De Belgische standaard

654633 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1rv8w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7i ABoxmsrarni 2 Vaor Soldat» 'j imaaadx^sfr. | amaâfidMO,So,i luuduMS | Ri«t Solfatet 'S in t Unit p | l nmcd fr. i,25 *' a mus'sa 3,50 3 matadea 5^5 : BniUn 't land x Buurad fr. a,50 a tttutdca 5,00 j S 7,50 I "0" DE BELGISCHE STANDAARD Sïichthr-Bestuurdhr BLDEFONS PEETERS Qpstii M Bsbnr Villt ei Chsrmetts» Zeedijk DE PANNE Heine aankoa- digiagen : 15 fr. de r«3*l —o— RECLAMES tf-'geniov-ir-«snkotnst VASTE MEDEWER.KERSÎ-: M. E. Ëeîpaïre, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, JuoI Filliaert, Dr L. De Woif, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarïon Thana DE BEVRIJDING Het Belgisch leger mkt Oostende binnen en bereikt Brugge. fi| liezeiten Piiem, HareMe, WyngbBQB ei Tilt laar de Bevrijding. Diimaal mogen we de zoete hoop k'oesteren ia 't korte heel Vlaanderen verlost te zien van Duitschers. lien derden dag van ons offensief is beslis-send geweest. In 't Noorden werd Wijnendaele-bosch en Wijneudaele-kasteel ingenomen en Thourout «singeld. We zijn op den weg van Thourout i»aar Brugge. Dat beteekent dat dj Duitsche islelling die Oostende en Zeebrugge moest be-«iligen voor goed doorbroken is. Die door-taak heeft een onmiddelijk gevolg gehad. De Mâcher is den aftocht op den Yzer begonnen /«ehen Diksmuiëe en Pervyse. De rest «al ge-Melijk xolgen en mogelijks hoûren we morgen il hij heel'v Yzerfront aau 't ontruimen is.Dat iiilks een gteek in zijn hart is geweest moelen we niet betoogen. Hij heeft het ten andere nog maais getoond op echt Duitsche wijze met de jopene dorpen ver achter 't front gelegen onder 'ivuur te nemen zijner zware kanonnen die Duinkerke beschoten. Een gruweldaad te meer lieeft hij op zijn geweten, want talrijke weer-' looze burgers vielen aie slachtoffer te De Panne. Op 't middeniront is de doorbreaknaarThielt eeo voltrokken feit. De Fransche ruiterij zit llians boven Ardooie en Goolscamp en bedreigt iegroote spoorbaan op Gent met afsnijding. Het grootste belang ligt echter langs der? tant van 't Zuiden. Daar zijn de Belgisch— Engelsche legers tôt Harelbeke vooruitgegaan, het zij 5 klm. boven Kortrijk. Deze stad is om œggens geheel in ons bezit. We zijn de Leie ip talrijke plaatsen overgestoken en stuwen lanin ZuidgOostelijke richting. Het eerste ge-lolg van dezen belangrijken voorsprong zal »ezen,'t zij nu, 't zij binnen eenige dagen, het ichteruittrekken van het duitsche leger dat in lebocht van Rijsel stand wil houden, op de ichelde tusschen Audenaarde en Valenciennes. ■entweede gevolg zal wezen het achteruit-rekken van het Duitsche leger tusschen Valen-iiennes en Maubeuge en indien Generaal Per-ihing in zijn doorbraak-poging weerszijden de bs gelukt mogeû we den voîlerii^en ?f • cl>t au den vij'uid op de lijn van G -nt op C ai léroi îïien. 17 October te intocht in Oostende De vooruitgang langs W'ynendaeleverplichtte bijandelijke troepen de Yfcerstellingen te ont-limen. Onze Jongens die deze ontruiming in '«gaten hadden, trokken nahem den Yzer over. Door het sinds vier jaar overslroomde land iogmen 't Noord-Oosten in en bereikte men : Wegen op de stad Oostende, nu kon niets 12e Jongens nog weerhouden. Met de bajonnet § de lenden werd de vijand opgrjaagd. Rond ; étende werd door de duitsche achterhoeden l0? hevigen tegenstmd geboden, die na twee r "w gebroken werd. De intoeht in Oostende :: î[>gsden Thouroutschen steenweg was triom-1 'Melijk. Onze jongens werden omhelzd op ge- f {01 den doortocht. Aan 't zpgegeïoep scheen f einde te komen. 1)4 Engelsche vloot vers#heen 's middags i l0r Oostende gesteund door de Belgische tree-1 ko» de entschepifig ^laats grqpen. ■ IBel isch Front De vijaud bcgeeft onder onze ge-durige diukkin^. Belgische legeraf-deeling-en, den laatsten weerstaod van den vijand en de moeilijkheden van de overstroomde streek over-wir-nersde, zijn den Yzer overgesteken en achtervolgea den vijand. In den namiddag is ons voetvolK Oostende birmengetroKken ; meer ten oosten iiggen zij opde hjn Ouden-burg, Zedelghem, Ruddervoorde.De Belgische ruiterij heeft de fouiten-kanten van Brugge bereixt ; de Duitsche kolorameo, in aftocht op den weg naar îiecloo, wordea beseboten. De Franschen hebben Swevezeele en Pitthem overschreden Wyoghcne ingenomen^ en staan vô >r l'hielt Iï> 't Zuiden hebben de Belgea de ver-binding van Mandel en Leie bereikt, en zijn gekomen tôt Harelbeke waar zij in verbinding sta,an met de Brit-sche troepen. Overal worden onze soldaten met een ongekenden geesidrift ont van-gen.18 Oct. 7 uuc. — De vijandelijke aftocht duuct vooet op het feont van Zee tôt de Leie. Tegen den avond hadden we een vooruitgang van 20 klm. op 5o klm. beweckstelligd. Het Belgisch tegec is Oostende binnengecukt, beieikte Btug-ge en bezette Ingelmunstec. Pithem, Meulebeke en Wynghene wetden doot de Fcanschen vecovecd. Zuidelijk Kott-cijk hebben de Engelschen de Leie overgestoken en bereikten Toe'ckonje. le iplsciiei oaisciiepeBl le uostenaB De Engelsche vloot is ia den na-middag voor Oostende verschenen De ontscheping' van belangrijke troepenmachten is dadeîijk begonnenDoor Vlaanderen p 'k Heb nog eens het front afgeloopea, in vliegende varie, den tweeden dag van 't nieuw | offfnsief iri Vlaanderen. 'k Heb vele gezien en s riiemendalle gezien: Overal dezelfde vernieling I van land en van huizen ; dezelfde piotje* die, geladen lijk muilezels, vooruittrekken door de i veroverde streken, of die loerende Iiggen langs s een graskant ; dezelfde kanonniers die in lange 1 rékea, en lâchende en vloakende, opwaarts s trois ken. Van Reiiiiigiie, lau^s Noord&cho'.c, Luijghem, \ dr-n Blanck-! »-i, w ou mai» f-n Z-^rr.ju kom ik te ^ Handzn me aangcbold, waar, \ô »r een paar | dagen,de \ijnul nog buisdé. Aandeti zuidelijken I uitgang van'tdorp aan de eerste kiuisstiaat, j ! waicti onze ueei&'ig en yi j-'Hgd ? buzi, met cv.d kulossulen ûiijnput le \ulU'n ; ze | hadden het gemakkelijser als onze armozaks- f kensvullers aaa den Yzer : de rfchtgebleven | brokken van murenvan de hoekhuizen werden \ vierkantig in den put omgekanteld. De statie | van Handzaeme en de eerste huizen erover wa-1 ren goed bcwaard ; maar daarachter was het « een ander paar mouwcu » : Geen enkel ge-bouw dat geen vijf of lien obusgaien toonde; de daken en de kappen waren atgesmeten of ston-den gescheurd en vaneengetrokken, en scheef lijk d>'onkenmansklakken, op de doorschoten muron. De Duitsch was geweldig aau het bombar-deeren met kleppers van 2S0 op den westkant van het dorp; en de kogels kwamen alover de straat gevlogen uit Noord-Oostelijke richting. We konden niet beters doen dau stillekens ons koes houden achter 'nen stuk muur. Voor zoo-veel het merkbaar was van uit onzen post de combat, waren de huizen van de plaats veel beter bewaard. Tan tijd tôt tijd kwam eeh licht gekwetste dood-gezapig langs de huizen afgezakt. Recht-uit gesproken,... 'k ben pertankgeen klopper... 'k was er niet geerne bij. We lieten Hand-zaeme liggett en 'k trck stillekens achteruit : retraite stratégique. In een abri, achter de statie, lagen nog een Duitsch officier en een mitraljeur, daags te voor door onze mannen neergekogeld. Van Handzaeme terug naar Kruisstraat, en van daar tewege naar Cortem rck. Maar een maatje wist me le vertellen dat het niet en hielp met kurieus te zijn : Niemand mocht Gortemark binnen, omdat men vreesde dat 't dorp onder-mijnd was. Demi-tour ! en 't Zuiden in naar Luykhoek en van daar naar DeGeete (St Jozef). Op den Luykhoek moet het er gestoven hebben zoo 't behoort : 't Waren al Duitsche mi-traljtuzen, geweren, duitsche kapotenen vesten en broeken dat ge hoordet of zaagt.., « Souvenirs » met hoopen. De naald van den toren van de kerk van De Geete was afgeschoten ; de huizen tamelijk bewaard. Fransche soldaten die daar op wacht stonden, en die tevreden waren een beetje te kouten met e^n piotje van de streke, wisten te vertellen dat Gits en de Gitsberg ingenomen waren, en dat zij rechtafgingen op Thielt. Op de staldeur van de herberg «In de Geete» stond er ('n plakkaaije met «pschrift : Seid ver-scbwiegen, spione uberall ». Zoodat ze nog een beetje bang waren, de Duitschers, van onze Geetenaars. Van De Geete naar Haaszakhoek. Dg eenige | ! uizen van dien iioek v, ut on opperbest bewaard j langs 1 uit* n, maar langs biunen was alies koil 11 n kleiu gtslegt-n en verdustrueerd. lu de her-| berg «In ^npeiinghe» lagen nog drie bierton-nen. We meenden daar een slokske te kunnen pakken, maar '1 was al afgetapt. Wat een eende-lijkè wemeling hier op de wegen van artillerie-getrekken die frontwaarts optrokken : « Die smerige Duitsch, roept een kanonnier, belet ons al acht dagen te slaj>en, hij Ioopt zôo rap dat wij dag en nacht moeten rijden om hem te achterhalen. 't Gerocht al late in den namiddag en spijtig genoeg... 'k en kon te Roeselare niet meer ge-raken ; maar 'k wilde toch nog eerst Staden zien. 'k Heb het dorp te vierklauwe doorgeloo-pen. Vele muren staan er nog recht, verbrok-keld en doorschoten, maar ik geloof niet dat er vele huizen herstelbaar zijn ; de pilaren en de I muren van de kerk staan daar te kijken onder den blooten hemel, op een hoop steenen en gruisbrokken. Boven het portaal hangt nog de Christus aan zijn kruis, om seggens ongeschon-1 ] den ; maar de twee beelden die er naast hadden gesiaan Iiggen verbrijzeld op den steenhoop. 1 i1 Hoe droevig die reizen door Vlaanderen ! EEN PIOT s' I Se yiiaad vit on Meurde en Tatenciennes. Rijssel m Dowaai ingenomen. |De Engelschen te Toerkonje De Franschen over de Oise. 1 FRANSCH FRONT PARUS 17 Okt. 23 uur. Wij zijn op geheel het front tusschen de Os5, en de Serre in voe-ling gebleven met don afirekkenden vijand. fciNQELSCH FRONT LONDEN 17 Okt. 23 uur. Gister namiddag hebben we hevke aanvallen van deu vijand naar H;iussy afgeslagen. Wij moesten in het westelijk gedeolte van 't dorp wijken. Het ge-vecht duurt voort. Wij mieken nieuwevorderingenZ.W. Rijssel. Dezen morgen zijn onze troepen om 8,30 uur tenaanvalgetogen op het front Bohain-LeGateau. De eerste uitslagen zijn bevredigend. Bevrijding van Rijssel LONDEN 18 Okt, 5 uur. De Engelsche troepen hebben in den nacht Rijssel bezet. De ach-tervolging van den vijand duui t voort. 15 October 1918. Ik schrijf dien datum, en val aan 't mij-meren... i5 Oclobêr ! Vier jaar géleden, d4g op dag, kwamèn wij hier in DéPanne aan, te voet uit Nieuwpoort, volgend van Oostduinkerke af het Zeestrand met Octo-berzon beschenen. Toen scheen de zon, maar de droefheid was in 't hart ; want met ons slenterde een lange sleep ell nde den weg der ballingschap op — ruilers, voetvolk vluchtelingen, eenige overblijfsels van 't afzakkend leger, ailes liep dooreen, ailes week en wankelde, ailes begaf. Maar plots keerden die machteloozen zich om ten verweer, schaarden zich rond een held-haftigen Koning, yochten als leeuwen — 1 de Yzerslag begon. Binnen eeuwen en eeuwen zal nog worden verhaald van dat 1 handsvol mannen — ons land is ook maar een handsvol ten aanzien der grootere vol-ken — dat kop bood aan den neoit ten einde getelden vijand en door hardnekki-gen wederstand overwon. Belgie immers brak den trotschen Pruis den nek. En nu ? Na i-> het weer i5 October, vier j lange, zware, koppige jaren later, en is het weer mistig en soinber, een vreugdestraal i; verheldert aller gelaat — want de zege is | d:-tf!!' ! Nu viiogcu zij, onze strijdcrs, 'Je victorie vooruit, kunnen nit-i gauw genoeg den ver-losten grond onder de voeten hèbben. Oh! dat men er aiet bij kan zijn ! de torens van Brugge, Gent, in de verte zien rijzen, ba-ken van heldenmoed en glorie, gesproten in 't verleen uit het bloed der voorgeslach-ten. Vooruit ! mannen van nu. Uit uw bloed rijst iets heerlijkers en prachtigers jj dan Brugsche torens en Gentsche tinnen : de toekomst van het Vaderland. En ook uw heldendaden zullen eens gloriezingen in belforthallen, openbloeien in kunsttre-soren, want het bloed is schoonheidszaad, is bloeitijdzaad. De ede- len en dapperen, jong zijnde, zijn kwis- | tig en vrijgevig — ook van hun bloed, ook | van hun leven. Immers zij bloeden en sneu-velen voor de heiligste zaak — voor recht en beschaving, voor rierheid en verlossing, voor blijde schoonheid en warme liefde en vruchtbaar leven. Vooruit, dan, vooruit ! Het vaderland wacht reeds klinken de | klokken... M. E. BELPAURE. | Laatste Uur LONDEN 18 Okt. 7 uur. De Engelsche en Amerikaansche ircepsn hebben ei-n offensief ingezet op een front van 15 khn N. Bohain. N. Oise gingen we 5 kloi. vooruit en veroverden Andigny-les Ferres. Geheel de Sellesteliing viel in ons bezit ten Z Le Cateau. Ten W. G iteau bezetten wij den spoor-weg.De vijand trekt zich terug tusschen Leie ni Sensée. Rijssel en Dowaai werden bezet en onze troepen kwamen onder de muren vaq Tourkonje. PARUS 18 Okt. 7 uur. Wij hebben de Oise-streek, Petit Verly, Marchavenné, Esausonville, Hauteville alsook Dorigny veroverd. 1200 krijgsgevangenen. W. Grand-Pré schreden we vooruit N, Oli^y. ïijf minutes Engelsch daags Sâs'e Les DE 12 KLANK vinden we 1. in de wooi den met korte u : but, eut en?. 2. in blood blwd, bloed ; flood flvd, vloed, overstiooming; country faantri, streek; courage ktsiidz'}, moed: cousin vz'n, neef, n^cht; double dvb'l, dubbel; enongh intaf, genoeg; nourish maris], voeden; touch tvts\, aanrakcn, trouble trvb'l, onrust, moeite ; young \vng, jon«; above dbtav, boven; among amtsng, te midden van ; brother bnadhs, broeder ; colour kisla, kleur; come kvm, komen; company k&mipni, gezeischap, compagnie; corer kvv», bedekking, schuilplaats ; he does hie dvz, hij doet; dotie dvn, gedaan; dozen dvz'n, doziju; front frvnt, voorhoofd; glove glvv, handschoen; govern gvv'n, besturen; monday miandi, maandug; money ma,ni, geld; month tuvnth, maand; mother mvdha, moeder; none nvn, geen; once wvns, eenmaal, eens; one w»n, een; eiher vdhy, ander; some svm, eenige; sou svn, zoon ; twopenee Ivp'îis, 20 centiemen ; I won ij won, ik won ; wonder wrsnda, verbaasd staan. ONE SWALLOW DOES NOT MAKE ASUMMER wun suiotoo dvs not meet a sortie een zwaluw is geen zomer HE TOOK HIS COUBAGE IN BOTH HANDS. hie toek hiz ktarid«j in booth tiandz. hij nam zijn moed in beide handen. I WONOER WHAT YOU HAVE DONE V- ITH ij iviandj wol joe liav dvn widh ik Den benieuwd (te weten) wat gij met de 20 THE TWOPENCE MOTHER GAVE YOU. dha tvp'ns misdhd geev joe; centiemen gedaan hebtdie moeder u gai'. Een nieuw wetsbeslult op de vrljwillige diensiuemin -en Het « Staatsblad » kondigt een nieuw wetsbesluit af op de vdjwiliige dienst-neming. Dit wetsbesluit vetnietigt aile andece. \ Daacin woedt gezegd dat slechts deze die ondet de militiewetten niet vallen een vdjwiliige dienstneming kunnen teekenen (dus zij die nog den vetcisch-ten oudeedom niet beceikten). Zij die ceeds ondec de militiewetten gesteId zijn, maar nog niet opgettokken vooe een of andete teden, mogen zich aan-bieden bij de wetvirigsbetekken die hun geval zullen ondeezoeken. De keus van dienstneming bij het voet-volk of bij de actillede blijft vdj. 41"= Jaar - N| 2241^95' Zaterdag '19 Oc' ofeer ® 8i 8 ,. . .v ■. J.-Jmmtsr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung