De Belgische standaard

2114 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 16 Juni. De Belgische standaard. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/028pc2v775/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Wi 5 Q s ^ 1 • /r**'- • , rr t f\ S 1 m ï a tx 1 ràsM a F'r U-9 s »«s ' - DE BELGISCHE STAnDAARD "Vf | QPIJ 7 8 ; f a SBEIÊ |.i VS'4-A k j| « M - Gc-,'vsir f I ,?s> ;?s y .V*& - 1 \ Ij §T;«iS* «•?■*> ' «f 1 Uftîsjïoe h Q,$&1A*9?- 1 RP>CLâMK: ","U" J" mt* m«j.• a* W. M;.lw. I.: rfavlt*» P. 'É«rtp«n<î Vea for âteheMea. Dr Vsn d« P«m>. Dr. I. V&u £e Woegtyris, lui FUifosrt. Dr L. Da *-«-oii, f. Siaon*, 0. Wattex, Ad?. -î, Basta, feilarion Thans. ■ -— — Iets oter de (tatou iaa den Oorlog | en oas Sociales plicM. — I ■ Zoo yeel menschen kloegen er over dat — geen récht in de wereld m < r was, dat L er zoo ellendig naar toe giag met dat ,,e vpor z'a zak". Maar den moed, de krac liadden ze niet om tegen stroom te zwemrne en ze dreven, klagende, mee denmodderpc in. Die kracht, dieu moed moeien wij lie l/ea. Ons gedacht moeten we uitwerke Recht moeten we gaan ia ons schoenen.'t Gods wet ; en geen aardsche belangen beîchouwingen kuaaea daar in iets afbrei aaa doen. Voor andercn moet men ockzc gen. Heeft de Schepper ders eene meer mi ' deien gegeven dan den andere, 't ligî in si bedoeling dat de best bedeelde ze te nui raake, niet voor hem alieen, maar voor a cîere schepsels ,cok van den zëlfden eenig maker. Dat is zelfopofferhîg. Met zuîke 1 Irippen alieen kan eveawicht en overee komst onder de menschen blijven. Als ^ ze dan ook viaden in onzen Godsdienst, î (jaarbij, gezond measchenverstand ze goe — Hfcuren moet, ware het dan niet laf er n 5 fliaar te leven ? ■ Groote moeiiijkheden koraen we zek tegen. Stoffelijk zuilen we gescbaad word aoms, ea veel zulien we moeten lij ien.Uite P/i zullea we voor ons raoeite niet beiooi tordea, best mogelijk. Maar is de overti ng goed te doen, niet oneindig meerwee in valsche iofuitingen van de wereld ! is geiuk dat we zeker zijn zoo te vinden n (jvenredig meer weerd ook dan geld engoc In den grond dus, zooniet io den schij worden we tôch feeloond. le ■ y ■ We mogen ook niel veihopen dat we ^ ineen& den stroom zijn richting zou Jendo veranderea. Daarotn zijn we te klein in g »tal, en beschikt de andere over te v< aardsche voordeelen die de massa meelc kea. Den moed laten vallea mogen we io niet. Woorden wekken, voorbeeiden tre »en, en dat bren^t steeds volgeliagen a Daarbij, een karakter van man, een m van zijn piicht, wordt altijd meer geac l3 daa men het wel uitgeeft. en oefent duso " incer invloed uit, !* ■ Maar zou mea ons kunnen opwerpen, 3 tijn toch altijd goeie menschen gewee! HVaarom hebben die dan de bovenhaad ni gehaaid ? Ea zoudt gij, na edele poging: en fiopeloos tegenweren, ten sloîte ook ni * meegesleept worden 1 Daarop antwoordi wa : door den oorlog zuilen veel mensch d.eper in 't levèn leerer» ki ken hebben, i ffii-er vatbaar gemaakt zijn voor 't gctn hi Velzijn bewerken moet. Voor de werke zeiveu, zouden er g.eue aai-ge«os.-r.ei» zij Ik meeu vau ja. Dïcper in 't lever; zie i ; '"M daareven. Daarin viaden we eea st^r steun. Levenskennis hebben we zeker opg :Mfau — met oppervlakkige wereldkeaai ®e men te veel voor levenskennis laatdoo gaan — maar beter begrijpen van 't lave ' '6r ^ea we£> we^en naar 't ware gelu 4 De weelde, 't gemak van vroeger zijn er t " endie juist beletteden ons verder nate de ! ja11' 1 ®aaziea van dea dood vallea o< I *ee' v°oroordéelcn weg. Dan is de rï>eas «ens rechtzinnig met zich zplven ; en de i ' *j|r^^ea C''e °P z'ja ^-uchtere ziel * bii- levenskennis, een schat z ^fcur gekocht, laten te loor gaan, ware zo , e' ^''ng°ede moeten we hem doen gelde t is ons piicht ; 't is ook oas recht. VV U:! trekt hem dea sïiel aan.W ■f ei'en ^ent, h^eft er zijn woordje in ^ a^e^^en' ^eter ingelicht, vaster overluigi Bterk r dus zuiiea we zijn daa voor dt oorlog. Op vruchtfjaarder veld zuilen w B^e'kea. Daarom mogen we beleie uitsîagf verwachten i | Een goed woord, een goeie J&aJ werkcr 1 S op ons omgaving, op ous eigen gozin eerst I op vrienden en kennissen, op al de men schen waar we mee omgaan, 't zij ia hande of nijverheid, 't zij ia onderwijs ot politiek er in om 't even welke bedrijvigheid van ' et measchen leven. Van eigen kring naarwij ik der kring gaat de invloed uit. Warcn d ht measchen, elk opzijn ei«ren, beter, koa rac-i a, hua gezonder levensbeschouvirgen ingeven >el ze zouden de beternis uit 't private leve b- meedragen in hun sociale leven Enzouhc n. dan niet beter kuanen gaan, onder lander Is evenals onder hurgers ! Hopeloos is on of streven dan niet. ik ¥ * r" Uit rechtvaardigheid, uit zelfopofFerinj moet de wereld herrijzen. Onze godsdiens ln breagt ons die deugden aan. Hij wijst on ook op ons maatschappelijk werk. Op ée n" weg das liggen ons christelijke en ons bui en gerlijke plicbten. Vooruit cp-dien weg ie" 1 Drukt de oorlog op ons schouders,, toc n* î houden we den kop hoog ; drukt oas ' ve t zielewee, toch zuilen we ons opwerken te *'s | goeie Ghristenen en goeie burgers, tôt man S nsn van overtuiging en maanea V8n daad let i tôt maanea uit eea stuk, waar, met Gud f z -gea, de toekomst op rekeaea mag. er 1 A. DE LEPELEIRE &n « ,d VAN VOOR I-d- ONZE SOLDATEN 't ; —^ iet X ^ \ De Britsche krijgsgevacgenen n, Op eea vraag van S. Hope heeft de miaiis ter van oor'og yerklaard dat in Duitschlan )0 i854 oUficierea ea 34 3o4 soldaten gevai in* &en zitten. In Taïk^ys 556 officieren e e. 8.355 soldaten ; in Oostearijk. 5 officiere !el en 12 soldatea; ia Bulgarije 22 officiere t- ea 523 soldatea. 't Zij in 't geheel 2.i3 ch officieren en 43.194 soldatea. Het grootsi gedeelté der kiijg^gevangeneu in de hande n> der Turken zijn Indiërs. an - _ . . ( Kapxtein Wmtgens ok We vernenien dat de bevelhebber der be; gische troepen in Duitsch-Oost-Afrika, aa er Kapitein Wintgens, den duitschen aanvoei it. der, als teeken van waardeering heeft toege et laten zijn zwaard te behouden. Dit toor 311 aan dat Wintgens een tegenstrever van b« et lang is geweest. Zijn in hechtenisnemen za 511 dan ook het einde beteekenen van dei ;n tegenstaad ia Oost Afrika. Reeds begii jn 0 ^gst 1914 stelde Wintgens zich aan 't hoof m vau de duitsche koloniale troepen om d ts greuzen vaa Congo aan te vallon. Opvolgeu u? bj khaddea debelgischebavelvoerders Hem sij Rouliag ea Moliter met hem af te rekeaei ie ea tlikwijls op eea onaaogeaame wijzegelijl e- te Kanseme waar eea belgisch bataljoa bija s3 omsingeld en vernietigd werd. 't 1s Kolone r- Huygens die Wiatgeas heeft kuaaea saap n pen. f Vlaamsche zangan î, a- In 't opluisteren van onze soldaten-feesî )k jes, moeten we dikwijls ia 't zanggedeelt :h de medewerking missea varutalentvolle zan n- gers die naam verwierven in aile middens e, Ea nochîans, echte vlaamsche zangers ziji io er in 't leger en dan nog in het genootschaj a- ambtelijk en uitsluitead ingesteld om d n. soldatenfeesten op te luisteren, beneven: ie hetgeven van eigea verf.ooaingea. Stuitei ie we dikwerf op oanatuurlijkheid ea oabe te holpeaheid, het ligt wel dikwijls aaa oas i, omdat we de Vlaamschezatigi-rs aiet vragea :n Ze zgn aochtaas ter beschikkiog en me , Daman, Godier en Théo Moens mag mer n verzekerd zijn iets puiks te leveren. W( Knar^pn rit» <"lru* m p^n fppcl nr î ' waarlijk, het was echte k'înst, ^enietbas , s voor iedereen. - ? Daman die met zij n dondt rende stemme <3 1 meesleepende zangea gaîml , Godier die lie , de oude liedjes en de innig-rnooie nieuw s , weergeeft en Moens die niet alieen een Hi - i morist is maar terens groot artist.Dat m» 'à ? die vlaamsche kunsienaars vrage op feesl( ï î en vertooningen. We zuilen onze jongci , | wel leeren ziagen en hun minderwaardi a heid afschudden. t , Nieuws voor onze Soldaten 8 M. de Dorlodot, 4 Pfiory Gardeas Folkestone, aanzoekt dringend de person» wier namen volgen hem hun adres te dos r gewordea. Hij heeft nieuws voor hen. 0 t missingen te voorkomen gelieve men o< s zijn adres in België aan te geven alsmei a hetnummer dat voor hua naam staat. 1 Verschillige: 1086 Vaa Wyasberg. 11 ii Veekmans Léonard. 1074 Velpr t Leoaie. 1141 Wery. 1067 Wicotl t 1173 Willecomme Henri en Pierr 1128 Wyggnie. , Antwerpen : ro63 E H. Fiereas aalmoe s 9^9 Poppc GamielSt. Antoaiusstr, 1 1000 Vaaherenthift ls Jan- 982 Vî Ostayen Constand. 1064 Weynaud De Wachter. Berchfm : ro65 Vermeulen Alfoas 44 H bertiestraat. io65 Vaa Hersel Em 146 Pieter de Coninck-straat Bergh.bij-Campenhout : 994 De Grin E 994 Zegers Albert. 'i Blankenberghe : ro23 Daeneels Josep 1023 Goefgebeur Max Kerkstraj 1023 Malstaf Firmin Slachthuisstr.3 1023 Rosseels Alfoas Gasstraat. rt Troffaes Renée Weststraat. 1023 V: der Marlisre Molenstraat. n l V IDe Toesianc ,c i "de gebeurtenisse IN ' griekenland De bom is ontploft! N'a een jaar talmi 1- | en nemen van halve maatregelen hebbi t Frankrijk, Engelaad ea Ruslandtoch eind - lijk gedacht dat de goedzakkigheid te v 1 gin g en hebben de daad gesteld die siai 1 ' veertien dagen was verwacht. I Op 29 Mei waren de Engelsche en Fra \ sche regeeringen akkoord gegaan over 1 e te nemen maetrerelen en de te volgen g _ dragslijn in Griekealaad. Op 2 Juai liet < Y Russisehe regeeriag zija instemming kenne ! op6 Juai vertrok Jonnart, in hoedaaighe £ van opperkommissaris aaar Atnene, op j . Juni had hij een onderhoud met Sarrail, < ] 10 Juni met Zaïmis, den griekschen eerst< . minister en op 12 Juni was Koning Ko l stantijn van zijn troon vervallen verklaai en door de drie beschermende mogendhedi van Griekeniaad, propertjes aaa |de dei _ gezet. e Wat au gebeurt, had over zes maand( .5 al moetea gebeurea, maar de Verboadene t , warea zelf aiet akkoord. II '1 ;j 1 j Zoo kwam het eeuwig talmen binst K01 . j stantijn, onder den invloed van duitscl , uitzendingen en van zija duitsche vrou1 nog niet onaardig de Bondgeaooten om «le t tuin leidde. ! Met de Russisehe revolutie kwam er klaa ■ te ; Italië nam een pand in Albanië en me kon p.ïnilpliilt }ianHp|pn/f nntrprt(»n r l De Duitschen zullea, men kaa 't denken, [ oas uitgeven als de vernietigers van de on-[e : zijdtgheid van een klein land en ongetwïj-f, feld een vergeiijking maken tusschen wat 'e ; zij deden tegen Beîgië en wat wij doen tegen 1- Griekenland, maar ze zuîlen zich wel wach-n | ten te bekennen dat. wij in ons voile rechi su \ zija. îs i Immers, Frankrijk Engelana en Rusiaac jf- ! zijn in rechte de beschermevs en waarbor ^ gers, naar den geest van het verdrag var f i83a, artikel 4 en van i8«3, artikel 3, var I Gfiekenland aïs grondwettelijken staat. te ) Het verdrag van i83a luidt dat Grifken ;n ! land geplaatst wordt onder de beschermin§ ;n \ vaa de drie bovengenoemde landen.Het ver m I dragvani863datGriekenIand,onderdenwaar »k i borg van de drie landeaeen onafhankelijkei ie ^ en grondwettelijken staat vormt. | Frankrijk, Eisgeland ea Ruslaad haddej | dus het recht en dea pîicht Griekealaad ii ;5 1 den weg van de eerîijkheid te houden, we| et 1 dien het veriiet onder den invloed van Koa | stantijn, op den dag dat het zijn verdr;^ p. i met Serviëverbrakfen voordeeie vanDuitsch Iland, dien het voorgoed veriiet dea dag da het zijn koning toeliet, in Novernber 1915 t. S de kamers'te oatbiaden naar alie echte veror m ? deaingen in Jus i bijeengeroepen. s- ^ Griekeala id had zija grondwettelijkheù | verloren en sçhond zijn oi zijdigheid me 11= 1 saa Duitschland het fort van Rupel en zij! :el i manschap over te leveren, met op 2 Ds f cember 1916 de fiarsscbe ontschepingstroe d. ^ pen door zijn leger, aaagevoerd doo: s Duitschgeziaderî,;n dea rng te laten, schietei h. I te Pireu3. it. î Sindsdien werktede koning als een spioei 1. van Duitschland. Hij liet, vrijelijk, de duît i3 j scheonderzeeërsàanlegplE(atsen k''ezen op à< ia j isrieksche kusten, hij oniboad ministerie aî | ministerie van zoohaast het een eatentege zindheid liet biijken, hij trok zijn legei ? samen in den rug vaa Sarrail en d'es meer j- | We kouden geen doorgrij pende maatre ■ gelen nemen toen, omdat artikel 8 van he; .j /verdrag vaa i83o — dat nog steeds var , kracht bleef, vermils i;s 1862 beroep w-tc I gedaan op dit verdrag om prias Alfred var \ Engeland te belettea dea trooate bestijgen, [ — vermeldt : « Geen leger tocbehoorenc ; aan eea der beschermende mogendhedec în î heeft het recht op grieksch grondgebied te în 5 dringen zonder de toestemming van detwee e" f andere landen ». De Tsar vanRusIand ver-er i zette zich tegen een militaire inmeaging: i Nu is de bom ontploft. De koning, zijr \ vrouwea zijn oudsten zoon gaan in balliag tl" \ schap hun vooringenomeriheid tegen d< Entente ea hua rneeheulen met Duitschlanc e" bekoopen. Griekenland .blijft echter,—er "e dit is, zonder twijfel, Engelands wensch ge-y weest — eea koninkriik met de tweede zooa vaa Konstaatijn a!s regeerend vorst. • 't Is ailes in een haai en een zwaai ge-'P gaan, zonder bloedvergietec, zonder opstanc :a zonder tegenstand. Te faet*r. a" Het belang ligt hier niet, maar wel in hel feit dat we thans in Griekenland een bond-n genoot, ofzoovcel als een boodgenoot,moger ir aanziea, inplaats vaa eea vijaad; dat de krijgsinrichtingea in Albanië en Mîcedoaiè 'n geen rug-bedreiging meer hoevea tevreezen: 11 dat de Grieksche kust van onderzeeërnesten •• zal gezuiverd worden ea bijgevolge de Mîd-s dellaodsche-Zee vaa zeeschuimers in verhou-| delijke mate; ea dat,... maar ja, we moeten nu eerst afwachten wie het bestaur in baa-dea zal nemen. i- Venizelos is de aangewesea man ea komt ie Veaizelos aaa 't bewiad, dan komt Grieken-^ land in oorlog tegen Bulgarijë aan de zijde n vaa Servië. i j LEEST EN VERSPREIDT HF RFJ nicCHP STANIU ARH j Oo^logs { BELGISCH FRONT J i4 Juai, 20 uar. —L vendige artillerie-bedrijvigheid in de streek van Steenstraete, | Lizerne en Boesinghe. Naar het Veerhuis 1 | bommengevecht ex; Terkennersgevecbten Z. IDiksmuide. - FRANSCH FRONT i4 Juni, r5 uur. — N. Craonne heschoot • l de vijaad, met tusschenpozea, onze stellin-; 5 gea. N. W. Reims en op den Linker-Maas-■ î oevér dedea we vijandélijke handslagen - j mislukk.'n. We deden een rit 0. de-hofstede î ; van Navar-in. i ; » j De oorlog ter zee 1 . Op 8 Juni isde fransche transatlantieker ' « Sequanna » met 55o reizigers ea troepen " ; aan boord en 100 mansebappen, door een ' duitsclum oriderzetër getorpedëerd en ge-zonken. Er worden 199 opvarenden gemist. i ; Londen door Î5 duitsche vliegers gebombardeerd 1 . Gisler iicbb" 1 i5 duitsche vliegers de En-j. gel c .e hoofstad overvlogen. Honderden j homme» w«.rden geworpen op de Oostf lij-ke strvi Het < a voor den Lond. naar een ongcwo- «ch.m spel. De straten sio den . zwait vaa 'i, v: ik. Eea bom trof een trein ' die vourtstcoiruiè. Er zijn ia't geheel 4i dooisa ea 121 gak9vjf,-5tea. I - Eene r; mp te Parijs. E-;n gedeelte van de gebouwen van het ' fabriek Reïiauit, te Parijs, is plotseling in-1 gestort, wanneer het werk volog in gang was. Er zijn tôt hedea 21 dooden en 60 ge-kwetsten.De gebeurtenlssen in Griekenland. [ i De ofitwikkeling van de gebeurtenissen " verloopt normaal. De koning is op een fransch torpedojager ingescheept, in plaats van op eea eagelscben kruiser. Dat had te veel ceremoaiëa ver- r wekt ! De Franschea hebben belaagrijke vloot-machten onfscheept te Atheneri in vooruit-zicht van aile gebeurtenissen. De bezetting vaa Thessalie is zonder te . groote moeite geschied. Alieen te LARISSA i boden de grieksche tfoeperi tegenstand. In [ een gevecht tussclien fransche ruiterij wer-i den ze totaal verslagen. Ze Iieten een vier . honderd man in de baaden der Franschea. , Griekeland door îs het de kalsnte. De toestand in Rusland. De verkieziiigen voor de gemeer»te hebben te PETROGRAD de voile meerderheid aaa de socialisten geschonken. Bonar Law veiklaarde gister in 'tLager-huis : « niemand kan voorzien wat uit de Revolutie volgen zal, maar er is reden te hopen dat wij er door komen zullea. De nieuwe regeem.g heeft geen gemakkeîijke taak, we moeten nog ailes afwachten.» PARIJS meldt : Artillerie-strijd hevig in de streek van Craorme. LONDEN meldt : Wij roieken vooruit-gang O.MEESSEN.De vijand was verplicht een belangrijk deel zijner eerste liaie tusschen St. Yver en de Leie prijs te geven. Wij vorderen 0. het bosch van Ploegsteert en om Gapaard. Op het gevechtsterein van Atrecht hebben wij de duitsche linie 0. Monchy ingenomen op een front van ^.5oo meters. 176 krijgsgevangenen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume