De Belgische boekbinder: officieel orgaan van den Landelijken Boekbindersbond

134 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 Juni. De Belgische boekbinder: officieel orgaan van den Landelijken Boekbindersbond. Konsultiert 27 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9882j68x38/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

p" Officieel Orgaan van den Belgischen Centralen Boekbindersbor (Boekbinders, enz., Doozenmakers en aanverwante vakken) OPSTELRAAD EN ADMINISTRATIE : VOLKSH UIS, JOZEF STEVENSSTRAAT, BRUSSE De in het blad te verschijnen artikels moe/en ten laatste de. sde van iedere maand aan den Opstelraad toekomen. Organe officiel de l'Union Centrale des Relieurs Belges (Relieurs, etc., Cartonniers et parties similaires) REDACTION ET ADMINISTRATION : MAISON DU PEUPLE, rue Joseph Stevens, BRUXELLES Les articles à insérer dans le journal, doivent parvenir à /a ôrir\n cj// n/ric tarrl le? 1 Ho rhanuo mnra Noodzakelijke propaganda Voor ieder rechtgeaard arbeider, bewust van zijne werkersrechten en plichten is het een waar genoegen te kunnen vast-stellen dat de gansche werkersbeweging in het algemeen, en de syndika^e bewe-ging in het bijzonder, in de. laatste jaren met reuzenschreden is vooruitgegaan. Slechts enkele jaren geleden hadden wij in Belgie niets dan plaatselijke kleine vakbonden, die enkel door een los fede-ratief verband met elkander verbonden waren. Sommige dezer plaatselijke vakbonden waren voorzeker tôt eene bepaal-de macht geklommen, — deels door de omstandigheden begunstigd, deels door het wijs beleid hunner voormannen — doch het overgroote deel was aan zich zelven over gelaten, en geene lessen kunnende putten uit de ondervindingen van de kameraden en vakgenooten uit andere steden, was het voor hen heel moeilijk om iets degelijks tôt stand te brengen. Dit werd het best gevoeld door hen, welke door hunne kameraden geroepen werden om de bark der vereeniging in de goede richting te sturen, en het bij hen opkomende verlangen naar samenwer-king met de vakgenooten van andere steden, bracht hen er toe nauwere ver-binding met de overige beoefenaars van hun vak te zoeken. Alzoo zagen wij langzamerhand, in de verschillende vakken en nijverheden, nationale federatie's tôt stand komen, die er oneindig veel hebben toe bijgedragen om de werklieden der meest verachterde plaatsen de weldaden der vereeniging te doen inzien. Nadien, door de ondervinding geleerd en met de voorbeelden uit het buitenland voor oogen, zijn enkele voormannen begonnen met het aanprediken van de stichting van centrale bonden, die over gansch het land al de beoefenaars eener zelfde nijverheid of vak in eene sterke hechte en onvergankelijke organisatie samentrekken, het weerstandsvermogen der arbeiders aldus zoo krachtig mogelijk makende. Ook onze organisatie is dien weg opge-gaan. Uit onze vroegere federatie is onze huidige centrale geboren die, alhoewel die macht nog niet bezittende welke wij haar wel wenschen te zien verkrijgen, toch reeds ten overvloede aan onze aan-geslotenen bewezen heeft een deel voor-deelen te kunnen doen bekomen, iets wat vroeger bepaald onmogelijk was met onze afzonderlijke en plaatselijkebonden. De samenwçrking tusschen onze verschillende afdeelingen is van dien aard, dat we met voile vertrouwen de toekomst kunnen inblikken. Ten allen kante zien we tusschen onze leden kameraden opstaan, die het hunne willen bijdragen om de vereenigingszaken te besturen. Doch, naarmate we uitbreiding nemen, is er meer behoefte aan noodige krachten. Naarmate ons ledental uitbreiding neemt hebben we meer bestuurders noodig, want de werkkring vergroot en eischt des te meer opoffering van hen, die de taak op hunne schouders geladen hebben hunne medemakkers voor te lichten op de baan van ontvoogding en lotsverbe-tering. Voorzeker hebben wij in ons midden nog goede sluimerende krachten, die wellicht op een goed woord van aan-moedignig door de voormannen uitge-sproken, bereid zullen zijn om mede de noodige propaganda te voeren. Aan ons tôt hen te gaan, om van hen trouwe medewerkers te maken, in den dage-lijkschen strijd om lotsverbetering. Een propagandist gewonnen mag voorzeker de aanwinst genoemd worden van ver-scheidene nieuwe leden. Aan het werk dus kameraden ! In de meeste onzer afdeelingen is er nog oneindig veel werk te verrichten. Bij middel van vaklessen en vakscholen wordt onze leden meerdere beroepsbe-kwaamheid ingeprent ; door het geven van voordrachten en het verspreiden van ons blad wordt hunne syndikale opvoeding volmaakt, en dit ailes te zamen genomen maakt hen des te sterker in den dage-lijkschen strijd om het bestaan. Doch dit is voorwaar niet genoeg ! Er blijven nog honderde vakgenooten te organiseeren, die tôt heden onverschil-lig en van ons verwijderd blijvende, eene belemmering waren voor onzen vooruit-gang. Allen op de bres om hen onder onze vaan te scharen, en weldra zullen wij door onze eensgezinde en krachtda-dige werking in den schoot onzer Centrale de hand kunnen slaan, aan de verwezenlijking van het door ons opge-maakt programma tôt verbetering van ons aller toestand. Aan de propaganda, kameraden, en de toekomst is aan ons. Corn. Mertens. o 9me ANNÉE. — N° i. 10 CENTIMES BRUXELLES, 15 JUIN 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische boekbinder: officieel orgaan van den Landelijken Boekbindersbond gehört zu der Kategorie Vakbladen, veröffentlicht in Brussel von 1906 bis 1923.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume