De Belgische standaard

1155 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 06 Mai. De Belgische standaard. Konsultiert 12 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h41jh3f96s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

|UgilﻣfR $t gelé*9œi ,nK« f?. I.si î -^s S 2® lisfetiS è-ï3 lii W--- is 'S lsa£ . tUKi k;- ; : s a»- s " ï • tfiî- ' - '• ' i/tse t1&Jté. s oitES lr. s.go lOi-dss 6-^ iitaécel ?4« OPSTBL s s B E H S S S vïïxa « H* CcçulS!» » f » .; r< K* >-/%? > 3 Kînise iljTÎ&K «> ! G.3£> .f.ie EBCLÀfêPSJ Tc-lfso* ev - «■»«»• Faste Medemrken : M. E. Beîpaïre, L. Ùaykerg, P. Bertrand Van «1er Sehelden, Dr Van de Ferre, Dr. J. Van de Woeatyne, Janl Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simon», 0. Wattez, Ad*. H. Baels, Hilanon Thans. De Daad. 1§0§?" Onze goede Aug. Van Càuwelaert heefl de behoeftc ge.voeid ^ijn dichterstempera-ment cens te ontlasten in eea voor mij hoogst waardeerend artikel in « De Belgi-sçhe Standaard ». Ik dank hem,want ik jon hem dat geluk, te meer omdat zijn artikel de Vlamingen niel rnisleiden zal. Onze Vlamingen bekijken de zaken eiî menschen zeer realitisch, zooals ze zijn mel hun goede en kwade hoedanigheden. Ze laten zich niet meesleepen, door de te groo-te wclwillendheid van vrienden in begeeste-ring voor hun politieke leiders. En dat heel ik een geluk. Populariieit is een gevaar dal politieke leiders neerhaalt. Zij kweekt ver* wachtingen die niet te bereiken zijn. Daar-om voigt ontifoocheling op populariteit, zôc zeker, als de donder op den weerhcht,maai des te vlugger dat de eerste' schitterend is, Veel politieke mannen waren eens popu-lair ; geen is 't gebleven. 't Ligt eerder in 't tempérament der Vlamingen kritiek uic te oefenen. En is ze niet altijd even gezond en even juist, zij is het zout dat de Vlaamsche Beweging tegen be-' dcrf vrijwaart ; maar zij is tneer : zij houdt ons vaardig voor de daad. Wat is de daad ? Onze Gust zegt het zoo gepast Hellc aehlerna : « Van 't oogenblik daî een gedachte « goed is, hebt ge maar te trachten deze « te Ycrwezenlijken. De afstand die u « scheidt vaa het doel heeft geen belang; « de kracht die ge daaraan verbruiken s zult, evenmin. 't Komt er alleen op aan « dat gij. of zij die na u komen, de ver-« wezenlijking zien van het doel ». Niet alleen de daad brengt de verwezen-lijking van een gedacht. Sommige gedach-ten worden zonder inspanning verwezenlijkt. Er is daar geen daad. Daad veronderstelt tfgenkanting en dus krachtinspanning. En die kracht en inspanning, heeft niet altijd voor gevolg de vei wezenlijking van 't gedacht . Dat is ook niet noodig, 't komt er ook niet op aan t Ons leven is een strijd. Strij-den ons gewin 1 Hoe grooter de tegenkan-ting die we te overwinnen hebben om een gedachte te verwezenlijken, hoe moeilijker de daad, des te heeriijker de strijd. Hoe meer we beschimpt, hoe tneer we bespot, hoe meer we vernederd worden door onze vijanden, hoe grooter de moeUjkheden die ze ons in den weg ieggeii, des te edeler de s!rijd. Daarom loven we onze vijanden. Wie zich door hun'aanval niet versterkt voelt, meer beslist om door te drijven, hoort niet tlîuis in onze Vlaamsche Beweging. Wat wil de Vlaamsche Beweging ? Een betere toekomst voor ons volk, de aelfherwording vaa ous VJaamsch volk. De Vlaamsche Beweging heeft dus liaar ideaal. De verwezerilijkivg er.an vraagt da-dtn. En daàroro 's d< 'Vlaamsche B weging een daad. » M: iar een ideaal heeft alleen beteekenis zoolaag het uiet-verwezenlijkt is. ili wordt alieen en kan alleen begrepea worden door dezen voor wien het niet ver-wezeinijkt is, het wordt alieen gewaardeerd door dezen die het. niet bezitten. Wij leeren de waarde kennen der gezondheid vvanneer we ziek zijo. Dcii'.ro i zeg ik o ;k met H<*ilo » de a/stand die ons scheidt van ons doc! heefl geen be-laagf de kracht dit yc eroan verbruiken zult, evenmin », wei te vtrstâan in dezen zin dat ge die kracht geven rnoet zonder dat ge ze geven moet geheel en al. j Ddarin ligt het ofFer en de grootheid der Vlamingen. Zij ligt in de daad. Wie dat begrijpt, wordt niet ongeduldig, of blijft niet moedeloos sîeken halfwege de baan. Hij is integendeel verheugd dat het einde niet nabij is. Wij mogen er ons in verheugen dat onze vijanden dat nooit hebben begrepen. Zij 'M verstonden dat niet, omdat zij bezaten dat l" gene waarvoor wij streden. Hadden zij ons voor twintig jaar onze Vlaamsche hoogeschool gegeven, «ij hadden et ons wellicht den ergsten slag toegebrachi die ze ons geven konden. Wij hadden niet :n weten te waardeeren wat wij zonder kracht-et inspanning hadden verkregen, we hadden ■"e de offers niet gekend die de Vlamingen er voor hebben gebracht. We hadden de daad e" niet gekend. De moeder bemint haar kind 8Ï omdat zij het in pijn gebaard heeft. De schoonste jaren waren wanneer we ach-T° tervolgd werden,wanneer we in de Katakom r" ben moesten vergaderen Ik ben ovcrtuigddat î0 de leider onzer Vlaamsche Studentenbewe-îr ging, dokter Laporta, er ook zoo overdeukt. s' Zij waren de jaren der daad. Uit het voorgaande zou men dus gen^igd zijn te besluiten. dat wij de verwezenlijkiug a" van het ideaal der Vlaamsche Beweging uiet st moeten wenschen ? sl Dat ware nochtans onjuist- Wij môetea de oplossirig wenschen, we moeten ze wil-len. De wensch, de wil baren de daad. Zonder die wensch, geen daad. 't Komt er op aan te weten wat we wil- 10 | len. En dat wat we wiilea is ioo verheven en ; zoo schoon.We willen van ons volk maken, : het schoonste, het edelste volk der wereld. u j1 Dat zullen wij ia ons leven niet bereiken. »' i Wat geeft het ? We zullen beoordeeld en n geoordeeld worden niet naar hetgene we 11 hebben verwezenlijkt,maar naar onzedaden. r" \ Dr A. VANDE PEBBE. î" \ , ' 'k ? O© IToostairîci !n ' t De Eogelscheii terag „ aan den aanval i- ' De Eogelschen zijn weer aan den aanval. n Uitdrukkelijk vermeldt het Engelsch leger-r bericht dat de inbeuking van de Hinden-ie burg-Iinie is begonnen. De eerste uitslagen t, zijn bevredigend ; op verschillende plaatsen :e zijn de Engelschen in de duitsche stellingen ie gedrongen en bleven er zich handhaven Se spijts herhaalde tegen- en uitvallen van de e Daitschers ; hetgeen de hardnekkigheid be-wijst waarmee de vijand zijn hoofdstelling ;t wil verdedigen en behouden. Het valt nu af te wachten indien dit offensief gepaard zal gaan met een heropleven van het fransch e offensief, of indien het betrachten der door-braak een werk zai zijn vaa wederzijdsch r pogen. Nu zuilen we bevestiging krij^en, i- en ingevoige feunneu eea besluit irekken g voor 't verloop van den strijd. De Engelschen scbijnen zich thans den s toestand in zijn nuchtere werkt.lijk.heid ia te denken 1 In de bladen komen beschou-a wingen voor die een heele kentering in den gemoedstoestaad der Engelschen weergeeft. d Ze rekenen niet meer op het uithongeren n van Duiischland en voorzien maar een zege-r vierenden vrede bijaldien wij het Weste-lijk front doorbeuken en den Duitsch uit d België jagen kunnen. Zoo hebben we 't ook immer opgevat. n De blokkade kan onmogelijk Duitscbland n heelemaal uithongeren, wel op rantsoen set-r ten, maar d,t rantsoen is dan nog eerbaar. . Vergeten we niet dat Duitschland èn Noord- ier ; Frankrijk, èn Beîgic, -- Roemenie, èn de dat ; rijke streken van Rusland bezet en daar zijn ijft : bevoorrading haalt. an. s Op de mistevredenheid van het duitsche *de \ volk mochten we berekening maken zoolang | het alleen in dit geval was. Maar we ver-nze j loren te veel uit het oog dat we eenzelfden Zij ; toestand konden beleven, en de opgedane dat ondervindigen bewijzen ten voile dat mistevredenheid niet zal doorwegen bij een nze voit dat voor zijn gedacht aan overwinning den n0g je tastelijke getuisren kan aanwijzen : lC^'t als de bezetting van België, Servië en Roe net menië. ;ht- Willen we Duitschland overwinnen, wt ^en moeten het kunnen verslaan op militair ge er bied. Daarbij, we moeten het kunrten brei-aad delen en bedwingen in de eerste tijden ind v/ant de gevolgen vau.den duikbootenoorlog onderschatten, ware, van onzentwege, eer [C^" groot gémis aan vooruitzicht en een vernie-om tel betrouwen op het volk. c'a' Etndelijk de pogingen van de socialisteri we" om vrede te alleu prijze te bekomen,moeteu ikt. We ook uit de hoogte niet beschouvven. Ei ligt een werkelijk gevaar in het Congres van Stockholm, dat, volgens getuigenis van Iluysmans Gamiel, ten doel heeft den vrede )le* te bewerken op grond van het statu quo. Het hernemen vaa het offensief is dus eer ten yerblijdead teeken. ad. VAN EN VOOR j ONZESOLDATEN en en, Solo-Slims van de Week 't Is een vruchtbare week geweest ! De en* kaarters hebben binst 't offensief niet ge-en slapen ! In G. 3o, twee Solo-Slims naéen, door en. Van Tulder, de eerste met dertien Koekena (niet moeilijk !) de andere met de zeven hoogste Hartens en de zes hoogste Klaveren. Medespelers : G. Delvigniette, Georis en Th. Beets. Ingelbrechts speelde er een tegen Art. Vandelanote, Valère Eeckhoutte en Robert Eggermont. i In G. ioi, §e Gie, was het Hansen Louis 21 \ tegen Fontaine Louis, Galode Adolf enThul- I den Antoon. al. 1 Tn C. 3o, was het ook dat Dobbels Alfons er- | er een speelde tegea Buysse Louis, Van-un- t houtte M. en Gaelens Théo. ;en ln Tranchée B. legde Theofiel Cools, van iea G. 290, 11 Cie, er een opde... kussens,tegen »en DeBats Alfons, Van Osta Frans en Desmet ren Achiel. Ea eiadelijk in C. 55, 7e Cie, waar mea be* niet veel beslag maakt, speelde men op een ln§ Zondagnamiddag drie solo-slims. Wieklopt nu ; dit record ? ir^ t Boucheron won den eerste tegen Bayens, ® Derobert en korp. Mathieu. Dat was het or" ? signaal en Lowieke Jacquet voelde het ergst. ich l Hij betaalde den tweede aan Félix Deweerdt ïa> met Hamele en korp. DeBacker. Lowieke ea hielp den derde betalea met Van Overloop ea Vaa Geens aan Juul Dewilder. '®n Het land van bachten de Kuppe is, onder m aile opzichten vruchtbaar ! 3U- f !en De veriiezen aan Vliegtoestellen ;ft. ] In de maand April hebben de Duitschers •en niet min dan 36g vliegtoestellen verloren. »e- De Bondgenooten verloren er 348, wat Je- een totaal maakt van 717 toestellen. Nog uit nooit werd zulk cijfer bereikt. Van 1 Juni tôt einde November van ver-at. leden jaar werden maar 1067 toestellen, in nd 't geheel, vernietigd. et- Men ziet daaraan, dat de luchtoorlog van ir. langsom meer aan belang wint en meer en d- meer menschenlevens en geld kost. 3he BELGISCH FRONT >ng er-. De Helgische Vliegers werpen len 1500 kgr bommen op 't VJiegpleii ^ j van Ghisîel een l 4 Mei, ao uur. — Onderhoudend geschu ing ; op 't front. De verbondene vliegers hebbei m : het vliegplein van Ghistel gebombardeerd ■oe' De Belgische vliegers wierpen voor hui deel, i5oo kgr bommeu. we ge FRANSCH FRONT rel" 4 Mei, i5 uur.—Groote artillerie-bedrij 0H ' vigheid N. W. Reims. Wij mieken nogvor b derinîren om denberg Gornillet(Champagne 66Q ij % me. i en sloegen aanvallen af. Op den Linker S Maasoever verijdelden wij een aanval W ten de Morthomme. ten - Er Rusland wil geen pan afzonderlijken Vrede Minister Milioukoff heeft de Bondgenootoi j laten weten dat aile gerachtea over eei eea ! afzonderlijken vrede, valsch zija. Ruslanc | zal doorstrijdea tôt het einde. Nient Minlsfsrie ia GriekeolaM y M. Zaïmis heeft aargenomen het nieuv ' ministerie te vormen. Daarin zullen ver-scheidene Eateate-gezinde ministers zetelen L De De oorlog ter zee. ge- In de laatste week van April werden 3é i Engelsche schepen boven de 1600 ton en 1; oor ' onder deze maat alsmede 8 visscherssloeper ens in den grond geboord. ?en 6 fransche schepen onder de 1600 ton wer ; «lea getorpedeerd-' t la de Middellandsche zee werdea de en . transportschepen Ballarat en Arcadiar, ï gezonken. Ongeveer î5o man troepen wor-■r^: den gemist. ert Chili breekt af met Duitschland • i Uis Uit Amsterdam wordt gemeld dat de ul- Chiliaansche gezant (e Berîijn zijn pasporl heeft aangevraagd. )ns an- | IUiiP ran 5 ren De Toestand 5 Mei 8 uur net Hat Fransch- Et^eîsch Gffensiel 'en ; PARUS mel^t : Wij hebben het dorp Craonne en versrhillende steunpunten O. ea N dit dorp veroverd. Meer dan i5o krijçs-fevangenen werden genomen. ^ j N. Reims hebben wij aangevallen en ver-oveiden de Duitsche eerste linie op een 'St. front van 4 kilometers. 600 krijgsgevan- genen vielen in onze haoden. In Champagne : art ill erïe-strij d. Duinkerke werd door vliegers gebombar- , deerd. •er j LONDEN meldt : Wij hebben gister meer j dan 900 krijgsgevangenen genomen. Ge-? durende den dag hebben wij ons versterkt 3rs ia dea vero verdea sector der Hiadenbarg- linie. 1 rat Wij schotea gister 10 duitsche toestellen og neer. Twee onzer vliegers kcerden niet te-rug.er- in Tegen den cluii- booten-oorlog Van 1 Juni af, zal op de nieuwe werven aQ ranNew-York, om de 10 da^n een schip en van 2000 ton in hout geboawd, te water gelaten worden. - DE fflffl BFB11 T ! -0- sn I III. Qntucht. lein Pastor Smits kon maar niet begiijpen ! waarom Deken de Rudder z66 zat te schut i ,achen- bb n î ^8S n°g &een groote zondtt e,n genoeg ? Of moest hij er de ontucht nog perd. t>jjhalen ? ■ hun — (( ^yjj jjj van jp onkuischheid liever maar zwijgen, mijnheer de Dekea ? Ik kan mij ne parochianea toch aiet beterea met ze nog meer aan 't klokzeel te hangen... » sclrij - f#- IV. NIJD îgne) — (( j 8 jeten de Rudder, den 1 " vineer op den mond leggend, Coralie ig 1 W' 1 daar ! : De tafel was gedekt, en al pratend ovt r : het zoî dige vleesch der Oemelegoemsche . mensehen wandeïden ze beiden binnen, îde i Het znnnelicht viel getemperd i=t de eti-lotcn 23al door de geschiîderde ondenuiijes !«t r peu °P we^er hoogte de store was afgerold, t u , , i svierp eene veelkleurige klaarte op de wel 3 an \ ge.ïtoffeerde tafel. | Na de soep, wijl ze wachtten op den 3 ( ro^Lif, zpî de gastheer, die goed onlhield * | dat er r<ven hoofdzonden waren, en die ieuw i '*■ pastorken werr wilde vlot maken : ver- 3 — '' ^''bt g« ook te klagen over haat en eleiï en j:d°crschheid bij uwe parochiauen ? ' j Steken ze ook ailes vernijnig achter den • elleboog als ze zich verongelijkt meenen ? î « Nijdig, mijnheer de deken, haatdra-1 38 genj j onthoudend 1 Lpg hun geen stroopijl n . in den weg of tien jaar na datum zit het ePen~ hun 116g daar 1 » o y i En hij stompte met de ruist op zij ne borst wer" | dat 't bonsde. I — « lk wil niemand wat «an den neus 1 de ; hangen, 'k zal alleen voor den dag komen dian met wat mij persoonlijk is overkomen. wor- j £>at js nU) iaat zien eens, drie jaar ' luden * [ dat er in den winter een groote vette haa» « : werd gezien ia 't Kerkemoer, mij a eigen-dom... 'tls hier zeker zooals te Oemeie-t de ' goem ? de bosschea vergevea van de ko-sport nijnen, maar een haas dat is wat raars } : Hij had zijn lager op mijn goed, geen enkel | jager gaat làngs dien kant — '1 is al mijn j eigendom -— vroeg of laat moest hij mij | te buit vallen, wat maar recht was : hij * î kwam mij toe. Ik had er reeds dikwijls op | uit geweest met mij ne buks, dooh hem maar 1 ééns binnen schot gekregen... aari^ek'gd, sief en pandorie, gemist ! Nu, peinsde ik, een dag vroe^er of later.. dorp Maar ik rekende zonder den waard. 5- 's Zaterdags voor Beloken Paschen, was ij?s" Toontie van Peerkentist naar de kerk te ' wege om zijne Paaschbiecht te spreken... v«r- hoog tijd 1 maar ge weet ; de stroopers en een de maalder komen altijd op 't kuipken.„ van- aail (je breuwerij verneemt hij dat een boer zoo pa3 den haas heeft zien ligge,n... in de ' biezen tegen den houtkant op een hoeksken bar- van mijn wij... Hij gaat terug, haalt zijn tweeloop uit neer de schouw, spoedt door liaag en hep en Ge- schiet hem... .erkt | zijn strooperpgeweer, in twee stuklen ur&" , uiteengenomen, bergt hij volgens gewoonte î in zijne breede broekspijpen, Tastgemaakt dlen hangend aan koperen haken van zijn lederea t£" broekband... ge kent de streken van dis ï mannen ook wel, niet waar ? den ha.ia f f steekt hij onder zij rien kiel. ' Want om nog terug naar huis te gaan, rven roer en wild opbergen, schoot hem de tijd chip te kort : 'i was kwaart voor acht, en te rater acht uur wordt de kerk gesloter». De klokke stond op slag, de koster raa|« 11*** Zonda^ 6 en Maandag 7 Mei 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume