De Belgische standaard

797 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 24 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 04 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6m3319t79q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

P Jaar Nrit 8 S ^95, W oensdag 24 October 1917 — F] P 8dl£&i&£i ; . ir. x-air 8'SO (0t«d« M«[j —— 0tt BaldMtsa y( la '1 l»nd s ma iœiAw ft- ï n j ia>.*cd«» j.go s (■WStf* Ï**S £ gunwuw |(jt#n 't Ufld t jnsntîd fr. 3.50 . jswadea g^o % «jpsâsti e.3? ' -JJJmu V DE BELGISCHE STAnDAARD o p a t a l * ! *® BBSSBB VI&A P « Kâ GoçvÏÏla gxsï-tjr. |. D8PAS88 !] Kl«ia«*At&oe-digins*« î y.flSÏ. d« r«t*î :.j _ réclames vo\g*n* overecn- kosa*'. -~s— •» • ^ J VaJe Afedevrerkers : M. E. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Wo^iyae, Jual Filjiaert, Dr L De Wu!f, J. Siœons, O, Wattez, Àdr, H. Baels, Hilarion Thans DE HEROPBOUW VAN ERWOEST YLÂ4NDEREN. Il Bij uitdrukkelijke rerklaring in Februari ji6, hebben de garandeerende Mogendhe-;n ran België, waarbij cich Italië en Japan ibben aangesloten, aan os zen toemaligen imiter ran Buitenlandschs Zaken, baron eyens, plechtig bekrachtigd. dat de wapecs et zouden neergelegd worden, zooîang ds ;rg edi?»g vSq België niet zou verzekerd eïf 3. la afjsonderiijke gevallen hebben de :rs« Milieu de verantwoordelijke s'aatshoof-in der Bondgenooten, deze verklaring satde gthouden, Duitschlaud zelf ontduikt it riet meer dat deze schadevergoading I Euoetea afbetaald worden, zooals uit zijn itwoord aan den Pans is gebleken. De Belgische Regeatring is dus sedelijk ertaigd dat wij de schaderergoeding zul- I verkrijgen. Het is dus plioht van heden de noodige schikkingen te nemen om II de rechthebbenden te tooneu dat hare zorgdheid niet bij woorden zal blijven. De Franscbe Kamer heeft een wet opge-&akt waarvan de grondslag is dat zij die ai# en erre verniettgd zagen, op volledige rijzs moeten schadeloos gesteld worden. ij ont nog geen spoor daarvan. '< Meg ichlans als een der bijaonderste staats-a«£stukken besehouwd worden I Doar alierhande beaoeken, aasvragen, S-; beefî de Regeericg zich kunnen orer-ge i dat de berolking der Yïer- en Yper-ek^a niets beters vraagt dan weerom îr leren te herbeginuen op den terwoes-igrond. Maar men herbegint niet zonder is en zonder kluiten, zonder werkge-idschap en zonder nij*erheidsstoffen. Hpf ware van den Staat te veel gevergd t bij ?ich met het gérai ran iederen per-m :a 't bijsonder zou gaaa bezighouden 11 i niet noodig en 't is nieT wenscfatiijk ioor den heropbloei der verwosste e«A. Daaraan moetcn de verantv?oords-te ^ekoïenen van steden en dorpen zich t 'iefde wîjden. Doen ze 't niet of doen 't op onroldoende wijze, dan ï&i het k y cl sijne zegsmunnen weten aan te :dssu. iiaar om* daarmede te begianen, moet er e apenbare verzekering gegeven worden a scfaaderergoediïJg * aiet een ijdei ord is. Dit vaatgesteld, dan kan men tôt rerwezeniijkiag oyergaau ran de faerop-wiagszaak.ilea beeft reeds zoorele berekkea en kc-eitea gesiicht voor ailerhaade belangrij-en onbenullige zaken ; maar aan 't in-leu van een berek dat zich speciaal en ïluitend zou wij den aan den heropbouw 1 heel verwoest-Viaaiideren, heeft men fcog niet noodig geoordeeld aasdacht ic'aenken. let doel van dit berek — samengesield d^gelijk onderlegde inannen, die de sek en hare vereischten kennen — sou iel îèig sijn ; )e h î-opbouw van steden eu dorpen. opsporing en de vastzeuifag der uit n area werkën die coodig zuJieiï geble-1 sija ocu handel eD mjirerheid in de woesie streek te doen herleven en eu-a *i) de bslanghebbeade steden- en ge-'ntebestaren zouden de noodige inlich» ?en tôt heropbouwing ifigegewonaer, r«iea Zij zija in béait van planaen dir f ien oorlog reeds waren opgemaskt, g'jedkeuiiag van den Staat waren on-M, en die door den oorlog slechis I, bijkomende wijzigingen hebben moetcn ondergamn. Nieupoort rroeg, reeds vôor den oorlog, uitbreidirjg van rroadgebied, eensdeels om de steeds aangroeieade bevolltiag te kunnen huisresteii, auderdeels om aaa de vereisch» ten van handel en n'jrerheid, door het bewerksteiliugen der onontbeerlijk gewor- i den hareninstellingen en havenuitbreiding te voldoen. Dise werken zouden in meer» ' dere mate voordeel bijbrepgen aan heel den f W-'Sihoek van Vlaanderen. îg ; 1 Diksmuide rroeg hetzelfde met het 00g de nauwe insluiting van de stad te wer^n die het bijzoadsrste beietsel was van voor-uitgang en oorzaak, grootendeeis ran het verrai dezer stad. Voor dezs beide West Yîaaniscbe steden t waren ontwerpen gereed gemaakt om daar-I in te voorzien. Er bestaat geen beietsel I om de nieuwe wijke», voorîoopig, daar in | in te richten, totdat de paiaen der eigen» lijke steden souder; opgerutmd zijn en de herbouwing toelaten, met dien verstande dat rnstt, alzoo, de noodige schikkingen zou kunnen treffen en de historische puinen, \ welke men wil bewaard zien, te kunnen af-bakenen.• Wat Yper betreft, het plan opgema%kt door den stadsbouwkundige G. Goomans en aanvaard door de stad, ïost het rraag-stuk der historische'puinen, in dien zin op : dat aan de Hallen een soort openlucht- : muséum zou worden toegeroegd, waar de merkwaardigste dingen ran den oorlog zou- J den bewaard en tentoongesteld worden. Yper wil dus heeleotaal naar het grondplan ▼aa 't verledea heropgebou wd wordea. De taak van 't berek zal hier dus betrek-kelijk gemakkelijk zijn. Er zal eerst en vooral moetea uitgeziea wordea om dade-lijk Bit de berrijding, goedkoope en uit- i neeinbara huizen te kunnen plaatsen, als schuilplaats voor dezen die dadelijk aan het heropleren der steden zullen meewerken. Dan kan, in een mia of meer korten tijd, aan de defiaitieve huîzenopbouw begonneu worden. M*ar hierroor hoeft geld. Wie zal 't verschieten? De Staat, en dat in de verhoudi&g ran de door de steden opgege-vea pian-ko»ten De eigenîijke op'bouw zou dm rautdfe volgen. De Staat zou als krediet-baok op-treden en voor den vorm, geldschieter ziju, vermits hïj zeker is de voor stukge3chotea eigendommen betaalde schaderergoeding, in eea zeker termijn van jaren door de vijand fefbdaald te aien. Deze « handels-verrichticg » zou de Staat onder zekere voorwaarden doen o,m. luchtige huizen te doen bouf/en, naar een opgegeren mode) om het esthetische met het nuttige te parea. ; Wat de schaderergoeding voor onroeren-de goederen, gereedschap, machinerijen en koopwaren betreft, zulks sou geleidelijk kunnen gebeuren, want ailerhaade moei- j lijkheden zullen oprijzen. Echter, uit het feit seif dat het grootste gedeelte der per-sobnlijke fortuin bestond in goederen, handelswaar en gereedschap, zou de Staat \ ■ aan de steden krediet moeten geven om f • dsze in siaat te stellen aan hunne rechtheb-1 bende oaderhoorigen in eerste plaats voor-j ] schotten zonder voorwaarden te doen, die i 1 het in gaug stekea van aile nijverheid ver-î i eischt en geieidelijk* dan door geldleenin-gen, mita zekere voorwaardejj, het sociaal leren op zijn normaal peil terug te bren-gen. Het perso onlijk initiatief van aankoo-ptn, in de mate van de mogelijkheid moet vrij gelaten worden. î Wordl later schaderergoeding fotaal toe- 1 gekend, dan zal nog slechts- het orerblij. £ rende bedrag tusschen voorschotten en geld- s leeningea moeten uitgekcerd worden om i£fen te staan. \ ï *\ il MîMtsi- ■éi,#• . s® De siriitl ora Yper Niewe aanval PARUS aa Qctober i5 aur. Dezea mor-gen hebben wij aangeraUen op àen klm. Wij bereikten al onze doeleinden en deden vordeirngen N. Veldhoek, LONDEN aa October i5 uur. Desen mor-gen hebben wij in aaasluiting met de fran-schetrofpea bijhoorige gevechten gelererd, weerïijden den spoorweg rau Yper naar Sîaden. Het rapport teekeat een bevredigen-den vooruitgang aan. FRANSCH FRONT PARUS 22 Oktobsr i5 uur. Oaze rer" kenningen dron^en in de rijandèlijke linies op versc'aileade plaatsen van 't front ni. Z.O. St. Quentin, Panthéon, strsek van Tabure en Aisne. Een Efigelsche Vliegersrlt boveo Duiischlaiid Een Eogelsch vliegerseskader heeft een nieuwen rit gepleegd tegen smeltovens en een spoorwegknooppunt op 16 klm. N \ W. Sarrebruck.De smeltovens stonden in braad wanneer de vliegers aftrokkeu. De Engelsche Vliegers boven Vlaanderen a38 bommen werden geworpen op de •. vliegpleinen vaa Goatrode ea Roeselaere,op ! de statie van Gortemarck. Groote sehade i t werd aaagebracht op 't vliegpleia van Roe-selaere. De statie van Iugeimuuster heaff duizend kilos bommen gekregen. De politieke toestand S io Italie • % Uit de laatste ialichtingen blijkt dat er \ zonder twijfel wijziging konat in 't miniâterie. i Mea roonsiet een ministerie Orlando (thaus s minister va a binnenland.) De rit der Zeppelins Uit laatste ialichtingen blijkt dat eîf Zep- « pelins het Fransch grondgebied hebbeu overvlogen. Ze kwamen van Engelsn j. waar 1e uilgejaagd, naar Frankrijk waren afge- . dreven, ^ | Drie Zeppelias werden nsbij het front | ran Luneville onder vuur genomen. Een ï ervau werd neergehaa'd. De anderen wer-1: den neergeschoten te Bourboane-bains, te ■ Dammartin, te Laracge (Alpen) ea de last-1 ste dreef, heel ontredderd over Fréjus naar de Middeilandsche Zee weg. De Zeppelins zija van een nieuw maaksel, ; metea 211 meter op a3 meter diameier. Ze bezitten maqhienen van 2000 peerdekracht. Te Londen is de aangebrachte sehade groot. In de Baltische zee De Daitschers hebben nog een eiland be- i set ni. Schildou.De russische vloot van Riga 1 sou zich naai^-'t noorden gericht hebben. f ' Te Petrograd heeft Kerensky het russisch \ parlement geopend. 't Zal van gesn langen > iuur zijn, want aile besturen vertrekken saar Moscou." / \oor Laatste uur xie laatste blad laat' ite kol&m. % Geldlieening op grondslag van jaardooding |-:ou aan deien, die vôor den oorlog nog îiet ge/estigd waren, maar nu iets willen tanvatten, door den Staat inoeten toege- ! itaan worden. ? 1 Over de tweede taak van het berek in een î i rolgend nummer. J, F. i •s i i Onze Belgische baïkbriefjes ea bet "Comité central d'échange". Om belgischf bankbriefjes tegen fransche cit le wisselen bestaat er een " Comité central d'échange " 28 rue df s Bons-Eofants te Parija, Die er zich toe wenden krijgen eenvragenlijst die ze moeten invullen. Ik schreef aan dit Comiteit voor een vlstamsche vluchtelinga die baukbriefjes bad uit België meegenomen en wejlke aij wild« uitwisssl§n om een bed te kunnen koopen, Ik kreeg als antwoord tw&sfransche vragen-lijsten, met de bemerking dat tusschenkomst van derde persocen niet gedu'd wordt ; de viuchtflioge self moet de vragen beantwoor-den. Ik schreef daarop ««n het comiteit om te zeggen dat ze in dit gevat vlaamsche vragenlijaten nioesten opzenden daar de vluchtelinge in kwestie geen woord fransch verstaat. 'î Comiteit aatwoordt mij daarop : Nous ne possé ioas pss de bulietias flamands, Rien ne doit touiefois empêcher Mi»e,..de nous donner en langue flamande les renseignements nécessaires ; il lui sera sans dwute facile de se faire traduire le sens des questions posées par le bulletin. " Ziedasr dus een Comiteit gesticht voor 5 onze belgische vluchtelingen, voor 'l mee-readeel Vlamingen, die niet eens vlaamscha j yagsnlijsien bezit; die geen fransch kennen j moeten maar zien dat ze ergeos aan de vertaling geraken : ge begrijpt hoe moeilijk ; dat is voor menschen die dikwijls, zooals * hier lict geval is, de eeidge viaatnsehe fa- î miiie op een dorp zijn, te meer daar men ■ nist gaarne die geldkwesties aaa een ander- • matss neus kaoopt 1 J. s VAN £N VOOR QNZS BOLDATSN ' Solos van de Week ■ ? c Gespeeld door Impens Aifons tegen Thi-rion Frans, Berdale August,Labenne Albirt i alien va n D 48-ne ; door Désiré Labaye tegen Elias Cockuyt, \ Jules Peters en Emiel Coninck, een oogen- i blikje nadîen speelde Elias Cockuyt er ook'i een, allen sau D 74 9e Cie ; | door Van Gampelaere tegen J. Deleye, f D'Haerse en Wiile j — door L. Vanden- î bosch tegen Moens Yan Gampelaere en Wille ; — door D Haene tegen Verschuere, | Deleye en Van Craeneaburg. De drie laatste \ werden door de mannen van D 106 2e Gie •-onder een geweldig bombardement uitge- \ troefd. | In D 266- Ile B. j Zeg nog dat 't Ile Bat. vau D 266 niets \ su kan I... want 't heeft het getoond Don- 5 ierdag laaist. WeJgelukt feest. 't Was 't eerste feestje, f maar 't zal 't laatste niet aijn ; 't smaakt \ naar den trog.., om nog ! Ea zeggen dat onzen Majoor Dcprez dacht dat niet kon aijn t... en... 't was een verras-sing van 't begin tôt 't einde, zoodanig dat men daeht met mannen ^an 't vak te doen te hebben. Een hartelijkeu dank aan Vigneron,Smees-ters, m mers en Pirson ; aan Bogaerts, Vanhecke en Dendas ; 00k aan Eerw. Heer À.almoe2enier ; en bijxonderlijk aan Suças en Melon die ons hebben doen krullen van lachen. En 't musieà en ver§eet ik ®ok nie t: Wat dat'een chef zooaîs Mr Vandenbroucke loch kan met eca rnuzk'k dat pas twee œsatiden bestaat i Pj achtig ! Oprechten danl' eindelijk »aa kolonel Vidrequin,, Majoor Dcpreî, Ccmœandani Coucke en al de H H. otfi iieren die door hunne tegeawcardigheid getoond hebben d«t zij onze " Jassen ,, vraardeereu en penefon zijn. Die heeren hebben geaien en gevoeld dat onze " Jongens,, nog een jeugdig en geest» driftig herte hebben, vol liefde fot bet Va-deriand, want de kreet van "Leve Bslgiê" (i Leve de Bondgenooten ,, na het fee§t door ouïe weerde Kolonel de lacht inge-smeten werd te geerne en te rechtzinnig door al de aanwezigen herhaald. Eene omfcaïiDg binst een tus»cheupoos bracht 40,20 fr. op voor"'t Belgisch Rdode Krais. la nasm der gewonden, dauk U vrianden ! 'tls >oor Norember 't naaste feestje ge-loof ik ? i DE TOESTAND —<5o§»— Na de laatste Zeppelinsritten Ds hoogmoed van Duitschland heeft een geweldigea kuak gekregen. Zijn laatste hoop, gèsteund opeen offensief in de lucht, — gelijk wij het hier over enkele dagen deden vermoeden, — is voor goed veriwon-den.Het had eea reuzenîit tegen Engeland op touw gezet Niet minder dan twintig Zeppelins maeslen er aan deelnemen. Door den mist misleid en door het slecht weder ak hun koers geslagen aijn een tiental Zeppelins Frankrij k in gedreven waar ze voor het grootstegedoelte rampzalig aan hun einde zijn gekomen. Volgens de laatste iolichtiogen ziju vier Zeppelins neergesehoten, een is met man-sciifip en al gevangen genomen, een andere moet in de Middeilandsche zee vergaan zijn. Totaal : zes Zeppelins buiten gebruik. Nog nooit in heel 't verloop van den oorlog is zalks gebeurd. Eén Zeppeiin neerschieten was eea feit van belang en nu aoo maar zes in een eukelen dag.. Ze zullen in Dnitschland niet alleen wijde oogen opentiekken maar heel stilletjes moeten bekennen : « We zijn om zeep. » Want Duitschland is er bewust van dat het op 't land éverwonaea is, spijts de laatste gebeurtenissan die voorvielen in en tegen Rasland. Dat zija vaa die schijnzege-pralen die geen asrde aaa den dijkbreDgen. Duitschland is er bewust van dat 00k ter zee zijn macht gefuuikt is voor goed,anders zou het sdjn'toerlcGht niet nemen tôt see-schuimersstreken, handelsschepen aanvallen en in den grond boren, sooal* het verleden dag gebeurd is in de Noordaee, maar wel aijn/vloot tegen de Engelsche vlcot uitze»-den.In de îueht had het aijn laatste verweer-middel geplaatst. 't Heeft een slai willen slaan vooraleer êa Franschea èa Eogelschen èn Amerikanen het offecsief gingeu nemen tegen Aken, Essen, Keulen en Berlijn 't Heeft nog nooit zoo zijn vinger verbrand, Konden onze vliegers thans in grooten ge-talle dezs stedeu o?erv!iegen en eenige eieren laten vallen dan zou de aaak geklon-ken zijn : Duitschlands iaatstr. hoop ware voor goed den kop irgedrukt. Petrograd bedreigd. Uit de laatste ialichtingen blijkt het dat de Duitschers na de bezetting van Jde eilaa-den Oesel en Moon, begonnen sijn met lie

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume