jufvrou-;n Wen, die 'nen keer naar Amerika zoudt d- gaan voor een veranderingske, ziet wel toe le wat ge voor die reize op uwen hoed doet zelten of ge riskeert van ginder uwe plui-ie men uitgetrokken te worden, want het n schijnt dat de douaniers voile recht hebben. le Sapperciepille, een geleerde die n ; veel tijd moet gehad hebben, heeft nu uit-i- gerekend dat een meisje gemiddeld 30.000 le haarpijlljes op het hoofd heeft. Nog meer : ; ieder haarke kan een gewicht dragen van 1- 180 grammen. Dus die 30.000 te samen zijn le b.estand tegen een gewicht van 5400 kilos. 1- Allo, maskes, als 't alzoo is, en moet ge )l niet meer verlegen zijn van de groote hoe-t- ; den, als ze maar boven de 5000 kilos niet îen gaan en is er geen gevaar er onder tq i5 ' bezvvijken. d 't Is nu definitief vastgesteld dat g er gaat een standbeeld komen van koning il Leopold II te paard. Er is al een komiteit s tôt stand gekomen, en binnen kort zal er 0 . nationale inschrijving geopend worden. Het : zal, natuurlijk in "Brussel zijn dat het zal ( opgericht worden, maar Brussel is nogal g groot en ze komen niet overeen nopens de - plaats : dat zou pertank dienen geweten e, te zijn als ze d'inschrijving beginnen. a < Wel, wel, wat leelyk schabauwelijk e nieuws krijgen wij nu uit Slekene! Dinsdag ' rond twee ure, bij lichtklaren dage, heeft - er daar eene leelijke vechtpartij, 'k zou - liever zeggen : eene bloedige moorderij plaats - gehad! 2 kerels van voor in de twintig, , Zaman en Geerinck, vroeger nog gevochten r waarvoor Geerinck had in den bak gezelen... 1 Nu was hij teruggekeerd uit Duitschland, j maandag avond. Zaman, met een bijl en , Geerinck met een groot mes gewapend!... . Na eene woordenwisseling zijn zij elkander r . met die moordtuigen te lijve gegaan en ze [zijn zoo wreed gekwetst dat Zaman berecht , |s, en men voor eenen doodelijken afloop - vreestl De menschen van Stekene zijn nog -: op hunnen pas niet van alzoo eene ijselijke moorderij 1 i ] En te Seliaarbeek-Brussel is 'l ai (zoo erg wat er daar is voorgevallen! Een i vurige katholieke propagandist, de heer î.Laude, heel Brussel door gekend en geacht, > is vrijdag nacht door eenen onbekenden li- - beralcn bandiet op de laffelijkste wijze aan- > gerand, met 'nen revolver "doorschoten en . , op de schrikkelijksle wijze mishandeld, en î wel zoo erg dat M. Laude bewusteloos in - ; de straatgoot is blijven liggen. Over eenige - • dagen was M. Laude eenen Franschen t afvalligen priester komen tegenspreken, die j in de Vlaamsche Brouwerij eene , meeting was komen geven over het failjiet - der godsdienslen ! ! !... Ge kunt wel peizen I dat er de antiklerikale boel verbitterd op • was, en reeds meermaals had M. Laude -. dreigbrieven ontvangen, waarbij het bleek I ! dat men op zijn leven uit was. Hij ligt in *|'t hospitaal der Asschestraat te Brussel en ) \ heeft zelf gevraagd om de heilige 3^kra-■ l menten te ontvangen. Van tijd lot tijd her-i'haalt hij, wanneer hij op zijnen laffen aan- II valler peist : U Ik vergeef, ge weet, ik Hij sidderde -bij de gedachte, dat onschul digen misschien «venais hij, hier eene levens lange veroordeelin^ ondergingen. Geruimen jtijd had Pierre er over nage dacht ,o>m zich een gedacht er van te vor men hoe toch die dwâling moest ontslaa: zijn, waarvan hij de straf te lijden had doch vruchteloos pijnigde hij zijn geest; d ongelukkige begreep er niets van. Louise had hem echter gezegd : — Gij zijt Pierre Ricard's zoon niet; g: waart elf maanden oud, toen gij het slachl offer eener afschuwelijke misdaad werd. Uw ouders leven en ik zal u weder in hunn armen voeren. r Nog had de zonderlinge vrouw verzekerd In naam van uw verloofde, in naam va andere personen, die u innig dierbaar zu len worden, en in naam ook van uw eige belang, is het noodig dat gij het stilzwijge bewaart over de gebeurtenissen van deze iiacht, doch binnen enkele dagen zal ik van de verplichling van d«zen zwaren ee ontslajm. O, hij had de woorden van Louise Verdie niet vergeten; deze waren diep in zijn g< heugen gegrift «n somtijds meende hij di< zelfde woorden op de muren zijner cel i vurige letteren geschreven te zien. Op al wijze had hij gelracht deze t» verklarer onophoudelijk hcrhaalde hij ze, èn âl mocl de ongelukkige er niet in slagen het geheii er van te doorgronden, toch schonken z -piem eene zekere hoop, de troost van hen - die lijden en onrechtvaardig door een droe-.vig lot getroffen zijn. Geen enkel oogenbiik dachl hij er aan, - dat Louise Verdier eene poging kon hebben i aangewend om hem te bedriegen. Hij twij-, felde niet aan de oprechtheid der woorden, ^ die hij van haar gehoord had. Maar wat had de geheimzinnige mede-deeling dier zonderlinge vrouw te betee-j kenen. Hij was Pierre Ricard's zoon niet! - De naam van den ellendeling, een naam dien e hij van af zijne prille jeugd, van zijne ge-e boorte af misschien gedragen had, was de zijne niet! Zijn vader en zijne moeder leefden : nog en Louise Verdier, de vrouw, die zijne ii voedster was geweest, zou hem bij de hand - naar zijne ouders geleiden! Wie waren zij? ii Zouden zij hem na zoo lange jaren nog wil-nflen erkennen ? Waarom hadden zijne ouders mhem niet opgevoed? Verlaten door hen?... uJO wat een droevig lot! En zouden zijn vader d "en zijne moeder wel in slaat zijn ham hunne ilisfd» te schenken? Al deze gedachlen woelden onstuimig in zijn brein. -1 Men begrijpl hoe vurig hij verlangen moest n in vrijheid gesteld te worden, om zich te-e genover het onbekende te bevinden, dat hem i : wachtte. it Van den heer Blanchard en zijne dochler n vreesde hij niets. mj wist zeer goed hoe ij innig hij door hen bemind werd. * Hoe hachelijk zijn toestand ook was, IiO' verschrikkelijk de beschuldiglng, die op hen drukte, dit liet hem, niettegenstaande d' ellende, waarin hij verkeerde, vrij onver schillig. Hij had Irouwens ook den tijd nie om cr veel aan te denken. Tal van anderi zaken, veel belangrijker voor hem, liieldei zijn geest bezig. Zijne liefde was hem eene lichtende baak die voor het oog der zeelieden in 't middei van den stormnacht opdoemt om hun dei weg naar de veilige haven te wij zen. O, zijne liefde was al zijne vreugd, al zij] geluk, zijn zoelste hoop, het aanmoedigem iets, dat hem het leven deed beginnen e] naar de toekomst deed verlangen. Zij ver vulde zijn hart met een hemelsche helder heid. Aan deze liefde, zoo rein en zoo bc koorlijk, had hij slechts le denken, en lie werd lichter in zijn hart, de donkere mure: van zijn kerker bezweken, hij zag den lie] derblauwen liemel, de gansche juichende no tuur om zich heen. Te midden van een bloemenglans verschee hem dan Leonline, glimlachend, vergenoeg en opbeurend. Zij trad op hem toe, den bli vol teederheid en liefde, en zegde hem o een liefdelijken toon, die zijn hart verrukt< terwiji het bevallig kopje tôt hem nêigde: — Ik bemin u! Ik bemin u! Eene zinsbegooeheling, ja, maar een b< koorlijk, een verrukkelijk zinsbedrog, dat i ï | het hart van den armen gevangene geluk i ' en vreugde naliet. ïj In een dezer gelukkige oogenblikkcn be--jvond zich Pierre, toen eensklaps een sleutel t'in het sleutelgat knarste en tevens de liefdc-î » lijke begooeheling verdween, die hem had ii bezig gehouden. I Hij stond op. De deur werd geopend en {hij zag een man binnentreden in 't zwart ge-Jikleed, die hem met een hoogen ernst streng L f in de oogen slaarde. H De deur was weer dicht getrokken en de 1<lwee personen bevonden zich alleen tegen-j over elkander. XX. — In de gevangenis. De bezoeker bleef een oogenbiik tegenover den gevangene staan zonder eenige beweging te maken. t Hij hield het oog op den jongman geves-1 tigd, wiens open gelaat en helderen blik hem onmiddclijk getroffen hadden. Nielte-genstaande hij wist dat Pierre een werkman was, begreep de bezoeker toch zeer goed, dat hij zich hier niet tegenover een gewoon J arbeider bevond. Wat echter zijn® vérwon-i dering op bijzondere wijze gaande maakte was, dat deze jongman hem zeer goed bekend P toescheen. S — Waar mag ik hem ontmoet hebben? vroeg hij zich af. Vruchteloos onderzocht de rechter zijn ge-heugen, doch geene herinnering schoot hem n te binnen. ( Pierre wachtte in eene eerbiedige houding, dat hem het woord zou worden toegevoegd. j — Pierre Ricard, sprak eindelijk de be-. zoeker, ik ben rechter van instructie. De jongman neeg heleefd het hoofd. — Mijnheer, sprak hij, ik durfde niet op een zoo vereerend bezoek hopen. Wellicht komt mijnheer om mij in verhoor te nemen, doch 't spijt mij, dat ik vooral nog niets bijzonders mag mededeelen. Ik zou dus slechts kunnen ; herhalen wat ik gezegd heb. Doch gij kunt mij 'gelooven, mijnheer. Ik ben geen boosdoener [en 't is dan ook tengevolge eener onbegrijpe-; lijke dwaling, dat ik gearresteerd ben. Ik ^ weet het wel, men* zal mij als een der be-; schuldigen blijven -aanzien, zoolang er geene [bewijzcn geleverd zijn mijner onschuld. Daar H ik cr echter zeker van ben, dat mijn per-'_soon onmiddelijk in vrijheid zal gesleld j worden, zoodra ik gesproken heb, ben ik ge-■ heel vrij van angst en schrik. In deze geheim-i zinnige zaak is er iels noodloltigs dat mij met eene helsche krach t schijnt te vervolgen. ,0, ik begrijp mijn toestand wel, mijnheer. ' Gij moet denken dat ik een groot misdadiger ben. \ — Misschien koester ik wel eene juist tegenovergestelde gedachte, antwoordde de magistraat, die zich nog altijd trachtte te herinneren, waar hij den gevangene toch ooit mocht ontmoet hebben. \ JWordt voorlgezet). *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume