De Belgische standaard

496 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 24 März. De Belgische standaard. Konsultiert 02 Dezember 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0c4sj1br13/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

f; abohnemekten l -0- I VoorjSoldaten i t maand fr. 1,35 Ù a inaasdea I J« "■ S nuodts 3.75 p I Nltt Soldaten J in 't ub<l t x maaad fr. 1,75 8 tnaariden 3,50 : 3 maanden 5,35 Buiten 't land; * x tnaand fr. 1,30 ' a maanden 5,00 3 maanden 7,50 —0— U. tmilihttr foi* CoqatUe" .Ztedijlc SKPAXXB Klein* Mokos> dlfiaffeai 9,2&i.4erfl RZOL1KXK VOlgtM OT«r-«eaktmat f**iê mnàéwkêet i M| 4L feiprin, L, Daysars, K Bwtraai Ta« &r «shettle», 0* Tw da Pane, Dr. Jf. ?«a & W#«stjtie, Jsd Fiilfaert, Dt L De Wolf, #. S!x*mm, 0. Waîtei, Adk. H. Bada, HllarJen Thana De bercer de dagen die we thans beleven, beletten onsi ont blad naar Lehooren cp U maken. We bidden onze leters, dit te willen il aanmerking nemen. De Goede Week. Door Goede Week verstaat as en de laat ste week der Vasttn ®f de onmiddellijki voorbereiding tôt Paschen. Deze week ont ving bij aile christcae volkereo eenen bij londeren aaam, «lie hare uitmuntecdbeie en haar karakter te kennen teeft. In onze moedertaal heet zij Goede Week H«t woord c goed » betefkende in onzi Viaamaehe kerkalijke taal dikwijls hetzelf-de ala * htilige », «a het is waarschijnlijfc dat dit 00k de beteekenis is van de besa-aiing }« Goede Week », die derhalre nieti aidera «on tija ala de htterlîjke rertaling van de «ificiecle latijosche nitdruk^ing « Hebdomada Sancta — Heilige Week » De Nederl;nd«rs besifmpïlden ds Goede Wstk 00k mot den nasm *»n Stille Week; d«*se beaasnng schijas dasr vaadiah te k'j-men, dat vrosger, su sek geéeêjîfclijk du eog, aile ©penfcere vèri&àbciijkhedeci, fets-tem, Ttchtsgsdicgeo, eus-, ia dis week ge-aeborst werden. Aiidere volkerea beschouwdea deze week coder een ander oogpuat en beetten se dan o«k aaders. De frieksche kerkvader, de H Ch»yjcstemns uceint se d« Groote Week om redea van hèt gelai en de groolheid der gcheimsu, weike daaria gerierd worden Oak in de taal der H. Kcrk heet sa dikwijla « hebdomada major — de groolste week ». Teeh ia de gelitfie beasmicg der lunrgis « hebdomada sancta — heilige -week » o>a de heilige gebenrteois tn dis is èezs week plaafs grepen en jasriijks henéscht werden.Msn noerat ae 00k Lijdensyveek of Smartoolle Week. In dien tin heet ae in bet ^aitsct» « Karwoche *, omJe.t caunslilk in b»t ends hoog4niUc)i, bet ïyooïd Kara istzeifde bete«kssnî als droefheid of klacht, oodat die benamiag droeve m eek of klaag week beteekent. Indsrdasî, ds hoêf«ge< lachte, weike bijoa al ét «ff<cies vais deze week bsheerscht, is die rau het Lijden vas >nz5»a Heer J^aas Ghristus, daï ia ^.ea locp Peser wetk Toltrokkea weri. Alwie ds ktj-k«li]ke dieasten vaa dez« week tresiig ?o?gt k|£l bemerkenhoe trcfe«d ds hjieùRg'i*cû:<s-pesia Tan den ZaugBtiiikÊr ;a de iezii.gtn, Éebeden, gezangea ea osrotnoE-iën der lïiar |ie staat nitgedrnkt. Uit hoofde van het bijzor>ê«r strmgz rasteo, dat de gcloovîge;; gedarende deae preek eertijds oaderbieiden, werd aij met Week van ttreng vasten geaofind, Zij droeg 00k dea nasse *an Aflaalmeek f Week van kvfijtschelding omdxt ae tu ; lie week (op Witteù Do^dvrdag;) de opsa- j are baetelingen met de Kerk rerzosnd \ rerden. Eiadelijk noemde men ze nog^ Week der j hehtwahen, omdai de geloo/igea eartijrs « e drie laatste nachtcn *6>r Peschen es [ Yeoral dea eigenlijkea Paasch :acht ia w*-§en en kerkolijk bidden doarbrtchiea-I Al deze p'echUge besamiogen hewijzen tea overtloede het groot bela»g, dat de Kerk tu het kriste" Tolk tea allefâ tijde asn Bat *i«re« deatr " week " t- ,:\l gebtchf. Boa ch^istsa ecfgefoe' eischî 5'«t wij o; s Bi«rn voorbe«id«a nie; geir-ssl onw»ar^% •oansn. W«i vtrgt de Kerk aiet raerr. daf • Wij oaa faa sliftsiijkc» &rbsiâ oe faon^en, s ^»»r het blijfi altijâ haar weesefa, datt hare i fcfoderen deelnemen aan de litargisebe i I plechîifbeaieî», wearin zij de groote gehei-^ msn der w^«k gaat vcrtoîkea. Àls rasa însar wal, kaa mra er soo liehî •r een nurtje roor viadea ea het aal aoo haer-lijk besteed en zoo vrnektbaar yoor ocae sielçn sijn Waat rergeten wij het aiet 1 de k verhevtn gebeartenisasa, die afch in de kefkciijke diensien voor obsc oogen ont-piooiea, zija geen lonisr geachiedknndige en iang Yertlogea feiiea, h«T zija gebesrte-aiaseu die ieder van on s tea zeerste anagaan t- oradat zij geschied aijn om onzentwille en et Toorjedsr van oss in 't bijaoader Zoodat t. hij, die medeletft met de litnrgie dezer j. week, zieh aelren inleaft in de groote Ge* id heimen vaa Christcs' Lijden en D00A, en dus eok aick zclven dcelachti^r maakt aan 't. het Terlos^ingawcrk ran Christus, wat toch :e eigaalijk het voernaamate dotl moet zijn f. van den ebristen ep aarde. k Dom Franc• de. Weyelt. 1- l Na de Verklaring der Entente « en de rede Tan ven Hertligg Eroo J op de pîatsk vandasg : ï'j 1. Efjîi verk^firiag v&u tîa Bundgeaooten ■ S aopeas de gebeurteniiisea in 't Oosicc, braadmîrkend de daitsche handeiwijze Segenover het rusa'sohe volk en beveatigend i dat de gealoîea akkoord^c aan herziening î sullea oaderworpea wordea op de eioébe- raadalagingen van den vrede. t 2. Esa red«voering vaa Hertiiag om de r handelwijze ?an Duiîschraad ia 't Oosten te rechttaardigeo. 1 3 Een aieaw ultimatum asn Roemenia en waarsobijelijke sameasteliicg iaa een s nieu«? miaisterie, met dên dubsebgfainden 1 isifer M»rghiiomaa aaa 't hoofd ; 4 Opkiaring vaa sefore tofstgnden in ■ Riisisnd. Daar al die gdiearlaaiissea rerbaud boudes mat eikaader znlJea we ze in eenzeltde omlijstïîîf pi'ast^eà De g«bïurt«Kiss,<a in Ruidaud hebbea &î iei bande g«vs>Igen die vteg-ea cp fc«t a!ge m*e.i verloop van den eoriog-, Ds rrede met Rusland br&cht Rcemeaie ?oor het nooilot ts etaan vreds te a*siitea Het verlsop van de vredeeo»derhaadtlii8g«% tôt eergiater is geaeeg gekead om er aog op tereg te komea Ztggen we alieee dat sedert €l«aen datum de oaderbacdeiingcn een hetl aieawe wending hebben genomen. I Het miaisterie Averesco is fevaiiea ea de ko: ing vaa Ree&uaie heeft de» daitscbge> ainden geweaea miaister Marghiioman, -die te Boekarcat verbiijft, doen roepea em het miaisterie saam te steliea. 't Is oader dea druk geweest vaa voa Mackeasen die aen ■ ni&uw ultimatum gestuurd beeft waarbij wordt geëischt dat de vrede in de eerste dagen moet gesloten worden. De keus van ISarghiiemao duidt er op dat Roeznenie aile | voorwaarden aal moeten feckenec, spijts j | ailes wat men 00k beweert. Die vrede aal î een duitschea vrede aijn, 't is te aeggen dat j Roemenie aile voerwaarden zal moeten | ■ aannemen die Duitsohlaad zal oplrggen. Het schijat schter zeker dat het aftredea j vaa dea komag niet aal geëischt werden en < lulks om den vrede te bespoedigen, door I ' 'i ge?o?len van 't volk niet op te hitsen. De trtde met Rasland, de vrede met J ' R^emecis herfi dm gemeensehsppclijkcn \ j. tsfstaad der bendgerootea te oaderstfi | bo^en gsk««r4. jj « Eea b«îasl8!ag5',g' tosschea Esgcland, ï 1 Fra--îkriik fla Italie (de Ver.-Staten koanen 1 er gam desl mm a?m>»», omdat aij bet ver- ^ drag vaa Loa iea niet heobea geteekead^ y it noodig gebleken om in geateeaaaaai '< ci- | overleg 8taiidpai>t ta Eiê3?s. | De coaferiiHife te Loîidea |®boudec heeft oht dit siandpont k?&b»&r gemaakt bij mi&dtl ter- van een manifest waariR de dïie bsadge-&ae noeten de baadelwijze van Daiiscblgad de tegenover Rcsisad en Roemenie brandmer-1 de kea en eok te kennen geven dat aij vas at- besliat zijn aioh doer Dmtsoblaads aooge-ige segde vredfsiiiaieh^en nist te laten beat ■te- ngaasu. tan Dat wil dus asggea : Dniîsebland wees ea rechtvaardig en toon het door berouw of iat anders we wachten u ea uw offensiet af, be-ztr slist. Dit offssîsief ga! echter uw ster /ecs Se- aang wessn. en Wat zal Duitscbland doea ? lan Hît sohijnt ingeeneodeele, voor 't oogen-toh blik, veraoeBiBgSfeaiad. Dit blijkt ait de ijn rede die voa Hcrtlisg ses dagea gele^ea a voor dea Rijksdag keeft gehoudea. Natuar-lijk heeft de RijkskaEselisr de bandelwijza j van Daitshlaad tegeaever Rasland en Roe- ] meaie gerecbtvaardigt. Al d« sohald heeft i hij op de bondgeaoetea self gesehevea, die f'cor hua balstarrijbeid het slnitea vaa eea a!g<emeeD?a vrele oasa-r^sïij'k maakt«a. Ea wotiea we den s.lgeaeeRe* vrede,vo#r Iia 'ï kortss iEsiea. Vvr Hertiiag aatwoordt op dit vrsag aicts, wsaar hij verkleart : «wij | boude» e? geeiï heg (ocheliagea maer ap s î D aopcES «-ea werddtrede ; hij is aog aiet 9 < ze gskouaea en de Eas,«ate sohijnt ia 't gehed i niet gesttld dr*en afâcbuwdijk-H oorleg te eiadigea : nrg steeda scbijaea zij veor do*i ( e. te hebbes door te slrijdea tôt onze vernie-tlging » f9 • Schijfic» » legs voa Hertliog. Hij darft te aiet bevestigec, wa^t beter dan wia eek 8 weet hij dat de headgecootea bo^e«aaE3d * if de veraietigiag vaa Dnitsahlaad es Ocsîea- 1 ;n rijk aïs staat niet « ill< n.'t Is te keanee getea ' ,n dat bet vechtea wii om ao| mei»r te vero» modéré». Kao bet huiehelschtigfr ? | ia « —_—ç a. de toestand " Het begin van het ' daitsch offensief " ie W« sohrevea gister dat hstdaiùrch oie» - œ s sief als b'gonuen moeht aaciiea wordec. st # Dit bsgia heeft zich gj-pîaatst, tege» het engelsoh froot, in den meest kweisbaren , ? seotor. ,a I Het fcii dat de aaatal gebeurde ea aaa- ie « hield os eea front van 85 kloa, raa St Qutn* 0 tin tôt de Scarpe, getuigî «p v^luoeade et t wijae dat het hier geen afleîdijBgspogisg di » t \j\ # H«l ofFecsif f is aNaar iegearl. Het zal ai deokelfjk een uitbreidisg nemen meer noordwaaris want de hevire artilUrie-strijd Wl » die vaa de Scarpe tôt Z. Tper ssdert eeaige 00 a dagen was aan te siippa», bereikte godu- de j rende het begia vaa ^offsaaief een onge- de 8 hoord geweld. u Het engelsch berictot meldt dat de vijaad in diehte gelederen dea aan val begon en dat 8 ontelbare reaerve'roppen steeds in 't vuur Hl s | geworpen werden af naar de vuurlijn ia II aantoobt waren. Uit de leaing van het amb- t telijke bericht kan 00k bltykea dat de vij- 8C; j aad de vooruitgesoboven linie doorbroken heefi en de esrste ateualiaie aan 't aaatasten * # is. Dfze vcetuifgang van osgeveer 1 klm. \ > is, bij zulke offessieven, steeds onvermij ! de 1 delijk. Edoeh de Daitsehers meestea verder 1 na r | kemen ia den eersten aaaloep, dan waar », | ae gerooht aijn. Dit blijkt uit inlichtingea \ | gevendea op krijgsgevaageaen. * ' | Voor 't oogenblik kan er over deze ge-1 f beurtenissen niet veel meer ge»?gd worden re' \ We meeten eea verdere ontwi^keiicg van ] ; den strijd afwaehten om een bepaald 00r- ' l deel uit te brengen. ! ^ Vooralnu echter, kan er bijgcvoerd wor- 5 : d?n dai de daitsche kanons schrikkelijk kot houden in Champagne. Mogelijka ia dat een Yiogerwijaing om bet tweede gedeelte van 1 't offensief aldaar te zoeken. Bel - Ooplogstydingen Mjg lut Zeegneelit teehen DiilMe ti De Fuit Uit ttn bljkomeKd fruiisch bericht blijkt dat erfsUelijk twee aeeslages werden gele» ▼crd De eerste zeesia^ greep plaats rond 4 i/a uur en werd geleverd door een en-geissh'fr&esch sma^d el tegen een duitsch smaldeei torpedoj&gers. Rond 5 uur meest dit solfie sia&Idecl slag k^eren tegea een twesde duitsch smal-deel dat Dainksrle kwam te bombardeeren an epdracht bad g«kregen «ok Bray Dunes ea De Pasne te bfjschiaten. De tweede slag was de gsweldigste en viel voor in de nabij-heid der knst vder De Pacce, Het wordt bevestigd dat vier duitsche sobepen gîïoa-ken zijn, De oorlog ia de lucht Foack stefaiet zijs 30*" tegèestrever ncer Dt haçseh^ ili^ger Fseck heeft ï»ja dsr-tijjSîîa teje-*Ue?»r teergescho'sè. Hij wordî ^us na Nuagesgwr, de etrsie fransebe iuchtkouing, Roemenie in 't Middec-Huropeesch btatetiverbond ? Marghilemaa heeft het aieuwe miaisterie saamgesteld. Zijn eerste werk zoa geweest aija de vredesonderhaadeliagfu in de rich< tirig vaa een verboadsluitea met Duiisch-Itnd en Oostcnrijg t- leiden. En bilanjrijïe besllssiag der laatste Ceitereotie der loadfeieetea te Leadu Uit Loadea wordt aan <e Parijaer pers gemeld dat de eiadbeslissi&g tan de ceafe-rentie der Boadgeaoo'.ea te Londen gehou-den; voigsaderwijse kaa neergeschreven w^rdes : " Men ïfel aiet oaderhaadcleu met de raiddenrtjkeu en de oorlog &ai in zij a weer-itandsyorm wordea veortgesït. " Daak smm àz iawead'ge twistsn iaRus* lan il en a» a het oatbiadea vaa het Rosiisch eger, beheerncht Duitschlaad het Oostea. De west^iijke bondgeaooten weigerea op dit »egeâbiik om het evea welk« voorstellen, lie han ge^aan wordea. U onderaoeken. Want aij hebben fatt iaaichi huaue bevrij-lûgspolitiek tevervolgen, a'et alleea ia het veatcu voor B*lgië ea Eizas-Lothariagen en inbevrijd Italie, maar ia hst Oostea voor de loor Daitschlaad ea Osstearijk everweldig-ie gewestea. HoIIand tegen de muur laitschlaad driagt de sehald iu ailes! De Vereeaigde Statea hebbea de hoilaad-che schep.»B, fa zijae hareus aan dea kabsl ;e!egd, opgeëhoht. Président Wilson heeft in sen betoog esea naastrfgel geasduaordigd, H j heeft J ïamtlîjk bewezeu dat Holiead steeda wei- ' erde toe fo stemmea, omdat OuitschUad J c hollaadseha regeerisg bedreigd® al de ollan^scbe sc^epea dit aog zouden uitva* s»î, te isrpsdedeeren. Hollaed heefî aiet dur^ea krachtdaiig snoeg eptredî* «m ee» fchikkipg ia der liane m«t de boûdgenooteo toe te iaten. Holiaîids bepaald aotweord wordt hedîn gewacht. De vsraekerde bevoorraàiDg van heiet elgîô kan er van afhangen. 9 | MlaisteriMle Irlsis ia Spaaje De koning heeft Maura, de behoudsgr-Kt aiade kider, met de scmeesteiiiDg van het | nisuwe ministerie gdast. i- I >h laaatste uup pransch front PARUS m«U : Vijandelijke handalagen n I werden sfgeweerd Z. Juvineourt ea ia 8 Champagne. K I, Eea ep weg aaar Parijs zijude dailsehe escadrille heeft h^Iverwege reohtaom'keer 14 moetca maken. enqel^oh front Het dalM «ffeosief te|u ket r- engelseh Irait ; (Mm? du 40 daitubi diiisits un du UBTtL De vijand viel steeda verwoed aaa op heel > I fï geveehtsfreat. Bleecige gevechtea worden I siads tws« dagea enophoodsnd geleverd. , I De vijaad kwam ep eokele plaatsea veoruit I op aadere moest hij wij kea. I Oaee veriiezen alhoewel zwaar, aija a?*t beiteageweea, geaiea de aitgeatrektkeîd I vaahet ge/scht. Ds vijaad lijdt schrikke-I iijke verlicaen. I Oize troepea deea woaderea, xei de a4 I divisis dit Le Verguie? behield ea dt 3 Mr I visie }ste bij Creiselle ble«f stand h«adeo. De ct-rate aaaval gtsohiedde deor veertig daitschs divisies Siasdica struomea aieuwe I divisi's bij Riests wt um Seid&tei i M, de Dorledet, 4 Priojy Garders, Folke* I aior.e (^uglaud^ aaaaotkt bierocdsrstaaade I perseaea bem hua ja;st adrea te willea I asndea. Hij heeft nitairs voor hea ef aal I béa iit betrekking stçJlen met eea persooa I die nieuws voor hea heeft. Bede het num-| mer dat voor hua naam statt te willen I aangevea. I Antiverpen : a85o Feas Emid,klas vaa ia-9e linie. I Arendonck : 3860 Wanten Jcs. Boom : a855 Vsn Reeth Lociea, aï55 Ver-htyea Jules. I Borgerhout : a848 De Leeuw Gustaaf en Joseph. Deurne : a848 Thielemana Frana. Gent: a8a8 Degraide Gyr., Napoléon, Leep. 't Strop, a8a8 Pouillen 2828 Pouillon Maurice id., i43a Beneot Aifons. Leuoen : i4ia BrufiFaerts Léo a i3e liaie, 1614 Dru^u, vervoerdienst. Lier : 3862 Dtpoter Germaine. Merxem : 2861 Brussd Emiel. Rumbeke : 3826 Bouqaey Raoul, a8a6 Der daya Etienne, a8a6 Davos Pedre, a83a Prutte Pister, a8a§ Vajademoor-te!e soHaat, a83a VacdeMoortele, a83a Van Steeakiste, ^8a6 Verbrugghe Garnie), 2826 Vergote, seldaat. j Thielt : 2826 Hiaaeker s Frits. | Turnhout : a836 Verwimp Louis. Westerloo : a836 DeBackerLou n, a836 De ^ries Albert, a83S Ryckea HenrL a836 Stcckx Car]. I | i ! M (.. |41£ J**r — et 60 ,i9J y Zondag 24 su Maandag Je5 Maart imn S t •. x-'- ' 1 • . ^ r ~~Zr. •- v; «r- • . sstbss- îtim ihkim . ninnmi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume