De Belgische standaard

617 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 07 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 26 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zp3vt1hp6f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lsteJaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer Zondag 7 e!n Maandag 8 Feb. 1915 Voor alle mededeelingen zich wenden tot : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. vijand, en hij moet ons dapper, onverschrokken vinden. En zoo is het ook met deze kwestie onzer dierbaarste klejnooden. I^s| ten wij ze slachtofferen aan onze onafhankelijkheid, hetzij ! Zij waren ons dierbaar als kunststukken uit het verleden, wij zullen er andere opbouwen in het levend heden. En dan, — er is immers dat woord van Mgr Cartuyvels, en dat woord is zoo waar! Hij sprak het wel is waar uit in beperkten zin, doelend op den schoolstrijd, meenende dat de zaligheid van eene kinderziel meer waard is dan alle tempels uit stoffelijke steenen gebouwd. Maar ik zou zijn woord willen verruimen en toepassen op de ziel van ons volk — want ook het volk heeft eene ziel.En in dien zin ligt groote troost in deze spreuk. Ik zeide het: onze hallen en kathedralen waren ons dierbaar als getuigen van het verleden, als gedenkteekens van vroegere geachten, en ook ter wille van hunne schoonheid — eene blijdschap voor altijd. Maar al hadden zij eene ziel van schoonheid, eene ziel ujfchet verleden, zij waren toch stoffelijk en in stof zijn zij vergaan. Wat nu opgericht vyb'rdt door onze strijdende jongens, door ons onverschrokken dapperen., door onze stervende helden,, jis nfiet stoffelijk, 't Is ook een kunststuk, want kunst is leven,-het hoogste leven-, en sacrificie is een eeuwige bron van leven. — En't heeft ook eene ziel, de zielvan opoffering, van heldenmoed,vanzegevierende doodsverachting. Endie ziel sterft nooit, zij is geestelijkgelijk de onsterfelijke ziel van denmensch, zij Jkan nooit vergaan. En die ziel van al die eenvoudigen en onbekenden, gekSvjbfefen en gesneuvelden, verminkten en vermisten, gaat over tot het nagedacht als de eigen ziel van 't Belgische volk, roemrijk voor altijd. o» Ten Noorden de Leie, hevige artijleriegevechten in de streek van Nieuwpoort. Sedert acht dagen niets bijzonders op onze streek. De Duitschen schijnen zich te versterken langs Dixmuide. Te O. L. V. van Loretten (Z.-W. Lens) wordt een vijandelijke aanval afgeweerd door het geschut onzer artillerie. Ten Westen de baan Rysel-Arras veroveren wij 200 tot 300 m. vijandelijke loopgrachten. In de Aisnevaiiei, arftffieriegevechten bekroond met goeden uitslag. De drie aanvallen op $flge loopgrachifeen van Perthes-MesniMez-HurlusTlassiges werden gedaan door vijandlijke machten, die nagenoeg een bataljon bedroegen op ieder punt. De twee eerste aanvallen werden aanstonds afgeweerd door ohze artillerie; door een derde aanval gelukten zij erin veld te winnen, doch wij hebben onze positie aanstonds weer veroverd. Alles stilte in de Argonnestreek. In de Vogeezen, eenige botsingen tusschen patroeljen stófoopèts. In Hoóg-Elz£S, kleine vooruitgang ten N. W. Hartmannweilerkopf. Wij mogen dus eenige steenen tempels en luchtige hallen missen, eenige dier torens ten hemel wijzend, want wij hebben andere tempels waar God woont: de borst onzer dapperen; — andere torens ten hemel wijzend : de vlam hunner geestdrift en opoffering. M. E. Belpaire. 2 Februari mm östiri wil ie 7refle _^ nar DntoMM niet. Londen, — De «Daily Mail» geeft ons het; volgende telegram. Van een zeer geloofswaardig persoon krij-j gen wij volgende inlichtingen nopens de onderhandelingen die plaats grepen tusschenj de Duitsche Staatsmannen en ó&n nieuwen! OostenrijkHongaarschen Minister van bui-j tenlandsche zaken, Baron Burian. Die man die vooruitziet, en nog; redden wil wat er nog gered kan worden, toont, hoe Oostenrijk in het nauw begint te -zitten : Indien we de Russen die maar altijd voorts op dapest afkomen niet tegen houdexn,zegthij, is Oostenrijk-Hongariezeker zijn v.ai nabij, en metterdaad zelf ook Duitsch\and.I>us moeten ] meer duitsche troepen naar Hongarie gezonden worden tegen de Russen. Maar wat zouden nu de vredesvoorwaarden ziju, in de veronderstelling dat wij er toe verplicht waren door de verbondenen. Een der vredesvoorwaarden, verklaart hij openlijk zal zeker de ontwapening zijn van een deel van Europa, en natuurlijk, van Duitschland inbegrepen. » Baron Burian raadt DuitscMand aan, deze vredesvoorwaarden,gesteund op eene mogelijke ontwapening van Europa, niet totaal te. veiwereji. Zoo zouden de andere voorwaarden ook kunnen aanvaard worden. Misschien ArisQ ye Flemings ! (I) Staat op Gif, Vlamingen f Wilt, Saxenvolk, door 't pekelnat (2) vaneengedeeld, toch nooit vergeten dat Vlaamscli en Engelsch, nu gespleten, was één weleer en saamgevat. Arise, ye Flemings, strong and bold, be the story never told *Jtbat, your saxon blood untrue struggle was too strong for you (3) Den band en zal geen menschendwang öntlossen, dien God zelf wou binden: malkander zal 'feeehsswedervindetó' dat volksgemeen was eeuwen lang. Vereent u, Engelsch kersten bloed ; vereent u, Roomsch en Vlaamsen geloove, en geen geweld u dat er* róbve dat hou en trou u één zijn cïoet. Guirx) Gezelle (f 1899) N& is verwezenflijk! wat Gezeift dichtte:: Hou en trou één zijn Engeland en België. Wij, waren ons woord getrouw toen wij |§ji koste van zooveel bloed onze onzijdigheid verdedigden en Engeland en gansch Europa redden. Engeland evenals Frankrijk doet zijn woord eere aan met België's onafhankelijkheid te verdedigen en met ons volk de mildste .(gastvrijheid aan te bieden. Innig&er-dan te voren zullen de vriendschapsbanden tusschen de Engelsche natie en de! Belgische toégesnoerd worden. Wij, Vlamingen, bijzonder, in wier aderen ook; Saxentloed stroomt, zullen beter dan vroe-' ger kennis nemen met de Engelsche taal en de Engelsche beschaving. Wij hebben overi'gêns' zooveel gemeens met het Engelsch ras!; - , -. ^jftNa^Jfc^^^ i fij Gedicht voor eene vergaderingvan Engelschleerenden te R^selare. [2] Het pekelnat, het zoute zeewater, de zee. 13] Staat op, gij Vlamingen, machtig en dapper!' De geschiedenis verhale nooit dat, wen gij uw Saxenbloed verloochendet de strijd u te zwaar viel. Leve Koning Albert! Leve ons heldenleger! volk. De ziel van een Ik hoorde eens den bekenden redenaar, Mgr Cartuyvels, in een zijner preeken te Antwerpen, in Onze-Lie-veVrouwekerk, uitroepen : « Gij bewondert dezen tempel, de pracht zijner lijnen, de hoogtes^ijner zuilen en beuken, het goud zijner sieraden, de kleur zijner tafereelen. En nochtans ééne ziel alleen is meer waard dan honderden dezer gebouwen in steen. » Deze woorden kwamen mij, dezer dagen, te binnen, want ach ! hoevele onzer tempels en torens, onzer hallen en belforten, de kostbaarste schat, de roem van onzen bodem, liggen vergruisd, verminkt, vernietigd! Het snijdt door een mensch -zijn hart als hij erop denkt. Stoffelijke rijkdom kan vergaan, een ander komt in de plaats; maar kunst-! rijkdom ! En wij waren er zoo fier over ! Onze kunstschatten besloegen ' eene eenige plaats in de wereld. Italië is schoon, ja, maar het prijkt in 't marmergewaad zijner monumenten geboren uit zijn zonnig klimaat, gekoesterd door zijn gouden licht en zijn blauwe lucht. Onze kathedralen, onze civiele architectuur ' ^u vooral, waren strenger, trotscher, fierder. En nu ? --- Nu dat Yperen als een steeds opnieuw opengereten wonde in ons hart bloedt en smart! En Nieuwpoort ! en Dixmuide ! De gedachte alleen doet pijn.... Maar smartelijke gedachten, in deze tragische omstandigheden, zijn zoo nauw verwant met — wat zal ik zeggen ? — zonde ? lafheid ? verraad ? — Ja, wij moeten het hoofd hoog houden, de harten ten hooge sturen, heel onze houding moet hoog en fier zijn, want wij staan voor den wel, zegt hij zal het noodig zijn eenige Poolsche Provinciën te tek&n varen, om een nieuw Polen te vormen; maar indien Rusland eene Russische Provincie geeft, en Oostenrijk een deel van Galicië aan Polen afstaat, zoo zou Duitschland geen de minste opoffering moeten doen. In dit geval zou Oostenrijk het ander deel van Galiciö in Vergoeding afstaan; Bukovina zou toekomen aan Roemenie en, zoo noodig, een deel van Bosnië- Herzogowina aan Scrbië en aan Montenegro. De Keizer, de Kanselier en de andere Duitsche Staatsmannen vonden het voorstel van den Minister Burian nog zoo slecht niet, maar zegden dat zulke vredesvoorwa&rderi noodlottig zouden zijn voor Duitschland. «Zoodan, zegde Baron Burian,dan moet ge munt smijten en spelen voor al of niet hopende dat er iets onüiraenkbaars overkome om Duitschland uit zijn val te verlossen.» Als besluit van die samenkomst, beloofde Duitschland met de aanstaande Lente een millioen soldaten naar Hongarie te zenden, en vijftien honderd» duizend naar Frankrijk, om een laatste poging te Wagen. JONGENS, verzorgt uwe schuilplaatsen in de loopgrachten. Zoo gij er voor zorgt alle vuilnis boven de 30 meters van de loopgracht te gaan storten, zult gij hetzelfde van uwe makkers mogen eïschen, en alles zal zuiver blijven. Uwe gezondheid vraagt op dringende wijze dat ieder soldaat hier van goeden wil zij, dat niemand het slecht voorbeeld gcvefen dat allen bijdragen om den gezondheidstoe^j stand van allen goed te houden.- Van hier en ginder. Eena Antwerpsche vrouw. — «De Duitschers, zoo. schreef « De Telegraaf » (22 Jan. '15), willen het op alle manieren den Belgen afleeren beklaagd te worden of zich zelven te beklagen, en hen vervreemden van hun vaderland. Een geweldige doorn in hun oog is het o. m. dat nog steeds zoo'n massa Antwerpenaren het medaljon van Koning Albert en Koningin Elizabeth op hun borst hebben. Officieel verbod om het te dragen, hebben ze nog niet durven uitvaardigen; maar nu zijn er soldaten, ,die het eenvoudig den kinderen afrukken op de straat. — In den kindertuin der Bredastraat, bemerkte, verleden week, de onderwijzeres, . dat een knaap, die al drij maand lang zulk medaljonnetje droeg, het niet meer bij zich had. — « Waar is nu uwe decoratie, broer ?» vroeg ze ; «verloren ?» «Neen», zei de dreumes, terwijl hij aan het huilen ging ; « een duiisch soldaatheeft het :afgepakt aan de statie van den Dam, en het weggegooid ». Op het achterbalcon van een tramsiaat eene dame, ook met zoo'n medaljonop de borst tegenoverf een duitschen officier. 'Madame, zegt de iMtschèr, niét onbeleefd, ïk zon dat ding maar wegdoen ! Maar ik heb hét liever opsteken. Men zal er u tóaawingen, madame. Dan zal ik hét onder mijn kleederen dragen, op mijn naalte borst... nog dichter bij mijn hart! zei de dame. Toen zweeg de officier. » Het was nog 't beste W&thij doen kon. Een duitsche ofïi^e.rrjyi| eene brug doen springen in Canada. New-York 3 Feb. — De politie heeft op het! amerikaansch grondgebied, dicht bij de grenzen, een duitsche%j$£§cier aangehouden die verdacht was eene ijzerenwegbrug te hebben willen doen rspringen. Deze persoon verklaarde Von Hom te heeten en voegde erbij dat hij dezen aanslag gedaan had omdat Canada vijandig is aan 'zijh' vaderland. Het Canadeeself-^ou vernementnVeft aan de Vereenigde Staten de uitlevering van Von Horn gevraagd. - • - ^ ::^;..>i lI3Jn VlAUlil Ui M'JV. Soldaten herinner! U Luik, Haelen, den'Yser! OorlogsniettwB. OP HET WESTEIJK LEGERFRONT Na de betrekkelijke hevigheid dergeveehten is er een weinig rust gekomenop het Belgisch legerfront. De vtjjiand schijnt de nutteloosheid zijnespogingen ingezien te hebben en zijneartillerie heeft zich dan ook niet meer;laten hooreru*n Op de streer^va Perthes 8!|ïP^f wederom een weinig vooruitgegaan. Een eerste tegenaanval der manschappen van Generaal von Bulow was Dinsdag laatst ten nadeele der Duitse hers uit§ê-? vallen. Later vielen zij ons wederom aan, doch ditmaal nog grooter in getal: hunne drie tegenaanvallen werden wederom afgeweerd: wij hebben ondertusschen de standpunten, die wij veroverd hadden, sterk ingericht. Verders melden de omcieele berichten ons niets anders dan afgeweerde aanvallen en goed uitslag voor onze artillerie. OP HET ■OOSTBLHK -FROHT. In Oosteijk Pruisen hebben onze Russische bondgenooten het ó^hsief genomen in de richting van Gumbinen en Pilkalên. Ze hebben den vijand ge| dwongen op de'HjnMalviscHken-Lasdeh-hen achteruit te trekken. Door het bezetten van de stellingen ten Noorden Pilkalên hebben de Russ'éfóPhunne strijdlijn in Oostelijk Pruisen bèstëhut mefiiünne 5^êï^iJftlingen mWTilsitt te verzekeren; In Russisch Polen, op dërf¥echter-oever van deVistule, zijn er enkel kleine bewegingen en schefiÜXitselingen van de voorpostètiraan te stippen. Op denEnkerqerö*Jvan de Viëtule hèt>4 ben de Duits chers hunne aanvallen ver-inieirwd tegèw de dorpen -Iftofgimov en Öowakaine, doch te vergeefs hebben zij gepoogd onze li$r door te breken, detail een onzer^tegenaanvallen erin slaagde, den vijand uittdj-ne loopgfadhten te ver-I drijven en verschillige mitraflteöfcen te veroveren. iliUüt goede bron verneemt men, dat de vijand belangrijke oorlogsmachtèn van het ifijpnt in Russisch Polen afifrekt en zoo stelselmatig zijnen aftocht dekt, terwijl hij nog : gedurig de vastbevroren Bzoura- en Rawkafifeieren beschiet om den Rus te beletten dezelfde over te schrijden. 'In Galicië toont de vijand zich zeer bedrij3frg:,op het/iront;Aslik-iOryQkljöai-danka aan de voeten van 't Karpathen-gebergte. Op het frerit van de hoogten Dukla en Wyshkov spijts> verwoeden tegenstand der Oostfoaifkërs doen mi grooten vooruitgang. In de streek echter van de hoogiten van Resfcid hebben onze vootoMadhtén, 'ötakitóe voor grootere vijandlijke machten zoo een weitëig &bJff&fwaart$ getrokken op eene goed ingerichte verschan-kffigslijn; gedurende de laatste 3 dagen hebben onze Bondgenooten op dit front 60 officieren, 2400 soldaten krijgsgevangen genomen, 3 kanonnen en 10 mi-?jiraüleuzen buitgemaakt. In Bukovine geene wijziging.De vijand Die bewegingen van den vijandJn het oostergedeelte van de Karpat-hen oïijven poogt maar immer nog in dichte kolon-nen door de beijgpassen te dringen om de plaats van Prgemysl die aan'mond-en schietvoorraad te kort heeft, ter hulp te snellen. Het Servisch hefflënlegeV houdt zich gereed, allen vijanplijken aanval af te weren. Men seint uit feenevei'dat een regiment Hussaren van de dood, te Orso-va op de Serbisch-Roumaansche grens gekomen is. De serbische genie heeft al de groeven van de -Banube- ondeiimijnd. Vitoden Caucasus worden de aanvallen der Turken in de stcöefc tan de Tchorock rivier en Van Olty afge-Weèfcü. Na de nederlagen van Saayhanu en Ar-s#ékan ondergaan de Turken eene nieuwe nederlaag ia Persie. De Turksche rech-tervleuge^Bè^de provincien;Azerbeidjan in Persie bezet had is door de pussen verslagen. cma Soldaten zingt zijt altijd blij JONGENS, verzorgt uwe schuilplaatsen in deitooiipkchten ! „De militaire overheid heeft hetpyhtvaardig geacht dat iedere Kompagnie, elk op hare beurt, op deversefiillige plaatsen dienst doe.— Zoo komt het dat velen van u, zelden dezrdfiie scHtóiplaatsen weêrvinden. Dat is geen :mien om deze schuilplaatsen te vèMëkMoozen. Ge moet allen uw best doen om deze schuilplaatsen en hun omtrek zuiver te houden. Ge moet het van uwe makkers eischen. Ge moef allen uw best doeiypm het oorlogshuisj^yiir den soldaat aan den Yzer te versterken en te v^eterenVWatgij vopr^uwe makkers doet, zal u-^elf ten beste karnen. Bazel 3 Feb, — Een duitsche v$e£niachien is tot 2 maal toe boven de stad Bonfoygjvitserland) gekomenfVerscheidene geweerschoten wierden gelost, doflh zonder hem te treffen. De vlieger, die scheen verdoolde zijn is in de richting van Bazel teruggekeerd*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume