De Belgische standaard

1405 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 09 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cf9j38mk7s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABOaflMENTSPRIJS! Voor soldat&i I maand f. 1-85 a maapden 3-5° /" 3 maanden 3"75 v $iet soldatetfi in 't land I maar.: cl f. i 75 a maanden 3-50 3 maanden 5"25 Buiten 't land X maand 'f. 3-50 a maanden 5 00 maanden 7-5° ... _ REDACTIE en ADMliiBflUBI : Fitffci «iMW CoquiUt» Zeedijk DE PANNE Kleine aankoadi-gingen o,35 (■ •5 de regel. s - Reclamen : vol-;î| gen* overeen-komat. Vaste opstellers]: M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Wœstyne, Juul FiUiaert» Frankrijk's laine M. 1. Il y a des petits défaut» qui sent : parfois de grandes qualités. ^ Haigrf.it nif f »»m 'o vwg-sHjk te inakeD; tusgchn de Engelsche ru de Frsssche lief* | dadighefd, zooais atj geblekea is bi| h«t ont-ha&l en ùet jagealauge oadersteuneo van de talrijke Beteische viuchtelingen door ds oor-logvoerende landes. AHhaas heeft rasa al-gauw het verschil opgemerkt in de manier waarop in beide lasdea de herbergz&amhei# en liefdadigbeid tegeaovsr oass arme laad vEuchtigea wordt uugeoeie d. la Ei'geland i« mea alras op het ge-sacht ge&omeu van eeae algemeeae oi^aaisatie, 'î « Beïg&a refugees coraTiitS.se » die de iudâehng der viuchtelln-ge-s over de verschllligs lacdstreken zou ver-zekerea&n huaae belangen beh&rtig$a om hua droavig lot in ds best mogelijke mats te leaigea. Dasrneveas zija audere komiteiten tôt stand gekomea, die, hoewel me&stal op Belgisch initiaîief berustende, toch op model vaa de hoofdorganisatlewerken m rijkelijk door Eogelsehs foadsen .ondersttund werden. We zullsn hier siechts als voorbeelde» aaagevea ftet « Wc-rk vs d«r> Kiadskorf » >n het soo verdieust dijke «Belgi&a Nawa Fuod» van E, H. Fioris Prias, eaa. In Frankrljs echtcï ziet mm soo niet dirtkt ci«, groote lij' m eener iariehting voor vluch-teiiogeazofg. W'éi moétea sr besiaag", piaat-selijke en Vsg meene comiteitsa aaar huane warkiog ichijat Kîet aoo wljddragead : de oac>sK'sî.ar oât*t 6-4 ;ischs famiiiSa schijnt \ me r op pd-zate liefdartighciû te berusteaj iieidadighcid die éaurom ^oodanig ntei bc-etaai in ce* doets vaû giltan maar wel ia het in de famiiie opaemen, bei wsrk verschafen het verburen ea plaataea tu guestige voor-wacrden aào onze B;lgiscîie gesinaen of aiiecn aaa persoses. Dexe bsBtaUging doet zfch aiet voor is 'n woîîderlijk phctom ea : sij vloeit, voort uit hfit verschii vac îevao, sedea ea organisatic hij d« beide volkersn. Bij he; Eagejlsche voîk ie de publiskc Hddadiggeid zesr ver gedre-ven : duisendea wordea ver Staatswege on-deïsteacd ®n vekn zagen zelfs Marin gen gs-vaarvoor Engeiand. Het Engelsche volkig ook een volk, dat tôt nu toe weinig in eigsc huis het coataet va a vreemdelingen gekend heeft, (ia ket biunenlaaé vooral is tamdijk weiiuig vreemdelis|ga-iaGsiaging) ter^iji Frackrijk de ir macg< ,?.ag suet aadere wutmn vaa het Vuatfcla&d, da in- se uitwijkiig op ei en botMn I»aefs gekend. Vaadaar dia gfessch alieea-ataaîide-orga:-isatie van vluch-teli<~g€ j-zurg m bsstuar in Ba^ekad ; van-daar daî onza viuchteimge . giuos ià Enge> laoâ, no.-; tea grootea deele buiten Bagel-«cbfeu omg&ng om biijven huizea en ievaa. In Frantesijk e>u is heel iets a»dsrs te gien : hier iija om zoo f« zsggen onze vluc"ntelia-gen opg@aom« in de groote Fsauschig famiiie. Vslen zij& in Franschs buisgezineen op* genoaien, a&derea werkea in lsadbeaw en nijverheid nevens e» in dczalfde voorwaarden van hunne tefc&ewoordige Sandgsnooten, aa-dsrea no g ver?ullen de veia opsnetaande plaate^K ia publie'-« sa privais admiabiraties die door dezen ^oorieg waran opgugeva len. in Fraakrijk spesit de private lîefdadigheid ' ia de viuchtelicgeezorg 'n groote roi. Deze ilgt ia bet karakter vaa het Frangche voik— vooral, geloof ik, van -de Frantcbe vroaw. Heeft ds regeermg zelttis desze laststs tijden, niet nooaig geoordeeld tegenover de private liddaciigiieid ia te jp sjpei.: aïs tegcaover eer aationËal g<v- m ? Private hefuaûigfeeid kaa >:eker, is seoeo-misch t pJcht, etisg vast worden waaaee» ; zij aa; t tôt luiheid en werktèloosheid van- 1 wege dm o dÊrst&uede, maar oofe publieke ' iiefdadigheid. | Maar iigt in private lief adigheid ciet bik-wijis 'ù schoone 1rs vdi, 'e m«i,8cht. karak- j ter vooral wanr-.cer ze etsuet op 't go delijk ï gebotî : « B miiit uwèq (tv^uaaaaie g«iijk U self »? z Godfmd Persyn. \ <> y Zai Sûoiei myrilsen ? Ali.- i« s gcrucbtttr. lbopeo. Z^lfs wordt ?reedsb «llst gesproks vau een Rocmeeasch optî^den. L^ten we z&km nochter be-ï sebouwan. | Roemsnift's politiek kentett sich op de Russischs krijgaverrichtinges. Dsse zija ir. de laatete dagen schitterend gewesst. Heel Bukovisa werd vaa vijandaia gezuivard. De bedreigiag van esn Ooeteorljksches aanval r op de Noorrt.*-e»tç!ijfcs roemeengehe grecs is dus afgewesrd. Rusland is meestoe op deïe greô». Is 't Zuidftn begianen de Ëntente-troe-î pe - oad#r oppëebevel van Sarrail te roeren ; ea rukten retds Doiran birman. Ds Bulgare» i krijgen dus hier ban handea vol. ; Onderhandelingea zija aaa ga»g tasschss Roemeniô en Rasîasd. Rusland ieverde i RoamBaië mucities. Te Boekarest grijpsn ! volk8betoogingen plaats voor den oorlog aan i de zijds vas Rusland. Half-ambialijk werd/ > reeds door de pers gemald dat RoemeniC de 1 verrecbtvaardigende aota kl«ar liggen heeft : voor s a dooriocht van Russische troepen ■ door Roemesie. Rusland beschikt over da macbt en hat land om Roemcoig. Mogelijk» wordea de iastste beniuiisalen afgcbaacleld ora de mede-werkiiag fan Roemenië te verzek«E«n ; en op de ïoemeaasebs grecs ligt een russisch legsr % iagr waartusschen twse Servische regimen-tea ïijn. Dus...,. Benepen Toestand bij den Vijand Dat do laatsîe gebeuri«aissea op de krijgs-looncelen Duitschlaad doen schrikkea heb-bea, zal wel niemand bstwijfelea- De toe-stand is er naar dat ieder onvooricgenomsn p&fsoon volmondig moet bskennen dat de oorlog in sij - bsslissend stadium is getreden en d&t de besUssing wel aan enzer. kaat t« pisatsen is. M tr dan ^ie ook sier >4? duit-sche staatsmaiîien dat in, Hst is dan ook niet te verwonderoa dat ze ailes inspasnen om 't verlorea pieit soo min mogelyfe in sijo gevolgen, lang* duitschen kaat, ta trachtea j te d&en drukkea. Oostenrijk dat oader aile opsichten het : schaap van 't spei n \ tresse en reeds is, ' wordt ook voor Daitschland ds zoedebok. 1 Duitschlaad heeft geen reservea meer, het f1 moet er ieveïs Vlndea. Begeerlg slaat bet| 'i oog op Polsn, Nooit zija Duitschlaad en ' Oostenrijk kuaesa ovejf^enkomsn welk lot ' m Pale» soudes toepassea in gsvaUs de zege a an huauea kant bleef. Oosisnrijk, evea j zoov^el aïs Pi uisoa, liât zi]n aa«spraak op Pelea soldes. M«n vertiouwde elkander in ï dess zaak aiet. Nu Blasa de zaken op sea , CîpperÈjs. Duitschlaad wil Oostenrijk dwln- , gen Polen als esafhankelijk^land, maar toch opgenomen in dee duitschen stsat, als b. v. , Bcierea.ts erteensen, tea einde dan te kunnen alla poolschs jonieelingen oeder de wapens roepau om ia aile geb&urlijkhedâQ te voor-ziec. Oostsarijk heeft onget»ijfeîd naoetea * toestemmen omdat het sich tiiaas ia «en toe- é stand bsviodt dat 't hoegena&md alieen niet t meer voortkan. Duitschlaad wil zijn hulp dit-maal beloond sbn. H t «ischt Polen om het 3 te stîiien in een onafh%nkelijken staat die er , feiteii]k geen zou wtzea. c Oat è.t.zt dx'ukkiDg op d»n toestaad van i Oosteniijk self aadeelig «oet werken staat , buiêea twijlel. Men spreekt van wijsiging van mk>i«terie en vo» Bethaann en Ja^ow zijn uit Weenen niet meer weg te krijgsn. 1 Van nu voottaan mag de val van Lsmberg ingesien word«a. De H&bsbourg-morarchie * mag deaken op hser reeuwstrooi en op oea 8 genadeklop dia van duitschea kaat &&\ ko- a me;* ; en DuifschlK. fi zelf moet rap bande- ^r en, wa&t hst heeft met den dag gedurig met k meer it>w«abige mociiijkhedsn te karspea. p Meetisgea tegeu den oorlog grijpsn zoowat I overal plaats sa wa&r als se Leipzig 5000 J d persoaea in openbare vergadering sgmen- b koœen om luidruchtig verzet aan te teeke d en tegea den eorlog, kao de regeering de- h ze voiksuitiog aiet meer schokschoaderead « voorbijgaan. 1 Vas es voor mm SfiSdâten i Van twea Belyische Kri)gsgevangenen Op 16 M«i ontsnapt«n uit het gevaugen." kamp van Munster twe« Belg scb« soldâtes de geoaamden Camiel Monchéuv en Camiel 1 ; Arrys. ! i Op 29 Mei trokkea ze de Hollscdsche , gre&s over aa meer daa hondsrd kiiometers 1 te voet te hebben afgelegd in een vraemd , land. Alieen 's aachts waagden ze het te rei- ' zen. Mo cheur h&d rseas tweemaa! gcpcogd te «ntvluchten. In Juli 1915 toea hij ia een fabriak vaa Bocbum werkzaam ■w&s. Hij wou aatvluchten maar werd gesaapt te Wesel.De tweede maal ontsnapte hij uit Dortmuod in , Januari I9I6. Hij werd bij de gréas bij de lnr-, van gevat. Da derde maal gelakte het. De twee soldaten hsbben zich ter beschik» 1 kieg gesteld der Bslgiscbs krijgoverheid. i 8» Fraotchi Vlisgers | ' la de Duitsehe offîcieele berichten keeren > steeds loftuitingea t«rug op de verrichtingen « der * feldraae » vliegers ea menigm&al reeds « werd een eigeahandig gcschrcven dankbe- f tuiging vaa den keizer aan een vlieger, die zich bijzeader ondersch«idea bad gepubli- • ' ceerd. j Dat intasschea de Fransche vliegers ook r niet stiî «itt*a en sij hua Daitschc ealUgs's 1 overtreffen, aaoge bhjken uit het hisrender- voiifand staaltje, waarop fcei aaatai dooï saai- '' ge Fraasche vliegsrs aeergesahoten DoitscLe f vlie^tuigeB staat ?eïîaeîd : Ofiderluiteuant Navarre 12 » Gayeemer 12 T » Nttngesser 13 > Chaput 8 Sargeant Obaiaat 8 Adjudant Maxime Lenoir 7 i Sportfeest 2ondag, 13 Augustus, groot sportfeeit, ingerich t " door het 4 bat. van 't S* iinie. Een buitengewoae ïamenloop ras volk op het strand om 't apel ai te lien. Ztggca wij al Toormit dat het een aiterat sehoon «n welgelukt teait wag. - De Colonel B. , de Lt. Colonel B. , de ( Majoora S. en M en een groot aanfal of- s fieierea waren er tegenwoor<iig; insgelijks, het nitste-kend muiiek van 't repiment die allés vervrooiijkte | door zijne kunstige ea'aangenama nitvoeringen. 1 De snelheidakoersea werden gewonnen dosr 5»ran- j kardier Willems, die de 100 «aeter» liep in 11 sec. de aoo in 34 secondas. g t Het grenade werpen, gaf ala uitslag ; Jan» 4/IV 53,40 met. ; hij behaalde ook den earsten prijs voor de juist- ^ heid van werpen naar aen aangewezen punt. I De hinderkoera werd op aehlttorende wijre gewon-nen door BOldaat Broos 3[IV. D« fondkoer» op Ainari-kaansche wijza « a.500 m » werd gewoanen met —a ronde voeruit door de plo«g De Keyzer-Ver>che«roB. Tusschendoor werden uog eenige volkspelen aitf e- 1 voerd, zooala: koera op haaden en îvoeten, blind ei ala-gen, en», waarmede er «eus amakelijk^gelachen werd. (i DeKorporaal Cabet en zijne mannen gaven ons & eenige fraaie en welgelukte pyramides te zien : haadr G geklapgaf de goedkeuriag on tevredenheid der mes if q te te keanen. Als slot, een hardnekkige footballmatch tasschen de r ade en jdo eomp. Na eenen hevigen en schoonea strijd, waar al de apelers hunne kracht en kennia aan den dag legden, behaalde de jde oader leiding van dea i* Serg' Maj' Jacobs de «verwianiog met a ep o. Bra- -vo voor de beide ploegen. r Hulde aan Onder Lait. Hakin. die rechteinnig en on-partijdig den dieast deed van scbeidsrechter. e Maar door wie nu, haddsn wij het geaotgen zoo een J aaagename namiddag te slijten ? Vooreerst aan oazea sportminnendenmajoor S. , aan onzeu geachtee Q aalmoezenier M. Ooghe, die nochgeld, aoch tijd, noch rust oatziet em aan zijne brave jongens, aile mogelij-ke ontspanningen te verschaffen. Benieder die hem kent, weet wat hij voor onagedaan heeft. Aan al de ooder-officieren, en in 't bijzonder aan n den eersten sergeant Herlin 4jxv, die met onvermoei-baren iever het feestje op touw hielp zetten, aan alloa -die met beurs en daden het feestje steunden, onzen fl hertelijksten dank, met den wensch... kortelinga terug in het strijdperk. ' f) 1KKK. De meesierlijie Tiktiek van Brousilofl t In 't licht van de laatste gebeurtetiiesen s moeten we Brousiloff vooraan pla-itsen in i de m vasa de groo e geaeralea die in dezen î oorlog zijo vooruiigetrcdsn, Zijn offensief, dat thans zijn bekrocieg heeft gevondes, is e«ne krijgSgreep waar de duitsehe «n oosten-rijkscbe légers stavea een puntje mogen aan zaigsn. Wat bsdoelde Brousiloff met zijn offea-sief ? Afgeaien van bet bijzonder deel dat hjj in beî algemean offensief dieade te levacen;in den ïin van «eàewerking fear.' sij a offensief aldus omschrsvea worden : door het buiten-gevecht stsilen vati het Oostenrijksch léger de omsingalings-bedreiging pUatsea voor het dyitBchâ front ia xijti zuidervleugel. Deze osisitjgeliags-bedreigiDg kon ma?ir gebeurea èa wanneer de Oosten ri jksche légers van de Daitschs zeuden gesoheidea zijn èn waanetr die legers zoodlasig werden op-gejaagd, dat zij door veriies vaa veldslagen en grondgebied ten laatste allen moreelen steun aoaden ont&oiaen wordea. Dabfeel was Brousiloffg werking dus : het veroveren van grondgebied en het veiai eti-g«n vas ds Oostenrljksche maeht. 'Hij heeft ditdoelis 4ef>e oparatie samsn gevat : de ic-nemiag vaa Lemb^rg. ImmarSj kon hij op zùike ??iize macœu-vreeren dat hij 't Qostetrijksch leger ver* plichten zou de wijk te nsmec nmt <3e OaH-cieche hoofdstad ec vervclgeas dan fa Lem-berg self biÊSuegrukkea na de baslisse^a® ncderlaap vooif OosienfijS, daa had ;bij de volledige afwerking vas zijn dogl bereikt. Wat aica we tbacs? Het heele Oostenrijksch leger wordt aaar Lemberg gtedïoa-1 gea en van bu al ligt Lembarg be^seigd. In jj 06 ouroep 71 de Beloen! ïâB 18 tôt 40 jaar , Ds tribunalan en de vsorwaardeii van aitsteS D« miaislsrs vat1 biécerJandsche zakin en | oorlog komee den koning voigend wetsbe- ' sluit medt U d$ôîec. Er gaii«K tribuBétlea ven uitikl ingestald worden te De Pa bon sua e& P&rÇs. Een hof vaa uitsiel wordt ingestsld ta f Ha?*f, Voorîittar ea leden worden door ■ koninkiijk bgsluit beaoamd, burgsriijks plaatavËrvange^ds Isdeo door eea besluit ! vaa dea miaister van bianealandsehë, zak*n militaire door dea aiinister vaa oorlog. Icdiee de voorzittev ia zyne fonetles belet is, neemt hit oudste bvrgerlijks iid het voor-zittersekap w^aï. Aile leden mostea 40 jaar oud zijn vêer 1 Juli 1916, De tribucalsK sulltn alla aitstelaanvragea et? 't inschrijviugsbulletijn of op aadere wijza aat:gevr&agd ont«acgeû en schikkea. Zij ne-men beslissing en kunnea de balanghabbea-dea beroepen. Uitstel zai verleend worden aan de staats-bediendea ea ag«nten voigens oordexl vaa den bevoegden mÎDister. Uitstel kas verkend frordee aaa : Hea die geboîea véor 1895 en gebuwd zija of gebo-rea voor 1 Juli 188(5 ea ©agehuwd zijn ; H&a i die in 'nimichting wsrkeade voor delcgers, i of in de dienstea vaa algemesn eut voor 21 , Ja i i0i6 werkzaam waren ; Hea die ia onbe&et Bdsifi en in Belgisch ' Congo verblijven en zieh ia «an bijzoaderea toestand beviudec, al. het persooaael der 1 provinciale en gemaentedieisten, d«,bedia« , aaars van den ssredienst, ocderwijzers, ge- , a^shseren, apothek^rs, vseartsen voor vrij Bglgie es «de missionarissen, ds kolosisteo | ' m het peisoaeei voor de koloniale bande Is» I firma's la Congo vôrblijvend ; i Hea die «rerkea in munitie-of nationale-fabriekea ; Hen die ia onbeset Belgiê door de belgi- i vsKTtti&t&eeaBB&em wiaimu. » — i 'i KnordftD, ie. >t tv-> yen en ia 't zuiden Iigt iaet O stt r s? - éche 'ger o^trédderd, vaoeen* ;tiukt ea moet *jj- hoil zoekan ia de vlucht. Het. is df Or.sienrijkiSchc siaf aiet die de nchtiag van de vlucht aangeeft, het is Brousiloff die dese richting opdriogt. la 't noordew en in 't zuiden warea Sakha-roff ea Lctebinsky er toe gekomea de om-siogeliûgsbedreigiBg te stellen voor het Oos-tanrijksch ceator vaa Vos Bothraer. Botbaer vie! in den valstrik door Therbatchoff ge-spanaen : tâgen zijn wil bleef hij aaa lijae steliingea gekiampt. Wanaesi ia 't zuidea en in 't noards* de bedreigiag er was, it Therbatchoff losgekomea ea heeft vea Both-mer ingsbeukt. Voa Bothmer heeft aergeas meer steua. Wil bij de omsiageiiag ontkomes, dan moet hij op de vlucht. Dit doet hij ihaos, maar die vlucht moet naar Lemberg tee, de door Brousiloff eenige gestelde uitweg. Wellicht komt Brousiloff 6vea spoedig daar aaa als voa Bothmer zelf. Het son gen mirakel zija, zegt de volksmoad, indien voa Bothmer ont* kwam. Eeas te Lemberg, dan si« het duitsch-oos-tsarijksch Irent gescheidea ea Brousiloff kaa schtsîwaarla de duitsebe stelliogen sijn om-si»gelingsbedreigiag begianen uit te werken om heel het duitsehe front van aaa de Pripet tôt aan de Baltiscbe zee aaa 't plooien te krijgen. Zoiice; slag of stoot zou Hmdeabarg de proviccias die hij veroverde caoetea ont-ruimen. Het is de tweede editie, in omge-keerden zin, van dee rassischen aftocht. Zat Brousiloff in da plaats van voa Hiadejuburg, Sftkbaroff - Therbatchoff - Letchlnr<ky in de plaats van Mackensen en denkt terug aan de d&gen van 1915 maar ditmaal met de betee-kecis v&a e«a daifcsch'oostenrijssc'a aftrek-ken het W «sten in. ^ Dit is Brousi'.ofl's doel. H«tt heeft zijn eerste ^ uitslag bekomen. sehe of v&îbor deae legers grebezigd werden - aaa vtrai»- kis^e- of andsre werkec; i De ze;.iiedec ea visschets v&Kead onddf l belçische vlag ; I D< m&nma die, in 't belaag vaa 't land of jjder VÊfboadeaea, wsrk^n in de vervoerdiea-: S'csja : Yzetwegen, zeevaart, scheepdienst, iosslagsdienst ; de mannea werkzaaa ia dea I laBdbouw of mijnen. De tribunalea zullen rekeniag houden van j ie iulichlitigfcn varstrekt door de verbendea gouvernfemsatea en van ds parsooalijke ia-Kebrachîe eu dooîdlea çertificaat gcstaafde die<jsfen. De belanghebbende zal moetea voorleggen dat hij handwerk verricht si technicien is. Isdiea baitengewone omatandigbeden het vereischea zal ingevolge artikel 7, uitstel kuaaea verleend wordea aaa de persoaea werkzaam in iistelliagea van algemeea nut (artlkels 4, 6, 7.) Zij die uitstel verkregen, zullea een kea-teekea aan den liaker arm dragen : een blau> Wen armbacd met de Nationale kleuren be-stikt.raaa—n ma |Ûe Toestand op 'tFransch Front 15 Oogst, 15 uur. — Op het Somme-frmu groote artillede-btdrijvxgheid in eenige esetors. Z. van Belloy werd een duitsehe patroelje, die in onse loop-grachten drong terug geworpen» Op dee Rechter- Maasoever hebbea wij door pkatselijke geveehtea N. La Chapelle Ste Fine duitsehe loopgtâchtea vtrovera op «en iront van 300 me ter s en een diepte vaa 100 metefs.Het artiilerie-gevecht woedt voort in den sector Fleury—Vaux—Chapitre. (De Engelsche berichten melden nieti aieuws De toestand blijft oagewijsigd). I f4c. Jaar — K* iôBWi WF1 - Oonderdag Ï7 Oopt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume