De Belgische standaard

355 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 01 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t727941v9s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HMKMEHTSPfilJS IDmt Soldâtes: | «umcl fr, i.afi Mniaoc'-tn 2.50 guêtadta 1-75 m* old&jea il 't land •* taMâDd fr. 1.75 aauasden 3*5° S ■■tnàeri 5 «5 E"— «itten 'tland: gmand fr. 3 50 dura d en s-oo Jftoaanden 7-5° •PITIL BU BIHB.R8 VILLA « Ma CoqnMe » ZSSDIfT DE PANKB Kl fine uskon- digingen : • • RECLAMES : T»)ge«« or»re«i-k«w«t. 4 ; 1 ! f <î.'< : 3, JU^Hn, £. Oty&trf, F. Èmrami Fan <ter ScA«M«n, />" P«H à* P&rr»t W J, F#* dê Wotstynê, Junl FiUimri, D* L. D* Wotf, J. Stmmx, 0. WatlêZ. Duitsche Propagande. Het is genoeg bekend op welke wij. ze de duitsche nijverheid allengskens de gansche wereld door, die der an-dere landen op den achtergrond duwde. Maar er is èen tak der duitsche bedrij v igheid, die in 't algemeen minder bekend was : diegene welfce reeds rneermaals in L'Echo de Paris bespro en werd onder den titel Pro-pt?.ga,'idôpornographique allemande. Ja, het zoogezegde deugdzame Duitsch-landhielder eene echte organisatie op na, om zedeloosheid te ver^prei-den, ontucht en liederhjkheid in de handte wer<en, ontbinding van aile zedelijir gevoel te bevorderen. Bij het eigen volk ? Neen, maar wel bij zijne naburen — wel wetend dat de doel-treffeadste manier om een land on-schadelijkte ma en en plat te krïj-gen,in 't verdelgen bestond van zijne zedelijke krachten ; want de zedelij ke kracht is de bron van moed en sterk-te en de stoffelijke of lichamelij ke kracht spruit uitde geestelijke, zoo-wel bij den eenling ass bij de vohe-ren.Prankrijk moest verdwijnen als groote mogendheid : daarom moest het niet aileen zijn godsdienst ver-beuren — men weet hoe Bismarck d n anti godsdienstigen haat in bet overwonnen land aanvuurde —, maar ook zijne zeden. En 't gevolg dier duivelachtige redeaeering, was eene organisatie, zooals Duitschland dat an. i° Een schandalig tijdschrift, L s en culotic rouge was bestemd om de Fransche officiers in c e ergste liederlij 4ieid voor te stellen ; aldus den eerbied slopend voor het leger, Frankrijks borstweer, zoo hoog geplaatst in de liefde van het vois en de bewondering van den vreemde, dank aan ongeschonden overleveringen van eer en helden-moed. Hetblad was zuivere pornographie, en de uitgever, een genatu-raliseerde Duiischer, woonachtig te Parijs, werd deswegens rneermaals door de fransche rechtbank veroor» deeld. I 2° Het grootste getal onaedige post-kaarten, die met duizenden op den buiten verkocht werden, waren van duitschen oorsprong. Te Nice, in een boe handel gehouden door een Duit-scher, en waar biibels, evangelies, voor-.verpen voor de eerste communie lageii uitgestald, ging er in 't geniep een t loeiende handel voort van on-tuchtige boeken en prenten. Ook zekere foto's, door fransche tijd-schriften aangekondigd, kwamen van ' Berlijnen Hamburg, en werden van daaruitaan de liefhebbers verzon-; den. Du tschland waakt over zijn eigen vol» tn past de wettea over ontuchti-ge ^ublicaiies streng >p ' igen gron igebied toe, t b, schouwt tede-iuosheid-propaganda als een expor-, tatie-artikel, en had dan ook een in-j ternationalen en verdoken,— natuur-' lijk, — handel, te dien einde op touw gezet, wel wetend dat zij daarmee meer Kwaad z m ve> richten. dan met het zij wel- ,n/ geâchui, diepereen doadclijt er « •: au den tegen-strever aatibrengen, dan met sogel of granaat, l 3° Ook de rondreizende cinema's i * i f 1 ; hebben in de steden en opjden buiten de meest schandalige filmi rondge-^spreid. In vele gevallen werden ze geëxploiteerd door Duitschers, die, • cyniek weg, de grootste vuiligheden s onder de oogen van het publiek - brachten En 't zelfde kan gezegd i worden van de anatomie-musea der - fooren, die zooveel aantrekkelijkheid ® hebben voor jongelingen, en toch e dikwijls zoo verderfelij* zijn. Einde- * lijk was het vooral uit Hongarië, dat - de oropaganda voor de sinderbe-» perking fewam. Een ontuchtig voYr, een vo k dat e geene feinderen meer heett, is dat niet ~ een op voorhand overwonnen volk ? e Was dat niet eene van die duivel-e achiige berekeningen waarvoor Duitsch'and een echt genie heeft ? c Dat ailes dient geweten en nage-" gaan ; want maar al te gemakkelijk, waaien de winden die op Fran? rijk nadeelig werken, tôt ons over. We e moeten ook dezen tak van Duitsch-e lands nijverheid in den grond boreo, Is er wel een verweer mogelijk tegen die loensche, onderduimsche aanranding der mannelijke kracht " en der vrouwelijke zedelij^heid ? ' Zonder den minsten twijfel. In t andere landen bestaan er wetten tegen de ontucht, zoowel als in ^ Duitschland, maar.... ze bli ven al te t dikwijls doode letter. — En bij ons?— Hier en daar, waar een burgmeester ' krachtdadig optreedt,wordt men ook I onmiddellijk een gm-stigen uitslag j gewaar. Juist zoo, in rt alledaagsch leven, uit menschelijk opzicht. laten | deugdzame, fatsoenlijke menschen a zich medeslepen tôt schijnhaar goed-" ^euren of zelfs bewonderen der zede-t loosheid ; dan zegepralen de ontuch-tigen, en de ontucht schi>nt met hare t vleugels gansch de wereld te over-schaduwen, en haren scepter over gansch het menschdom te zwaaien. Ontmoet zij echter verachting en " tegenwerking, dan wordt ze nederig, duikt weg, en tracht zelfs het masker [ der deugd op te zetten. I Het is eene betere politiek vierVant a tegen het kwaad te velde te trekken, dan er lankmoedig mee te zijn ; dit voor volkeren, even als voor een-[ lingen. L Zou het dus niet geraadzaam zij n— l ook bii ons — wat meer wils^racht en . krachtdadigheid aan den dag te leg-gen, om de propaganda van de on-I tucht, zij kome van Duitschland of 3 van elders, te verlammen ? Oo« bij . ons woekert het onkruid van zede-£ looze tijdschriften, ontuchtige pren-„'"ten en kaarten, vuile boeken. Wij j'ook hebben wetten — worden zij toe-ilgepast ? Toch is het, nu of nooit het .ioogenblis om niets toe te laten dat t inbreuk kan ma>en op dezedelijkc, j^en dus op de lichamelijke krachten onzer soldaten. ;: L. DUYKERS. - J 'i H. 11 «M M h A.. ' ^Duitschland naar de bankroet ? .j On < Kceloiscbe Zaltung » betoogt ia ««m j 1 irilkei dit iadiea Duitschlaad op dit oogen-zou zij a da «sdesvooisteUsa ' n,» - (Jte 0^8 uHfUin, Oaitaoh* . sans s «sa schuldtoofiiag «Aati»trg« - 1 tan v&n 15 mdliard ïoa be«alcn hçbb«ntDit " zcu hst Usd osveraiii ielijfe naar daa *, roet woerca. I Nogeaa duwkepp militair gebied en we S «Ijti er. i 1 Vlaamschs S ji.galriiaren ai»mil an t»<'mimrritwi nfrutm— ' Het werk van onze vlaamsche | voormannen In den vreemde c Wjj ontvungen van etn correspondent uit 1 Landen volgend schrjjven : r Niet geftoeg nadruk ia gewijd gcworden 1 aan hst werk van or.s2 viaamschs vcormaa-1 B«n in desen oorlog. . ' Uitt&raard «ja wij bescheidsn, rnaîr te groote beschaidëtihdid sc.h4.sdt os zen atrijd en da dçgelijkboid v?îû oase iberoplr.viog AHerhanda kremekee mrdea gewijâ aaa de leitea sa daiets door de Wft&ltche *oorœaiî-res ia dezea oorlog Toor beî recht ea de ^ glorie v&d BelgiË bewerksiaUigd. 't Is eea beetjs onee cigeae schuld, wact - OEtza vlaamxch^ voortnaaioeu hebben nie* r minder verdiacatelijk werk af?el<mrd voor 't Belcisch volk, dan ds voofmaBt en vac - ' onze waaîsche broaders. \ H sa waardeerônd b.v. oader goçvesl andar j vsrdieKSteSijfe wsrk : Hât wsrb van ad?o-a kait Ha.«iyBads va» O^s'eade, die si«h ' j r tooî diezes oorlog opdlroag als een d®ï "jleiiers vas oaxebiweging ia dea W.-Vlaim' " ; gebsn hoek, deo « Voîkaboad » vau O étende ijhklp atichtep, hst Vlaatnach in d@n oost^sid-îjschen gemeanîerâad de«d weerkiiakeH, — t i 't had in g&ia tisotallâïi vas j*ms ^cb&ord — leasich la fea«êd&cig?K.ii *aa echt« vlamisg, Jwiatopte werkgn toi ee*stân piaats»«rvaa-j I genâej vol«sv«rtegeuwoor ^iget .Io Eag^laad | g&at hij ?onrs mst zijn apj»telscfcap ta deen _ \ d«oririBgee, hij Btaaî er te Lacden enksle " ; dagea ia de waek, tea disante vas ziine land-"Jgeaoolej om allas raad te fïïS'feKkea dla ri wordt aajgçvr«»çd. E<.<gel«ad yoad gafhij s i voor 't eQgeîach publiek, rseda mser d#n der-r'tit voordrachten ten voordeela van hst 1 « RdUi fund in Btl^ium » dat zuîse ossebat-1 bare dienaten bewijst aan de vc^drukte Btl-1 ! giiche bevolkicg in 't baxeit# g«bied. Waar -Imea, voor dezeifda ztiak, zosveel gewag . met reden rood den caam van Mevr. . Vssderveldtf, ware het onvergeeflijk indien . wij om oavarkUarbara redenea da edele [ poginges van Eanaen van oas volk in de f schsduw atelden.» I Dazs ref?çlsQ van ossen correfpondent bs^men we ten voile. li VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN :] Het Profljt der Neutralen ; (Spaoje W3,« io zekeren tio, h«t m«est ver-' acaterde lsad iezake nijverheid va» Earopa jcade Nienwe Wereld. M«t den oorlog hieit i * Spatje ook een keaterieg oodergaan, een ■ ' heropleving van ingealoimarde hanéels-. krackitts.De oorlog is de SpsaEseha iadastrie [ £en ^oede geko0i«a. Op 31 Decïmbw 1916 j was ht-t iskas ia ge ud va?; de SpR&'.sche Ba k 1250dailliota frank. Dit feni :s îoega-vloeid In bstslîag voor uiJhp.emscbie lavsrla-r Spsaja isvert aaa de Boedgenooten : ' le-î-eismidddsD. wagon», mschieoso, meta-, lar, ertssîi, iedtr, licses, *elf», lu eslaatete mâ.aud?B, œaGit-sa en wapena. I De Spaacecha mjvsrbeld heett onlanga een ' beatelfisg van 20,000 moteran voor vii^gma- 1 cbieceu oatvtRf voor ces wwerd® var 470 • otiUicen t<-aak. Twasft dntesnd 'faototer» ? mastss Ffaakriik «n acht dois«Bd Bngeland | r 5geîeverâ woîdee, Te Qaadalajars, cp 60 kîm. vsa Madrid, is .m-î'Si des. bw-uw vas r-uescfeUge rgu^itie «a 2 m&teriaatfabriekttn begOi-cieo. . j Te Rilbao zijn aile hoogovena in voile wer-j king en om St. Sebastien werken doizenden . in do fabriskea voor den aanmaak vaa n wapuBB. t Hiîllaai ook, wor^t in deo oorlog ko'-oasaal • rijk. BlacJan vroege» relf ar met de ogj>' lugawieatâo sou ?« *?aa wordea. Oezs win-s sien zijn afgeworpea door de levericg van . leveasmiddelen, tabak en sigarra. I ' DE TOESTAND DE TOESTAND Duitsche macht... onder zee. ' WAIMVMV lUHVUDH VMWV» MVMl Ds joagste zesslag bijj Schouwanbafk t heeft toch deze bestatiging afgeworpaa dat de wijsigieg in het ecgelscb opper-, vlootwezen, die scoisakeUjk een wijsi-_ gicg in ds oorlogs - methodes moest te-wesgbraageB, vruchtdragend is geweeit. e De tôt twsemaal toe hsrhaalde rit van î duitsche torpsdofcootee in 't Kacaal, i« r ditmaal, met totd. gevolg konnen verij-s deld wordea. Zalks îiOcpt oss te bealui- • tan dat een grootere WEt^saambeid ^ wordt u&n dea dag gele^d en dat een bsterc indeelisg vats de vlootmachten is 4 gebeurd. • Dit was, tea a&dere, mae? daa nood-r 5âkelijk,ea aile kritiik daargelatea,moeten we toch aog toege?ca datde duitsche r ^«ba«en niet aïa klaicgoed dienen be-. haadeld te wordsc. > Om se^geas hebben we, is desen rtu-r seatioilog, geen eigttlijkea oorlog ter sii) beleeid. Alteta ds grootâ zeeslag op de desnsche kustsa was vaa bâdied om cordeeî te vellen ovsr ds wederzij vlootmacbter;. Ea toea is fcet klaar ge-bieken dat de duitsche vlcot niet opge-' wassea waa tegen de eagalsche. ji Ds Duitschers self sija daarvan ten s voile ovtrtul^d. Hua vloot bleef veilig ."geaakstd m het taaaal vaa ,Kie>, achter Jeec s et vaa mijasa, tôt op de» dag dati , » se meeeden eea slag te mogen wagea ea j ; d« biaere ODtgoocheikg opdedea van ■ ! hua misïcbrwa&tdigheid. 1 Doch, esngëlfde beaUiigicg is riet " mogelijk waar wi| hst oorlog-voerea " | ter uitsluitead omîchïîj*en ia de be-\ - drijvigheid door de duitsche codergetëfs 'E aan den dag gelegd. i! ! ' i t <De duitsche oaderseeërs sijn, vaa duch- • iif »?, beel gevaarlijke tegeestrevers ga-wor«len. Siads de oorlog begoa stslde Duitccbland al zijû wefkkracht te weer f om oaderset&s bij te bouweo. Het wilde meester aija onder de sec, waar het er ; op geklopt was. H«t is dea Boadgeaoo-t- ten niet gelukt de m wijse vaa oorlog-voeren volle^ig het hoofd ta biedsn A!-lerbande verweermaatregelen balden I slechts cen beîrefekelijk unt. Aangemoic-digd door de bekomsne uitslagan, kgda Duitschland sich dan ooï uitsluUaad (oe op den aanmaak vaa sulkda&igeschepsr, Ea hoe meer onderseeërs gebouwd, hoc dagelijker se werden. i la dea begiane beaat Duitschlead sestig ocderzesërs, au heeft het er bon-dard vijftig. Daaronder xija torpsdo-oademeers, bevoorradiags-oad$rse««rs ea handais-oadsrzcaërs. 1 D« «erstea doen een ongeaadigea oorlog aaa koopvaardijwesen dat ten dieaste staat der Bonâgeaooten. Tôt heden werdta voor 27 milliard fraak schepen (waarde vaa de booten a lie en) caar dea kelder gesondec. Iederen dag he,bbfea wij een vijftal torpedeeringea te boeken. Dat zulks een groote schade is vcor ons, soowel oader opsicht van boo-ter^verlifs als vaa ver lie s ia de haadels-wsarde door 'topjagea van de ver?s-keriogs- en bmacbtingskosten, boeft gteo b§toog. Dj bevoorïaékgsoaderâetërs zijn spécula vaarlui^n die dicaan om de torpédo oaâseMieësB ta bavoorradaa. Dit Isst^ de fa kataten toc op groote afatan-d?> werkes. Hst spfcitiaeB vaa hasdels-ooder-aeëeïs is ds < Dr.utscbland » dia reada ' tweesaîialf hean ea tarag de reis naar Amerika »fl:gde m ladïogea koatbare steffia ter waards van miilioanen bic-aacbracht.Daitschland's skrkta ter aee ligt > hooidgakelijk in sija oadara«ëeis. Men ■ g* waagt thar s vaa «en oorlog die on- II bcrmhartig sal doorgedreven worden ea men spreekt selfs vaa een afsnosren vaa lEogeland. Isbetbluf? De trar sche uitviadar der onderstetrs Xaubcat, schreef dat er miûstc^s 3*9 onderseeërs soudea noodig sija om een ddegelijke blokkade van Eageland io ta ' sstten. Er is dos door Duitschland nog | wat bij te bouwaa, maar sulks belet toch | niet van au af reeds heel voorsichtig te r wessn an aile middeli ia te spaaaen om 1 de werkiag der onderseeërs te matigea. » Laatste Tijdingen over den Oorlog ; 1 ' Ouitsche Âanvallen op 't Belyisch Front (31 J«- 20 car). — O st&iyk Çervyss en Zuidelijk Noordachoote hahbaa etaitsefee troa-pen gepoogd, na eea hevlge bs.schiotins.oa38 veoraUgescho-vea steliiogeo te beog.deren. Za moeatea oadsr oas vaur terngwijkea zoa-! 1 der hna dt el te habbeg bareikt. De artillerie-' strijâ waa geer laveadig caar Dixmudt en StemsUoeîe. Oflgawljiigde Toestasd op 't Fraotch M1 1 (P^ri's 31 J: - 16 i ur.) — In Wtëvre wer* 4«a daitfch» atalli^^ea onder *uur geso> '] »ea. Puitfch-5 vetk'îr.nissgaa ia Lorrtinen werdi'È 4»îa.®dr«T8)0. Eea oaser varkenniagea ^rong de dursefc* b; pgr ehtep Z. Letin-; trey W-j aamai?. krljgsgav&sgen. Ess tweede vcrkjesniipg gelakte oek ia ds stresk van Monuel. Is da». Elnas patroaljs-geveahtsa. I Lemdi^hiid op 't Rassisch troat Op het roameansch fract hebben de Raa< l -ss» le d«c slag vaa Jîco^ï y, giet mia dan ■ àvLiz"-oi t;aitaeb«o kfligfc. ^asgsn gecymaa. ' I» Qallicte is eea rassise , cff«fi«iel aaa gang 1 .dat tôt nog; toe bavredigeade uitslagea ople j verda. | Do oorlog ter «0 Daltscblgnd doet laags Beutrala «ijde aan* kofidlggîî, dat het de- oad^rieeschs blcMkada Vs4« E îgelacd aerlasg b^gianea ?al. Het frawsch ér&usgortich'p Amiral-Magon op «fsk caar Salaniks mst m* boord 90Q man Jrogpep; ia door eea dnitschea onderzéeir gezoïksa. 809 maassa konâen geïed wor» idao. ûe ïoestand op 1 Feb-. 7 uur Op hfct Eagglsch en Fransch froct t ietg te nssldec teazij hsvifr doorge?oerie artilla-Im Strijd. Om Yper es cp het gedeelic vas fhst Sfî^lsch fre-1 iuHchéa BofstDghe ea Di^sinul w-'-'îd- âr artillerie atrijd heftif. Bij -s» Rssssi.- ea Roemaaaa aiets vaa fee* îdlad. QeaeraàlGrosetti (da gitafrïal die daa > Yicrelag mccnîaaktc) is ta S*ioniki aacgeko* î m?n. j Do DaUe iredesioorwaordei \ Qra&î Westarp, hooti der conaervatlave \ pariij he«tt te Dresde verklaard dat hfl over* ( tuif d ?a va» het feit dat de vred^svoorwaar* ? dss vau des ka^selisr heeleœaal verackillen vsn de*s Tac Sohfideœaan. Volgtena hem moet het vred«prograuma noodzakelijk ba-Uatten asahechtingea Ooat en Wast en» ia i B.lgtë, (Vlaa&dereas kaat). 8de Jaar-- N SJ u7s % Vrijda| Z Febrari 19 7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume