De Belgische standaard

712 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 14 April. De Belgische standaard. Konsultiert 19 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fn10p0xn30/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

*81IS*1H!»®US ! . r««r $ëU»U»l iMkzïè &v8e?8 ÉS»a«S^ I mW^MS a > Niit **&>:■&<• izt "i ISIUl i ttas&m ■ ■• ï-':' S et '. k> ■•>■■• g 1B«£ Haii*-,- '* Iaa-d i x W*fetd St. 2.^0 • ussaadï® g..oo | iufef «ii«0 g.JO I 0P8TBL h m BEHBEB villa « if» OoqaiUê • "bidijk »B PARU» Kleiat uakoa* dîgiBCHi l IO.SSf.iêrmgél RECLAMER Tolf«a« ov*r«M> fcomit. Part* Medemrksri : M. E. Belpalre, L. Dnykers, î>. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Ferre, Dr. J. Van de Woestyne, Jnnl Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Siraons, 0. Wattez, Adv. IL Baels, Hilarion Thans. Mannen van de Daad. Volksvertegenwoordiger Dr A, Vande Perre- N6g een die zich niet vergaapt aan eigen of andere welsprekendheid. Het woord heeft maar waarde voor hem, wanneer het een daad verraadt. Dr Vande Perre zal u niet vragen : Wat Étoois hebt ge gezegd of geschreven over Vlaanderen ? Maar wel : Man, wat hebt je toor Vlaanderen gedaan ? Van 't oogenblik dat een gedachte goed is hebt ge maar te trachten deze te verwezenlijken, heeft E. Hello gezegd. De afstand die u scheidt van het doel heeft geen belang ; de kracht die ge daaraan verbrui-ken zult, evenmin. 't Koint er alleen op aan datgij, of zij die lia u komen,de verwe-zenlijking zien ve^i het doel. Zoo denkt er ook Dr Vande Perre over. Hij zit geen uren te piekeren vôor hij d^ handen uit de mouwen steekt. Direkt is hij klaar met een plan van actie, eu dan, ail right, asn 't werk, Die winnen wilt, die wint. Eike gedachte bij hem zot zich om in éen daad. En heel zijn hart en zijn geest gaan naar Vlaanderen. Die iets doen wil voor zijn volk moet beginnen met iets te zijn. Dat stond al vroeg felaar in zijn hoofd. Te Leuven studeerde hij Àooals de besten, en deed uitstekende examens, en trok daarna naar Frankrijk en Duitschland. Van zijn studië en de onder-vinding zijner belangrijke praktiek te Ant-werp;in zou hij geiuigen op de geneeskun-dïge congressen. Maar bovendien was hij \an deze de organisator. Die aan de inrich-tittg van feesten of congressen heeft mee-jewerkt, weet wai. daarvoor te bespreken en te beloopen,tte achrij ven en te wrijven valt. Het is vooral zijn werk en zijn gecst die feet Geneeskundig tijdschrift in de hoogte hield ; en in het boek over ziekenverpleging zit er meer van zijn hand dan de lezer ver-iaoedt.Al vroeg gingen zijn oogen open voorden goeialen nood vaa Vlaanderen, en dadelijk &Dg Ook in die richting uit zijn zorg en zijn werkzaamheid. Het openbaar leven heeft hem nooit aan-getrokkea. Hij wilde werken zondt-r man-daat. Hij wilde zijn : l'esprit qui souffle et qu'on oublie. Hij vond dat hij voor Viaan-deren meer buiten dan binnen de Kamer kon doen. In een van de prachtigste werken van Foggszzaro, zegt Daniele Cortis lot de af-gevaardt^den der Kiesvereeniging. « Jk zal me heriuneren, Mijrie He<*n*n, dat er in elk vrijla id vertegenv.oordigers zonder man-daai xlji), wctgevf s buit" ;i ht i Parlement; dat er voo elk burge* u,: J.-l j$, voor het land welkdunige politieke gedachte te ver-dedigen en dat een stom wit of zwart bol-. letje niet het eenige middel is, noch het doeltreffen'sîe om ze te doen zegevieren ». Zoo dacht Dr Vande Perre er ook over. Maar z:ju vertrouwde vrk-ndej beslisten het anders: hij m >est na»r d»- Kamer. Dr V^nde Perre had maar een doel : Vlaanderen dienen op de Leste wijze. Hij gaf na tang sçarzeien toe, en werd af-^evaardigd naar de Kamer. ■wn^c^i»tbtf;^qg«ab5mîy-te5^^-x->at>iv^us>a<gaiwba8at»giagaeb3eg>rjg»yaaeji Daar zijn kamerleden die naar de zittin-gen komen voor hun verzet ; die 's morgens uitrijden en 's namiddags in het Parlement flaneeren ; daar zijn er voor wie het kamerlidschap een [bijpostje is, bij hun drukke praktijk als advokaat of doctoor en die naar de zit-tingen komen om hun correspondentie te doen. Voor Dr Vande Perre was dit een nieuw terrein van arbeid. Hij was nog niet lang in de politiek : maar als hij 't woord vroeg, dan had hij iets te zeggen. ;Zijn werk o.a. over de Scheldekwestie werd, dit weet ik, in bevoegde kringen, met belangstelling onfhaald. Want wat hij gaf was weer de vrucht van stoeren arbeid. Ook tijdens dezen oorlog heeft hij on ver-poosd gearbeid voor de economische toe-komst van ons land. Maar wat me bovenal verheugt wanneer ik denk aan Dr Vande Perre, is de stuw-kraclit die van hem, na dezen strijd, zal uitgaan voor de van Vlaanderen. Onze jongens in het leger hebben nu reeds meer aan hem te danken dan in het openbaar mag geschreven worden ; maar eerst wauneer we zullen terug gekeerd zijn in den lande, zal zijn zegenrijke arbeid volop kunnen beginnen. Dat we op dat oogenblik, in de Kamers, mannen zullen hebben als Dr Vande Perre, heet ik een zegen voor Vlaanderen. Auj. Van Cauwelaert. IDe Toestand De teeteais ?an M Eifleiscli ofeief Het Iaatsîe ambielijk bericht rneldt dat het offensiefeen onderbreken kent, voort-vloeiend alleenlijk uit de wedergestelteais. We mogen de Engelschen voile vertrouwen geven waar ze dit zeggen. Het is zooveel te meer beteekenisvoller daar in hetzelfde bericht gewag gemaakt wordt vanhevigetegen-aanvallen die geen uitslag hadden. Het is dus een zekerheiddat de Engelschen, spijts ailes in, hun doorbreken wilien bewerk-stelligen. Want van doorbreken is er wer-| kelijk meening én door de hevijfheid van • den aanval én door den hardnekkigen we-derstaud te rechtvaardigen. Het feit dat j duitsche krijgsgevangenen verklaarden dat hnn order was gegeven, kost wat kost, de linie te behouden, bewijst ten overvloed dat Hiridenburg in eene opschuiving van zijn front tusschen Afrccht en de Belgische grens een groot gevaar ziet. En dit is werkelijk het geval. Vermochten de Engelschen het ; een doorbreken te plaatsen, niet alleen zou de zuidelijk looperide frontlinie onuithoud-baar worden, maar ook in'tnoorden wordt } de duitsche stellirig bedreigd. Op dit oogen-î blik moeten de Duitschers erg in de war zitten om reserve troepen op de netelige plaats saam te brengen. Ze zijn bezig hun front te verslappen. Komt er dan nog een duwke in Champagne, dan ware het spel j voltedig. Hoop en vertrouwen dus. LESST EN VERSPIŒIDT DE BELGISCHE STANDAARD VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Solo-Slims Coosemans speelde er een met i3 Ruiten. Medespelers : Kerkhof Léon, Capelle Hen-drik en Vantomme Alberik, allen van C. 172, 2de Cie. In dezelfde Compagnie speelde Plaskie Willem er een met 11 Hartens en Aas en Heer van Klaverens. Medespelers : Cools Lodewijk, Buyssens Rémi, Ghequier René. Jos. Rasschaert speelde er ook een met i een twaalfde van Schuppens en Harten-Aas. Medespelers: H. Van Massenille, G. Van j Herpe en V. Theunissen allen van C. 42 3c Cie. Baankoers Tours-Parijs We zullen in den oorlog nog ailes beleven. Ailes komt weer in eere, ook het sport. Nu hebben ze Tours-Parijs geloopen en 't is ! weerom de Belgische overwinning geweest. Kwam eerst te Parijs aan deBelg DeRuy-| ter, gevolgd door Noël, Masselis en Dejoo-ghe. Berten Dejonghe heeft leelijken tegen-i slag gehad. Anders had hij veel kana. Eonige waar- en onwaarheden over Amerika \ Alhoewel de officieële oorlogsverklaring : nog niet isgedaan, is Amerika werkelijk in den oorlog. Men zegt dat een expeditiekorps van 20 duizend man dadelijk zal gezonden worden, dat 5oo.ooo man in 't korte zullen afkomen • en dat drie millioen vrijwilligers reeds in \ dienst zijn. Dat is te rap loopen. Ditis voor'toogen-[ blik, inbeelding. De waarde van Amerika's hulp moet elders gezocht worden 1 Op geld-en handelsgebied. En dit zou ons reeds van vreugde moeten doen opspringen. Het geld is de spier van den oorlog en Amerika bezit geld met de macht. Het geeft ons om te beginnen : 17 milliard. De helft van de som die Duitschland aan den oorlog besteedde door leening. De munities zullen den oorlog winnen, ten grooten deele ; en Amerika stelt van nu afzijn heele produktie munities, ten onzen dienste en daar zijn fabrieken tusschen die met Krupp kunnen wedijveren. Aan levensvoorraad hebben we ook een grootebehoefte.De toezending werdbemoei-lijkt door den onderzeëersoorlog. Amerika zal ons levensmiddelen toezenden met de duitsche schepen die geînterneerd liggen in de Amerikaansche havens. Deze vloot ver-tegenwoordigt 700.000 ton. De Amerikaansche vloot zal dadelijk den onderzeëersoorlog helpen medekampen. Eindelijk het ingrijpen van Amerika zal allen handel, rechtstreeks of onrechtstreeks i met Duitschland stopzetten en de handel - met Duitschlaud bedroeg tweemaal de han-i del tusschen Amerika, Frankrijk en Enge-land.En na den oorlog zullen we weten waar onze geldplaatsingen te doen om onze stre-ken herop te bouwen. Daarom hurrah voor Amerika ! « De Poperingsche Keikop » maandbladje der Poperingnaars bij 't leger. wordt kosteloos gezonden naar al deze die hun juiste adres la ten geworden aan het beheer : E. H. Jul0 Vanneste, aalm. C 3/1, of Heer G as p. Herpelinck, brank. Belgian field Hospilal, Hoogslade. Vlaamsche Mengelmaren Naar aanleidirtg van het avontuur van ; den «Raad van Vlaanderen » heeft Dr Jules s Persijn ontslag genomen als secretaris van « Volksopbeuring ». * » » De Boekencommissle heeft reeds meer dan 45.ooo Nederlandsche werken naar het front verzonden. « Ons Leven-Hoogstudent » In het oorlogsnummer dat me e indelijk bereikt, figureeren onder de dooden, drie i makkers die... het best stellen. Professor e Daniels, van de Universiteit van Freiburg (Zwits.) die het me toestuurde teekende vol-gende terechtwijzingen aan : Hilaire De Schryver, thans in Freiburg (Zwitserland). Renaat Gaspar, thans in het Kamp van ] Gôttingen. Dr Victor Spinox, verblijft thans te Bern. . Naast den naam van Jules Van Duyck, : zette Prof. Daniels een vraagteeken. Ik hoop dat er nog meer zulke verheugen- i de terechtwijzingen komen 1 A. V C. De msei jïli-te m Rosl&'i iij« soi slït rerefei Ailes is nog niet in 't klare geiroklen in s 't russische rijk. Er schijnt zelf twist tez jn ' i ontstaan in het huishouden. De eenen wilien I' zus : een grondwettelijken staat, de ande-ren wilien zoo : een republiek, Zelf schijnen H er elementen te bestaan die op vrede aan- y | staren. Daarbij de rasgehechth,;id komt heel wat de zaak bemoeilijken. Zoo is het alge-meene bekendheid dat Milioultoff, de leider van de heele omwentelingsbeweging, een bulgaarsch-gezinde is uit een stuk. Duitschland zijnerzijds spaart noch moeite, noch tijd om het spel in 't garen te jagen. Nog-maals zijn het socialisten, de knechten van den Keizer, die het op zich moeten nemen de russische socialisten op te maken. Zullen ze er toe bekwaam zijn ? Dat is nog te zien. In aile geval in de jongste vergadering van de russische socialisten is er besloten geweest dat de oorlog moet doorgezet wil Rusland gered worden. Het is echter, be-teekenisvol,dat zulke zaken op dezen oogenblik worden beredekaveld. Een duitsch manœuver tegen Italtë De duitschers probeeren aile middeltjes om den eenen of den anderen bond^enoot s afvallig te maken. Na Rusland, is hetzelfde gebeurd met Italië. De duitsche regeering • heeft duitsche socialisten belast, zwitsersche socialisten om te praten,die op hunne beurt de italiaansche socialisten moestenoveriuigen dat de oorlog onmogelijk door een zege-praal zou kunnen beëindigd worden. Een beraadslagirig had plaats in Zwitserland. De italiaansche officieele socialisten (die tegen den oorlog zijn) werden gepolst ten eindeeene oproérige beweging in Italië te beginnen. Het spel is echter uitgelekt en Duitschland heeft cens te meer een blauwe scheêu geloopen. LETTER ?EIÏKRS gerr~ter Drukk- i | Ooplogs tajcixrtgen | BELGISCH FRONT 12 April 20 uur. — Zwakke artillerie-f strijd langsheen het front. TOOHBBRIIDEnR GEÎECHTEN i op 't nmm front [ [ 12 April, i5 uur. — Tusschen Somme en [ Oise ariillerie-strijd. Wij vielen de duitsche stellingen aan 0. het front Coucy-Quincy. Wij wierpen den vijand teruj .othetbosch ! van Coucq Wij veroverden belangrijke steunpunten. In de streek N. 0. Soissons patroeljegevechten. 0. Sapp 'neul wierpen ; wij den vijand uit 'de gede lien loopgrach-ten die hij op 4 April had veroverd. Ons fronl is heelemàal hersteld. Wij sloegen twee handslagen in Champagne af. m tioadiog va ; Rosi and. Het vo >rl.'jopig bewind heeft een mani-I fest U.t he: volk uitgevaardigd waarin het de vorige re eering beschuldigd het land in de anarchie te . ^edompeld en het volk b-ken ! m .a'<t dat de Russische Staat in gevaar vo!k ert. Rnsland beoogt gr a 1 mdaanhechtingen en wil iedereen ia zijn recht. Het zijn de socialisten die het pi ^t hebben gewonnen. Oui» [)e Toestand op 13 Aprîi 8 uur! De toestand op 't fran?ch front blijft ongewijzigd Parijs meldt dat gedurende den dag alleen de artillerie bedrijvig was, Woelingen te Sophia Uit Athenen wordt geseind dat Sophia, de hoofdstad van Bulgarië, in opstand is. j De socialisten in de kamers vragen een on-\ middelijken vrede. De Engelschen \ttmm nieuw grendgebied Londen ineldt : Z. den weg Atrecht-Ka-merijk hebben wij dezen namiddag de dor» pen Henivelen Vaucoure met de bijhoorige veîdedigingstelsels veroverd. Wij vorderden N. de Scarpe en 0. de kam van Viny. In de gevechten van 9 tôt 10 dezer hebben wij gevangenen genomen van zes duitsche divisies. Van iedere divisie werden een duizendtal krijgsgevangenen genomen. De luchtgevechten waren gister heel tal-rijk. Een onzer escadriHen werd door een groote duitsche escadrille aangevallen. Zij verloor 9 toeslellen maar vernietigde er zes van den vijand. De weerslag in Duitschland- Het Fagelsch ofFensief heeft in Duitschland een grooten weerslag gehad. De toon der dagbladen is bitter ; zooveel te meer omdat Hindenburg stellig had te kennen gegeven dat de aftocht g ëindigd was. Men moet bekennen da' het duitsche leger den druk van de Engelsche overmacht niet kan weerstaan. Het ingrijpen van Brazilië en andere Zuid-Amerikaansche republieken heeft de verslagenheid algemeen gemaakt. H,78(*9 f Zaterdag 14 April 1917 w ^ 1 n .i. ■■■■■« 1 in 1 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume