De Belgische standaard

1395 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 14 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 02 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/696zw19d1s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaar. — N° 2 Vf jf centiemen het nummer Donderdag 14 Januari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureeî : VILLA MA COQUILLE, Zeeduk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Het Belgisch Lied. I. ' Juicht, Belgen, juicht in brcede, voile akkoorden, Van Haspengouw toi aan heL Vlaamsche strand, Van Noord tôt Zuid, langs Maas- enSchcldcboordcn, Juicht, Bclgen, juicht door gansch het Vaderland. Ecn man'lijk volk moct man'lijk durven zingen, Terwijl het hart van eed'le fierheid beeft. Nooit zal men ons een morzelgronds ontwringen, ) « Zoolang een Belg, 't zij Waal ot Vlaming leeft. J"3 Zoolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming, leeft (bis) II. Geen morzel gronds, geen enkel onzer rechten, Waarvoor het bloed der vaad'ren heeft gevloeid, Zoolang een man, ecn vrouw, ecn kind kan vechtcn, Zoolang een hart in België's harte gloeit, Geen slavenboei word ooit ons aangevijzeld. Of't wordtop 'thoofd des dwingelandsyerbrijzeld .0 M Ons Belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij. ^ Ons Belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij (bis). III. Zingt hooger nog en laat Europa 't hooren : Hier heeft de Vorst, de grondwet in de hand, Voor God en Volk den heil'gen eed gezworcn, Dat hij slecht lccft voor 't dierbaar Vaderland. Naast d'eersten Belg staan acht millioenen Belgen, Vol eendrachtszin tôt heldenmoed gerecd, Die m'één voor één en allen moct verdelgen, )_« Eer iemand ooit ons land het zijne heet. P3 Eer iemand ooit ons land het zijne heet (bis). tKiaXRTZtZ&BKBiaSlB&ISiaSSSSuX. ' M» »».vgr»~ fflrre tjt. r^s.. : • - Soldaten zingt zijt altijd blij. ONS STANDPUNT Tôt vôor eenigen tijd waren hier te lande, zoowel als elders, een aantal ontwikkelden ingenomen met Duitschland. Niet op politiek gebied — wij verlangden altijd Vlaming en Belg te blijver., gansch onafhankelijk van Ooster-zoowel als van Zuiderburen —, doch op intellectueel gebied waren wij Duitschland genegen. Vv'ij stelden belang in de verstandelijke op-zoekingen van Duitschlands geleerden, en maakten ons hunne grondige studiën ten goede ; wij leerden van hen af het metho-disch en doordrijvend werken ; wij keken begeerend op naar hunnen taaien organi-seeringsgeest ; wij, katholieken, beneden bij onze geloofsbroeders van langsheén den Rijn hun diepen godsdienstzin en hun wijze jeugdopvoeding. En al meteens die genegenheid verdwijnt. Wij stonden als aan den grond genageld toen wij Duitschland zijn gegeven woord zagen verkrachten. Wij waren verontwaar-digd als wij 't bloed onzer jongens zagen vloeien onder 't zwaard en de kogels van germaansche stamgenooten. Wij verwen-schen Duitschland, nu zijn legerdrommen onzen vaderlijken grond hebben vërtrappeld en verwoest, onze huizen en hoeven hebben verbrand, onze vrouwen en kinderen hebben beleedigd en vermoord. Het Duitschland dat wij meenden te ken-nen was dus het eigenlljk, het gansche Duitchland niet. Van genen kant den Rijn leefden volkeren die dezelfde opvatting niet hadden als wij van recht en leven ; Volkeren voor wien het recht niet bestaat, docli alleen de macht. Een heidensc'ne wijsbegeerte en een uitmatige overmoed hadden hun geest misvormd en meteen hun hart versteend. Duitschland heeft verstand, doch geen hart. En dat legt uit het zoo methodisch uitwerken van barbaarsche plannen. Ook het Duitsche volk heeft den baiivloek der beschaafde we-reld op zich getrokkcn. Er worde niet beweerd ciat enkele Pruische jonkers of universitetsprofessors hieraan plichtig zijn, dat er in Duitschland brave menschen zijn gelijk elders. Een feii staat vast: een vroeger bevriende natie wordt overrompeld en onschuldig uitgeb.uit, er wordt systerm.itisch gebrand, geplunderd en gemoord ; oorlogswetten worden met de voe-ten getreden — en in Duitschland verheft niemand de stem om die wandaden af te keuren, zelfs zij die aïs de voorstanders van katholieke princicpen zouden moeten optre-den verontschuldigen of schijnen te beamen wat er gebeurde. Daarom ook zeggen wij het Duitsche volk als natie plichtig aan die barbaarschheid. Duitschland heeft tusschen zichzelven en ons, Vlamingen, Belgen, een klove doen ont-staan die eeuwen lastig zullen aanvulien. Zoo wij waardeeren wat Duitschland goeds in heeft, nu weten wij ook wat het als barbaarschheid bezit. Wij verwerpen de zooge-naamde « Duitsche kultuur ». Hand in hand met onze Waalsch Broeders, met de Engel-schen en de Franschen staan wij pal voor het Duitsch geWeld ; schouder aan schouder zullen wij met hen voortduwen tôt 'wij het Duitsche monster uit het Belgische vaderland verdreven hebben. En daarna zal er weer een vrij België be-?tann, met vrije vlamingen. Onze eigen Itris-ten Vlaamsche levensbeschouwing zullen wij uitwerken. Den godsd'.enst onzer vaderén getrouw, zal ons diep godvruchtig volk weer in vrede bidden in zijn heerlijk heropge-bouwde tempels. Eigen kristen Vlaamsche kunst zal weer bloeien de werekl ter bewon-dering. Eigen wetenschap ook, wij zijn er zekervan, zal ecn Vlaamschen geest beziclen en verheffen. En dan zal Ons Vlaandéren weer schoon zijn, ja, schooner nog dan voor-heen.Ja, knapen, 't hoofd omhoog, Onze oude vaan omhoog, De ziclen hoog ! 't Verleden leeft in ons, Het heden hoopt op ons, De toekomst straalt voor ons, God zij met ons ! (A. Rodenb.) V. V. C. B. OP HET RUSSISCH FRONT. Op het RUSSISCH front vernemen wij de laatste wanhopigé stuiptrekkingen der Duitschers bij de Bsoura en de Ranha, ten einde hunnen aftocht zoo goed mogelijk te kunnen dekken.De opmarsch naar Varsovie is voor goed afgeweerd eu de Duitsche legerstaf bekommert zich enkel nog de stellingeri zoo sterkmogelijk te verschansen om den ônvermijdelijken Russischen inval van Posnanide Silesia te vertragen, zoodat we hier nu meer en meer op zekere punterï van de strijdlijn dezelfde oorlogstaktiek zieii opdagen aïs sedert maandèn in Frank-rijk : 'tis te zeggen de werking met loop-grachten.Verleden week had de vijand zijne ver-woede aanvallen verdubbeld in dé s Lreek van Bolimow, op den linkeroever van de Vistule; doch te vergeefs stonn geloopen tegen den onwrikparen ijzeren dam der Russische krijgers. Maar deze laatste dagen heeft hij die wreede slachtingen niet meer hernieuwd, zoodat er meer kalmte op het front in Russisch Polen heerscht. In die nuttelooze stormloopen gebruiken de Duitschers allerhande belegeringsge-tuigen : onder meer, doen zij hunne mannen oprukken voorzien met stalen schilden. Zoogeluktenzij erin verleden week door een nachtelijken aanval eene reeks bëlangrijke loopgrachten tebezetten,doch de ontembarc „ bajonnetten " onzer bondgenooten her-overden ze, door een herdnekkigen tegen-aanyal en wisten de Duitschers met zware verliezen weg te drijven.Niéts zal weerstaan aan den Russischen stortvloed, want deze maand nog zal het nieuwe leger der rekru-ten van 1914, 1,200,000 mannen sterk, de jonge uitbottende krach t van Rnsland. het iront komen vervoegen en zegevierend oprukken tegen den Duitsclxen dvvingeland. In Galicië blijkt de vijand uitgeput. Tal van Oostenrijksche krijgsgevangene officie-ren zijn gansch ontmoedigd en de hevige rassentwisten brengen meer en meer ver-deeldheid in '.t léger. De Oostenrijksche leger-atdeelingen,dieaanvMIend op deJNida-rivier opgefreden waren, zijn genoodzaakt achter-uit te trekken om Cracovie te béschermen en het front Wieckza-Boelnia tebezetten.On-dertusschen zitten de Russen de vluchtende Oostenrijksche benden na, die Przemysl ter hulp gesneld waren. Zegevierend beklom-men de Russen de Karpathen, ten einde den doortocht aan den vijand af le snijden. Tal van Oostenrijkers gaven zich zonder i-ttrijden over. In Hongarie hebben de Russen geheel de provincie Bukovine bezet, en dringen nu Transylvanie binnen. Zoo blijkt het dat de Hongaarsche volkeren, die hunne haard-steden bestormd zien, onderduims samen-spannën om alleen met Rusland te onder-handelen, ten einde den rampenzwangeren geziéhteinder van hun vadergrond af te weren. Hetgroote Oostenrijksche leger dat zich zoolaf aan stukken lie! slaan door het kleine Serbie, gevoelt zich onmachtig nog langer alleen die kleine leeuwen te keer te gaan,en is genoodzaakt Duitschlands fegerbenden ter hulp te roepen. Daarom heeft keizer Willem reeds 60,000 Duitsche soldaten naar het Serbisch front gezonden. 't Zal Rouma-nie's roeinyolle taak zijn, die zoo dringend begeert het oorlogstooneel te betreden, die barbaren te helpen verplettereu. In den Caucasus teekenen zich de twee Russische zegepralen van Ardahan en Dam-kaninomeer en meer af en zullen eenen door-slaanden weerklank vinden voor de vol-gende oorlogsverrichtingen. Want door het gebrek aan menigvuldige ijzerwegen is Tur-kye niet bij machte groote versterkingen. te zenden, zoodat het voorwaartsrukken der Russen niet beslissend kan ingedempt wor den. De ontzeglijkk oorlogsbuit en de eer-lijke krijgstropheën zij n nogniet opgemaakt. Volgens de laatste oorlogsberichten,blijkt dat de aftocht van het 10e turksche leger-korps door de zegevierende Russen totaal afgesneden is, zoodat de nederlaag gansch verpletterend is voor de aanbidders van den Islam. OP HET WESTEL1JK FRONT. IN BELG Se.— In onze streek valt er weinig of geen verandering aan te stippen. Een hevig artilleriegevecht woed rond Nieuw-poort.Bij Lombartzijde hebben wij een kleine hoogte ingenomen dat 50 meters voor onze loopgrachten gelegen was. Ten westen Sint-Jooris hebben wij insgelijks veld gewonnen; merk wel op dat deze aanwinst voor ons van groot belang is. De vijan ! heeft wederom de brugten zuiden van Dixmude,zonder eenigen uitslag, beschoten. Bij Steenstraete en ten zuiden leper werden de vijandelijke loopgrachten door het geschut onzer kanonnen beschadigd. De verbondene troepen zijn fel aan 't vech-ten in de duinen ona zoo de vijandige posities onuitstaanbaar te maken. En van langsom meer vreezen de Duitschers eene aanstaande ontscheping van frissche en machtige Engel-sche troepen. In de duinen zijn vele zware batterijen reeds verplaatst geweest. Deze laatste dagen zijn de vijandelijke vliegmachienen buitengewoon werkzaam geweest, zonder nochtans groote schade te verrichten. Het koorn was 't kaf niet weerd. Te Adinkerke wierd ook eene boni ge-worpen ; maar alhoewel gericht op de Statie, kwam ze terecht in 't zand, en veroorzaakte geen ten minste sckade. IN FRANKRÏJK, — Verschillige bommen zijn in Albeville geworpen geweest, zonder nochtans menschen te treffen. Hazebroek en Armentieres kregen ook een bezoek der vijandelijke vliegmachienen maar gelukkiglijk was niemand gekwetst. Andere vliegmachienen hebben Strazeele en Hazebroeck met bommen aangevallei., maar wierden wcldra achtervolgd door eenen Engelsche vlieger. Zij wierden op de vlucht gedreven en hebben kunnen ontvluchten. In de streek van ArraS werden de bondgenooten verplicht zekere loopgrachten te verlaten, omdat onze mannen er tôt aan hunne schouders in de modder zonken. Tusschen Arras en Royes. — Bij Albert werd ook goeden vooruitgang gemaakt : wij lebben immers den weg van La Boiselle :iaar Avelay bemeesterd. Ten Noorden van Soissons hebben wij aan 3en vijand twee lijnen loopgrachten ontnomen în zijne drie tegenaanvallen met goeden uit-slag afgeweerd. Een nieuwe aanval in dichte egerdrommen werd door onze koene strijders 211 de onweerstaanbare werking der fran-sche artillerie afgeslagen. Dan hebben de ■djanden hunne woede op de stad Soissons jitgewrocht en een nieuw lîewijs hunner looge kultur geleverd door het Justiciepa-eis, te bombardeeren. Verders worden in de \isne-vallei hevige artilleriegevechten gele-/erd.Eene andere zegepraal werd behaald in de streek van Perthes. Deze gemeente werd mmers door onze dappere bondgenooten ngenomen. Hun aanval was zoo onverwacht :lat de vijand zelfs den tijd niet gevonden leeft, het ondermijnde dorp te doen springen. Het leger van von Heeringen heeft vruchte-00s nieuwe pogingen aangewend om Perthes wederom te bezetten. Maar 't einde van t spel was eene volledige nederlaag voor den vijand. 2000 duitschers werden gedood, gekwetst en gevangen genomen. In Argonne strijdt men zonder verpoozing. De vijand is erin gelukt eenige onzer loopgrachten van eerste lijn te doen springen. Een nieuwe aanval werd ook gericht op de kruising der wegen van Haute-Chevauchée ;n van Four de Paris naar Varennes. Eerst moesten wij x kilometer achteruitwijken, aiaar door een tegenaanval hebben wij onze posities wederom veroverd. In den Elzas hebben wij Burnhf-upt-le-Haut bezet en wederom verloren. Deze ge-Deurtenis heeft gcene verandering teweeg jebracht in de ligging der legers rond Cernay ;n Altkirch. Daar hebben wij onze posities Dehouden en wij mogen er met betrouwen de ioekomst tegemoet zien. We leven voor den koning! We lijden met den koning! We strijden en sterven voor den koning en ons land ! 5 <£> 0 Œ) > m pj O •pH M <D CD in :ï? u m CD r—H CD 0 & 6 eô > câ M 0 "O 0 > 0 0 0 • rH S OFFICIEELE TELEGRAMME® : Tusschen de Zeé en de Leie, nu en dan bij tusschenpoozen eenige kanon-schoten.In het lepersche heeft onze artillerie met goeden uitval de Duitsche artillerie bevochten en hunne loopgrachten beschoten. LATERE TELEGRAMMEN : Van Nieuwpoort tôt Dixmude klein bombar dement op het front. Ten Zuiden van Dixmude kannonade maar zonder uitslag. Van de Lèse tôt aan de Oise, in de streek van La Boiselle, hebben onze troepen na een hevig gevecht een loppgracht ingenomen. In het Noord-Oosten van Soissons hebben wij gisteren een aanval der Duitschers afgeslagen ; Daarna vielen wij zelf aan en mieken ons meester van twee lijnen loopgrachten op een front van 500 meters ongeveer ; zoo hebben wij voor het Oosten de loopgrachten die wij den 8 Januari ingenomen hadden kunnen verlengen. Op de Aisne en in Champagne tôt aan Reims, artilleriegevecht. Van Reims af tôt aan Argonne heeft onze artillerie de eerste lijn loopgrachten der Duitschers en hunne beschuttingen gebombardeerd. In het noorden van Perthes, na de tegenaanvallen afgeslagen te hebben, zijn wij vooruitgetrokken winnende eene lijn van 200 m. loopgrachten. In het noorden van Beausejour heeft de vijand verwoed getracht het klein fort dat hij verloren had, terug te winnen; zijne tegenaanvallen waren beide 2 bataljons sterk, de tweede in dichte rangen; beide werden afgeslagen na groote verliezen ondergaan te hebben. In Argonne, eenige kleine schermutselingen ; ons front bleef onveranderd Tusschen Maas en Hoezel, ailes rustig. In de Vogeezen, geweldige sneeuwvlaag, op de Vieux-Thann en op de côte 425 zijn er eenige houwitsers gevallen. Vijandelijke aanval verhinderd Zestien duitsche vliegtoestellen zijn Zon-dag morgen over het engelsch kanaalte zien geweest en het is zeker dut een tocht op En-geland beraamd was. Echter daargekomen, vondende loodsenwaarschijnlijkdeomstan-digheden niet gunstîggenoeg om hunne reis voort te zetten : ze keerden hun machienen en vlogen naar Duinkerke. Duinkerke, lOJan. Te Duinkerke. — Twaalf duitsche vliegers zijn Zondag over de stad en omstreken ge-komen, en hebben 30 bommen geworpen, maar ten gevolge der reeds gegevene waar-schuwingen zijn er maarweinig ongelukken te wetreuren en de stoffelijke schade is niet zeer belangrijk. De F*aus in de *Wereld Volgens den Gaulois zou een welbekende predikant, hoofd eener protestantsche sekte, (Rev. Campbell), de gedachte hebben ge-opperd, dat de Paus al de christene gemeenten moest bijeenroepen, om naar middelen uit te zoeken tôt het doen ophouden van den oorlog. Van den Paus alleen kanzulkeinitiatief uitgaan, beweert heer Campbell. Of die opvatting uitvoerbaar is of niet, doet weinig ter zake, doch treffend is het te zien, hoe, sedert het uitbreken van den oorlog, aile geesten, aile natiën, zich instinktmatig wenden naar het Pausdom, als tôt een oppergezag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume