De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1854 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 März. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m32n58dp1w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar. — Nr 12. Prijsper nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 21 Maart 1914. DE BEIAARD :{pfi8ii^" WEEKM® \ ^ ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : \ Voor het Binnenland : fr. 2.50, vooroc ^ betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, er op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redactl • betreffende, vrachtvrij te zendei TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM ten laatste den donderdag avond. , Van leder boek dat ons gezonden word geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG-11. Het recht aankondlglngen of artikels te welgeren is voorbehouden. De niet ingelaschte handschrlften worden niet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden niet aan-veerd. BERICHTEN EN AANKONDIGINQEN ! Aankondlglngen : 15 centmen per regel. Berichten : 30 centmen per regeh Rechterlijke eerherstelHng : I frank per regel. Prijsverminderlng vr dikwljls herhaalde aankondlglngen. Bij ditaummer behoort een bij ?oegsel WETGEVENDE KIEZINGEN van 24 Mei Katholiekc kandidaten van 't arrondïssement Aalst. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. WOESTE, staatsminister, uitlredend volksvertegenwoordiger, Brussel. M. 3ïOYrERSOE!¥ R., uiltredcnd volks- vertegenwoordiger, Aalst, M. baron de BETIIUtfE, uittredend volksvertcgenwoordiger, Aalst. M. COSYNS, notaris en burgemees'er, te Meerbeke. M. "VAN DER LIXDEX, bes!endige afge-vaardigde, Goofferdinge, PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN : M. VAN DER IilNDEN, voornoemd, M. COSYNS, voornoemd. M. VAN DER TAELEN, burgem. Idegem. M- ROLLÏEK, burgem. Denderleeuw. Dat is de volledige katholieke lijst, zooals zij door den poil der afgevaardigden, voor de titelvoerende kandidaten en door het M^ddenkomiteit der Kalholieke Grondwette-lijke Vereeniging, voor de plaalsvervangende kandidaten, is vastgesteld. De heeren Van der Linden en Van der Taëlen, twee volksgezinde en verdienstelijke katholieke strijders van ouden datum, welke het verlangen hadden uitgedrukt geene kandi-datuur meer te aanvaardcn zijn, op uitdruk-kelijk verzoek en herhaald aandringen van het hoofdbesluur en het Middenkomiteit, op hun besluit terug gekomen en hebben eene nieuwe kandidaluur aanvaard. AL DE UITTREDENDE plaa'svervangrrs werden bijgevolg opnieuw tôt kandidaten uit^croepen. De heer hoogleeraar Van Hecke, van Sotte-gem, wiens kandidatuur door taîrijke groepen en burgemeesters van het kanton Sottegem, alsook door het Gewestelijk Verbond der Vakvereenigingen en het Verbond der Spoor-wegwerklieden, werd voorges'eîd, niet in strijd willende komen met de uittredende vrienden, aan Wiens verdiensten hij in de vergadering-, van het Middenkomiteit, zaterdag 11., hulde braeht, heeft zijne kandidatuur ingeirokken, de taîrijke vrienden die ze hadden voorge-steld, van harte bedankende. Nu do lijst samengesteld is, komt het er op aan, voor allen die zich op het katholiek vaandel beroepen, het katholiek vaandel te volgen, ten slrijde te gaan in onderling ver-trouwen, in volledige samemverking. 't Nieuws van fle Week Eene erge zaak, die om zoo te zeggen, gansch Europa in beroering bracht, is maan-dag te Parijs voorgevallen. M. Calmette, bestuurder van het gekende parijssehe dagblad « Le Figaro », is maandag aehternoen vermoord, in het bureel van zijne gazet, door eene vrouw, die op hem vijf revolverschoten loste. M. Calmette overleefde weinig tijd de drie schrikkelijke wonden door do vuurschoten teweeggebracht : 's nachts overleed hij. De moordenares is de vrouw van mijnheer Caillaux, minister van geldwezen van Frank-rijk en de wezenlijke opperminisler. Als we zeggen « de vrouw », zouden wij moelen schrijven de iburgerlijke ech'genoote» van M. Caillaux. M. Caillaux was twee keeren « burgerlijk gehuwd», 't is te zeggen voor de Wet en niet voor de Kerk. In de oogen aller chris-tenen telt zulk « burgerlijk » huwelijk niet. Immers voor de christenen kan de schepene van den burgerstand evenmin iemand « trou-wen >, als hij een kind als gedoopt mag aan-zien omdat men aangifte zijner geboorte op het bureel van den burgerstand gedaan hceft. Voor de christenen is het huwelijk, even als het doopsel, een Sakrament door den priester en niet door eenen wereldlijken amb- fenaar toegediend. Bij de christenen is het huwelijk onverbreekbaar. M. Caillaux was eerst « burgerlijk » go-trou wd met eene geschciden vrouw. En hij < scheidde van deze vrouw, om een tweede burgerlijk huwelijk aan te gaan met eene andere vrouw, die ook gescheiden was van haren weltelijken manMl Hoe werpen zulke fei!en een droevig lichl op den zedelijken toestand van Frankrijk. M. Calmelte had, in zijn bîad, eenen veld-tocht geopend tegen M. Caillaux, wiens in-vloed hij als noodlotlig voor het land veroor-deelde.Ten laste van M. Caillaux had do bestuurder van den « Figaro » verschillige onlhul-lingen gedaan, met het doel te toonen dat de minister van financiën niet recht in zijne schoenen ging. — Over deze beschulcîigingen willen wij niet oordeelen. Maar toch moet het gezeid worden dat M. Caillaux hem maar flauw ver-dedigde. En wat opgemerkt werd, 't was dat de minister zijnen beschuldiger voor derecht-bank niet daagde. Verîeden week ging M. Calmette nog ver-der. Hij gaf in zijn blad • fotografie, de lichlprent. van eenen brief die M. Caillaux, in 1901, geschreven had, aan eene vrouw, en waarin men deze ongelooflijke woorden aantrof: « Ik heb de belasling op het inko-men verpletterd (waarvan M. Caillaux zegde partijganger te zijn), ofschoon ik den schijn aannam die belasling te verdedigen. » Die brief was geschreven aan eene vrouw, de eerste der twee gescheiden vrouwen van M. Caillaux. 't Was on» haar te wreken over dezen veldtocht van M. Calmette tegen haren bur-gerlijken echfgenoot, dat Mad. Caillaux zich maandag naar den « Figaro » begaf en daar koelbloedig den bestuurder van dit dagbîad omverre schoot, Bij het vernemen van dit nieuws, hadden te Parijs betoogingen plaats. Toen mijnheer Caillaux, langs eenen ïijzonderen uitgang, het policiecommissariaat verliet waar zijne vrouw ondervraagd werd, begroelte de opgc-wondene menigte hem met de kreten van * Moordenaarl Caillaux! ter dood!» En het volk liep naar het ministerie van geldwezen, waar het M. Caillaux uitjouwde. De policie dreef de menigte uiteen an deed verschillige aanhoudingen. M. Caillaux heeft zijn ontslag gegeven, ofschoon de andere ministers aandrongen op-dat hij zijn ambt zou behouden. Droe\ig! Droevig 1 * * ¥ — Dinsdag «-as 't vergadering der Fran.-sche Kamer. De moord op M. Calmette had er haren weerbots. Een lid, M. Delahaye, bracht hulde aan de nagedachtenis van den vermoorden dagblad-schrijver, die viel, zei hij, als slachtoffer zijner liefde voor waarheid en vaderland. M. Delahaye voegde erbij : Maar met den bestuurder van den « Figaro » zal de waarheid niet begraven worden. En hij sprak van de beschuldiging, door M. Calmette inge-bracht, te weten dat M. Caillaux, toen hij lid was van het ministerie-Monis, prokureur en rechters verplichtte uitstel te verleenen voor het procès tegen Rochette, den mil-)oenen aftroggelaar, zoodanig dat deze Rochette niet meer tijdig kon vervolgd worden, en aan de gevolgen zijner reusachlige aftrog-gelarij ontsnapte. t : Er bestaat een stuk, een officieel stuk, zci M. Delahaye nog, dat ten voile deze beschuldiging bewijst. En hij ondervroeg, recht-streeks, M. Monis. Deze looehende — ailes. Ook M. Doumergue, de tegenwoordige op-perminister, looehende, — ailes. Hij wist van niets, kende niets. En hij daagde zijne tegenstrevers uit bedoeld stuk te toonen. Daarop stond M. Bart'nou recht, — M. Bar-thou de voorzitter van het vorig ministerie — door MM. Doumergue en Caillaux omver-gesmeîen.En M. Barthou, een papier uit zijnen zak trekkende en het toonende, zei: Hier is dit stukl Hij gaf er lezlng van, 't Was een verslag, opceinaakt door den nrokureur-ffeneraal Fabre, waarin al de beschuldigingen tege MM. Caillaux en Monis, in de znak Rochel nitgebracht en bekrachligd worden. Ge kunt u geen gedacht geven van de o] schudding die deze verplelterende onthullir op de Kamer maakte. 'tWas deverrcchtvaardi^irgvan do groo sle beschuldiging die M. Calmelte tegen i Caillaux ingebracht had. 't Was, tevens, de veroordee'.ing van ! Caillaux en van M. Monis. Do zaak werd verzonden naar eene ondei zoekscommissie. ( Al deze gebeurtenissen toonen aan welk mannen 't lot van Frankrijk toevcrtrcuwd i En hier, in België, boflen onze tegenslrc vers geheele dagen met dit besluur. Er i . wel reden too, zooals men ziet, ï . De sociale verzekeringer Ilet wetsontwerp over de verzekering tcgei ziekte, werkonbekwaamheid en ouderdom ; zal binnen kort in de Kamer ter besprekinj ! komen. M. Versteylen, katholiek van Turnhout heeft daarover in de Kamer een merkwaardij verslag neergelegd, ) De groole trekken van dat welsvoorste zîjn de volgende: ) 1. Vergoeding van 1 fr. daags in gcval vai ziekte; \ 2. Vergoeding van 1 fr. daags in geval vai î voortdurende werkonbekwaamhc id ; i 3. Aan 65 jaar, 120 fr. pensioen, dat voo de belanghebbenden, geboren na 1813, traps f gewijze zal klimmen miLs eene jaarlijkschi . storling van 6 frank. ; Waarschijnlijk zal die nieuwe wet, wa aangaat de pensioenen, in voege komen me 1 Januari 1915, en wat aangaat de verzeke . ring tegen ziekte en bestendige werkonbe , kwaamheid met 1 Januari 1917. ! Volgens het wetsvoorstel zullen de werk man, de patroon, de staat, de provinciëi en gemeenlen, tusschenkomen in de verzeke ringswet, bijzonderlijk wat aangaat het pen slcen, Tegenwoordig kost de pensioenwet van 19û( in ronde cijfers omirent 20 millioen aan d( staatskas: 14 millioen voor de pensioenen vai 65 fr. en het overige voor de hulpgelden aai deze die s'.orten voor hun pensioen. \ Welke zal de vermeerdering van uitgav* zijn voor den s'.aat? Volgens zoo nauwkeurij mogelijke gedane berekeningen, zal de ver | ineerdering voor den staat: 7.330.000 fraril i bedragen voor het pensioen, en, 7.142.000 fr ^ wanneer later de verplichtende verzekering , voor ziekte en voortdurende werkonbe kwaamheid erbij komt, dus wanneer de vol ledige verzekering tegen ziekte, werkonbe kwaamheid en ouderdom in voege gekomer zijn, eene vermeerdering van 14.472.000 fr Wijze woorden. « De Vrije Stem » van Lokeren, wier wijze en voorzichtige houding op politiek gebied steeds hoog geschat wordt, heeft na de rang-schikking der kandidaten in het land var Waas, haar gedacht heel kranig en gepast uitgedrukt. Wij treden hare meening volk om en bij en la ten onze lezers oordeelen. Wat de waarheid is voor het land van Waas, is zij het ook voor het land van Aalsl en overal elders. Zoo zegt « De Vrije Stem > : Zeker xijn er in de katholieke partij ran Waaa, e vénal s in aile Staatkundige groepen, menschen die van meening verschiilen op het breede veld der vrije kwestiën, der vrang-stukken waarover meeningversohil geoorloofd is. Op gebied der social© werking, op dit der taalrecliten voor ons vlaamsche volk, op menig ander gebied bestaan neigin^en roor- en nei-gingen tegen. Doch niets heeft tôt hiertoe bowezen diit deze neigingen uit der aard zelve, noodzakelijk tegenstrijdig raoeten fcijn en elkaar hoeven te bekampen. Integendeel bewees de ondervinding meer dan eens dat de verschillige stroomingen in de partij gcmakkelijk kunnen samenvloeien en hun invloed uitoefenen ten algemeenen bate. Het komt ailes uit op een kwesti» van regelmaat, van niet buiten de perken gaan. En wij, katholieken, hebben een vaste maat om binnen de perken teblijven: de katholieke maat, de beginsclen di« ge- n Nimmer zijn we bang geweest voor schaki e ring in de partij, voor meeningversohil. Do daar kome, een uur waarop aile officier on soldaten één moeten zijn, volkomen éé )- 't Is liet uur waarop we staan tegenover d g algemeenen vijand, die het gemunt heeft > onze rechten en vrijheden aïs christene me sohen in het openb;iar leven. Dan hoeven n j" te staan als een. metalen muur. Dan kan no< L. mag er spraak zijn van anders dan éé.ndrjac ; tig; handelen. [_ \ Zulk een uur belevcn we thans, thana d '. de strijd is sangebonden. * De mzet van dien strijd is veel bolangrijk < da.n velen meenen. } Daargelaten do vraag of wij er kunn< e toe geiukken opnieuw den vierden Kamerzet te veroveren, heeft het aantal stemmen d _ we zullen behalen, nog een ander zeer voo naam belang. Een belane: waarop nadruk hoe s te worden gelegd, Het ia genoeg gewetendj do lîegeering door de aansfaande verkiezir gen niet omver kan gcworpen worden. !Maar c de namorgen der verkiezingen telt men c Y door elke partij bchaalde stemmen; en zoo c katholieke partij eenige duizendtallen sten i men achteruit is gegaan, zal de opprsitirpe: den hoogen toon <aan°.laan en de zaken do j sohijn loenen als haddp het land de Eegerrir s veroordeeld. Dat moet verrneden. Ilet kon: erop aan door d9 katholieke kandidaten va 5 het arrondissement het maximum stemme , te doen behalen. Eîke d^or ons verloren < 5 verwaarToosde stnm is koren op den mcl^ onzer tegenstanders, €n een argument oi l hunne algemeene nederlaag in het land t verbloemen ! 1 Eendrachtig aan den aibeidl wezo derhalv het ordewoord. Zoolang de kandidaten ni( bepaald waren aangeduid, kon ieder kan^oi 1 kon iedere stand, zijn woord doen geldei Thans mogen er in onze rançon geen onde' ' soheidene groot- en klfin-burgevs. geen land bouwers, geen werklieden, meer zijn; wc katholieken. die weten welke schatten zij t ; verdedigen hebben en aan welk gevaar di achatten zijn blootgesteld. ANDBOUW • A A A. ^ v-f ■*** f ? I Eene voorname vcederplant. Eiene voornamo voederplant Is gewis de becl ■ Reeds lan^e jaren is de voederbeet bij d . vlaamsche landbouwers in eere; en in de laat ■' ste tijden heeft die teelt groote uitbreiding ge nomen tengevolge van het meerder belang da ' men thans aa,n de veeteelt hecht. Dit verwondero ook niet; immers de voedei beet geeft eene groote massa ruw en uitmun tend wintervoeder dat in het dciode jaarge tqde wel te paa komt. Ten andere deze vruoh geeft gewoonlijk zekere uitslagen en de op brengst is niet zoo wisselvallig, als die va: menig andere teelten. De voederbeet dient overigens als voede aan runddieren, paarden en zwijnen. Om die verschillige redenen verdient di gewas de hooge belangstelling van aile wel denkende en vooruitziende landbouwers. Van daar dat men moet streven naar hooger e: hooger opbrèngsten. En dit kan hier gemakke lijk en zonder vrees verwezentlijkt worder daar in algemeenen regel eene vrucht de» t meer opbrengt naarmate de bemeeting sterke ia en men bij de beet geen nadeel voor ovei bemesting dient te vreezen. Dit kostelijk wor t telgewa* eischt eenen lossen en molligen grom | opdat de wortels goed in de aarde kunnei ; dringen en ontwikkelen. Als varieteiten zijn de « Eickendorfen d ; « Vauriac » nog steeds de meest aanberelens waardigste. Versche s talmest is voor beeten af te keu ren. Beter is 't van in den winter of tocl zoo vroeg mogelijk den stalmest onder te ploe gen, opaat hij goed ontbonden zij tegen da. net tijdstip van planten daar zij I Reir voo het planten of tijdens den groei toegediem . is alleszins zeer voordeelig. / Doch het staat vast, zooals wij overigen; in een vorig artikel bewezen hebben, dat hoo ger opbrengsten eene sterker bemesting vragen Stalvette aileen is voor deze vrucht, mee: • dan voor aile andere, onvoldoende. Eene rijki ' toevoeging \-an scheikundige meststoffen i; hier niet alleen gewensclit, maar volstrek' noodzakelijk. De stikstof zal men onder vorm van zwavel zuur ammoniak geven, b. v. 400 tôt 600 kg: per hectare, 14 dagen voor het planten inge werkt. Deze zal trapsgewijze en geleidelijk dei heelen zomer lanç ni trif ioeren en den groei de] beeten onderhouden. j Het fosfoorzuur wordt gegeven onder vorn î van superfosfaat : 600 kgT per hectare. ) Wat nu de potasch betreft, dit elemenl ia van groot belang in de beetenteelt. Im mers eene gekonde spreuk zegt : « Zonde] potasch geen suiker ». { Voor voederbeeten mag men ka-'n^t o chloorpotasch aanwenden. Hoe leerder die mest stoffen gebruikt zijn hoe beter; kaïniet zelfi voor of binst den winter. Van chloorpotasch gebruikt men voor beeten 300 kgr per nectar* , en van kaïniet minstens 1000 kgr. I ^\\TTT T T A ~\T Senaat en Kamer. In den Senaat werd de wet, wijzigîngei brengende aan de mijnwerkerspensioenen, De sproken en geatemd. In do Kamer, deed ML Devôze, liberaa van Brussel, eene ondervraging over den staa van het leger. Hij beweert dat niets en deugi en niets in regel is, voor net geval dat hei leger zou moeten op oorlogsvoet gebrachl worden. M de Eroqueville, minister van oorlog. heeit hen> punt voor punt geantwoord — en weêrlegd. De andere dagen werden versohillige be-grootingen behandeld en geatemd. Springvloed. Mijne goedo vrienden lezers, na dat ik u allen gegroet hebbo, met al de beleefdhcid die 'k bij mij heb, ben ik blijde van u le mogen zeggen: « Menschcn, schcpt koeragie, wij zijn 6ver half-wegl » Ik wille zeggen, dat wij het grootsto gedeelte van den Vasten achter den rug hebben en met nog wat patientie, en daar wat stokvisch en haring bij, zullen we wel den Paschen krijgen. Wij en zullen van het weere hier nikske zeggen, want voor we daar over klappen of niet, 't doet toch zijn goes-ting: wat zal blijken uit de schrikkelijke nieuwstijdingen die \Vij. u verder zullen mede-deelen.ZOXDAG, halfvasten, feestdag van de heilige Lea, die vroeg weduwe geworden, de wereld en hare ijdelheid varen liet, en met de heilige Marcella een toevluchtshuis slichtte voor degene die zich bercidden tôt het heilig Doopsel. Zij zelve legde zich toe op de studie der heilige Schriftuur onder het toezicht van den heiligen Hieronymus. Te Gent do vermaarde foore van Halfvasten. Te Aalst en elders Sinte Greef, de grcef of de « graaf » van halfvasten, 'nen koeken man die op een stoksken steekt. MAANDAG, feestdag van sint Victo-rianus. Hij was afkomstig van eene der grootste familiën van Roomen. Hij werd proconsul van Afrika en bekeerde er velen tôt het geloof door zijn stichtend voor-beeld. Hij werd gemarteld door de Vandalen tijdens eenen hunner invallen. DIXSDAG, feestdag van de H. Calha-rina van Zweden. Zij was de dochter van de heilige Brigitta en volgde 't voorbeeld harer moeder in 't beoefenen der godsvrucht en de naastenliefde en eindigde haar stichtend leven in de abdij van Watzten, in Zweden. WOEXSDAG, feestdag van Onze Lieve Vrouw-Boodschap, als de vespers gezongen worden na de hoogmis. Groole feestdag vani de Werfkapel te Aalst, waar 't dien dag Gedurige aanbidding is. Ook begankenis naar O. L. Vrouw der VII Weeën in de heikapelle te Waesmunster* DONDERDAG. feestdag van sint Lud-gerus, patroon van Zele. Hij werd door Karel den Groote verheven tôt bisschop van Munster, en bracht door zijne prediking de volkeren tôt het waar geloof. VRIJDAG, feestdag van het II. Bloed Onzes Heeren: groote feestdag en begankenis te Brugge, waar aile vrij dagen groote toeloop is naar de heilige Bloedkapel. Men viert vrij dag ook den feestdag der heilige Auguslina, dochter van eenen duitschen prins die zijne eigene dochter martelde en ter dood bracht omdat zij christene geworden was. ZATERDAG, feestdag van den heiligen Joannes van Capystrano, de vermaarde Fran-ciskaan, die op bevel van den paus Callistus do kruisvaart predikte en een loger van 70.000 christenen te been bracht die eenen groolen zegepraal behaalden over de Turken. Vandaag rijden de herljes van onze Eerste Communiekanljes op een karreken : nog ' eenen keer slapen gaan I Van nu af wenschen. wij onze kleine lezers eene goede voorberei-ding tôt de Plechtige Eere-Gommunie. Veel godsvrucht en hemelseh weerkel IN HET BELGISCn STAATSBLAD werd een brief afgekondigd, door koning Albert gezonden aan de voorzitters en leden van Senaat en Kamer, die de taak op zich ge-nomen hebben van eene groote nationale far vnrl^Pûrliil/înrt irnn Irnnînfl T o/"\_ pold II in te richten, namelijk eene natio nalo inschrijving ter oprichting van eei standbeeld aan Belgie's tweeden vorst. D( koning verklaart gelukkig te zijn het inzich van het belgisch Parlement vernomen U hebben en wenscht aan 't hoofd van de lijsi voor 100.000 frank in te schrijven. 'T IS SEDERT EENIGE DAGEN AL VAN OVERSTROOMING dat men hoort, maar wie dat er heel zeker zijn goesting zal gekeken hebben, dat waren twee echtgenoo-ten uit Gent met hunne dochters daarbij, die naar Oostende gelrokken waren, expres om do springlij van naderbij te zien. In afwachling dat de hoogste tij van het jaar zou opkomen, wandelden zij arm aan arm op het zeestrand, Maar op een zeker oogen-blik deed mijnheer eenen miss'ap, slibberde uit, en viel in zee, zijne vrouw en zijne dochter in zijnen val meeslepende. Die drij personen lagen daar te spertelen in de golven, wanhopig om hulp roepende, en de armen slaande of dat 't molenzcilen waren!II Gelukkig zijn er twee loodsen op het hulpge-roep in 't water gesprongen en zijn er in gelukt de drij Gentenaars uit hunnen nete-ligen toestand te redden. Z'hebben aan die moedige redders eene goede belooning ge-schonken. Die Gentenaars mogen zich be-roemen de springtij van dichte bij gezien te hebben. GELUKKIG DAT HANSKE DE KRIJ-GER nog kan telefoneeren, want anders en zou hij ons geene tijdingen meer kunnen zenden. Hij staat ginder op zijn stadhuis te Audenaarde, en waar hij zich draait of keert, 't is al water dat hij ziet, zooverre zijn oogen dragen kunnen! 't Is nog gemakkelijk, vriend Hans, ge kunt u nu langs aile kan-ten spiegelen in de ovçrstroomde schelde, gelijk de koejongens in 'nen eemer water!!l 'T IS WREED ! 'T IS SCHRIKKELIJK t Te Wetteren, voile overslrooming! veel hui-zen onder water. Zondag binst de mis was 't water zoodanig gestegen dat veel menschen naar huis niet meer konden gaan, maar door de schippers moesten overgezet worden. Te Lokeren en te Dendermonde, staat de helft der stad onder 1 Te Wieze en te Denderbelle staat ailes onder water: de oogst is heel en gansch uitgespoeld. Te Zele, bijzonder op Meersehkant, zijn de scheldedijken doorgebroken. Z'hebben met groote moeite de bewoners uit hunne huizen kunnen redden. Dinsdag dreven er drij doode irerkens voorbij en honderden kiekens en konijnen zijn omgekomen. Enfin, van aile ianten uit Vlaanderen de zelfde tijdingen: avérai water, water, overstrooming. En aïs t hier alzoo is, wat moet het zijn in het Maasdal en aan den Rhijnl Te Arnhem, Doven Kevelaer, dreigt de Rhijn buiten zijne Devers te treden. Met gansche streken zijn Dnder water geloopen en vele van die groote )oerenhofsleden liggen afgezonderd als eilan-len. Zelfde nieuws uit Frankrijk, uit Enge-and, uit Zweden, uit Rusland ! 't Is te hopen nenschen, dal het nu zal ophouden, want le schade door de overstroomingen aange-'icht, alleenlijk in Vlaanderen, is onbere-cenbaar, en 't zijn dan nog meest de boeren-nenschen die er zullen door te lijden hebben. El, El, WAT IS DAT TE LEDE? Bij de veduwe Frans Van Hauwermciren is er vrij-lag nacht eene ruit met modder besmeerèl ;n dan uitgestampt! Langs elaar zijn de die^ ren binnengedrongen en hebben in eene ka-ner de kas opengebroken en rond de vijf îonderd franken gestolen. De bandieten moe-en ievers verjaagd zijn \^nt in eene plaats laarnevens hadden zij reeds een zakske ge-eed gczet, dat zij in brand hebben gela len. AAI HEERE, WAT MOETEN die bravo ;ielkens benauwdheid afgezien hebben! Ik ville spreken van de Arme Klaren le Aalst, lie hun klooster hebben in de Pontslraat. £r is daar brand uitgebroken en eene der :ellekens, waar die arme schepsels penitentie :n boeto doen, is door den brand vernield. t Is te hopen dat er al gauw zal mieldel in [eschaft worelen, MET DAT TEMPEEST komen de koe-iers van aile kanten met erge tijdingen toe: ^u is er daar 'nen mensch van Wortegem lie ons komt zeggen dat de houten windmo- ffi.Wg l'1." ■■"■■«[Il MJI MMWIIIWIIIIWI.il> m AIDMAki *i rr?r>T? ETWEE WIEGEN NAAR Emile Richebourg — Ziedaar eene nieuwe en zeer hard» be-proeving, stotterde de ongelukkige vrouwv — Ik kan haar niet verlaten, dacht Louise, daar zij zoo bittere tranen stort. Neen, 't is beter haar eenige verklaring van mijn doen en laten te geven... Mejufvrouw Ernestine, hernam zij op vleienden toon, daar gij het » dan toch met geweld vernemen wilt zal ik i u zeggen wat men gedurende drie dagen gc-| meend heeft voor u verborgen te moeten houden uit vrees dat dit u 't hart al te zeer zou bedroevetn. Doch beloof mij dan dat gij niet meer weenen zult! Dat belooft gij mij niet waar? Het meisje verhief het hoofd en toonde een gelaat met tranen bedekt. — Leontiiie} zegd« Louise, uwe vriendin Leontine... — O ik weel dat haar bruidsehat gestolen doch is dat een reden om zoo bedroefd en zoo geheimziruiig te zijn? Ik weet ook dat de portier van het huis, waar zij woont, •rernïoord t», en dat is zeker een veel grooter " TilTlM» 4 ongeluk. Is Leontine ziek, in levensgeva - misschien ? i— Neen, neen, dat is het niet. Uwe vrie din is op dit oogenblik zeer ongelukk maar, Goddank I ziek is zij niet. — Zîj is zeer ongelukkig, zegt gij, waarom ? — Haar verloofde is aangehouden en na de gevangenis gebracht ' — Zit Pierre Ricard in de gevangenis? — Ja, maar hij is onschuldig. Voor he ga ik met de toeiating der gravin aile dag s uit Uwe moeeler is zeer ongerust omtre i den uitslag mijner pogingen, want evem ') gij, mejufvrouw, houdt zij bijzonder veel v; t i jufvrouw Blanchard. k * — Ja, 't is waarj zegde Ernestine nade > * kend, zij stelt ook een bijzonder bela n in Pierre Ricard. Waarom toch is hij gc£ e resteerd? n — Tengevolge eener ongeloofelijke dwalir ^ Mejufvrouw; men verdenkt hem een der d ven en moordenaars te zijn. e , — Maar dat is afschuweîijk! ' — Werkelijk, zeer afschuwélijk I Doch zij n onscbuld zal erkend en hij spoedig op vr voeten gesteld worden. n Arme Leontine! zuchtte het mer d met diep bewogen stem. Ja, Louise, zij m( it zeer ongelukkig zijn. O, nu begrijp ik wa; t, om zij gisteren niet gekomen is, aihoewel r het ons toch beloofd hadL Had ik dit vroe^ -- } uioeu goeu ziju roor aiie jcatnoiieien. Ç*'———Hi ar geweten, dan zou ik tôt haar zijn ^ege en met haar geweend hebben, met de go( n" Leontine. — Ik heb haar gezochT. meju^rouw. heb haar aangemaand goede hoop te ko sn teren en ben er in geslaagd de mgelukk eenige troostwoorden in het hart te sprek ar — Ik zal er morgen ook henen -nan. Lou gij zult mij vergezellen. — Dat kan ik niet be!oven, mejufvrou m ik zal 't morgen bijzonder druk hebben. m — Dan zçil ik mama verzoek en met i nt mede te gaan, en kan ook zij mij niet v gezellen, dan ga ik alleen. Want ik ; i het u, Louise, ik bemin Leontine als ee |zuster. Zij begon het vreeselijke verlec n" \ eenigszins te vergeten.. O ! 't is verschr igkelijk! r"| Het meisje begon opnieuw ta weenen. ? —Louise antwoordde nog op enkele ha 8> \ragen en na eenige oogenblikken, toen ®" zag dat het meisje kalmer werd, ging l langzaam naar hare kamer. Mejufvrouw de Lucerolle was niet zoo gc n® gerustgesteld als Louise het dacht. Nochtî (ras zij er ln gelukt door haar een gede< der waarheid te doen kennen eenige afleid ;Je aan hare gcdachten te geven. ,e* Dat was reeds iets gewonnen. ir- zjj XX — Arme Moeder, Ie*" : Den volgcnden morgen stond Louise vr< ITT iUJJiiVJlL -u1 op. Zij had niet veel geslapen, maar zic :de[in al hare voornemens meer en meer vei f sterkt. Haar geest was kalmer geworder Ik vooral, naelat zij de ervaring had opgedaar es- : dat de rechter van instructie een edel e: ige * gi*ootmoedig man was, wat haar de toekoms sn. natuurlijk veel minder somber deed inzier i-® j Om acht ure was zij gekleed, gereed or fuit te gaan, doch zij wachtte op Boyei w;1 De vrouw was zeer nieuwsgierig om te ver fnemen of Pierre Ricard het huis verlatei nij hacL 2r- i Eindelijk verscheen Boyer. :eg j — Wel? vroeg zij niet zonder angst. ne — Thibaut is op zijn post in de Darcy en straat, antwoordde hij. ik-; — Dus is Ramoneau nog allijd te Parijs l vroeg de vrouw met eene bevende stem. | — Ja, en niets doet ons veronderstellcn rer dat hij van plan is de stad te verlaten. zij — Zou hij dan mijne woorden niet be zij grepen hebben? vroeg zij zich af. Boyer raadde hare teleurstelling. ied — Gij dacht dus, dat. de oude op reis zo' m s zijn gegaan? vroeg hij. ïlte — Ik dacht en hoopte het... Is hij buite ing gekomen in den loop van den dag? — Neen, 't was negen uur van den avon< eer hij aan de deur verscheen. — En gij hebt hem gevolgd? — Natuurlijk. )eg ) »- Waar îs hij heen gegaan? — Naar de Rigoleslraat; daar vindt ] • zijn lievelingslokaal. Wij zijn de kroeg n , binnen gelreden, maar wachten hem lie\ i, op straat af ; doch wij hebben hem zeer go i, door de ruiten gezien. Ramoneau zat aile t op zijne gewone plaats met een groot gl i. ! brandewijn voor zich, en rookte een zwî i ' neusbranderlje. . J — Toen hij twee uur later de kroeg vc -. liet, was hij blijkbaar zeer slecht gehumeur i want hij mompelde allerlci bedreigingi [ tusschen de tanden. Daar we op eenig: F afstand moesten blijven, konden wij echt [ niet verslaan wat hij zegde; doch zijn onl - \vreden gelaat toonde duidelijk genoeg, d hij zeer slecht geluimd was, wellicht dai ? hij de personen niet had ontmoet, die 1 t verwachtte. , ^ — Wij zouden hem gevolgd hebben, evenf twee dagen te voren, tôt het verlaten hi - Ln het open veld, doch thans ging hij reg< recht naar huis. Een uur hebben wij to> nog in de Darcystraat op en neer gewande i en zijn dan, overtuigd dat hij dien avoi zijne woning niet meer verlaten zou, na i huis gegaan. Heden morgen om 9 uur w ik reeds bij Thibaut. Zooals ik even met 1. deelde is mijn vriend heden morgen ree zijn observatiepost gaan betrekken. Louise stapte een paar maal koortsach door de kamer. | — O, de ellendeling! riep zij uit Zal îen van jinnei noinun, siaanue op nei uorp, ^ij nu niet vertrekken... Doch ik heb hem ver-wittigd, ik heb gedaan wat ik meende mijn er plicht te zijn. Des te erger voor hem, zoo hij hier blijft! 2n Boyer staarde de vrouw met verwondering as aan en trachtte vruchteloos de zin harer rt woorden te vatten. Louise naderde tôt hem. r- — Uw vriend Thibaut is dus nog op zijn d, observatiepost? vroeg zij. în — Ja, hij w^acht daar op mij ; doch alvo--n rens ik tôt hem ga ben ik om nieuwe in-er lichtingen gekomen! ) e- — lk zal u van nacht zeker noodig heb-at ben, doch ik weet nog niet hoe laat if Zij rustte met het voorhoofd op de hand ij en scheen diep na te denken. — Boyer, hernam zij na enkele oogenblik-ls ken, zorg dat gij heden avond tegen zeven is uur thuis zijt; ik zal bij u komen. Kan ik il-'niet, dan zult gij een briefje thuis vin-m < den met inlichtingen. Ga thans tôt uw vriend ld om opnieuw gezamentlijk de wacht te hou-îd den. Wij mogen Ramoneau geen oogenblik ar uit het oog verliezen. O, ik breng heel wat as last voor u mede; doch spoedig zullen wq le- ons doel bereiken, en dan zult gij de voldoe-ds ning smaken uwen vriend Pierre Ricard een overgrooten dienst bewezen te hebben. Hebt tig gij mij goed begrepen? Zorg dat gij tegen zeven uur thuis zijt, hH 1 [Wordt voorlgezet], ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume