De Belgische standaard

322 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 09 April. De Belgische standaard. Konsultiert 26 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j98b75/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

g - — • y' 11 a vj De Belgiscle StandaâFc Door Taal en Volk Door Taal en VoJ A^liUUJL u ir-w —... < DE BELGISCHE STANDS!)» varschijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; huile» 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplarm van tlh nummer worden gevraagd, wordt de abonni iriis minder. Bestuurde : ILDEFONS PEETERS VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPRE, L. DUYKERS, Victor VAHGRAMB _ __ Voor &od en Haard en La ~T v,." BEREN, I , ' a MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. - Rekîsm™ . ~ r. Des Levens zegepraal. I 't Is Paschen, het feest der Verrijze- n nis, de zegeviering des Levens, en wij h vieren deze plechtigheid te midden van 1< oorlog en doodI flors et vita, duello, zingt de H. Kerk in haar wonderbare <- liturgie, een tweegevecht tusschen leven a en dood is aan gang, en wie zal zege- n vieren? Dat vraagt zich iedereen beang-stigd af in deze benarde dagen. Doch voor allen heeft dezelfde kerkzang reeds b geantwoord: Régnât vivus. Levend p heerscht de Christus. Hij leeft, Hij re- 0 geert, door den dood, door het sacrifi- g, cie, door het kruis, en met Hem aile ze- w delijke kracht, aile geestelijke overvvin- g, ning, aile echte beschaving, aile christe- zi lijke kultuur. ] g» «Maar wij?» gaan de schuchteren, de j a| moedeloozen, de zwartzienden voort. j ci; «Ons ongelukkig land, ons geteisterd l li] volk, sedert zooveel maanden gemarteld iu en gefolterd, uitgerekt in heel zijn leng- V( te op een hard houten kruis, gaat het 00k de glorie der verrijzenis te gemoet? En wanneer?» ^ Wanneer? Dat is het geheim van God, maar dat het cens geschiedt, daar zien we reeds schitterende voorteekensvan,in oc het zwellende geestesleven dat, met het ne botten en het bersten der jonge Lente, se uit het dorre hout van dood en offer op spiuit, Oniangs vicl mij een artikel van îviau- ^ rice Barrés onder de oogen, waarin deze R- gedachte prâchtig ontvvikkeld wordt: ja « jamais on ne vit tant de cadavres, » p£ zegt de Fransche schrijver, «et jamais on°ne vit tant d'âmes. » —Nooit zag men b; zooveel lijken, nooit zooveel zielen. Ty- Sc piek is de spreuk, maar hoe waar ! Ja, de li3 oorlog heeft bij duizenden en honderd- v< duizenden den wereldbodem bezaaid. di Dat was dit jaar de heilige zaaitijd, net m lentegetij. Maar wat zal de oogsi zijn? Wat^Barrès zegt: Een zielenoogst, de weli e gouden oogst van zielegrootheid, geestelijke overwinning. ^ 0 't Is nu acht maanden, zegt de fransche schrijver verder, dat deze oorlog duurt. In 't begin gaf hij aanleg tôt bijna dierlijke wreedheden, en nochtans zon-der dien bloedigen schok gingen de zielen een doodenslaap te gemoet, een zin- v ken in afgronden van materialiteit en c stoffelijk genot. Nu stijgen de zielen uit r het graf naar 't leven toe. Heldenmoed , en zielegrootheid, geloof en blijdscnap c zijn opgebloeid uit het bloed, uit de tia- t Inen, uit de ontzettende rampen. 1 Alléluia! ons volk leeft! 't Is uit den s loomen slaap, het drukkende graf opge- staan;'t verrijst met Christus, met zijn herboren leven en groet het onsteiielij leven te gemoet. m. e. belpaire. 2*" Paaschdag, i9I5- Oostenrijk en Rusland Ds opstand bsgint in Weenen en in Budapest. De « Times » krijgt het volgende bçricht uit Petrograd : De « Rousskoïe Slovo » geeît een artikel waarin staat, dat Oostenrijk, door toedoen van onzijdige tusschenpersonen in onderhandeling zou gekomen zijn om de vredes^verdragen te bespreken. De onderhandeling is gehouden zonde'r Duitschlands weten, en naar het schijnt zou Oostenrijk het oprecht meenen. Die ver-dragen zijn afzonderlijk met Rusland bespio- _ ken geweest. Frans-Jozeî, Keizer van Oostenrijk wordt angstig nopens zijn vo|k ; hij hee'ît geviaagd aan Z. H. den Pans al het mogelijke in 't werk te stellen, om den KHzer van Duitschland tôt verzoëning te brengen, en zoo deze po. i>ig mis'ukte, vraagt Frans-jozef opdat Z. H. zijn best zou doen om teri minste een afzonderiij-ken vrede met Rusland te bekomen. Hij zou Bosnie, Herzegovîna en Galicië aîstafui. Rome 4 April. Reizigers uit Weenen, beves- \ ,rtn| t{gen dater opstand heerscht in Weenen, Pra- t dul. gue, Brunn, Budapest enz. Om reden van den 1 onuithoudbaren economischen toestand en mi- /errijze- litarische tegenslagen. Op aile de gevels der 3, en wij huizen ziet men plakbrievenzooals : «Wij wil- Iden van len vrede 1 Weg met den oorlog ! » k( duelïo ' Home 4 April. De Minister van Oorlog in di îderbare Oostenrijk vaardigt een bevel uit door hetwelk b< en leven ane cje huisgezinnen al het onnoodige metaal al zege- moeten inbrengen. d< 1 beang- _ ai i Doch Weenersche pers bekent de Oostenrijk- m ' reeds sc^e n®er'a§en- Oostenrijksche dagbladen ° bekennen openlijk dat hun toestand in de Kar- \r. evenc pathen wanhopig is. Zoo b. v. : Om de Russen le y op een front van 70 klm. tusschen de twee ber- e£ sacrifi- gen lupkow en Uzsok tegen te houden, hebben aile ze- wij (Oostenrijks leger) ongelooflijke pogingen iverwin- gedaan. Maar de Russen met hunne overmacht ^ christe- 1 zijn nochtans meestergeworden van aile de we-gen die door de Karpathen leiden. Nog veel eren, de ! andere zulke zinnen komen gedurig in hunne t voort. î dagbladen vcor. Meninoetgelooven dat deMi-■teisterd ! iita're overheid die zinsneden toelaat, om zoo re marteld ^et langzamerhand tôt slechter nieuws in leng- voor te bereiden- sti aat het ? gemoet? m' Hoe het staat met den ne an God, Landbouw in Duitschland. va iar zien de landbouw in Duitschland staat er op dit svan,in oogenblik zeer slecht voor : Bij gebrek aande met het noodige arbeidskrachten, moeten zelfs de 2e' Lente, schoolkinderen den landarbeid verrichten. De gc n offer opperbevelhebber te Munster heeft daarorn be- ° j ran TiXinl V&rtrokken enbijdffn 13ni!hairat_urr»_cl-.7aa.m is , zijn, van 13 Maart tôt 5 April verlof kunnen rm nn deze kf.jgen om akkers en îandertjen voor het voor- j wordt : jaar in orde te brengen-, Het gebrek aan werk- ^ avres, » paarden doet zich even sterk gevoelen. jamais en het krachtvoedervoor dedieren ontbreekt bri :ag men "b;jna geheel. De varkens worden op groote ge en. Ty- schaal geslacht en de îokkerij en de mesterij ve • ! Ja, de liggen nagerîoeg geheel stil : er is bijna geen va onderd- voedsel en wat er is, is schreeuwend duur, zoo he bèzaaid. dat bij de vrij lage vleeschprijzen de boer zijn ee t:id het moeite en kosten niet betaald krijgt. rstziin? Het vleesch is d00r de gemeentebesturen " ' a ' aangealagen en is schromelijk duur. het bestuur der gemeente Bocholt heeft ^ o°tlieid> reeds voor 165.000 mark verduurzaamd vleesch w opgekocht. in e Fran- h d( ms ^;on- ROUd 611 M Mï. I, i de zie- Bazin, de bekende Fransche schrij- een zin- ^ ig naar italie gegaan en geeft verslag van h liteit en die reis in de "Echo de Paris". Het is met t( ielen uit moeiHjk te raden dat hij bijzonder een beïn-denmoed vioeden der katholieke kringen ten gunste z .iidschap der Verbondenen beoogde. In een artikel ge- s> it de tra- titeld «Benedictus xv» geeft hij de Fransche t< regeering zeer goed te kennen dat he. hare ' ujt (]en schuld is, zoo de Duilsche invloed zoo over- g rnf nncre wegend was te Rome. Elf jaren lang, zegt hij. & . ,::n heeft Frankrijk het Vatikaan geïgnoreerd. 1 m Sedert elf jaar heeft Frankrijk met den h. isteriellJK afgebroken, geen gezant meer geacredi- . teerd bij den Paus, de Kerk op aile wijzen be- c LPAIRE. streden, de kloosterlingen vervolgd, de Fran- ^ sche belangen in 't h. Land verzuimd, en nu is het verwonderd dat de hooge geestelijke ^ kringen in de Eeuwige stad, het Fransche i ^1° ïld volk niet aanzien als een echte katholieke c natie. Wat Frankrijk verloor eigenden zich Oostenrijk en Duitschland toe. Budapest. toch ;s er thans eene kentering ten vuor- | bericlit uit deele der Alliés in de katholieke openbare | tneening, zegt René Bazin, en de Paus voor- j , , namélijk als echte voortzettervan de politieke ;en arrive richting van léo xiii, xkoudt aandachtig de ; °f '°en r3" oogen gevestigd op Frankrijk. « De Paus wil îr.iancie.ing weten^ hij wil yolkomen op de hoogte zijn •raragen te hem oncjei-worpen zaken... Zelden heb | gr°r inl ik zulken verstandigen.ernstigen blfk gezien. ^etscnijn voelt dat liet hart zeer loyaal is, en n. Die ver- nie). zal weifelcn, noch in zijn woord, noch ne; bespio zjvfl egng geschon<ken vriendschap..." René Bazin had de eer in een verhoor ont-irijk v/ordt Vangen te worden; hij mag natuurlijk daar it gevrnngd niets over mededeelen, maar draagt den bes-5 iri 't werk ^en jndruk mee van het klare zicht van den :schland tôt Opperherder. «In deze koningsziel heb ik eze pot-ing njet enkel het verlangen naar den vrede ge-i z. H. zijn iezen, maar naar wat den vrede bestendig aîzonderlij- maakt: een levendig gevoel voor de gerech-;n. Hij zou tigheki, het medelijden met de smart, het ra-taan. dén naar de oorzaken... God heeît een goeden Ptins meer aan ziine Kerk gegeven. » uerirana vam utK «ELDEN, Juul FILLIAERT. van den ! De Sluizen y Wiftiiwpnnri ; d en mi- L i ivels der ' . we Wij wil- Geregeld, seder en heelen tijd vandaan, , komen in de officie berichten meldingen . voor over de sluiz«van Nieuwpoort, welke QUI •orlog in de Duitschers met n zwaar geschut van 42 hetwelk bombardeeren. , î metaal Misschien kan hiwel te stade komen over deze zoo berucht-|Worden sluizen een en ander mée te deele dat tôt nog toe in 't do-stenrijk- mein van de kenbaheid ongeweten was. igbladen Waarom de Duithers hunne stukken van de Kar- 42 noodig hebben n deze sluizen te vernie-: Russen len, komt hieruit y)rt, dat deze sluizen uit wee ber- een ec'lt fortenwei bestaan, bestand tegen hebben a^e menschenuitviiingen en vernielingstui-1 • gen, omdat ze gebcwd zijn tegen de over- ® ® groote vloedkrachlvan 't alomverspoelende e™3c water. Waar dit naiurelement stop is gezet w3 ^ e w6 in zijne macht, zahet menschelijk vernuft vee wel onmachtig zijrhet doorbreken te be- ... n hunne , t „• rljj werkstelligen. j j 161 De sluizen zijn m ar een gedeelte van het j — om zoo reuzenwerk der sas en van Nieuwpoort. nieuws In demonding vaiden Yzer,te Nieuwpoort, | stroomen (met den ^zerstroom meê), zes wa-terloopen en vaartjn, te weten : Vlads'loo-Ambacht, de Brugsthe vaart, -Nieuwendam- vai mekreek, de Yzer, vlurne-ambacht, de Veur- ge^ nevaart. Roiidom aingert nog een heel net do( lland. van groote beken, zoodanig dat Nieuwpoort we ■ od dit a's een e^and daartusschen opduikt. Om nu , deafstroomende werting vanaldit toevloeiend j 330 e water en de opkomende strooming van den e' s ' e zeevloed te regelen zijn de sassen gebouwd '1 ten. De geworden. tar •om be- Dit werk nam aanvang in 1876 onder de nie iiicr van Hpn ijao-^»r»ienr Piftter De Mey, die { I ksiï ^ atvoor- men 's het niet eens hoe-en wanneer de zq1 j werj<. sassen van Nieuwpoort opgericht werden, mc toch-weet men zeker dat in 1287, Guido van Dampiere de brug, gezegd « 's Gravens- eg itbreekt brug » deed maken ep dat eene sluis er aan- ver groote gehecht werd. Die brug moet waarschijnlijk °p nesterij verbinding gegeven hebben over de Brugsche is v aa geen vaart, want tôt op h«den werd dit sas (Sluis) i fiei ur, zoo- het Gravensas geheeen. Dicht erbij draagt j ste oer zijn eene herberg dit uithingbord. | leg In 1294 werden nietwe sluizen bijgebouwd. ; },ei jesturen Hoogst mogelijk aai] al de toen bestaande j da£ waterloopen. | ^ It heeft Dat nochtans daartoor de overstrooraingen ! van de stad en 't ômfggende land niet belet vleescn werderi( bewijst de buw van een groot sas efn in het jaar 1643 begoinen, onder leiding van ^ra de ingénieurs Couckïn Peeters en maar in 1 s>33c.*as3î2sro o . . . 1660 voleindigd. me In i64^gebruikte me reeds de overstrooming 0p' als uiterst behoedingmiddel tegen een aan- de| . .. en inval van den vijari, want in dit jaar vroeg mé : schi ij- het magistraat van reurne aan den gouw- yaf slag van ^eer van jsjieuwpoûrt.de sluizen open te zet- is met ten> omdat bij een fràschen inval vreesde. le ;n beïn- jn werd ailes ^eerom onder water ge- ma 1 gunste zct en slechts wanner in i678 de toen heer- wo tikel ge- schende oorlog een eide nam, weVd het wa- i ^ransche ter « afgetrokken ». mo let hare Na den dood van arel vi in I790, dron- var 00 over- gen fransche troepenweerom ons grondge- nat zeg^ hij bied binnen. Nieuwpirt, zich bedreigd voe- {rai lende, liet nog eens vien tempelaan deover- , . n strooming die duurde^t 1745. ' ' Daaruit blijkt dat d oorlogsmiddel zoowel jeacredi- dgn ouden ^jd> al n de huidige omstan- mei /ijzen be- djgheden van een mjernen krijg van heel slaj de Fran- pewichtige belangrijlfiid is. nd, en nu in i7-2 werd het^eurnsch sas (aan de ;eStelijke Veurnevaart) geboud. Aan ditzdfcle sas ^ Fransche werden verbeteringeitn een dubbele sasaeur atlîolieke aangebracht in 1821. , r .n. de„ zkh Rond 18+4 «=* hebestaande * m » I sas » afgebroken en ;n bouw in regel v kol een nietiw « 's Graveïas » besloten, om den Du 611 T" afloop toe te laten v, de overtolhge waters 0p Dpenbare yan vladslQ0.wafr en de Camerlynck- 2>I 1us voor" beek. De inhuldiging «van had plaats in 1845 . pohtieke in tegenwoordigheievan den hertog va ichtig de Brabant endengraafan Vlaanderen. D( Paus wil jn 1876 werden a de sluizen ve ' sti ogte 21,n .fgebroken en beelenral l.srbouwd voliiei.s „ eiden hèb I bel gegeven plan v.nng.-r 1=1B :k gezien. ' re«Saehtig «»rk »er « » aal «, en - +°3.0<>° ««g' " e""eS ord,_noch ln^"1'°°fde"et°nSTaa,clighedenïa,> deîe J Lhôor ont " slu'zenSesc^ec*en'S'' J F. ; d( iijk daar | lir " | p 'van den 8 Ouiische schonn jesprongen. | » J heb ik Uit Kopenhagen sebt me ne"ftns,,eoeo° 1 : ; ee;™bf t : rt, het ra- heeft zich tusschen dt Gothland en oe en goeden eilanden moeten verschuilen, afwachtende , ! » dat de weg weer vrij zi]. MLLIAERT. —largingeri ; 0,.5 fr. de regel. - Reklamen : o.+o fr. de reee — ' luchtelingen : 3 înksschmgen van 2 regels, 0.50 fr. "•N* wJLiri&nt^sSa:T" den "acht van 4 «?.5À^h"^ we ck steS bij DriegrocMen heroverd. Wat de stelhng mdaan, betre{*t deze fs niet in de handen van den vijand gevallen, ge ij ' :1wdke duitsch bericht vermeldde. t van 42 FmnkrijL - Vooruitgang van onzentwege ten Oosten van he. bos m over d'Mly CSt-Mi&i) en in het bosch -;Le Prêtre. een en T n Qosten Verdun hebben wij het dorp Gussamville en de hoogten van de Orne bezet, en zijn in de richting van Ma.zeray voorn.tgegaan. keTvan In de laatste gevechten in Woëvre zouden zes Dmtsche bataljons verme- vernjietiprd zijn. , j""s":'n Ten Zuid-Oosten Hartmimsviller hebben we de observatiepost van en le over- 'ront^ — Gestadige vooruitgang in de KarpoMm. Men ver-"sdget, wacht ^ch daar aan een besiissenden veldslag. Bijzonder hevig gevecht rond CzemovUz m Bukovme waar de Oosten i te be- J xfv/~\ irriinrc;o-pvanp"en verloféft hebben. 1 njkers meer aan îouu ai het j — poort, | Dô Yerdediging van Dlxmude. m! dsloo De " Revue des Deux Mondes " heeft in een bc, ndam- van haar laatste nummers een prâchtig verhaal ze, Veur- gegeven over de verdediging van ixmui e el net do0r de Fransche marinetroepen. Toch' hebben ^ vpoort we te vergeefs naar de geheele waarheid in deze dJ< 3m nu beschrijving gezocht. do oeiend Heel wel van verhalende historié te schrijven za deil met bloempjes en vlammenden lof, beter noch- . U tans is het de werkelijke histoiie weer te geven - der de met z'ine- . . . ;y, die Het schijnt, in deze bijdrage, dat Dixmuule "* marinëïrôëp.en. 'tfeze historische onwaarheid eei de zou allicht eene waarheid worden daar het weg-lo^a ' moffelen van de deelneming van ons belgisch st 0 Van leger in deze actie aldus stelselmatig wordt ivens- 6 ^ , til r aan- verworpen. Daarom drukken we er nogmaals îijnlijk opdat de verdeding vanDixmuide een wapenfeit w' îgsche is waarover eerst en vooral onze troepen mogen dl( (Sluis) j fier gaan, omdat zij de eerste en de bijzonder- lve draagt j ste waren om den schok van het Duitsche j leger fe onderstaan. De Fransche marinetroepen ouwd. | hebben hier wel een glorieus deel in mee ge- ee aande j daan> maar a]s ondersteuningstroepen. §e ! be ; -Onze troepen hielden reeds eene week stand nngen ■ gn ^a^en reeds den aanvai van den 24 October cn belet w( ot sas een 8eheele nacht onderstaan, vooraleer de ig van Fransche hulp aankwam. aar in Te Dixmuide lagen de 11e en 12e linieregi- memten en 't is dank aan hen dat de doorbraak oming op Duinkerke niet is geschied. Hunne vaan- 1 aan- de[s werden om dit buitengewoon heldenfeit zj{ vtoe§ mèt het Leopoldorder vereerd. En wat gezegd fc^zèt" van belgisch geschut dat heel alleen de ac- scje tie ondersteunde en wiens juist gemikt en doel- terge- matig geschut de fransche officieren zelf, ver- 1 heer- wonderde. hij et wa- De dagen van 24-25 October en volgende 0q mogen geen uitsluitend voorrecht uitmaken be dron- van een of andere verbondene oorlogvoerende t ,ndge- natie, maar in de «medio virtus» moeten de za i voe- fransche en de belgische broeders de waarheid , ■ 1 f)vt t*. m 1 en glorie deele n. oowel 0"ze heldhaftige jongens waren vereenigd nstan- met de dappere fransche marinetroepen in den ni( 1 heel slaj* oj^levenieni dqqd. ..Datmen 7p tm-h mv j lliv'1 . ' . bli an de historié!.... .sdenr r^BUlTENLAND. hê raven- Duitsche rerliezen.-Volgens den Zwitserschen te el van koloncl Feyler in de « Journal de Genève » zouden de bc >m den DuitSche verliezen 270,000 mansehappen beloope . waters Op stàling van die rekening zou Duitschland dan reeds ^ lynck- 2,160,000 mannenbuiten gevecht hebben. SI m l8^ Hun roorizaderen. - César schrij ft in zijn «Gai- d va liën-Oorlog» over de barbaarsche voorvaderen der h ' J , Duitsche Barbaren.-' Hun grootste roem is verwoeslc anderd' streken voor hen te hebben. Diefstallen buiten de gren- d volgens /cn fjeplcegd zijn niet eerloos.,, En Pompomus ey. Dit 8chrcbef cene eeuw later. "Voor hen » het Recht de iroor de sterkte, en het stelengeen schande.,, iemgste ^ HaIdane. _ Groot kanselier van Engelfcnd j , _ en oud Minister van Oorlog, vroeger groote bewonde- £ al1 dC i raar van Duitschland, verklaarde in ccn mterview da » -F I de oorlog aan de wereld een volksgezmden en zedelij- ' 1 ken vooruitgang zal brengen : veia ^ ernstiger pracht ; mon zal eenvoudiger cn soberder, ernstiger S en min zelfzuchtig leven. Thans is't de twtst tusschen j démocratie en militarism.»» ens een » tnf,n xr, ^îzclos nog aan Oostenrijk hem een gczamcnlijk optreden voo., met emmerd, Bul^ne Grie- vangen verloren hebben. Bismarck en de Keizer. - Willem II heeft de Ministère van Oorlog enZeewezen bcvolcn tei gelegen-heid der honderdste verjaring van Bismarck, zijnstand-. in een beeld te gaan vereeren in naam der Duitsche land- en verhaal Zéemacht. Het Kcizerlijk bevel luidde : "Zoodoende xmuide zûltge den grooten Kanselier uw eeuwigen dank be-hfhben tliigcn, voor zijn onsterfelijke Verdiensten. Ik betrouw " er ten voile op dat de Almachtige tegen de vijanden is indexe dicons Vaderland bestoken, en Hij voort liet lcvens-docl zal beschermen van den grooten Keizer (zijn voor-hrij ven zaat) en zijn trouwen dienaar.,, ' nocll- Die trouwe dienaar is Bismarck dien de Keizer, kor- = o-even tcn tij<i na hij de trappen van den troon bekl?m- ur al ' !3 zijn macht de trappen van 't landbestuur afgooide !!! ... j,. n an- 1 urtn- ^r— xmu de -gen voorbeeld. aarheid ve-'cn zijn we sinds den uorlog et weg- getujgen geweest van heldenmoed. Ja, we >e!gisch stonden pal toen we zagen tôt welke edele wordt daden- de vaderlandsliefde onze jongens op- gmaals tilt.—E11 indebenardeomstandigheden hebben ipenfeit we 'n onze j°ngens hunne christelijke gods- mogen dienstige gevoelens zien uitdralen, kenmer- jonder-" ken hunnerg°ede opvoeding die in hen een uitsche degelijken, rotsvasten grond gelegd heeft. :roepen ^as a^s ziekenbezorger aangesteld in nee ge- een 0ilzer veldhospitalen. Over weinige da- :pen. §en bracht mener een jongeling binnen wiens < stand been sebroken was, — een mijner vrienden )ctober cn 0lld studiemakker. Hoe vrienden elkander e„r de weerzien! In zulken tijd ! zulken toestand !— Zijn been moest afgezet worden en waarschijnlijk zou hij aan de heelkundige bewer- ■eregi- king bezw'ijken... schrikkelijk oordeel voor- rbar^k waar. denfeit Weinige uren na de afzetting wierd hij erg 'd z'e^' stervens z'ek. De eerw. heer aalmoeze- dTac- n'e'" d'cllde hem de laatste h. Sacramenten n doel- t0e en ik had het geluk hem in zijne laatste stonden bij te staan. Il, ver- xi7 i. Weet ge wat de laatste woorden waren, die hij mij hakkelend toestuurde, terwijl zijne '§e" e oogen diep in de mij ne schouwden? " Mijn ma en besteii_ vriend, ge kent mijn moeder en zus-erende ters) stcl hen gerust''.k ben goed gestcjdi _ »k e" ^ zal nog een akt van beroaw bidden... — wil lanei jleipeilj zoo jej.s vergeten " Met gebroken stem bad hij... en stierf.... eenigd Ho! Wat eralsdan in mij omging. kan ik ' in den niet neerschrijven. Aandoening en bewon- 'h -X • g ... blik vergeten. Hij wierd begraven in den boomgaard ne- ™ vens een kapelleke van 0. l. vrouw; gansch i, het personeel was bij de teraardsbestelling serschen tegenwoordig - menige traan vloeide, we juden de baden en beloofden hem nog gebeden. .eloopen. Hoe zal het hart dier moeder bloeden, als lan reeds • ^ ^aar meldén zal dat haar eenige zoon ge- sneuveld is, gevallen om de eer van zijn va- ;ijn «Gai- derland te verdedigen, om de rechtvaardig- ereii der heid voor te staan. 'erwoestc Weenen zal ze.... Maar, christelijke moe-1 de gren- ^ w£es trots op uw zoon, uwe smart is rgtl aller smarten waardig. Doch troost u, uw kind is gestorven om zijne broeders te îed- , : den, 0111 land en haard en altaar te jerdedl" Engcland z;:n dood> naar het woord van den kar- ^ • dina'al, is de de dood van een martelaar waar-cn zedehj- cllg. ; ; ,t eenzame huis, TSSm - d'arnien v,„ km.. crnst ge maurits . t tusschen Hunne V aamschgezindheid. 'chlandïh Een vtaamsche brief, uit «olland, voor voor, met 't bezette deel van België gestuurd.kwam terug :rvië onder ! met het opschrilt : Unbekante sprache, (on ie e dat Grie- taa,v _ Dat js nu de genêgeilheid van M» groote ^ bg beheer8chers voor onze taal. | L, I l"e Jaar. -N» 38 Vijf centiemeu het numme~ "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume